XL151 – Stawki VAT kraju działalności i ułatwienia pracy w Systemie instalowanym poza Polską

W wersji 2022.1 wprowadzono szereg funkcjonalności ułatwiających pracę Użytkownikowi na Systemie instalowanym poza Polską, jak również pracę podmiotowi, który działa w kontekście wielu krajów, definiowanych w poszczególnych centrach struktury Firmy.

Kraj instalacji i kraj prowadzenia działalności

W Konfiguracji Firmy wprowadzono możliwość określania kraju, w którym instalowany jest/został zainstalowany System. Na poszczególnych pieczątkach zaś kraj działalności, w kontekście którego pracuje dane centrum. Kraje te spełniają poniższe funkcje:

 • Stawki VAT bez przypisanego kraju interpretowane są przez System jako stawki obowiązujące w kraju instalacji
 • Podczas rejestrowania karty kontrahenta domyślnie jego typ (Krajowy/Unijny/Pozaunijny) zależny jest nie tylko od kraju adresu ale również od kraju instalacji
 • Kontrola poprawności kraju na dokumentach z transakcją wewnątrzwspólnotową dokonywana jest z uwzględnieniem kraju działalności
 • Ustalanie/zmiana kraju instalacji na inny niż PL automatycznie wyłącza parametr kontroli NIP-u kontrahentów
 • Stawki VAT elementów dokumentów krajowych zależą od kraju działalności – ustalane są stawki obowiązujące w tym kraju
Kraj instalacji w Konfiguracji systemu
Kraj instalacji w Konfiguracji systemu
Kraj działalności na pieczątce firmy
Kraj działalności na pieczątce firmy

Kraj działalności definiowany jest na poszczególnych pieczątkach. Przypisanie pieczątki z danym krajem do określonego centrum oznacza, że centrum to rejestruje dokumenty w kontekście tego kraju.

Przyklad
System zainstalowano w Polsce. Centrum A rejestruje dokumenty jako podmiot polski, Centrum B zaś jako podmiot niemiecki. Oznacza to, że na elementach FS krajowej rejestrowanej w centrum A System ustali stawki VAT polskie, a na FS krajowej rejestrowanej w centrum B – niemieckie. Aby poprawnie skonfigurawać System do wyżej wymienionej pracy wystarczy ustalić na pieczątce przypisanej do Centrum B kraj DE.

Ustalanie typu kontrahenta zależnie od kraju instalacji

Zmieniona została zasada ustalania typu kontrahenta/wzorca kontrahenta (Krajowy/Unijny/Pozaunijny) na podstawie kraju jego adresu. Od wersji 2022.1 podczas takiej operacji System honoruje kraj instalacji Systemu. Wyżej wymieniona  zmiana typu dokonywana jest podczas edycji kraju na nowozakładanej karcie kontrahenta, do chwili jej zapisu, natomiast na wzorcu również podczas ponownej edycji karty.

Po zmianie kraju kontrahenta/wzorca System porównuje go z krajem instalacji Systemu. W przypadku zgodności tych krajów typ kontrahenta/wzorca ustalany jest jako Krajowy, w przypadku gdy kraje te się różnią, typ kontrahenta ustalany jest na Unijny lub Pozaunijny zależnie od tego, czy kraj adresu należy do Unii Europejskiej czy też nie.

Przyklad

System zainstalowano w Austrii.

1. Użytkownik rejestruje nową kartę kontrahenta i ustala na niej adres z krajem AT (Austria). Na takiej karcie ustalony zostanie typ Krajowy.

2. Użytkownik rejestruje nową kartę kontrahenta i ustala na niej adres z krajem PL (Polska). Na takiej karcie ustalony zostanie typ Unijny.

3. Użytkownik rejestruje nową kartę kontrahenta i ustala na niej adres z krajem ME (Czarnogóra). Na takiej karcie ustalony zostanie typ Pozaunijny.

Domyślny typ kontrahenta wg kraju instalacji
Domyślny typ kontrahenta wg kraju instalacji

Kontrola kraju transakcji wewnątrzwspólnotowej zależna od kraju działalności

Podczas zatwierdzania ofert, zamówień oraz dokumentów handlowych dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej System sprawdza poprawność kraju wysyłki/przeznaczenia. Dokumentu z krajem nie należącym do Unii Europejskiej nie można zatwierdzić.

Dotychczas wyżej wymieniona weryfikacja dokonywana była wg zasad polskich tj. jako poprawny uznawany był kraj UE inny niż PL. Od wersji 2022.1 podczas wyżej wymienionej weryfikacji System uwzględnia kraj prowadzenia działalności, ustalonego w pieczątce firmy przypisanej do centrum rejestrującego dany dokument. Za poprawny uznawany jest kraj UE inny niż kraj prowadzenia działalności.

Przyklad
Krajem działalności Centrum A jest Austria. W takim centrum można zarejestrować i potwierdzić dokument wewnątrzwspólnotowy z krajem wysyłki/przeznaczenia PL (Polska), CZ (Republika Czeska) itp., nie uda się natomiast zatwierdzić takiej transakcji z krajem AT (Austria).
Zmiana zasad kontroli kraju dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
Zmiana zasad kontroli kraju dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

Obsługa stawki VAT kraju działalności na dokumentach

Od wersji 2022.1 podczas ustalania krajowych stawek VAT na elementach dokumentów System uwzględnia kraj działalności określony na pieczątce przypisanej do centrum w kontekście, którego rejestrowany jest dany dokument. Jeżeli do centrum tego nie przypisano pieczątki, wówczas uwzględniany jest kraj działalności z pieczątki centrum głównego.

Przyklad

Zdefiniowano strukturę praw opartą na wielu centrach, wśród których znajdują się m.in.: Centrum A z pieczątką z krajem działalności PL, Centrum B z pieczątką z krajem działalności DE oraz Centrum C z pieczątką z krajem działalności CZ.

1. Użytkownik A loguje się do Centrum A i rejestruje FS krajową – na elementach tej faktury System ustali stawki polskie.

2. Użytkownik B loguje się do Centrum B i rejestruje FS krajową – na elementach tej faktury System ustali stawki niemieckie

3. Użytkownik C loguje się do Centrum C i rejestruje FS krajową – na elementach tej faktury System ustali stawki czeskie.

Transakcje z zastosowaniem stawek krajowych

Honorowanie kraju działalności podczas ustalania stawek VAT na elementach dokumentów krajowych obsłużone zostało na poniższych typach dokumentów:

 • Oferty i zamówienia: OZ, ZZ, OS, ZS
 • Dokumenty handlowych sprzedaży FS, (s)FS, (S)FS, (A)FS, PA, WZ, WKA, FW, (A)FW, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL, WZE i ich korektach
 • Dokumenty handlowych zakupu FZ, (s)FZ, (S)FZ, (A)FZ, PZ, PKA i ich korektach
 • Umowy UM
 • Zlecenia serwisowe ZSR

Na dokumentach krajowych oraz innych niż krajowe, ale z zastosowaniem stawek krajowych (np. wewnątrzwspólnotowa z wyłączonym parametrem VAT eksportowy) sposób przypisywania stawek VAT elementów zależny jest od kraju instalacji ustalonego w Konfiguracji i kraju działalności ustalonego w pieczątce firmy przypisanej na dokumencie. W przypadku zgodności tych krajów stawka VAT ustalana jest jak dotychczas, tj. na podstawie stawki zakupu/sprzedaży z zakładki [Ogólne] karty towaru.

Stawka VAT towaru dla transakcji krajowej kraju działalności zgodnego z krajem instalacji systemu
Stawka VAT towaru dla transakcji krajowej kraju działalności zgodnego z krajem instalacji systemu

 

W przypadku, gdy kraj działalności różni się od kraju instalacji stawka VAT ustalana jest na podstawie stawki przypisanej na zakładce [Jednostki, kody, VAT]/[Stawki VAT] karty towaru dla kraju zgodnego z krajem działalności.

Stawka VAT towaru dla kraju działalności: Austria
Stawka VAT towaru dla kraju działalności: Austria

 

Jeżeli taka stawka do towaru nie została przypisana, wówczas ustalana jest stawka podstawowa kraju działalności. Jest to stawka typu Podatek z przypisanym krajem zgodnym z krajem działalności. Jeżeli takich stawek dla tego kraju zdefiniowano wiele, wówczas ustalana jest 1-wsza z nich.

Stawka VAT podstawowa danego kraju na przykładzie stawki obowiązującej w Austrii
Stawka VAT podstawowa danego kraju na przykładzie stawki obowiązującej w Austrii

 

Jeżeli i taka stawka nie została zdefiniowana, co w praktyce może się zdarzyć jeżeli Użytkownik nieopatrznie ją usunął, wówczas ustalana jest stawka VAT z zakładki [Ogólne] karty towaru. W obu ostatnich przypadkach Użytkownik informowany jest o braku właściwej stawki. W takiej sytuacji powinien on zweryfikować stawkę VAT towaru tj. przypisać ją na wyżej wymienionej zakładce karty towaru oraz zmienić na elemencie dokumentu.

Ostrzeżenie o braku zdefiniowanej stawki VAT towaru dla kraju działalności
Ostrzeżenie o braku zdefiniowanej stawki VAT towaru dla kraju działalności

 

Wyżej wymienione ostrzeżenie obsłużone jest podczas dodawania elementów na:

 • Oferty i zamówienia: OZ, ZZ, OS, ZS
 • Dokumenty handlowe sprzedaży i zakupu
 • Umowy UM
 • Zlecenia serwisowe ZSR

Edycja stawki VAT na elemencie dokumentu odbywa się w zakresie stawek obowiązujących w kraju działalności. W przypadku, gdy kraj działalności jest zgodny z krajem instalacji edycja odbywa się w ramach stawek, do których nie przypisano żadnego kraju, jeżeli zaś kraj działalności różni się od kraju instalacji, wówczas edycja odbywa się w ramach stawek, na których przypisano symbol kraju działalności.

Zmieniły się zasady weryfikacji poprawności stawki VAT ustalonej na elementach dokumentu. W przypadku, gdy kraj działalności jest zgodny z krajem instalacji System sprawdza, czy stawka użyta na elemencie jest zgodna ze stawką przypisaną na zakładce [Ogólne] karty towaru, w przypadku zaś kraju działalności innego, niż kraj instalacji System sprawdza, czy jest ona zgodna ze stawką przypisaną na zakładce [Jednostki, kody, VAT]/[Stawki VAT] karty towaru dla kraju zgodnego z krajem działalności. W przypadku braku zgodności prezentowane jest stosowne ostrzeżenie.

Wyżej wymieniona weryfikacja odbywa się podczas:

 • Zapisywania/zatwierdzania ofert, zamówień oraz dokumentów handlowych
Ostrzeżenie o użyciu na fakturze stawki niezgodnej ze stawką przypisaną do towaru
Ostrzeżenie o użyciu na fakturze stawki niezgodnej ze stawką przypisaną do towaru
 • Generowania zamówień z ofert
 • Generowania dokumentów handlowych z zamówień
 • Generowania (S)FS/FSE z WZ/WZE oraz (S)FZ z PZ
 • Zmiany centrum-właściciela na dokumencie powodującego zmianę kontekstu kraju działalności. Jeżeli na danym dokumencie w wyniku zmiany Właściciela zmianie ulegnie pieczątka na taką, której kraj działalności jest inny niż dotychczasowy, wówczas System aktualizuje stawki VAT elementów na właściwe dla nowego kraju działalności.

Wyżej wymieniona weryfikacja przydatna jest również wówczas, gdy stawka VAT towaru/towarów w kraju działalności ulegnie zmianie. Jeżeli istnieją niezrealizowane zamówienia czy też niezatwierdzone dokumenty handlowe i Użytkownik dokona stosownej zmiany stawki na kartach towarowych, wówczas System zaprezentuje wyżej wymienione ostrzeżenie. W takiej sytuacji Użytkownik powinien zaktualizować stawki VAT na elementach takich dokumentów. Może to uczynić samodzielnie, edytując poszczególne elementy dokumentu lub dokonać takiej zmiany seryjnie, wykorzystać opcję Ustal stawki VAT z kart towarów dostępną na formatce dokumentu lub opcję Aktualizuj stawki VAT dostępną w menu kontekstowym listy dokumentów.

Aktualizacja stawek VAT na elementach dokumentów
Aktualizacja stawek VAT na elementach dokumentów

 

Wyżej wymieniona seryjna aktualizacja stawek VAT dostępna jest na:

 • Formatce i liście ofert zakupu i sprzedaży
 • Formatce i liście zamówień zakupu i sprzedaży
 • Formatkach: FZ, (s)FZ, PZ, PKA, FS, (s)FS, FSE, (s)FSE, WZ, WZE, WKA, FW oraz ich listach

Zarówno weryfikacja zgodności stawek VAT jak i seryjna aktualizacja stawek VAT elementów była już dostępna w poprzednich wersjach Systemu, z tym, że dotąd dotyczyła stawek VAT kraju instalacji, obecnie uwzględnia ona kontekst kraju działalności.

Stawki VAT na dokumentach handlowych generowanych z zamówień

Podczas generowania dokumentów handlowych z zamówień System kopiuje stawkę VAT z zamówienia. Zasada ta jest zachowana bez względu na to, czy kraj działalności generowanego dokumentu zgadza się z krajem działalności zamówienia. Jeżeli więc przykładowo ZS zarejestrowano w centrum działającym jako podmiot polski, a następnie FS do tego ZS generuje centrum działające jako podmiot niemiecki, wówczas na FS nadal będą stawki polskie. W takiej sytuacji pojawi się stosowne ostrzeżenie zarówno podczas generowania dokumentu jak i przy jego zapisywaniu/zatwierdzaniu, tak więc Użytkownik będzie mógł dokonywać jej zmiany, czy to samodzielnie, czy to za pomocą opcji Ustal stawki VAT z kart towarów formatki FS, czy to opcją Aktualizuj stawki VAT z menu kontekstowego listy FS.

Zgodność kraju działalności nie jest kontrolowana podczas spinania dokumentu handlowego z zamówieniem.

Ustalanie stawek VAT eksportowych i dla specyficznych rodzajów transakcji

Utrzymane zostały dotychczasowe zasady ustalania stawek VAT na dokumentach eksportowych oraz rejestrowanych na potrzeby specyficznych transakcji jak niżej. Zasady te obowiązują bez względu na kraj działalności, w kontekście którego rejestrowane są tego typu transakcje.

 • Na dokumentach FRR oraz OZ, ZZ, PZ rejestrowanych dla rolnika ryczałtowego ustalana jest stawka VAT wskazana w Konfiguracji jako właściwa dla rolnika ryczałtowego
 • Na elementach ofert, zamówień i dokumentów handlowych dotyczących transakcji towarami podlegającymi procedurze odwrotnego obciążenia ustalana jest stawka VAT wskazana w Konfiguracji jako właściwa dla odwrotnego obciążenia
 • Na elementach ofert, zamówień, dokumentów handlowych oraz zleceń serwisowych z transakcją eksportową ustalana jest stawka VAT wskazana w Konfiguracji jako właściwa dla eksportu odpowiednio: towarów i usług
Stawki VAT właściwe dla eksportu, odwrotnego obciążenia i rolnika ryczałtowego
Stawki VAT właściwe dla eksportu, odwrotnego obciążenia i rolnika ryczałtowego

 

Na tego typy transakcjach edycja stawki VAT odbywa się w ramach stawek do których nie przypisano kraju, a w przypadku transakcji eksportowych w ramach zerowych stawek bez przypisanego kraju.

Stawki VAT kraju działalności na fakturach A-vista

Kontekst kraju działalności obsłużony został również na fakturach A-vista (A)FZ, (A)FS, (A)FW, ich korektach. Podczas rejestrowania dokumentu krajowego/ze stawkami krajowymi przy użyciu elementów stawka VAT tychże ustalana jest na podstawie stawki VAT kraju działalności przypisanej do karty towaru A-vista. Jeżeli stawki tej nie przypisano, wówczas ustalana jest stawka podstawowa obowiązującą w kraju działalności.

Podczas rejestrowania wyżej wymienionych dokumentów bez użycia elementów, a jedynie poprzez dodawanie rekordu tabeli VAT stawka VAT na takim rekordzie ustalana jest na podstawie stawki podstawowej obowiązującej w kraju działalności, a Użytkownik może ją zmienić wybierając dowolną spośród stawek zdefiniowanych dla kraju działalności.

Stawka VAT na rekordzie tabeli VAT (A)FS rejestrowanego w kontekście obcego kraju działalności
Stawka VAT na rekordzie tabeli VAT (A)FS rejestrowanego w kontekście obcego kraju działalności

 

W przypadku zgodności kraju działalności z krajem instalacji stawka VAT ustalana jest jak dotychczas, tj. na elemencie na podstawie stawki VAT przypisanej na zakładce [Ogólne] karty towaru, natomiast na samodzielnie dodawanym przez Użytkownika rekordzie tabeli VAT na podstawie stawki VAT przypisanej w Konfiguracji jako stawka podstawowa Systemu.

Domyślna stawka VAT na fakturach (A)Vista przy zgodności kraju działalności i kraju instalacji
Domyślna stawka VAT na fakturach (A)Vista przy zgodności kraju działalności i kraju instalacji

Stawki VAT kraju działalności na Umowach

Kraj działalności honorowany jest na Umowach.

 • Na elementach dodawanych do Umowy ustalane są stawki właściwe dla kraju działalności na jaki wskazuje pieczątka ustalona na Umowie, podobnie na dodawanym rekordzie tabeli VAT i oknie pomocniczym generowania (A)FS z harmonogramu płatności. Stawka VAT ustalana jest wg zasad opisanych dla dokumentów handlowych
 • Menu z listą stawek VAT ograniczane jest do stawek właściwych dla wyżej wymienionego kraju
 • Podczas identyfikacji stawki na potrzeby prezentowania jej aliasy uwzględniony jest kraj na stawce
 • Zmiana Właściciela Umowy, powodująca zmianę kontekstu kraju działalności wywołuje zmianę stawek na jej elementach
Obsługa stawki VAT kraju działalności na Umowie
Obsługa stawki VAT kraju działalności na Umowie

Stawki VAT kraju działalności na zleceniach serwisowych ZSR

Kraj działalności honorowany jest również podczas ustalania stawki VAT na składniku i czynności dodawanej do krajowego zlecenia serwisowego. Obowiązują tu identyczne jak opisane wcześniej dla dokumentów handlowych zasady jej ustalania.

 • Na dodawanym składniku/czynności ustalane są stawki właściwe dla kraju działalności na jaki wskazuje pieczątka ustalona na ZSR
 • Edycja stawek odbywa się w zakresie stawek właściwych dla wyżej wymienionego kraju
 • Podczas identyfikacji stawki na potrzeby prezentowania jej aliasy uwzględniony jest kraj na stawce
 • Zmiana Właściciela ZSR, powodująca zmianę kontekstu kraju działalności wywołuje zmianę stawek na jej elementach
Obsługa stawki VAT kraju działalności na zleceniu serwisowym
Obsługa stawki VAT kraju działalności na zleceniu serwisowym

 

Oprócz wyżej wymienionej obsługi kraju działalności poprawione zostały zasady ustalania stawek VAT na ZSR eksportowym, stawka ustalana jest na podstawie stawki przypisanej w Konfiguracji jako właściwa dla eksportu odpowiednio: towarów i usług. W przypadku tego typu transakcji kraj działalności nie ma już znaczenia.

Stawki VAT na innych dokumentach/obiektach a kraj działalności

Ustalanie stawek VAT właściwych dla kraju działalności obsłużone zostało na krajowych ofertach, zamówieniach, dokumentach handlowych, umowach i zleceniach serwisowych. W przypadku pozostałych typów dokumentów (dokumenty SAD, FWS/FWZ, umowy leasingowe) oraz innych niż dokumenty obiektach zastosowanie mają wyłącznie stawki kraju instalacji tj. stawki bez przypisanego kraju.

Stawki VAT na SAD/FWS

Zasada ustalanie stawek VAT na elementach SAD/FWS nie uległa zmianie, tj. bez względu na kraj działalności w danym centrum ustalane są na nich stawki VAT zakupu z zakładki [Ogólne] karty towaru. Edycja stawki na elemencie odbywa się w ramach stawek bez przypisanego kraju.

Stawki VAT na Umowach leasingowych

Na umowach leasingowych obowiązuje dotychczasowa zasada ustalania stawki na podstawie stawki przypisanej w Konfiguracji jako stawka podstawowa Systemu. Edycja stawki odbywa się w ramach stawek, na których nie przypisano kraju.

Stawki VAT na innych obiektach

Na poniższych formatkach prezentowane/dostępne są wyłącznie stawki kraju instalacji tj. stawki z pustym krajem.

 • Element zgłoszenia SENT
Stawka kraju instalacji na kategorii celnej na elemencie SENT
Stawka kraju instalacji na kategorii celnej na elemencie SENT
 • Pozycja schematu księgowego
Rysunek Stawki kraju instalacji na pozycji schematu księgowego
Rysunek Stawki kraju instalacji na pozycji schematu księgowego
 • Formatka Kategorii celnej
Stawka kraju instalacji na kategorii celnej
Stawka kraju instalacji na kategorii celnej

 

Operacje Ustal stawki VAT towarów na podstawie kodu CN oraz Ustal stawki VAT towarów na podstawie PKWiU dokonywane są wyłącznie, jeżeli podana na formatce kodu CN/symbolu PKWiU stawka jest stawką kraju instalacji, tj. jeżeli istnieje w Systemie stawka o podanej wysokości i z pustym krajem

Aktualizacja stawek VAT towarów w oparciu o kod CN - weryfikacja stawki kraju instalacji
Aktualizacja stawek VAT towarów w oparciu o kod CN – weryfikacja stawki kraju instalacji

 

Aktualizacja stawek VAT towarów w oparciu o PKWiU - weryfikacja stawki kraju instalacji
Aktualizacja stawek VAT towarów w oparciu o PKWiU – weryfikacja stawki kraju instalacji

Współpraca Systemu Comarch ERP XL z innymi aplikacjami

W zakresie współpracy Systemu z innymi aplikacjami (E-sklep, POS, Mobilna Sprzedaż, Wszystko.pl.) obsługiwane są wyłącznie stawki VAT kraju instalacji. Zachowana została obecna zasada ustalania na dokumentach pochodzących z tych aplikacji stawki VAT na podstawie stawki z zakładki [Ogólne] karty towaru. Obowiązuje zasada, zgodnie z którą kraj działalności centrum powiązanego z wyżej wymienionymi aplikacjami jest zawsze zgodny z krajem instalacji.

Na pieczątce powiązanej z wyżej wymienionym centrum zmiana kraju działalności nie jest możliwa

Do wyżej wymienionego centrum nie można przypisać pieczątki na której kraj działalności jest niezgodny z krajem instalacji

Kontrola zgodności kraju działalności z krajem instalacji na centrum typu E-sklep
Kontrola zgodności kraju działalności z krajem instalacji na centrum typu E-sklep

 

Jako centrum powiązanego z kreowanym oddziałem E-sklep/Wszystko.pl nie można wskazać centrum z pieczątką wskazującą na kraj działalności różny od kraju instalacji

Podczas zmiany kraju instalacji w Konfiguracji System dokonuje automatycznej zmiany kraju działalności na wszystkich pieczątkach przypisanych do centów powiązanych z wyżej wymienionymi aplikacjami

Zmiana kraju działalności oddziałów powiązanych z innymi aplikacjami na zgodny z krajem instalacji
Zmiana kraju działalności oddziałów powiązanych z innymi aplikacjami na zgodny z krajem instalacji

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?