XL156 – Mapowanie danych na strukturę logiczną e-faktury KSeF FA(1)

Wstęp

Celem niniejszego biuletynu jest zapoznanie Użytkowników systemu Comarch ERP XL z zasadami wypełniania poszczególnych linii pliku .xml faktury wysyłanej do KSeF wg schematu FA(1).

Budowa ww. pliku omówiona jest w broszurze udostępnionej przez Ministerstwo Finansów pod adresem j.n..:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/

Wszystkie dane przesyłane przez Comarch ERP XL w ww. pliku ustalane są za pomocą stosownych funkcji/procedur, które mogą być stosownie modyfikowane przez Partnerów/zespoły IT na potrzeby konkretnego Klienta.

Linie niewymienione w biuletynie nie są przez System Comarch ERP XL obsługiwane.

Uwaga

Uwaga: W dniu 2022-12-01 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający obligatoryjne fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur oraz propozycję kolejnej wersji schemy e-fakturowej FA(2).

Wprowadzona w wersji 2023.0 Systemu integracja z KSeF i opisane w niniejszym dokumencie zasady mapowania danych na schemę e-faktury opiera się na dotychczasowych regulacjach i na schemie FA(1).

Mapowanie danych na schemat e-faktury

Struktura schematu głównego FA(1)

Podmiot1 (Sprzedawca)

Sekcja Podmiot1 schematu FA(1)

Dane dotyczące Sprzedawcy wysyłane są na podstawie danych zdefiniowanych na pieczątce przypisanej do dokumentu, a jeżeli dokument nie ma przypisanej pieczątki, wówczas z pieczątki przypisanej do centrum głównego struktury Firmy.

Uwaga
Uwaga: Dane Sprzedawcy takie jak nazwa i adres pobierane są z zakładki {Deklaracje} i {Deklaracje cd.} pieczątki, czyli identycznie jak w JPK_FA i innych deklaracjach. Na wydrukach faktur natomiast pobierane są one z zakładki {Ogólne} pieczątki. Użytkownicy powinni więc zadbać o zgodność tych danych na poszczególnych zakładkach pieczątki.

Prefiks NIP-u Sprzedawcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
PrefiksPodatnika Prefiks NIP z pieczątki firmy, wysyłany w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dane identyfikacyjne Sprzedawcy

Dane identyfikacyjne sprzedawcy wg schematu FA(1)

Jako dane Sprzedawcy należy wysyłać zamiennie: imię i nazwisko w przypadku gdy jest nim osoba fizyczna lub pełną nazwę, jeżeli jest nim Firma. Typ sprzedawcy ustalany jest w Systemie na podstawie opcji Rodzaj podatnika na zakładce {Deklaracje} pieczątki firmy.

Nazwa/imię i nazwisko Sprzedawcy na pieczątce firmy

W przypadku Sprzedawcy będącego osobą fizyczną jego imię i nazwisko ustalane są na podstawie zawartości kontrolki Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, zgodnie z poniższymi zasadami: 

 • Jako nazwisko przyjmowana jest ta wartość ww. kontroli, po której występuje pierwszy przecinek
 • Jako imię przyjmowana jest wartość pomiędzy pierwszym a drugim przecinkiem

W przypadku Sprzedawcy będącego Firmą wysyłana jest nazwa Sprzedawcy na podstawie zawartości kontrolki Nazwa pełna zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy.

Nazwa linii KSEF Obsługa
NIP NIP z pieczątki firmy
ImiePierwsze Wartość pomiędzy pierwszym a drugim przecinkiem kontrolki Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię w pieczątce firmy, wysyłana o ile Sprzedawca jest osobą fizyczną.
Nazwisko Wartość z kontrolki jw. do pierwszego przecinka, wysyłana o ile Sprzedawca jest osobą fizyczną.
PelnaNazwa Wartość z kontrolki Nazwa pełna w pieczątce firmy, wysyłana o ile Sprzedawca jest Firmą.

Adres Sprzedawcy

Dane adresowe sprzedawcy wg schematu FA(1)

Zgodnie ze schematem e-faktury dane adresowe Sprzedawcy zależne są od kraju sprzedawcy – jeżeli jest to Polska, wówczas należy wysłać zestaw danych adresowych dla adresu polskiego, jeżeli jest to kraj inny niż Polska, wówczas należy wysłać zestaw danych dla adresu zagranicznego.

Kraj Sprzedawcy identyfikowany jest na podstawie kraju przypisanego na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy. Użytkownik powinien na pieczątce wprowadzić nazwę kraju, a na jej podstawie System ustali jego symbol.

Aby System prawidłowo zidentyfikował dany kraj konieczne jest, aby wprowadzona w pieczątce firmy nazwa kraju była zgodna z nazwą kraju w tabeli KrajeCelne (KPC_NazwaPL). W przypadku błędnego podania nazwy kraju lub nie podania go w ogóle jako kraj przyjmowana jest Polska.

Wszystkie dane adresowe ustalane są na podstawie danych wprowadzonych na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.

Adres polski sprzedawcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
KodKraju PL
Wojewodztwo Dane adresowe wprowadzone na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.
Powiat
Gmina
Ulica
NrDomu
NrLokalu
Miejscowosc
KodPocztowy
Poczta
GLN Numer GLN wprowadzony na zakładce {Ogólne} pieczątki firmy.

Adres zagraniczny sprzedawcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
KodKraju Jak dla ww. adresu polskiego
KodPocztowy
Miejscowosc
Ulica
NrDomu
NrLokalu
GLN

Adres e-mail i telefon Sprzedawcy

Ww. informacje wysyłane są na podstawie adresu E-mail sekretariatu oraz numeru telefonu zdefiniowanych na zakładce {Deklaracje c.d.} pieczątki firmy.

Nazwa linii KSEF Obsługa
Email Adres zdefiniowany w kontrolce Email sekretariatu zakładki {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.
Telefon Zawartość kontrolki Telefon sekcji Adres siedziby zakładki {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.

Podmiot2 (Nabywca)

Sekcja Podmiot2 schematu FA(1)

Dane jw. wysyłane są na podstawie adresu kontrahenta głównego użytego na wysyłanym dokumencie.

Prefiks NIP-u Nabywcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
PrefiksNabywcy Prefiks NIP z adresu kontrahenta głównego dokumentu, wysyłany w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dane identyfikacyjne Nabywcy

Dane identyfikacyjne nabywcy wg schematu FA(1)

Dla Sprzedawcy należy podać numer, przy pomocy którego można go zidentyfikować. Służą do tego linie: NIP i NrID. W przypadku, gdy podmiot nie posiada żadnego z nich wysyłana jest informacja w linii BrakID. Tak więc spośród linii: NIP, NrID, BrakID wysyłana jest tylko jedna linia.

Wartość dla ww. linii ustalana jest w oparciu o NIP przypisany do adresu kontrahenta głównego dokumentu oraz dodatkowo w oparciu o wartość atrybutu KSEF_Nabywca_NrID przypisanego do wysyłanego dokumentu wg poniższych zasad:

 • Jeżeli do dokumentu przypisano atrybut KSEF_Nabywca_NrID i podano jego wartość, wówczas wysyłana jest linia NrID a w niej wartość tego atrybutu.
 • Jeżeli ww. atrybutu nie zdefiniowano, wówczas System postępuje zależnie od tego, czy Nabywcą jest podmiot polski, czy zagraniczny, ustalając tą informację na podstawie kraju zdefiniowanego na adresie oraz zależnie od tego, czy na adresie tym zdefiniowano NIP
  • W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot polski na adresie którego podano NIP wysyłana jest linia NIP (z wartością z pola KnA_NIP)
  • W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot zagraniczny na adresie którego podano NIP wysyłana jest linia NrID (z wartością z pola KnA_NIPE)
  • Jeżeli na ww. adresie nie podano numeru NIP, wówczas wysyłana jest linia BrakID

Jako dane Nabywcy należy wysyłać zamiennie: imię i nazwisko w przypadku gdy jest nim osoba fizyczna lub pełną nazwę, jeżeli jest nim Firma. Typ kontrahenta ustalany jest na podstawie opcji Status kontrahenta karty nabywcy. W przypadku kupującego będącego Podmiotem gospodarczym wysyłana jest pełna nazwa kupującego (zawartość trzech kontrolek Nazwy), natomiast w przypadku kupującego będącego Odbiorcą detalicznym obowiązują poniższe zasady:

 • Wartość z pierwszej kontrolki Nazwa formatki adresu kontrahenta do 1-wszej spacji jest traktowana jako imię
 • Wartość ww. kontrolki po ostatniej spacji traktowana jest jako nazwisko

Dla tych przypadków, dla których ww. zasady się nie sprawdzą przewidziano możliwość podania ww. informacji jako wartości atrybutów o nazwach: KSEF_Nabywca_ImiePierwsze, KSEF_ Nabywca _Nazwisko przypisanych do dokumentu. System w pierwszej kolejności honoruje ww. atrybuty, a dopiero jeżeli ich nie przepisano, wówczas ustala imię i nazwisko Nabywcy wg ww. zasad mapowania pola Nazwa.

Nazwa linii KSEF Obsługa
NIP Numer NIP (KnA_NIP) z adresu kontrahenta głównego dokumentu, wysyłany dla nabywcy polskiego, o ile do dokumentu nie przypisano atrybutu j.n.
NrID Wartość atrybutu KSEF_Nabywca_NrID przypisanego do dokumentu lub numer NIP (KnA_NIPE) z adresu kontrahenta głównego dokumentu będącego nabywcą zagranicznym.
BrakID Wartość 1 wysyłana w przypadku, gdy nabywca nie posiada numeru NIP i do dokumentu nie przypisano atrybutu jw.
ImiePierwsze Wartość atrybutu KSEF_Nabywca_ImiePierwsze przypisanego do dokumentu lub wartość z pierwszej kontrolki Nazwa formatki adresu kontrahenta do 1-wszej spacji, wysyłana o ile kupujący jest odbiorcą detalicznym.
Nazwisko Wartość atrybutu KSEF_Nabywca_Nazwisko przypisanego do dokumentu lub wartość ww. kontrolki po ostatniej spacji, wysyłana o ile kupujący jest odbiorcą detalicznym.
PelnaNazwa Wartość z trzech kontrolek Nazwa formatki adresu kontrahenta, wysyłana o ile kupujący jest podmiotem gospodarczym.

Adres Nabywcy

Dane adresowe nabywcy wg schematu FA(1)

Przesyłane dane adresowe zależne są od kraju Nabywcy – jeżeli jest to Polska, wówczas należy wysłać zestaw danych adresowych dla adresu polskiego, jeżeli jest to kraj inny niż Polska, wówczas należy wysłać zestaw danych dla adresu zagranicznego. Kraj Nabywcy identyfikowany jest na podstawie kraju adresu kontrahenta głównego (KnA_Kraj).

Obecnie w Systemie Comarch ERP XL dane dotyczące ulicy, numeru domu i numeru mieszkania zapisywane są we wspólnym polu KnA_Ulica, tymczasem do KSEF należy przesłać je w odrębnych polach. Na potrzeby mapowania danych zawartych w kontrolce Ulica na schemę KSeF wykorzystywana jest funkcja Cdn.ParsujAdres.

Ww. funkcja działa wg poniższych zasad:

 • Jako ulica traktowana jest wartość do 1-wszej cyfry
 • Jako numer domu traktowana jest od 1-wszej cyfry do znaku / lub \ lub litery m
 • Jako numer lokalu traktowana jest wartość po znaku \ lub / lub po literze m (wraz z tą literą) 
Przyklad

Przykład:

W kontrolce Ulica wprowadzono wartość: Nowa 12/8. Wartość ta zostanie rozbita j.n.

Ulica: Nowa

Nr domu:12

Nr lokalu: 8

Aby możliwe było obsłużenie specyficznych danych adresowych, np. ulica zawierająca w swojej nazwie liczbę (ulica Dywizjonu 303 itp.), adres z miejscowości nie posiadającymi ulic itp. obsłużona została możliwość identyfikacji ww. składowych adresu na podstawie stosownych atrybutów przypisanych do nagłówka dokumentu:

 • KSEF_Nabywca_Ulica, w tym z wartością Brak, co oznacza miejscowość bez ulic
 • KSEF_Nabywca_NrDomu
 • KSEF_Nabywca_NrLokalu

Adres polski nabywcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
KodKraju Dane z formatki adresu kontrahenta głównego.
Wojewodztwo
Powiat
Gmina
Ulica Jeżeli do dokumentu przypisano atrybut KSEF_Nabywca_Ulica i wypełniono wartością <Brak>, wówczas linia nie jest wysyłana.

Jeżeli do dokumentu przypisano ww. atrybut i podano dla niego wartość inną niż ww., wówczas wysyłane jest wartość tego atrybutu.

W przypadkach innych niż ww. wysyłana jest wartość z kontrolki Ulica adresu kontrahenta głównego do 1-wszej cyfry.

NrDomu Wartość atrybutu KSEF_Nabywca_NrDomu przypisanego do dokumentu, a jeżeli go nie podano, wówczas wartość z kontrolki Ulica adresu kontrahenta głównego od 1-wszej cyfry do znaku / lub \ lub litery m.
NrLokalu Wartość atrybutu KSEF_Nabywca_NrLokalu przypisanego do dokumentu, a jeżeli go nie podano, wówczas wartość z kontrolki Ulica adresu kontrahenta głównego po znaku \ lub / lub od litery m.
Miejscowosc Dane z formatki adresu kontrahenta głównego.
KodPocztowy
Poczta
GLN

Adres zagraniczny nabywcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
KodKraju Jak dla ww. adresu polskiego
KodPocztowy
Miejscowosc
Ulica
NrDomu
NrLokalu
GLN

Adres e-mail i telefon Sprzedawcy

Ww. informacje wysyłane są na podstawie adresu E-mail sekretariatu oraz numeru telefonu zdefiniowanych na zakładce {Deklaracje c.d.} pieczątki firmy.

Nazwa linii KSEF Obsługa
Email Zawartość kontrolki E-Mail adresu kontrahenta głównego.
Telefon Zawartość kontrolki Telefon1 adresu kontrahenta głównego.

Podmiot3 (Odbiorca, Płatnik)

Sekcja Podmiot3 schematu FA(1)

Schemat e-faktury umożliwia przesłanie informacji dotyczących podmiotów „trzecich” takich jak faktor, odbiorca, podmiot pierwotny, dodatkowy nabywca, wystawca faktury, dokonujący płatności.

W Systemie Comarch ERP XL za pomocą ww. sekcji wysyłana jest informacja o Odbiorcy faktury (kontrahencie docelowym) oraz o Płatniku. Informacja o kontrahencie docelowym/płatniku wysyłana jest o ile jest on inny, niż kontrahent główny.

Dane identyfikacyjne Odbiorcy/Płatnika

Informacje ww. sekcji obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt 1.2.2, z tym, że ustalane są w oparciu o adres kontrahenta docelowego lub płatnika oraz w oparciu a atrybuty o stosownych nazwach:

 • Dla odbiorcy (kontrahenta docelowego)
 • KSEF_Odbiorca_NrID
 • KSEF_Odbiorca_ImiePierwsze
 • KSEF_Odbiorca_Nazwisko
 • Dla Płatnika
 • KSEF_Platnik_NrID
 • KSEF_Platnik_ImiePierwsze
 • KSEF_Platnik_Nazwisko

Adres Odbiorcy/Płatnika

Informacje ww. sekcji obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt 1.2.3, z tym, że ustalane są w oparciu o adres kontrahenta docelowego lub płatnika oraz w oparciu a atrybuty o stosownych nazwach:

 • Dla odbiorcy (kontrahenta docelowego)
  • KSEF_Odbiorca_Ulica
  • KSEF_Odbiorca_NrDomu
  • KSEF_Odbiorca_NrLokalu
 • Dla Płatnika
  • KSEF_Platnik_Ulica
  • KSEF_Platnik_NrDomu
  • KSEF_Platnik_NrLokalu

Adres e-mail i telefon Odbiorcy/Płatnika

Informacje ww. sekcji obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt 1.2.4, z tym, że ustalane są w oparciu o adres kontrahenta docelowego lub płatnika.

Rola Podmiotu3

Dane odbiorcy (kontrahenta docelowego) wysyłane są z wartością 2 w linii Rola, natomiast dane płatnika z wartością 6.

Nazwa linii KSEF Obsługa
Rola Odbiorca (kontrahent docelowy) = 2

Płatnik = 6

Faktura: waluta, daty, numer oraz związane dokumenty WZ

Informacje o walucie, dacie, numerze faktury i związanych z nią dokumentach WZ schematu FA(1)
 • Waluta faktury

Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL i ich korekt wysyłany jest symbol waluty użytej na dokumencie, ze szczególnym uwzględnieniem waluty ZŁ, dla której wysyłany jest symbol PLN. Dla dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL i ich korekt wysyłany jest symbol PLN.

 • Data wystawienia 

Data wystawienia wysyłanej faktury/korekty.

 • Data sprzedaży

Dla faktur wysyłana jest data sprzedaży z faktury, dla korekt zaś daty sprzedaży z dokumentu korygowanego. Wyjątek stanowią korekty zbiorcze (Z)FSK/FKE, dla których wysyłana jest data korekty.

 • Numer faktury

Jako numer faktury wysyłany jest numer obcy dokumentu (Trn_DokumentObcy), tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu. Przyjęto tutaj identyczną zasadę, jaka obowiązuje w JPK_FA, CUK i innych deklaracjach. W jednej z kolejnych wersji zachowanie Systemu zostanie w tym względnie sparametryzowany i wysyłany będzie numer własny (systemowy) lub numer obcy dokumentu.

 • Dokumenty WZ

Informacja o numerach WZ, WZE, WKA i ich korektach wysyłana jest dla dokumentów (S)FS, (s)FS, (S)FSE, (s)FSE i ich korekt, z wyjątkiem korekt zbiorczych. Każdy kolumny numer ww. dokumentów wysyłany jest w kolejnej linii WZ. Jako numer wysyłany jest numer obcy dokumentu. W jednej z kolejnych wersji zachowanie Systemu zostanie w tym względnie sparametryzowany i wysyłany będzie numer własny (systemowy) lub numer obcy dokumentu

Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
KodWaluty Waluta dokumentu Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL i ich korekt – symbol waluty użytej na dokumencie.

Dla dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL i ich korekt – PLN.

P_1 Data wystawienia Data wystawienia faktury/korekty
P_2 Numer faktury Numer obcy faktury/korekty, tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu.
WZ Numer dokumentu WZ Kolejne numery dokumentów WZ/WZE/WKA, WZK/WKE/WKK, rozumiane jako Numer obcy tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu.

Informacja wysyłana dla dokumentów: (S)FS, (s)FS, (S)FSE, (s)FSE, (S)FSK, (s)FSK, (S)FKE, (s)FKE.

P_6 Data sprzedaży Dla faktur wysyłana jest data sprzedaży z faktury, dla korekt zaś daty sprzedaży z dokumentu korygowanego. Wyjątek stanowią korekty zbiorcze (Z)FSK/FKE, dla których wysyłana jest data korekty.

Faktura: wartość netto, kwota podatku i należność

Wartość netto, kwota podatku i należność za fakturę schematu FA(1)

 

Zestaw pól dla wartości netto i kwot podatku to pola od P_13_1 do P_13_7, w polu P_15 podaje się łączną należność z tytułu faktury. To, w którym polu wykazuje się poszczególne wartości faktury zależy od stawki Vat i rodzaju transakcji. Dana faktura może więc być wykazana w wielu spośród ww. pól.

Wartości netto dla poszczególnych typów transakcji i stawek VAT danej faktury oraz wielkości tegoż podatku należy wykazywać w walucie dokumentu. Dodatkowo, w przypadku dokumentów w walucie obcej wykazywana jest kwota podatku w PLN. Wielkość należności z tytułu faktury wykazywana jest w walucie dokumentu.

W Systemie Comarch ERP XL jako dokumenty w walucie obcej traktowane są faktury FSE, (S)FSE, (s)FSE, FEL oraz ich korekty FKE, (S)FKE, (s)FKE, (Z)FKE, KEL w walucie innej niż PLN. Pozostałe dokumenty traktowane są jak dokumenty w PLN, niezależnie od waluty na nich użytej.

W przypadku dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FSE, RA, FSL i ich korekt, dla których wartość netto, wartość VAT i należność wykazywane są w PLN, dane te wysyłane są wprost na podstawie zapisów w bazie danych Systemu.

W przypadku dokumentów FSE, (S)FSE, (s)FSE, FEL w walucie obcej i ich korekt przyjęto zasadę, zgodnie z którą te wielkości, które są wprost zapisywane w bazie Systemu są przesyłane wprost do KSEF (wartość netto w walucie, VAT w PLN), natomiast wielkości, które w bazie nie są zapisywane (w szczególności VAT w walucie obcej) jest stosownie wyliczany.

 • Wartość netto w walucie obcej

Ww. wartość ustalana jest na podstawie Trv_WartoscWal (w przypadku dokumentów rejestrowanych metodą od brutto na jej podstawie obliczana jest wartość netto i to ona jest przesyłana)

 • VAT w walucie obcej 

W Systemie Comarch ERP XL wielkość podatku VAT w walucie obcej nie jest zapisywana/prezentowana, natomiast wartość brutto dokumentu walutowego ustalana jest jako suma netto w walucie i Vat-u w PLN przeliczonego na walutę obcą po kursie z dokumentu. W związku z tym VAT w walucie obcej na potrzeby KSEF ustalany jest wg tej samej zasady (podobnie jak w JPK_FA) tj. w oparciu o VAT w PLN i kurs dokumentu.

 • VAT w PLN

Ww. wielkość wysyłana jest na podstawie wartość VAT zapisanego w tabeli TraVAT (Trv_VatR).

 • Należność w walucie obcej 

Wartość należności w walucie obcej ustalana jest wg identycznych zasad jakie obowiązują na formatce dokumentu walutowego tj.: dla dokumentu rejestrowanego metodą od brutto na podstawie pola TrN_WartoscWal, dla dokumentu rejestrowanego metodą od netto na podstawie suma wartości netto w walucie i kwoty VAT w PLN przeliczonej na walutę dokumentu po kursie z jego nagłówka.

Znaczenie poszczególnych linii w zakresie wartości netto oraz kwot podatku VAT i zasady kwalifikowania do nich transakcji rejestrowanych w Systemie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa linii KSEF Opis w schemacie KSeF Zasady kwalifikowania transakcji
P_13_1 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 23% i 22% poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_5.
P_14_1 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_1W W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w 57 związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_2 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 8% i 7% poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_5.
P_14_2 wota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_2W W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_3 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 5% poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_5.
P_14_3 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_3W W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W 58 przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_4 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż krajowa netto w stawce 4% oraz transakcje Podatnikiem jest Nabywca (ExpoNorm=20) w stawce np.
P_14_4 Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki podatku w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_4W W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki podatku w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_5 Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. W linii tej ujmowane są transakcje j.n.:

- transakcja krajowa, inna zagraniczna, trójstronna (ExpoNorm 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19) w stawce np

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (Exponorm 6, 7, 21) z rodzajem Usługi rozlicza odbiorca (RodzajZakupu=8), bez względy na stawkę

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa (Exponorm 6, 7) w stawce np.

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=21) w stawce 0%, zw, np

- transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce zw, np

- transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce 0% o ile wyłączony jest parametr konfiguracyjny Interpretuj Dost. Opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% jako Kraj

- transakcje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość - WSTO (ExpoNorm=26)

P_14_5 Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Kwota VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość - WSTO (ExpoNorm=26) dla których włączony jest parametr Procedura OSS (Trn_ProceduraOSS=1).
P_13_6 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 0% „podatek” poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_5.
P_13_7 Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce zw, poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_5.
P_15 Kwota należności ogółem. Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL i ich korekt:

- rejestrowanych metodą od brutto na podstawie wartości brutto dokumentu (TrN_WartoscWal),

- rejestrowanych metodą od netto na podstawie sumy wartości netto w walucie i kwoty VAT w PLN przeliczonej na walutę dokumentu po kursie z jego nagłówka

Dla dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FS, RA i ich korekt – na podstawie wartości brutto (TrN_NettoR + TrN_VatR)

Adnotacje na fakturze

Sekcja Adnotacje schematu FA(1)

Sekcja Adnotacje służy do wprowadzania na fakturze dodatkowych informacji wynikających ze specyfiki danej transakcji, np. metoda kasowa, mechanizm podzielonej płatności itp.

Dla tych spośród ww. specyficznych transakcji, które nie są obsługiwane w Comarch ERP XL adnotacje zostały oparte na atrybutach o stosownej nazwie. Wiele spośród nich obsługiwanych jest już w JPK_FA. Aby Użytkownicy stosujący te specyficzne transakcje nie byli zmuszeni do definiowania odrębnych atrybutów na potrzeby JPK_FA i odrębnych na potrzeby KSeF podczas wysyłki faktur do KSeF System honoruje dwie nazwy atrybutów dla danego pola, zarówno te z JPK w nazwie, jak i te z KSeF w nazwie. Podobną dualność obsłużono w zakresie adnotacji faktura VAT-marża dla usług turystycznych - System honoruje tu zarówno procedurę MR_T przypisaną na zakładce {VAT} dokumentu jak i atrybut o stosownej nazwie.

 

Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
P_16 Metoda kasowa (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_16 lub KSEF_P_16 i ustalono dla niego wartość TAK.
P_17 Samofakturowanie (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak dla tej adnotacji wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_17 lub KSEF_P_17 i ustalono dla niego wartość TAK.
P_18 Odwrotne obciążenie (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest dla transakcji Podatnikiem jest nabywca (Exponorm=20) oraz dla transakcji wewnątrzwspólnotowa dostawa/usługi rozlicza odbiorca (Exponorm=6 i RodzajZakupu=8).
P_18A Mechanizm podzielonej płatności (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie włączony został parametr Podzielona płatność (MPP), czyli gdy Trn_MPP=1.
P_19 Sprzedaż zwolniona (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto stawki zw.
P_19A W jednym z tych pól podaje się podstawę zwolnienia z podatku VAT.

Jeżeli podstawą tą jest Ustawa, wówczas należy przesłać linię P_19A z przepisem tej ustawy.

Jeżeli podstawą tą jest Dyrektywa UE, wówczas należy przesłać linię P_19B z przepisem tej dyrektywy.

Jeżeli podstawa jest inna niż ww. wówczas należy przesłać linię P_19C i podać w niej inną podstawę zwolnienia.

Linia wysyłana jest wówczas, jeżeli na fakturze, na zakładce {Nagłówek} przypisano wartość w kontrolce Zw.z VAT i jest to wartość ze słownika kategorii o podstawie zwolnienia: Polska ustawa.
P_19B Linia wysyłana jest wówczas, jeżeli na fakturze, na zakładce {Nagłówek} przypisano wartość w kontrolce Zw.z VAT i jest to wartość ze słownika kategorii o podstawie zwolnienia: Dyrektywa unijna.
P_19C Linia wysyłana jest wówczas, jeżeli na fakturze, na zakładce {Nagłówek} przypisano wartość w kontrolce Zw.z VAT i jest to wartość ze słownika kategorii o podstawie zwolnienia: Inne.
P_22 Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_22 lub KSEF_P_22 i ustalono dla niego wartość TAK.
Uwaga: w przypadku ww. dostawy nowych środków transportu należy przesłać znacznik P_22=1, datę dopuszczenia _P_22A oraz, w zależności od typu środka transportu wyłącznie jedno spośród pól: P_22B (dla pojazdów lądowych), P_22C (dla jednostek pływających), P_22D (dla statków powietrznych). Użytkownik powinien więc przypisać atrybuty dla P_22, P_22A oraz wyłącznie dla jednego spośród P_22B, P_22C i P_22D, jeżeli uczyni inaczej, wówczas faktura nie zostanie wysłana.
P_22A Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22A lub KSEF_P_22A.
P_22B Przebieg pojazdu lądowego Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22B lub KSEF_P_22B.
P_22C Liczba godzin używania jednostki pływającej Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22C lub KSEF_P_22C
P_22D Liczba godzin używania statku powietrznego Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22D lub KSEF_P_22D
P_23 Adnotacja "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE" (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_23 lub KSEF_P_23 i ustalono dla niego wartość TAK.
P_PMarzy Procedura marży (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano procedurę MR_T (Marża-usługi turystyczne) lub jeden z atrybutów j.n. z wartością TAK:

KSEF_P_PMarzy_3_1

KSEF_P_PMarzy_3_2

KSEF_P_PMarzy_3_3

W przypadku procedury marży należy przesłać znacznik P_PMarzy=1 oraz dodatkowo jedno z pól: P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3 za pomocą których Użytkownik podaje czego dotyczy marża.

Podczas obsługi pól dotyczących marży System opiera się na atrybutach dotyczących szczegółów procedur, a dodatkowo na procedurze MR_T przypisywanej na zakładce {VAT} dokumentu. Jeżeli któryś z atrybutów i/lub znacznik MR_T zostanie przypisany do dokumentu, wówczas wysłana zostanie zarówno linia P_PMarzy jak i jedna z pozostałych linii.

Przykład: Użytkownik chce zarejestrować fakturę vat marża na dzieła sztuki – wystarczy aby przypisał do dokumentu atrybut KSEF_P_PMarzy_3_2 z wartością Tak a System wyśle P_PMarzy=1 i P_PMarzy_3_2=1

P_PMarzy_2 Procedura marży dla biur podróży (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano procedurę MR_T (Marża-usługi turystyczne).
P_PMarzy_3_1 Procedura marży- towary używane (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_PMarzy_3_1 i wypełniono wartością TAK.
P_PMarzy_3_2 Procedura marży-dzieła sztuki (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_PMarzy_3_2 i wypełniono wartością TAK.
P_PMarzy_3_3 Procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_PMarzy_3_3 i wypełniono wartością TAK.

Rodzaj faktury

Rodzaj faktury w schemacie FA(1)

Schemat e-faktury przewiduje przedstawione w poniższej tabeli oznaczenia rodzaju faktur.

Symbol Znaczenie Obsługa
ZAL Faktury zaliczkowe Tak oznaczane są faktury zaliczkowe FSL, FEL
ROZ Faktury końcowe, odliczające faktury zaliczkowe Tak oznaczane są faktury FS, (s)FS, FSE, (s)FSE odliczające FSL/FEL oraz te spinacze (S)FS, (S)FSE, w których dokument spięty (WZ/WZE) odlicza fakturę zaliczkową.
VAT Faktury sprzedaży inne niż zaliczkowe i końcowe Tak oznaczany jest RA oraz FS, (s)FS, FSE, (s)FSE, (S)FS, (S)FSE o ile nie odliczają faktur zaliczkowych.
KOR_ZAL Korekty faktur zaliczkowych Tak oznaczane są korekty faktur zaliczkowych KSL, KEL
KOR_ROZL Korekty faktur końcowych jw. Tak oznaczane są FSK, (s)FSK, (S)FSK, FKE, (s)FKE, (S)FKE których oryginał odlicza fakturę zaliczkową.
KOR Korekty do faktur innych niż zaliczkowe i końcowe Tak oznaczane są korekty danych, korekty zbiorcze (Z)FSK, (Z)FKE oraz pozostałe korekty, o ile ich oryginał nie odlicza faktur zaliczkowych.
UPR Faktury uproszczone Brak obsługi

Dane nagłówkowe na fakturze korygującej

Przyczyna, okres i inne dane na korekcie w schemacie FA(1)
 • Przyczyna korekty wysyłana jest na podstawie wartości przypisanej w kontrolce Przyczyna kor. na zakładce {Nagłówek} korekty
 • Dane dotyczące faktury korygowanej
  

W sekcji DaneFaKorygowanej przesyłana jest data faktury korygowanej, rozumiana jako data jej przesłania do KSeF, jej numer oraz numer faktury korygowanej nadany przez KSEF. Taki zestaw informacji można przesłać wiele razy, dla każdego z korygowanych faktur. W Comarch ERP XL obowiązują w tym zakresie poniższe zasady:

  • Dla korekty zbiorczej (Z)FSK, (Z)FKE przesyłane są dane dotyczących kolejnych dokumentów korygowanych daną korektą zbiorczą. Występuje więc wiele powtórzeń sekwencji dotyczących poszczególnych faktur korygowanych.
  • Dla korekt innych niż korekty zbiorcze wysyłana jest jedna sekwencja z danymi faktury korygowanej
  • Dla korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE dane faktury korygowanej przesyłane są na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika na zakładce {Nagłówek} formatki korekty ręcznej, w tym numer KSeF wprowadzony w kontrolce Nr KSeF oryg.
  
 • Okres faktury korygowanej

Ww. informacja wysyłana jest dla korekty zbiorczych (Z)FSK, (Z)FKE na podstawie dat podanych w kontrolkach Data od i Data do formatki korekty zbiorczej.

 • Dane nabywcy na dokumencie korygowanym (Podmiot2K)

W sekcji Podmiot2K schematu e-faktury przewidziano możliwość wskazania danych Nabywcy ujętych w fakturze korygowanej. W przypadku korekty danych nabywcy należy podać w niej kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej.

Uwaga
Uwaga: Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę. W przypadku zaistnienie takie sytuacji należy zarejestrować całościową korektę i nową fakturę.

Ww. sekcja została obsłużona w Comarch ERP XL dla korekt danych. System porównuje adresy kontrahenta głównego na wysyłanej korekcie danych i na dokumencie korygowanym i wysyła sekcję Podmiot2K w oparciu o adres kontrahenta głównego dokumentu korygowanego o ile te adresy są różne.

 • Dane identyfikacyjne dla Podmiotu2K obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt 1.2.2,
 • Adres dla Podmiotu2K obsługiwany jest wg identycznych zasad jak opisane w pkt 1.2.3. 
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
PrzyczynaKorekty Przyczyna wystawienia faktury korygującej Wartości przypisanej w kontrolce Przyczyna kor. na zakładce {Nagłówek} korekty
DataWystFaKorygowanej Data wystawienia faktury korygowanej, określoną zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy tj. datę jej przesłania do KSeF. Data przesłania faktury korygowanej do KSeF (ustalana na podstawie ksf_TStampWyslania tabeli KSeFDokumenty).

W przypadku korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE data wprowadzona w kontrolce Daty oryginału/wystawienia formatki korekty ręcznej.

NrFaKorygowanej Numer faktury korygowanej Numer faktury korygowanej rozumiany jako numer obcy dokumentu (Trn_DokumentObcy), tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu.

W przypadku korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE numer wprowadzony w kontrolce Korygowana formatki korekty ręcznej.

NrKSeFFaKorygowanej Numer nadany w KSeF fakturze korygowanej Numer faktury korygowanej nadany w KSeF (ustalany na podstawie ksf_Numer tabeli KSeFDokumenty).

W przypadku korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE numer wprowadzony w kontrolce Nr KSeF oryg. formatki korekty ręcznej

OkresFaKorygowanej Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Wysyłany wyłącznie dla korekt zbiorczych (Z)FSK, (Z)FKE.

Okres korekty ustalany na podstawie dat w kontrolkach Data od i Data do formatki korekty zbiorczej.

Podmiot2K Dane Nabywcy na fakturze korygowanej w przypadku przesyłania korekty danych Sekcja wysyłana dla faktur korygujących typu Korekta danych, na których użyto adresu kontrahenta głównego innego, niż na fakturze korygowanej.

Dane identyfikacyjne oraz dane adresowe wysyłane są na podstawie adresu kontrahenta głównego faktury korygowanej wg zasad opisanych w pkt 1.2.2 i 1.2.3

Znaczniki FP, TP, opis faktury i lista faktur zaliczkowych odliczanych na dokumencie końcowym

Dodatkowe znaczniki, opis faktury oraz lista faktur zaliczkowych w schemacie FA(1)
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
FP Znacznik dla faktury rejestrowanej do paragonu Znacznik wysyłany jest wówczas, jeżeli w kontrolce JPK_Typ dok na zakładce {VAT} faktury przypisano wartość FP (Faktura do paragonu)
TP Znacznik dotyczący powiązania między nabywcą a dostawcą. Znacznik wysyłany jest wówczas, jeżeli do faktury, zakładka {VAT} w JPK_Procedury przypisano wartość TP (Powiązania między nabywcą a dostawcą art. 32.2.1)
DodatkowyOpis/Klucz Element zawierający pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów. W sekcji tej wysyłany jest Opis umieszczony na zakładce {Nagłówek}formatki dokumentu.

W linii Klucz wysyłana jest wartość Opis, w linii Wartosc zaś zawartość ww. kontrolki.

DdoatkowyOpis/Wartosc
NrFaZaliczkowej Numer/numery faktury/faktur zaliczkowych Numer/numery faktur zaliczkowych przesyłane są:

- podczas wysyłania faktur końcowych (odliczających zaliczkowe). System wysyła kolejne numery tych odliczanych faktur

- podczas wysyłania faktury zaliczkowej FSL, FEL – System wysyła kolejne numery poprzednich faktur zaliczkowych zarejestrowanych do danego zamówienia

Ww. numer faktury rozumiany jest jako numer obcy dokumentu (Trn_DokumentObcy), tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki faktury zaliczkowej.

Elementy towarowe faktury

Elementy towarowe w schemacie FA(1)

W FAWiersz wykazuje się dane dotyczące poszczególnych elementów (towarów/usług) faktury/korekty faktury.

W zakresie sekcji elementów obowiązują poniższe zasady:

 • Ww. sekcja elementów nie jest wysyłana dla faktur zaliczkowych i ich korekt, jak również dla korekty typu korekta danych
 • W przypadku spinaczy nagłówkowych (S)FS, (S)FSE, RA i ich korekt wysyłane są elementy dokumentów spiętych w danym spinaczu, przy czym System nie dokonuje dla nich żadnego grupowania, każdy z elementów wysyłany jest oddzielnie
Uwaga: Użytkownicy korzystających z KSeF powinni unikać spinania do (S)FS/FSE/RA dokumentów WZK/WKE/PAK innych niż korekta ilościowa na plus, System nie dokonuje bowiem żadnego grupowania elementów, lecz wysyła każdy z nich oddzielnie, co w przypadku ww. spiętych korekt oznacza przesłanie zerowej lub ujemnej ilości elementu. Dla takich WZK/WKE/PAK rekomendowane jest rejestrowane (S)FSK/FKE/RAK lub na okoliczność takich przypadków zarejestrowanie spinacza elementów (s)FS, (s)FSE zamiast spinacza nagłówkowego.
 • W przypadku faktur (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez elementów a jedynie z użyciem tabeli VAT sekcja elementów ustalana jest w oparciu o kolejne rekordy tabeli VAT.
 • W przypadku dokumentów innych niż ww. wysyłana jest lista elementów faktury/korekty, przy czym elementy korekty ceny dla części ilości wysyłane są jako jeden rekord (jedna sekwencja danych elementu)
 • O tym, czy System prześle do KSeF ilość i cenę dla jednostki głównej czy pomocniczej elementu transakcji decyduje ustawienie opcji Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}
 • Schema e-faktury FA(1) nie przewiduje możliwości przekazania ceny z 4-ma miejscami po przecinku, dlatego też podczas wysyłki jest ona zaokrąglana do 2-ch miejsc po przecinku. W planowanej schemie FA(2) już tej niedogodności nie będzie.
 • Dodatkowa informacja dotycząca danego elementu dokumentu jest wysyłana jest na podstawie zawartości kontrolki opisu z zakładki {Ogólne} elementu. Jest ona wysyłana o ile w konfiguracji systemu, zakładka {KSeF} włączono parametr Opis elementu sekcji Podczas eksportu wysyłaj.
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
NrWierszaFa Kolejny numer wiersza faktury Kolejny Lp wysyłanych elementów
P_7 Nazwa towaru lub usługi Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość Koszt.

Dla dokumentów inne niż ww. wysyłana jest nazwa z elementu dokumentu (Tre_TwrNazwa)

CN Symbol Nomenklatury Scalonej CN Symbol symbol CN/PCN elementu (Tre_PCN) wg poniższych zasad

- jeżeli na 9-tym i/lub 10-tym znaku występuje wartość inna niż 0, wówczas wysyłany jest pełny numer PCN

- jeżeli na 9-tym oraz na 10 tym znaku występuje wartość 0, wówczas wysyłane jest 8 znaków ww. kodu PCN

DodatkoweInfo Pole przeznaczone do wpisania przez sprzedawcę dodatkowych danych Opis z zakładki {Ogólne} elementu, o ile w Konfiguracji systemu, zakładka {KSeF} włączono parametr Opis elementu sekcji Podczas eksportu wysyłaj.
P_8A Jednostka miary Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest jednostka podstawowa z kartu towaru A-vista.

Dla pozostałych dokumentów wysyłany jest symbol jednostki podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}

P_8B Ilość Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest ilość 1.

Dla faktur innych niż ww. wysyłana jest ilość w jednostce podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}.

Dla faktur korygujących wysyłana jest ilość j.n.:

- dla korekty ilościowej: ilość o jaką jest korygowana transakcja wyrażona w jednostce podstawowej lub pomocniczej zależnie od ww. parametru

- dla korekty ceny, tym korekta ceny dla części ilości: ilość której dotyczy zmiana ceny, wyrażona w jednostce jw.

- dla korekty stawki VAT : ilość której dotyczy zmiana stawki, wyrażona w jednostce jw.

P_9A Cena netto Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość netto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR).

Dla faktur innych niż ww. wysyłana jest cena dla jednostki podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}.

Dla faktur korygujących wysyłana jest cena j.n.:

- dla korekty ilościowej: cena zwracanego towaru, rozumiana jako cena dla jednostki podstawowej lub pomocniczej zależnie od ww. parametru

- dla korekty ceny, w tym korekty ceny dla części ilości: wielkość o jaką zmienia się cena (dla jednostki jw.)

- dla korekty stawki VAT wysyłana jest cena 0,00

Cena netto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od netto.

Zgodnie ze schemą cena zaokrąglana jest do 2-ch miejsc po przecinku.

P_9B Cena brutto Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość brutto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR+TrV_VatR).

Dla dokumentów innych niż ww. wg zasad opisanych dla ceny netto.

Cena brutto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od brutto.

Zgodnie ze schemą cena zaokrąglana jest do 2-ch miejsc po przecinku.

P_11 Wartość netto elementu Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość netto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR).

Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE: wartość elementu w walucie dokumentu (TrE_WartoscPoRabacie)

Dla dokumentów innych niż ww.: wartość netto w PLN (Tre_KsiegowaNetto).

W przypadku korekty ceny dla części ilości wysyłana jest sumę ww. wartości obu elementów „pary” elementów C/I.

Wartość netto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od netto.

P_11A Wartość brutto elementu Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość brutto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR+TrV_VatR).

Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE: wartość elementu w walucie dokumentu (TrE_WartoscPoRabacie)

Dla dokumentów innych niż ww.: wartość brutto w PLN (Tre_KsiegowaBrutto).

W przypadku korekty ceny dla części ilości wysyłana jest sumę ww. wartości obu elementów „pary” elementów C/I.

Wartość brutto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od brutto.

P_12 Stawka podatku: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, np, zw, oo Wysyłana stawka VAT elementu (Tre_StawkaPod) z wyjątkami j.n.

Stawka oo wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto transakcji Podatnikiem jest Nabywca a na elemencie użyto stawki np (TrN_ExpoNorm = 20 i Tre_flagavat = 2).

Stawka np wysyłana jest w poniższych przypadkach:

- transakcja krajowa, inna zagraniczna, trójstronna (ExpoNorm 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19) w stawce np

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (Exponorm 6, 7, 21) z rodzajem Usługi rozlicza odbiorca (RodzajZakupu=8), bez względy na stawkę

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa (Exponorm 6, 7) w stawce np.

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=21) w stawce 0%, zw, np

- transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce zw, np.

- transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce 0% o ile wyłączony parametr konfiguracyjny „Interpretuj Dost. Opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% jako Kraj”.

Stawka zw wysyłana jest wówczas, jeżeli na elemencie użyto stawki zw, poza transakcjami dostawy opodatkowanej poza terytorium kraju (Exponorm 21, 23) oraz transakcjami wewnątrzwspołnotowa dostawy/usługi rozlicza odbiorca (ExpoNorm 6, 7; RodzajZakupu=8)

Pole nie jest wypełniane w przypadku dokumentów z transakcją WSTO (bez względu na ustawienie parametru Procedura OSS).

P_12_XII Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO) Pole wypełniana jest dla dokumentów z transakcją WSTO (bez względu na ustawienie parametru Procedura OSS). Wysyłana jest stawka VAT elementu (Tre_StawkaPod).

Przykłady dotyczące zasad przesyłania ilości, ceny, wartości i stawki VAT dla elementów korekt:

Przyklad

Przykład 1:

Zarejestrowano FS-1 od netto; 10szt x 100,00PLN=1000,00, a następnie kolejne korekty do tego dokumentu

FSK-2: korekta ilości -2szt

P_8B (ilość) P_9A (cena netto) P_11 (wartość netto) P_12 (Stawka VAT)
-2 100 -200 23

FSK-3; korekta ilości -1szt

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
-1 100 -100 23

FSK-4 zmiana ceny z 100 na 90

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
7 -10 -70 23

FSK-5 zmiana stawki VAT na 8%

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
7 0 0 8

FSK-6: korekta ilości: -2szt

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
-2 90 -180 8
Przyklad

Przykład 2:

Zarejestrowano FS-1 od netto; 10szt x 100,00PLN =1000,00, a następnie korektę ceny dla części ilości - dla 3szt obniżono cenę do poziomu 80PLN.

FSK-2:

Lp1 -3szt x 100=-300

Lp2 3szt x 80=240

P_8B P_9A P_11
3 -20 -60

Faktura: informacja o zamówieniu oraz lista elementów zamówienia

Zamówienie związane z fakturą

Informacja o zamówieniach związanych z fakturą w schemacie FA(1)

W sekcji Zamowienia wysyłana jest informacja o numerze/numerach zamówienia, które jest związane z fakturą/realizowane daną fakturą. Informacja ta jest wysyłana dla faktur zaliczkowych FSL i FEL oraz tych faktur sprzedaży, które są związane z zamówieniem/wieloma zamówieniami. Sekcja nie jest wysyłana dla faktur korygujących.

Nazwa linii KSEF Obsługa
NrZamowienia Wartość z kontrolki Zamówienie zakładki {Nagłówek} faktury (Trn_ZamDokumentObcy).

Jeżeli ww. kontrolka nie jest wypełniona, wówczas wysyłany jest symbol i numer systemowy zamówienia ZS związanego z fakturą. Jeżeli takich zamówień jest wiele, wówczas kolejne numery wysyłane są w kolejnych liniach NrZamowienia.

Wartość i elementy zamówienia dla faktury zaliczkowej

Wartość i elementy zamówienia dla faktury zaliczkowej w schemacie FA(1)

Pola sekcji Zamowienie wysyłane są dla faktur zaliczkowych FSL, FEL.

 • Wartość zamówienia i ilość jego elementów
Nazwa linii KSEF Obsługa
LiczbawierszyZamowienia Ilość elementów zamówienia
WartoscZamowienia Wartość brutto zamówienia. Dla dokumentu FEL jest to wartość w walucie zamówienia, dla dokumentu FSL natomiast wartość w PLN bez względu na walutę użytą na ZS/FSL.
 • Elementy zamówienia
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
NrWierszaZam Kolejny numer wiersza zamówienia Kolejny Lp wysyłanych elementów
P_7Z Nazwa towaru lub usługi Nazwa z elementu zamówienia (Zae_TwrNazwa)
P_8AZ Jednostka miary Symbol jednostki podstawowej towaru.
P_8BZ Ilość Ilość na elemencie zamówienia (w jednostce podstawowej).
P_9AZ Cena netto Cena netto elementu zamówienia (dla jednostki podstawowej). W przypadku FEL jest to cena w walucie ZS, natomiast w przypadku FSL cena w PLN bez względu na walutę użytą na ZS.

Zgodnie ze schemą, cena zaokrąglana jest do 2-ch miejsc po przecinku.

P_11NettoZ Wartość netto elementu Wartość netto elementu zamówienia. W przypadku FEL jest to wartość w walucie ZS, natomiast w przypadku FSL wartość w PLN bez względu na walutę użytą na ZS.
P_11VatZ Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi Wartość obliczona na podstawie ww. wartości netto i stawki VAT użytej na elemencie ZS.

Pole nie jest wysyłane w przypadku FEL dla transakcji WSTO z wyłączonym parametrem Procedura OSS.

P_12Z Stawka podatku: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, np, zw, oo Wysyłana stawka VAT elementu (Zae_StawkaPod) z wyjątkami j.n.

Stawka oo wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto transakcji Podatnikiem jest Nabywca a na elemencie użyto stawki np (TrN_ExpoNorm = 20 i Zae_flagavat = 2).

Stawka np wysyłana jest w poniższych przypadkach:

- transakcja krajowa, inna zagraniczna, trójstronna (ExpoNorm 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19) w stawce np

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (Exponorm 6, 7, 21) z rodzajem Usługi rozlicza odbiorca (RodzajZakupu=8), bez względy na stawkę

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa (Exponorm 6, 7) w stawce np.

- transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=21) w stawce 0%, zw, np

- transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce zw, np.

- transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce 0% o ile wyłączony parametr konfiguracyjny „Interpretuj Dost. Opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% jako Kraj”.

Stawka zw wysyłana jest wówczas, jeżeli na elemencie użyto stawki zw, poza transakcjami dostawy opodatkowanej poza terytorium kraju (Exponorm 21, 23) oraz transakcjami wewnątrzwspołnotowa dostawy/usługi rozlicza odbiorca (ExpoNorm 6, 7; RodzajZakupu=8)

Pole nie jest wypełniane w przypadku dokumentów z transakcją WSTO (bez względu na ustawienie parametru Procedura OSS).

P_12_XIIZ Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO) Pole wypełniana jest dla dokumentów z transakcją WSTO (bez względu na ustawienie parametru Procedura OSS). Wysyłana jest stawka VAT elementu (Zae_StawkaPod).

Stopka faktury i dodatkowe oznaczenie Sprzedawcy

Stopka faktury i dodatkowe oznaczenie Sprzedawcy w schemacie FA(1)
Nazwa linii KSEF Obsługa
StopkaFaktury Wysyłana jest treść stopki wydruku przypisanej do definicji dokumentu danego centrum (w kontrolce Stopka wydruku zakładki {Ogólne} definicji dokumentu).
KRS Numer wprowadzony w kontrolce Numer w rejestrze zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy przypisanej na dokumencie, a jeżeli brak takiej pieczątki wówczas z pieczątki centrum głównego (Frm_DNumerRej).
REGON Wartość wprowadzona w kontrolce Identyfikator REGON zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy jw. (Frm_DRegon)
BDO Wartość wprowadzona w kontrolce Numer BDO zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy jw. (Frm_NumerBDO)

Wykorzystanie atrybutów podczas wysyłki dokumentu do KSeF

W poniższej tabeli zebrano wszystkie atrybuty za pomocą których można przekazać do KSeF te informacje, które nie są obsługiwane/zapisywane wprost w Systemie Comarch ERP XL. Atrybuty te zostały omówione we wcześniejszej części dokumentu.

Nazwa klasy atrybutu Obsługa
KSEF_Nabywca_NrID Za pomocą tych atrybutów można przesłać dane tego Nabywcy (kontrahenta głównego), dla którego standardowy sposób obsługi tych informacji jest zawodny.
KSEF_Nabywca_ImiePierwsze
KSEF_Nabywca_Nazwisko
KSEF_Nabywca_Ulica
KSEF_Nabywca_NrDomu
KSEF_Nabywca_NrLokalu
KSEF_Odbiorca_NrID Za pomocą tych atrybutów można przesłać dane tego Odbiorcy (kontrahenta docelowego), dla którego standardowy sposób obsługi tych informacji jest zawodny.
KSEF_Odbiorca_ImiePierwsze
KSEF_Odbiorca_Nazwisko
KSEF_Odbiorca_Ulica
KSEF_Odbiorca_NrDomu
KSEF_Odbiorca_NrLokalu
KSEF_Platnik_NrID Za pomocą tych atrybutów można przesłać dane tego Płatnika, dla którego standardowy sposób obsługi tych informacji jest zawodny.
KSEF_Platnik_ImiePierwsze
KSEF_Platnik_Nazwisko
KSEF_Platnik_Ulica
KSEF_Platnik_NrDomu
KSEF_Platnik_NrLokalu
JPK_P_16 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza Metoda kasowa
KSEF_P_16
JPK_P_16 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza Samofakturowanie
KSEF_P_16
JPK_P_22 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
KSEF_P_22
JPK_P_22A Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku
KSEF_P_22A
JPK_P_22B Przebieg pojazdu lądowego
KSEF_P_22B
JPK_P_22C Liczba godzin używania jednostki pływającej
KSEF_P_22C
JPK_P_22D Liczba godzin używania statku powietrznego
KSEF_P_22D
JPK_P_23 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza adnotację VAT: Faktura WE uproszczona(…).
KSEF_P_23
KSEF_P_PMarzy_3_1 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza procedura marży dla biur podróży
KSEF_P_PMarzy_3_2 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza procedura marży – towary używane
KSEF_P_PMarzy_3_3 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza procedura marży – dzieła sztuki

 

Czy ten artykuł był pomocny?