XL166 – Mapowanie danych na strukturę logiczną e-faktury KSeF FA(2) w wersji 2024.0

Spis treści

Wstęp

Mapowanie danych na schemat e-faktury

Wykorzystanie atrybutów podczas wysyłki dokumentu do KSeF

Procedury wykorzystywane podczas wysyłki dokumentu do KSeF

Specyficzne transakcje w wysyłce do KSeF

Wstęp

Celem niniejszego biuletynu jest zapoznanie Użytkowników systemu Comarch ERP XL z zasadami wypełniania poszczególnych linii pliku .xml faktury wysyłanej do KSeF wg schematu FA(2).

Budowa ww. pliku omówiona jest w broszurze udostępnionej przez Ministerstwo Finansów pod adresem j.n..:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/

Wszystkie dane przesyłane przez Comarch ERP XL w ww. pliku ustalane są za pomocą funkcji/procedur, o których mowa w dalszej części dokumentu. Jeżeli standardowy sposób ustalania przez System tych danych jest niewystarczający/niesatysfakcjonujący Klienta, wówczas Partner/ zespoły IT Klienta mogą je zamienić poprzez modyfikację stosownej procedury. Nie ma natomiast możliwości, aby Użytkownik samodzielnie dodał obsługę pola nieprzewidzianego w standardowej obsłudze w Comarch ERP XL. Jeżeli Klient będzie miał potrzebę obsługi pola niewymienionego w niniejszym biuletynie, wówczas powinien to zgłosić. Obsługa nowych, zgłaszanych przez Klientów pól będzie sukcesywnie dodawana w kolejnych wersjach Systemu.

Mapowanie danych na schemat e-faktury

Struktura schematu głównego FA(2)

Podmiot1 (Sprzedawca)

Sekcja Podmiot1 schematu FA(2)

Dane dotyczące Sprzedawcy wysyłane są na podstawie danych zdefiniowanych na pieczątce przypisanej do dokumentu, a jeżeli dokument nie ma przypisanej pieczątki, wówczas z pieczątki przypisanej do centrum głównego struktury Firmy.

Uwaga
Dane Sprzedawcy takie jak nazwa i adres pobierane są z zakładki {Deklaracje} i {Deklaracje cd.} pieczątki, czyli identycznie jak w JPK_FA i innych deklaracjach. Na wydrukach faktur natomiast pobierane są one z zakładki {Ogólne} pieczątki. Użytkownicy powinni więc zadbać o zgodność tych danych na poszczególnych zakładkach pieczątki.

Prefiks NIP Sprzedawcy

Nazwa linii KSEF Obsługa
PrefiksPodatnika Prefiks NIP z pieczątki firmy, wysyłany w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dane identyfikacyjne Sprzedawcy

Dane identyfikacyjne sprzedawcy w schemacie FA(2)

Nazwa Sprzedawcy ustalana jest na podstawie zawartości kontrolki, której nazwa zmienia się w zależności od rodzaju podatnika (Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię lub Nazwa pełna). System najpierw identyfikuje nazwę (podatnik będący firmą) lub imię podatnika i nazwisko podatnika (podatnik będący osobą fizyczną), a następnie wysyła w polu Nazwa albo wprost tą wartość (pełna nazwa) albo dwie ww. wartości (imię nazwisko). Jest to techniczny zabieg, niezauważalny dla Użytkownika, wynikający z przyjętych w Systemie Comarch ERP XL zasad podawania danych dla podatnika będącego osobą fizyczną na potrzeby inne niż KSeF, zgodnie z którymi dla takiego podatnika:

 • Jako nazwisko przyjmowana jest ta wartość ww. kontroli, po której występuje pierwszy przecinek
 • Jako imię przyjmowana jest wartość pomiędzy pierwszym a drugim przecinkiem

Typ sprzedawcy ustalany jest w Systemie na podstawie opcji Rodzaj podatnika na zakładce {Deklaracje} pieczątki firmy.

Nazwa Sprzedawcy na pieczątce firmy
Nazwa linii KSEF Obsługa
NIP NIP z pieczątki firmy
Nazwa Wartość z kontrolki Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię w pieczątce firmy

Adres Sprzedawcy

Dane adresowe sprzedawcy w schemacie FA(2)

Dane adresowe ustalane są na podstawie danych wprowadzonych na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.

System ustala ich składowe i wysyła je wszystkie w polu AdresL1. Dane ustalane są w kolejności: ulica wraz z numerem domu i numerem lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, gmina, powiat, poczta, przy czym nazwą składowej adresowej poprzedzone są: gmina, powiat i poczta.

Dane adresowe Sprzedawcy w pliku .xml faktury

Kraj Sprzedawcy identyfikowany jest na podstawie kraju przypisanego na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy. Użytkownik powinien na pieczątce wprowadzić nazwę kraju, a na jej podstawie System ustali jego symbol.

Aby System prawidłowo zidentyfikował dany kraj konieczne jest, aby wprowadzona w pieczątce firmy nazwa kraju była zgodna z nazwą kraju w tabeli KrajeCelne (KPC_NazwaPL). W przypadku błędnego podania nazwy kraju lub nie podania go w ogóle jako kraj przyjmowana jest Polska.

Nazwa linii KSEF Obsługa
KodKraju Symbol kraju ustalony na podstawie nazwy kraju wprowadzonego na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.
AdresL1 Dane adresowe wprowadzone na zakładce {Deklaracje cd.} pieczątki firmy. Składowe adresu: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, gmina, powiat i poczta.
GLN Numer GLN wprowadzony na zakładce {Ogólne} pieczątki firmy.

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Dane kontaktowe sprzedawcy w schemacie FA(2)

Ww. informacje wysyłane są na podstawie adresu E-mail sekretariatu oraz numeru telefonu zdefiniowanych na zakładce {Deklaracje c.d.} pieczątki firmy.

Nazwa linii KSEF Obsługa
Email Adres zdefiniowany w kontrolce Email sekretariatu zakładki {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.
Telefon Zawartość kontrolki Telefon sekcji Adres siedziby zakładki {Deklaracje cd.} pieczątki firmy.

Podmiot2 (Nabywca)

Sekcja Podmiot2 schematu FA(2)

Dane jw. wysyłane są na podstawie adresu kontrahenta głównego użytego na wysyłanym dokumencie.

Dane identyfikacyjne Nabywcy

Dane identyfikacyjne nabywcy w schemacie FA(2)

Dla Nabywcy należy podać numer, przy pomocy którego można go zidentyfikować. Służy do tego pole NIP lub komplet linii: KodUE (kod kraju UE) i NrVatUE lub pole NrId (identyfikator inny). Pole BrakID z wartością 1 należy przesłać dla podmiotu nieposiadającego numeru NIP, ani też innego identyfikatora podatkowego.

Wartość dla ww. linii ustalana jest w oparciu o NIP przypisany do adresu kontrahenta głównego dokumentu (KnA_NIP) oraz dodatkowo w oparciu o wartość atrybutu KSEF_Nabywca_NrID przypisanego do wysyłanego dokumentu wg poniższych zasad:

 • NIP wysyłany jest dla transakcji innych niż wewnątrzwspólnotowe, gdy kraj nabywcy (KnA_Kraj) jest pusty lub wypełniony wartością PL i NIP został podany (niepusty Kna_NIP).
 • Linie: KodUE i NrVatUE wysyłane są dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. KodUE ustalany jest na podstawie prefiksu NIP, NrVatUE zaś na podstawie KnA_NIP.
 • NrID wysyłany jest dla transakcji innych niż wewnątrzwspólnotowe, gdy kraj nabywcy (KnA_Kraj) jest wypełniony i ma wartość inną niż PL i KnA_NIP jest wypełniony oraz wówczas, jeżeli do dokumentu przypisano atrybut o nazwie KSEF_Nabywca _NrID i podano jego wartość. W tym ostatnim przypadku inne warunki (poza atrybutem) nie są sprawdzane.
 • Pole BrakID jest wysyłane wówczas, jeżeli NIP nie został podany (KnA_NIP jest pusty) i do dokumentu nie przypisano wartości ww. atrybutu

Nazwa Nabywcy wysyłana jest na podstawie zawartości kontrolki/kontrolek Nazwa formatki adresu kontrahenta głównego na dokumencie (pola: Kna_Nazwa1, Kna_Nazwa2 i Kna_Nazwa3).

Nazwa linii KSEF Obsługa
NIP Numer NIP (KnA_NIP) z adresu kontrahenta głównego dokumentu, wysyłany o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

– transakcja nie jest transakcją wewnątrzwspólnotową

– KnA_Kraj jest pusty lub wypełniony wartością PL

– KnA_NIP jest wypełniony

– do dokumentu nie przypisano atrybutu KSEF_ Nabywca _NrID

KodUE Prefiks NIP (KnA_NIPPrefiks) z adresu kontrahenta głównego dokumentu wysyłany w przypadkach j.n.
NrVatUE Numer NIP (KnA_NIP) z adresu kontrahenta głównego dokumentu, wysyłany o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

– transakcja jest transakcją wewnątrzwspólnotową

– KnA_NIP jest wypełniony

– do dokumentu nie przypisano atrybutu KSEF_ Nabywca _NrID

NrID Pole wypełniane jest w następujących przypadkach:

 1. Do dokumentu przypisano atrybut KSEF_Nabywca _NrID. W polu NrID wysyłana jest wówczas wartość tego atrybutu.
 2. Transakcja nie jest transakcją wewnątrzwspólnotową i KnA_Kraj jest wypełniony wartością inną niż PL i KnA_NIP jest wypełniony. W polu NrID wysyłany jest wówczas KnA_NIP
BrakID Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, gdy nabywca nie posiada ani numeru NIP, ani innego identyfikatora tj. wówczas, jeżeli KnA_NIP jest puste i do dokumentu nie przepisano ww. atrybutu.
Nazwa Zawartości kontrolki/kontrolek Nazwa formatki adresu kontrahenta (Kna_Nazwa1, Kna_Nazwa2 i Kna_Nazwa3)

Adres Nabywcy

Adres nabywcy w schemacie FA(2)

Dane adresowe Nabywcy ustalane są na podstawie danych wprowadzonych na formatce adresu kontrahenta głównego na dokumencie i wysyłane w polu AdresL1. Ww. dane wysyłane są w kolejności: ulica wraz z numerem domu i numerem lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina, powiat, przy czym nazwą składowej adresowej poprzedzone są: gmina i powiat.

Dane adresowe Nabywcy w pliku .xml faktury

Zaprzestano wysyłania nazwy poczty. W Systemie Comarch ERP XL na formatkach kart kontrahentów i ich adresów nie ma odrębnych pól na miasto (miejscowość) i pocztę, stąd informacja ta wysyłana jest jeden raz i traktowana jest jako miejscowość.

Ulica, numer domu i numer lokalu wysyłane są na podstawie zawartości obu kontrolek Ulica formatki adresu kontrahenta (KnA_Ulica, KnA_Adres)

Zaprzestano honorowania specjalnych atrybutów dedykowanych dla specyficznych danych adresowych m.in. dla miejscowości bez nazw ulic. W związku z powyższym w przypadku miejscowości bez nazw ulic Użytkownicy powinni stosować jedną z poniższych zasad definiowania adresu:

 • Kontrolkę Ulica pozostawić pustą, natomiast w kontrolce Miasto podać zarówno nazwę miejscowości jak i numer domu i lokalu
Definiowanie adresu kontrahenta dla miejscowości bez ulic – propozycja I
 • Numer domu i lokalu wpisać w kontrolce Ulica, ale poprzedzić ją nazwą miejscowości
Definiowanie adresu kontrahenta dla miejscowości bez ulic – propozycja II
Nazwa linii KSEF Obsługa
KodKraju Dane z formatki adresu kontrahenta głównego.
AdresL1
GLN

Dane kontaktowe Nabywcy

Dane kontaktowe Nabywcy w schemacie FA(2)
Nazwa linii KSEF Obsługa
Email Zawartość kontrolki E-Mail adresu kontrahenta głównego (KnA_Email).
Telefon Zawartość kontrolki Telefon1 adresu kontrahenta głównego (KnA_Telefon1)

ID Nabywcy

ID Nabywcy to unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej.

Pole IDNabywcy przewidziane zostało dla sekcji Podmiot2 (nabywca), sekcji Podmiot3 z rolą=4 (dodatkowy Nabywca) oraz sekcji Podmiot2K. Są to pola właściwe dla korekt typu korekta danych. Za pomocą tego dodatkowego identyfikatora podaje się informację o tym, którego nabywcę dotyczy zmiana danych dokonywana tą korektą. W standardzie Systemu Comarch ERP XL dodatkowi Nabywcy oraz ich identyfikatory nie są obsługiwani, taką obsługę może wprowadzić Partner/dział IT Klienta stosownie modyfikując procedury zwracające ww. dane.

ID Nabywcy w schemacie FA(2)

Podmiot3 (Odbiorca, Płatnik)

Sekcja Podmiot3 schematu FA(2)

Schemat e-faktury umożliwia przesłanie informacji dotyczących podmiotów trzecich takich jak faktor, odbiorca, podmiot pierwotny, dodatkowy nabywca, wystawca faktury, dokonujący płatności, jednostka samorządu terytorialnego – wystawca, jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca, członek grupy VAT – wystawca, członek grupy VAT – odbiorca.

W Systemie Comarch ERP XL za pomocą ww. sekcji wysyłana jest informacja o Odbiorcy faktury (kontrahencie docelowym – podmiot z Rolą 2) oraz o Płatniku (podmiot z Rolą 6) . Informacja o kontrahencie docelowym/płatniku wysyłana jest o ile jest on inny, niż kontrahent główny.

Obsługa innych podmiotów trzecich możliwa jest wdrożeniowo poprzez stosowną modyfikację procedury używanej do wysyłania danych w tej sekcji. Partner/dział IT Klienta mogą w tej sposób wpłynąć na pole Rola, w którym podaje się rodzaj podmiotu trzeciego oraz wysłać informacje w polu Udzial (pole podawane dla dodatkowego nabywcy tj. podmiotu z Rolą 4), IDNabywcy (identyfikator dodatkowego nabywcy na korekcie danych). Pola Udzial i IDNabywcy nie są w standardzie wypełniane.

Nazwa sekcji/linii KSEF Obsługa
IDNabywcy Pole nieobsługiwane w standardzie, możliwe do obsługi wdrożeniowej poprzez stosowną modyfikację procedury.
DaneIdentyfikacyjne Informacje obsługiwane wg identycznych zasad jak opisane w pkt 2.2.1, z tym, że ustalane są w oparciu o adres kontrahenta docelowego lub płatnika.
Adres Informacje ww. sekcji obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt 2.2.2, z tym, że ustalane są w oparciu o adres kontrahenta docelowego lub płatnika.
DaneKontaktowe Informacje ww. sekcji obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt Dane kontaktowe Nabywcy, z tym, że ustalane są w oparciu o adres kontrahenta docelowego lub płatnika.
Rola Odbiorca (kontrahent docelowy) = 2

Płatnik = 6

Udział Pole nieobsługiwane w standardzie, możliwe do obsługi wdrożeniowej poprzez stosowną modyfikację procedury.

Faktura: waluta, daty, numer oraz związane dokumenty WZ

Waluta, daty, numer i związane WZ w schemacie FA(2)
 • Waluta faktury Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL i ich korekt wysyłany jest symbol waluty użytej na dokumencie, ze szczególnym uwzględnieniem waluty ZŁ, dla której wysyłany jest symbol PLN. Dla dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL i ich korekt wysyłany jest symbol PLN.
 • Data wystawienia  Data wystawienia wysyłanej faktury/korekty
 • Data sprzedaży Dla faktur wysyłana jest data sprzedaży z faktury, dla korekt zaś daty sprzedaży z dokumentu korygowanego. Wyjątek stanowią korekty zbiorcze (Z)FSK/FKE, dla których wysyłana jest data korekty.
 • Numer faktury Jako numer dokumentu wysyłany jest numer obcy dokumentu z kontrolki Faktura zakładki [Nagłówek] formatki dokumentu (Trn_DokumentObcy), lub numer własny dokumentu, zależnie od parametru Podczas eksportu wysyłaj/Numer dokumentu: Obcy/Własny w Konfiguracji firmy.

Ww. zasada ustalania i wysyłania numeru dokumentu dotyczy numeru faktury sprzedaży, numeru korekty faktury sprzedaży, numeru dokumentu WZ, z którym powiązana jest faktura oraz numeru faktury zaliczkowej odliczanej na wysyłanej fakturze końcowej.

Parametryzacja numeru dokumentu wysyłanego do KSeF
 • Dokumenty WZ Informacja o numerach WZ, WZE, WKA i ich korektach wysyłana jest dla dokumentów (S)FS, (s)FS, (S)FSE, (s)FSE i ich korekt, z wyjątkiem korekt zbiorczych. Każdy kolumny numer ww. dokumentów wysyłany jest w kolejnej linii WZ. Jako numer wysyłany jest numer obcy lub numer własny dokumentu, zależnie od ww. opcji w Konfiguracji firmy.
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
KodWaluty Waluta dokumentu Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL i ich korekt – symbol waluty użytej na dokumencie.

Dla dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL i ich korekt – PLN.

P_1 Data wystawienia Data wystawienia faktury/korekty
P_2 Numer faktury Numer obcy faktury/korekty, tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu lub numer własny, zależnie od parametru w Konfiguracji firmy.
WZ Numer dokumentu WZ Kolejne numery dokumentów WZ/WZE/WKA, WZK/WKE/WKK, rozumiane jako Numer obcy tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu, lub numer własny, zależnie od parametru w Konfiguracji firmy.

Informacja wysyłana dla dokumentów: (S)FS, (s)FS, (S)FSE, (s)FSE, (S)FSK, (s)FSK, (S)FKE, (s)FKE.

P_6 Data sprzedaży Dla faktur wysyłana jest data sprzedaży z faktury, dla korekt zaś daty sprzedaży z dokumentu korygowanego. Pole nie jest wysyłane, jeżeli do dokumentu przypisany zostanie atrybut o nazwie KSEF_DataDostawy z wartością <Nieokreślona> i/lub data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia.

Dla korekt zbiorczych (Z)FSK/FKE wysyłana jest data korekty.

Faktura: wartość netto, kwota podatku, należność i kurs faktury zaliczkowej

Wartość netto, kwota podatku, należność i kurs fa zaliczkowej w schemacie FA(2)

Wartość netto, kwota podatku, należność

Zestaw pól dla wartości netto i kwot podatku to pola od P_13_1 do P_13_11, w polu P_15 podaje się łączną należność z tytułu faktury. To, w którym polu wykazuje się poszczególne wartości faktury zależy od stawki Vat i rodzaju transakcji. Dana faktura może więc być wykazana w wielu spośród ww. pól.

Wartości netto dla poszczególnych typów transakcji i stawek VAT danej faktury oraz wielkości tegoż podatku należy wykazywać w walucie dokumentu. Dodatkowo, w przypadku dokumentów w walucie obcej wykazywana jest kwota podatku w PLN. Wielkość należności z tytułu faktury wykazywana jest w walucie dokumentu.

Uwaga
W Systemie Comarch ERP XL jako dokumenty w walucie obcej traktowane są wyłącznie faktury FSE, (S)FSE, (s)FSE, FEL oraz ich korekty FKE, (S)FKE, (s)FKE, (Z)FKE, KEL w walucie innej niż PLN. Pozostałe dokumenty traktowane są jak dokumenty w PLN, niezależnie od waluty na nich użytej.

W przypadku dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FSE, RA, FSL i ich korekt, dla których wartość netto, wartość VAT i należność wykazywane są w PLN, dane te wysyłane są wprost na podstawie zapisów w bazie danych Systemu.

W przypadku dokumentów FSE, (S)FSE, (s)FSE, FEL w walucie obcej i ich korekt przyjęto zasadę, zgodnie z którą te wielkości, które są wprost zapisywane w bazie Systemu są przesyłane wprost do KSeF (wartość netto w walucie, VAT w PLN), natomiast wielkości, które w bazie nie są zapisywane (w szczególności VAT w walucie obcej) jest stosownie wyliczany.

 • Wartość netto w walucie obcej Ww. wartość ustalana jest na podstawie Trv_WartoscWal (w przypadku dokumentów rejestrowanych metodą od brutto na jej podstawie obliczana jest wartość netto i to ona jest przesyłana)
 • VAT w walucie obcej W Systemie Comarch ERP XL wielkość podatku VAT w walucie obcej nie jest zapisywana/prezentowana, natomiast wartość brutto dokumentu walutowego ustalana jest jako suma netto w walucie i Vat-u w PLN przeliczonego na walutę obcą po kursie z dokumentu. W związku z tym VAT w walucie obcej na potrzeby KSEF ustalany jest wg tej samej zasady (podobnie jak w JPK_FA) tj. w oparciu o VAT w PLN i kurs dokumentu.
 • VAT w PLN Ww. wielkość wysyłana jest na podstawie wartość VAT zapisanego w tabeli TraVAT (Trv_VatR).
 • Należność w walucie obcej Wartość należności w walucie obcej ustalana jest wg identycznych zasad jakie obowiązują na formatce dokumentu walutowego tj.: dla dokumentu rejestrowanego metodą od brutto na podstawie pola TrN_WartoscWal, dla dokumentu rejestrowanego metodą od netto na podstawie suma wartości netto w walucie i kwoty VAT w PLN przeliczonej na walutę dokumentu po kursie z jego nagłówka.

Znaczenie poszczególnych linii w zakresie wartości netto oraz kwot podatku VAT i zasady kwalifikowania do nich transakcji rejestrowanych w Systemie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa linii KSEF Opis w schemacie KSeF Zasady kwalifikowania transakcji
P_13_1 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 23% i 22% poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_9.
P_14_1 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_1W W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_2 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 8% i 7% poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_9.
P_14_2 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_2W W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_3 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż netto w stawce 5% poza przypadkami opisanymi dla pola P_13_9.
P_14_3 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_3W W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z 45 przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_4 Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy Sprzedaż krajowa netto w stawce 4%.
P_14_4 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie dokumentu)
P_14_4W W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie systemowej)
P_13_5 Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy Transakcje w procedurze OSS (Trn_ProceduraOSS=1)
P_14_5 Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Suma Vat od sprzedaży jw.
P_13_6_1 Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]. W polu tym wykazywane są transakcje j.n.

– transakcja krajowa w stawce 0%

– transakcja Podatnikiem jest Nabywca w stawce 0% (uwaga: zarejestrowanie takiego dokumentu jest błędem Użytkownika)

– transakcja inna zagraniczna dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce 0% o ile włączony jest parametr „Interpretuj transakcje dst. opodatk. poza terytorium kraju w stawce 0% jako krajową”

P_13_6_2 Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, w tym trójstronne (ExpoNorm 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19) w stawce 0% dla rodzaju zakupu innego niż Usługi rozlicza odbiorca (RodzajZakupu<>8)
P_13_6_3 Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Transakcje inna zagraniczna (ExpoNorm 2, 3, 4, 5) w stawce 0%.
P_13_7 Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. Sprzedaż netto w stawce zw, poza przypadkami opisanymi dla pól P_13_8 i P_13_9.
P_13_8 Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. W polu tym wykazywane są transakcje j.n.

– transakcja krajowa, inna zagraniczna, trójstronna (ExpoNorm 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19) w stawce np o ile faktura nie została oznaczona jako VAT marża (więcej na temat faktury VAT marża w dalszej części dokumentu)

– transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa (Exponorm 6, 7) o rodzaju innym niż Usługi rozlicza odbiorca w stawce np

– transakcja wewnątrzwspólnotowa dostawa transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=21) o rodzaju innym niż Usługi rozlicza odbiorca w stawce 0%, zw i np.

– transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce zw i np.

– transakcja inna zagraniczna transakcja opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce 0% o ile wyłączony jest parametr konfiguracyjny Interpretuj Dost. Opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0% jako Kraj

P_13_9 Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, w tym ww. dst. opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm 6, 7, 21) o rodzaju „Usługi rozlicza odbiorca”, bez względu na stawkę.
P_13_10 Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. Sprzedaż w transakcji Podatnikiem jest Nabywca (ExpoNorm=20) w stawce np.
P_13_11 Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. Sprzedaż netto w stawce np faktur oznaczonych jako faktura VAT marża. Więcej na temat faktury VAT marża w dalszej części dokumentu.
P_15 Kwota należności ogółem. Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL i ich korekt:

– rejestrowanych metodą od brutto na podstawie wartości brutto dokumentu (TrN_WartoscWal),

– rejestrowanych metodą od netto na podstawie sumy wartości netto w walucie i kwoty VAT w PLN przeliczonej na walutę dokumentu po kursie z jego nagłówka

Dla dokumentów FS, (A)FS, (s)FS, (S)FS, RA i ich korekt – na podstawie wartości brutto (TrN_NettoR + TrN_VatR)

Kurs na fakturze zaliczkowej

Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
KursWalutyZ Kursu waluty w fakturze zaliczkowej Pole wysyłane dla dokumentów FEL i KEL w walucie obcej.

Wysyłany jest kurs użyty na wysyłanym dokumencie, z wyjątkiem szczególnych przypadków utworzenia dokumentu powiązanego (A)FS aplikacją CDNAVAT, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Adnotacje na fakturze

Sekcja Adnotacje schematu FA(2)

Sekcja Adnotacje służy do wprowadzania na fakturze dodatkowych informacji dotyczących danej transakcji, np. metoda kasowa, mechanizm podzielonej płatności itp.

Dla tych spośród ww. specyficznych transakcji, które nie są obsługiwane w Comarch ERP XL adnotacje zostały oparte na atrybutach o stosownej nazwie. Wiele spośród nich obsługiwanych jest już w JPK_FA. Aby Użytkownicy stosujący te specyficzne transakcje nie byli zmuszeni do definiowania odrębnych atrybutów na potrzeby JPK_FA i odrębnych na potrzeby KSeF podczas wysyłki faktur do KSeF System honoruje dwie nazwy atrybutów dla danego pola, zarówno te z JPK w nazwie, jak i te z KSeF w nazwie. Podobną dualność obsłużono w zakresie adnotacji faktura VAT-marża dla usług turystycznych – System honoruje tu zarówno procedurę MR_T przypisaną na zakładce {VAT} dokumentu jak i atrybut o stosownej nazwie.

Adnotacje: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie i MPP

Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
P_16 Metoda kasowa (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_16 lub KSEF_P_16 i ustalono dla niego wartość TAK.
P_17 Samofakturowanie (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak dla tej adnotacji wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_17 lub KSEF_P_17 i ustalono dla niego wartość TAK.
P_18 Odwrotne obciążenie (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest dla transakcji Podatnikiem jest nabywca (Exponorm=20).
P_18A Mechanizm podzielonej płatności (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie włączony został parametr Podzielona płatność (MPP), czyli gdy Trn_MPP=1.

Adnotacje: Zwolnienie

Sekcja Adnotacje/zwolnienie w schemacie FA(2)
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
P_19 Sprzedaż zwolniona – tak Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto stawki zw.
P_19A W jednym z tych pól podaje się podstawę zwolnienia z podatku VAT.

Jeżeli podstawą tą jest Ustawa, wówczas należy przesłać linię P_19A z przepisem tej ustawy.

Jeżeli podstawą tą jest Dyrektywa UE, wówczas należy przesłać linię P_19B z przepisem tej dyrektywy.

Jeżeli podstawa jest inna niż ww. wówczas należy przesłać linię P_19C i podać w niej inną podstawę zwolnienia.

Linia wysyłana jest wówczas, jeżeli na fakturze, na zakładce {Nagłówek} przypisano wartość w kontrolce Zw.z VAT i jest to wartość ze słownika kategorii o podstawie zwolnienia: Polska ustawa.
P_19B Linia wysyłana jest wówczas, jeżeli na fakturze, na zakładce {Nagłówek} przypisano wartość w kontrolce Zw.z VAT i jest to wartość ze słownika kategorii o podstawie zwolnienia: Dyrektywa unijna.
P_19C Linia wysyłana jest wówczas, jeżeli na fakturze, na zakładce {Nagłówek} przypisano wartość w kontrolce Zw.z VAT i jest to wartość ze słownika kategorii o podstawie zwolnienia: Inne.
P_19N Sprzedaż zwolniona – nie Wartość 1-nie wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie nie użyto stawki zw.

Adnotacje: Nowe środki transportu

Sekcja Adnotacje/nowe środki transportu w schemacie FA(2)
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
P_22 Znaczniki wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (1 – tak) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_22 lub KSEF_P_22 i ustalono dla niego wartość TAK.
P_42_5 Za pomocą tego pola przekazuje się informację o tym, czy występuje obowiązek posiadania dodatkowego dokumentu o którym mowa w art. 42 ust 5 Pole wysyłane wówczas, jeżeli dokument oznaczono jako ww. dostawa nowych środków transportu (czyli gdy P_22=1).

Jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_42_5 i ustalono dla niego wartość TAK, wówczas wysyłana jest wartość 1, w przeciwnym razie wysyłana wartość 2.

Uwaga: w przypadku ww. dostawy nowych środków transportu należy przesłać znacznik P_22=1, datę dopuszczenia P_22A oraz, w zależności od typu środka transportu wyłącznie jedno spośród pól: P_22B (dla pojazdów lądowych), P_22C (dla jednostek pływających), P_22D (dla statków powietrznych). Użytkownik powinien więc przypisać atrybuty dla P_22, P_22A oraz wyłącznie dla jednego spośród P_22B, P_22C i P_22D, jeżeli uczyni inaczej, wówczas faktura nie zostanie wysłana.
P_22A Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22A lub KSEF_P_22A.
P_NrWierszaNST Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wysyłana wartość 1 (Lp1)
P_22B Przebieg pojazdu lądowego Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22B lub KSEF_P_22B.
P_22C Liczba godzin używania jednostki pływającej Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22C lub KSEF_P_22C
P_22D Liczba godzin używania statku powietrznego Wysyłana wartość atrybutu o nazwie JPK_P_22D lub KSEF_P_22D
P_22N Znacznik braku wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawa nowych środków transportu. „Odwrotność” pola P_22.

Adnotacje: P_23

Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
P_23 Adnotacja “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu” lub “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE” (1 – tak, 2 – nie) Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie JPK_P_23 lub KSEF_P_23 i ustalono dla niego wartość TAK.

Adnotacje: Procedura marży

Adnotacje/Procedura marży w schemacie FA(2)
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
P_PMarzy Znacznik wystąpienia procedury marży Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano procedurę MR_T (Marża-usługi turystyczne) lub jeden z atrybutów j.n. z wartością TAK:

KSEF_P_PMarzy_3_1

KSEF_P_PMarzy_3_2

KSEF_P_PMarzy_3_3

W przypadku procedury marży należy przesłać znacznik P_PMarzy=1 oraz dodatkowo jedno z pól: P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3 za pomocą których Użytkownik podaje czego dotyczy marża.

Podczas obsługi pól dotyczących marży System opiera się na atrybutach dotyczących szczegółów procedur, a dodatkowo na procedurze MR_T przypisywanej na zakładce {VAT} dokumentu. Jeżeli któryś z atrybutów i/lub znacznik MR_T zostanie przypisany do dokumentu, wówczas wysłana zostanie zarówno linia P_PMarzy jak i jedna z pozostałych linii.

Przykład: Użytkownik chce zarejestrować fakturę vat marża na dzieła sztuki – wystarczy aby przypisał do dokumentu atrybut KSEF_P_PMarzy_3_2 z wartością Tak a System wyśle P_PMarzy=1 i P_PMarzy_3_2=1

Uwaga: Użytkownik powinien przypisać tylko jedną sposób ww. procedur/atrybutów, jeżeli uczyni inaczej, wówczas faktura nie zostanie wysłana.

P_PMarzy_2 Procedura marży dla biur podróży (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano procedurę MR_T (Marża-usługi turystyczne).
P_PMarzy_3_1 Procedura marży- towary używane (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_PMarzy_3_1 i wypełniono wartością TAK.
P_PMarzy_3_2 Procedura marży-dzieła sztuki (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_PMarzy_3_2 i wypełniono wartością TAK.
P_PMarzy_3_3 Procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki (1 – tak, brak linii – nie) Linia jest wysyłana i wypełniana wartością 1-tak wówczas, jeżeli na dokumencie przypisano atrybut o nazwie KSEF_P_PMarzy_3_3 i wypełniono wartością TAK.
P_PMarzyN Znacznik braku wystąpienia procedury marży „Odwrotność” linii P_PMarzy_2.

Rodzaj faktury

Rodzaj faktury w schemacie FA(2)

Schemat e-faktury przewiduje przedstawione w poniższej tabeli oznaczenia rodzaju faktur.

Symbol Znaczenie Obsługa
ZAL Faktury zaliczkowe Tak oznaczane są faktury zaliczkowe FSL, FEL
ROZ Faktury końcowe, odliczające faktury zaliczkowe Tak oznaczane są faktury FS, (s)FS, FSE, (s)FSE odliczające FSL/FEL oraz te spinacze (S)FS, (S)FSE, w których dokument spięty (WZ/WZE) odlicza fakturę zaliczkową.
VAT Faktury sprzedaży inne niż zaliczkowe i końcowe Tak oznaczany jest RA oraz FS, (s)FS, FSE, (s)FSE, (S)FS, (S)FSE o ile nie odliczają faktur zaliczkowych.
KOR_ZAL Korekty faktur zaliczkowych Tak oznaczane są korekty faktur zaliczkowych KSL, KEL
KOR_ROZ Korekty faktur końcowych jw. Tak oznaczane są FSK, (s)FSK, (S)FSK, FKE, (s)FKE, (S)FKE których oryginał odlicza fakturę zaliczkową.
KOR Korekty do faktur innych niż zaliczkowe i końcowe Tak oznaczane są korekty danych, korekty zbiorcze (Z)FSK, (Z)FKE oraz pozostałe korekty, o ile ich oryginał nie odlicza faktur zaliczkowych.
UPR Faktury uproszczone Brak obsługi

Dane nagłówkowe na fakturze korygującej

Przyczyna, okres i inne dane na korekcie w schemacie FA(2)
 • Przyczyna korekty wysyłana jest na podstawie wartości przypisanej w kontrolce Przyczyna kor. na zakładce {Nagłówek} korekty
 • Dane dotyczące faktury korygowanej Dla faktury korygowanej (każdej z faktur korygowanych w przypadku korekty zbiorczej) wysyłane są poniższe informacje
  • Data wystawienia i numer faktury korygowanej, rozumiany jako numer obcy z kontrolki Faktura zakładki [Nagłówek] formatki dokumentu korygowanego (Trn_DokumentObcy), lub numer własny dokumentu korygowanego, zależnie od parametru Podczas eksportu wysyłaj/Numer dokumentu: Obcy/Własny w Konfiguracji firmy
  • Znacznik, informujący o tym, że faktura korygowana była wysyłana do KSeF (NrKseF=1) lub znacznik informujący o tym, że nie była ona wysyłana do KSeF (NrKSeFN=1)
  • W przypadku znacznika NrKseF=1 wysyłany jest numer KSeF faktury korygowanej

Dla korekty zbiorczej (Z)FSK, (Z)FKE przesyłane są dane dotyczących kolejnych dokumentów korygowanych daną korektą zbiorczą. Występuje więc wiele powtórzeń sekwencji dotyczących poszczególnych faktur korygowanych. Dla korekt innych niż korekty zbiorcze wysyłana jest jedna sekwencja z danymi faktury korygowanej. Dla korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE dane faktury korygowanej przesyłane są na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika na zakładce {Nagłówek} formatki korekty ręcznej, w tym numer KSeF wprowadzony w kontrolce Nr KSeF oryg.

 • Okres faktury korygowanej Ww. informacja wysyłana jest dla korekty zbiorczych (Z)FSK, (Z)FKE na podstawie dat podanych w kontrolkach Data od i Data do formatki korekty zbiorczej.
 • Dane nabywcy na dokumencie korygowanym (Podmiot2K) W sekcji Podmiot2K schematu e-faktury przewidziano możliwość wskazania danych Nabywcy ujętych w fakturze korygowanej. W przypadku korekty danych nabywcy należy podać w niej kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej.
Uwaga
Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę. W przypadku zaistnienie takie sytuacji należy zarejestrować całościową korektę i nową fakturę.

Ww. sekcja została obsłużona w Comarch ERP XL dla korekt danych. System porównuje adresy kontrahenta głównego na wysyłanej korekcie danych i na dokumencie korygowanym i wysyła sekcję Podmiot2K w oparciu o adres kontrahenta głównego dokumentu korygowanego o ile te adresy są różne.

  • Dane identyfikacyjne dla Podmiotu2K obsługiwane są wg identycznych zasad jak opisane w pkt 2.2.1
  • Adres dla Podmiotu2K obsługiwany jest wg identycznych zasad jak opisane w pkt 2.2.2,
  • IDNabywcy w standardzie Systemu Comarch ERP XL nie jest obsługiwane, taką obsługę może wprowadzić Partner/dział IT Klienta stosownie modyfikując procedurą zwracającą tą informację.
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
PrzyczynaKorekty Przyczyna wystawienia faktury korygującej Wartości przypisanej w kontrolce Przyczyna kor. na zakładce {Nagłówek} korekty
DataWystFaKorygowanej Data wystawienia faktury korygowanej. Data wystawienia faktury korygowanej (Trn_data2)

W przypadku korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE data wprowadzona w kontrolce Daty oryginału/wystawienia formatki korekty ręcznej.

NrFaKorygowanej Numer faktury korygowanej Numer faktury korygowanej rozumiany jako numer obcy dokumentu (Trn_DokumentObcy), tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki dokumentu lub numer systemowy, zależnie od parametru Podczas eksportu wysyłaj/Numer dokumentu: Obcy/Własny w Konfiguracji firmy.

W przypadku korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE numer wprowadzony w kontrolce Korygowana formatki korekty ręcznej.

NrKsef Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej. Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura korygowana była wysyłane do KSeF tj. posiada numer KSeF.
NrKSeFFaKorygowanej Numer nadany w KSeF fakturze korygowanej Numer faktury korygowanej nadany w KSeF (ustalany na podstawie ksf_Numer tabeli KSeFDokumenty).

W przypadku korekty ręcznej FSK, (A)FSK, FKE numer wprowadzony w kontrolce Nr KSeF oryg. formatki korekty ręcznej

NrKSeFN Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF. Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura korygowana nie była wysyłane do KSeF tj. nie posiada numeru KSeF.
OkresFaKorygowanej Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Wysyłany wyłącznie dla korekt zbiorczych (Z)FSK, (Z)FKE.

Okres korekty ustalany na podstawie dat w kontrolkach Data od i Data do formatki korekty zbiorczej.

Podmiot2K Dane Nabywcy na fakturze korygowanej w przypadku przesyłania korekty danych Sekcja wysyłana dla faktur korygujących typu Korekta danych, na których użyto adresu kontrahenta głównego innego, niż na fakturze korygowanej.

Dane identyfikacyjne oraz dane adresowe wysyłane są na podstawie adresu kontrahenta głównego faktury korygowanej wg zasad opisanych w pkt 2.2.1 i 2.2.2. IDNabywcy w standardzie Systemu Comarch ERP XL nie jest obsługiwane, taką obsługę może wprowadzić Partner/dział IT Klienta stosownie modyfikując procedurą zwracającą tą informację

Znaczniki FP i TP

Dodatkowe znaczniki na fakturze w schemacie FA(2)
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
FP Znacznik dla faktury rejestrowanej do paragonu. Znacznik wysyłany jest wówczas, jeżeli w kontrolce JPK_Typ dok na zakładce {VAT} faktury przypisano wartość FP (Faktura do paragonu)
TP Znacznik dotyczący powiązania między nabywcą a dostawcą. Znacznik wysyłany jest wówczas, jeżeli do faktury, zakładka {VAT} w JPK_Procedury przypisano wartość TP (Powiązania między nabywcą a dostawcą art. 32.2.1)

Dodatkowe opisy nagłówka i elementów dokumentu

Dodatkowe opisy na fakturze w schemacie FA(2)

W sekcji tej wysyłany jest Opis z nagłówka dokumentu oraz opisy poszczególnych elementów dokumentu, o ile w Konfiguracji/KSeF włączony jest parametr Podczas eksportu wysyłaj/Opis elementu.

Parametr wysyłania opisu elementów faktury podczas wysyłki do KSeF

W wersji 2024.0 oprócz ww. opisów w ww. sekcji wysyłane są również te atrybuty przypisane czy to do nagłówka dokumentu, czy to do danego elementu faktury, które zostały oznaczone parametrem KSeF.

Parametr KSeF na klasie atrybutu

Na podstawie każdego z tak oznaczonych atrybutów wysyłana jest sekwencja danych:

 • Nr wiersza: numer elementu faktury, dla której zdefiniowano ten atrybut, pole nie jest wysyłane, jeżeli atrybut zdefiniowany został dla nagłówka dokumentu
 • Klucz: nazwa klasy atrybutu
 • Wartość: wartość atrybutu
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
DodatkowyOpis/NrWiersza Sekcja przeznaczona dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów. W sekcji tej wysyłane są:

– Opis umieszczony na zakładce {Nagłówek} formatki dokumentu. W polu Klucz wysyłana jest wartość Opis, w polu Wartosc zaś zawartość ww. kontrolki. Pole NrWiersza nie jest wysyłane.

– Opcjonalnie, o ile włączony został parametr Podczas eksportu wysyłaj/opis elementu w Konfiguracji opisy umieszczone na formatkach poszczególnych elementów faktury. W polu NrWiersza wysłane jest LP elementu, w polu Klucz wysyłana jest wartość Opis, w polu Wartosc zaś zawartość ww. kontrolki

– Atrybuty oznaczone parametrem KSeF przypisane do nagłówka dokumentu. W polu Klucz wysyłana jest nazwa klasy atrybutu, w polu Wartosc zaś wartość tego atrybutu. Pole NrWiersza nie jest wysyłane.

– Atrybuty oznaczone parametrem KSeF przypisane do elementów dokumentu. W polu NrWiersza wysłane jest LP elementu, w polu Klucz wysyłana jest nazwa klasy atrybutu, w polu Wartosc zaś wartość tego atrybutu.

DodatkowyOpis/Klucz
DodatkowyOpis/Wartosc

Numery faktur zaliczkowych i znacznik Zwrot Akcyzy

Lista faktur zaliczkowych i znacznik zwrotu akcyzy w schemacie FA(2)

Sekcja FakturaZaliczkowa wysyłana jest:

 • podczas wysyłania faktur końcowych (odliczających zaliczkowe). System wysyła wówczas kolejne numery tych odliczanych faktur
 • podczas wysyłania faktury zaliczkowej FSL, FEL – System wysyła kolejne numery poprzednich faktur zaliczkowych zarejestrowanych do danego zamówienia

W przypadku tych faktur zaliczkowych, które zostały wysłane do KSeF podaje się ich numery KSeF, w przypadku zaś faktur zaliczkowych, które do KSeF nie zostały wysłane podaje się numer dokumentu.

Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
NrKSeFZN Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole z wartością 1 wysyłane jest dla faktury zaliczkowej, która nie została wysłana do KSeF.
NrFaZaliczkowej Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Numer faktury zaliczkowej, która nie została wysłana do KSeF. Ww. numer faktury rozumiany jest jako numer obcy dokumentu (Trn_DokumentObcy), tj. wartość z kontrolki Faktura zakładki {Nagłówek} formatki faktury zaliczkowej lub numer systemowy FSL/FEL zależnie od parametru Podczas eksportu wysyłaj/Numer dokumentu w Konfiguracji.
NrKSeFFaZaliczkowej Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Numer KSeF faktury zaliczkowej (KSF_Numer rekordu KSeFDokumenty).
ZwrotAkcyzy Podaje się „1” w celu zawarcia na fakturze informacji dodatkowej dotyczącej zwrotu akcyzy, niezbędnej dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pole w wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli do nagłówka dokumentu przypisano atrybut o nazwie KSEF_ZwrotAkcyzy i ustalono dla niego wartość TAK.

Elementy towarowe faktury

Elementy towarowe w schemacie FA(2)

W FAWiersz wykazuje się dane dotyczące poszczególnych elementów (towarów/usług) faktury/korekty faktury.
W zakresie sekcji elementów obowiązują poniższe zasady:

 • Ww. sekcja elementów nie jest wysyłana dla faktur zaliczkowych i ich korekt, jak również dla korekty typu korekta danych  
 • W przypadku spinaczy nagłówkowych (S)FS, (S)FSE, RA i ich korekt wysyłane są elementy dokumentów spiętych w danym spinaczu, przy czym System nie dokonuje dla nich żadnego grupowania, każdy z elementów wysyłany jest oddzielnie
 
Uwaga

Użytkownicy korzystających z KSeF powinni unikać spinania do (S)FS/FSE/RA dokumentów WZK/WKE/PAK innych niż korekta ilościowa na plus, System nie dokonuje bowiem żadnego grupowania elementów, lecz wysyła każdy z nich oddzielnie, co w przypadku ww. spiętych korekt oznacza przesłanie zerowej lub ujemnej ilości elementu. Dla takich WZK/WKE/PAK rekomendowane jest rejestrowane (S)FSK/FKE/RAK lub na okoliczność takich przypadków zarejestrowanie spinacza elementów (s)FS, (s)FSE zamiast spinacza nagłówkowego.

Grupowanie elementów spinaczy (S)FS/FSE/RA podczas wysyłki do KSeF planowane jest w jednej z kolejnych wersji Systemu.

 • W przypadku faktur (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez elementów a jedynie z użyciem tabeli VAT sekcja elementów ustalana jest w oparciu o kolejne rekordy tabeli VAT.
 • W przypadku dokumentów innych niż ww. wysyłana jest lista elementów faktury/korekty, przy czym elementy korekty ceny dla części ilości wysyłane są jako jeden rekord (jedna sekwencja danych elementu)
 • O tym, czy System prześle do KSeF ilość i cenę dla jednostki głównej czy pomocniczej elementu transakcji decyduje ustawienie opcji Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}.
 
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
NrWierszaFa Kolejny numer wiersza faktury Kolejny Lp wysyłanych elementów
P_7 Nazwa towaru lub usługi Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość Koszt.

Dla dokumentów inne niż ww. wysyłana jest nazwa z elementu dokumentu (Tre_TwrNazwa)

Indeks Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi, nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu towaru lub usługi Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość Koszt.

Dla dokumentów innych niż ww. wysyłany jest kod towaru z elementu dokumentu (Tre_TwrKod).

GTIN Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN Numer EAN towaru z elementu faktury, wysyłany zależnie od ustalonej opcji w Konfiguracja/KSeF/Podczas eksportu wysyłaj/Ilość/cenę dla jednostki:

– Jeżeli ww. opcja ustawiona jest na pomocnicza i na elemencie użyto jednostki pomocniczej, wówczas wysyłany jest EAN przypisany do tejże jednostki pomocniczej towaru, a jeżeli takiego EAN-u nie zdefiniowano, wówczas kod u kontrahenta z karty Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym dokumentu, o ile na karcie Odbiorcy wskazano tą jednostką. Jeżeli na elemencie nie została użyta jednostka pomocnicza, wówczas poszukiwany jest EAN jednostki podstawowej tj. EAN z karty towaru, a jeżeli go tam nie zdefiniowano, wówczas kod u kontrahenta z karty Odbiorcy, o ile nie przypisano na niej żadnej jednostki.

– Jeżeli ww. opcja ustawiona jest na podstawowej wówczas wysyłany jest EAN jednostki podstawowej, a jeżeli go nie zdefiniowano, wówczas kod u kontrahenta z karty Odbiorcy, o ile nie przypisano na niej żadnej jednostki.

CN Symbol Nomenklatury Scalonej CN Symbol symbol CN/PCN elementu (Tre_PCN) wg poniższych zasad

– jeżeli na 9-tym i/lub 10-tym znaku występuje wartość inna niż 0, wówczas wysyłany jest pełny numer PCN

– jeżeli na 9-tym oraz na 10 tym znaku występuje wartość 0, wówczas wysyłane jest 8 znaków ww. kodu PCN

P_8A Jednostka miary Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest jednostka podstawowa z kartu towaru A-vista.

Dla pozostałych dokumentów wysyłany jest symbol jednostki podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}

P_8B Ilość Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest ilość 1.

Dla faktur innych niż ww. wysyłana jest ilość w jednostce podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}.

Dla faktur korygujących wysyłana jest ilość j.n.:

– dla korekty ilościowej: ilość o jaką jest korygowana transakcja wyrażona w jednostce podstawowej lub pomocniczej zależnie od ww. parametru

– dla korekty ceny, tym korekta ceny dla części ilości: ilość której dotyczy zmiana ceny, wyrażona w jednostce jw.

– dla korekty stawki VAT : ilość której dotyczy zmiana stawki, wyrażona w jednostce jw.

P_9A Cena netto Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość netto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR).

Dla faktur innych niż ww. wysyłana jest cena dla jednostki podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}.

Dla faktur korygujących wysyłana jest cena j.n.:

– dla korekty ilościowej: cena zwracanego towaru, rozumiana jako cena dla jednostki podstawowej lub pomocniczej zależnie od ww. parametru

– dla korekty ceny, w tym korekty ceny dla części ilości: wielkość o jaką zmienia się cena (dla jednostki jw.)

– dla korekty stawki VAT wysyłana jest cena 0,00

Cena netto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od netto.

P_9B Cena brutto Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość brutto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR+TrV_VatR).

Dla dokumentów innych niż ww. wg zasad opisanych dla ceny netto.

Cena brutto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od brutto.

P_11 Wartość netto elementu Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość netto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR).

Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE: wartość elementu w walucie dokumentu (TrE_WartoscPoRabacie)

Dla dokumentów innych niż ww.: wartość netto w PLN (Tre_KsiegowaNetto).

W przypadku korekty ceny dla części ilości wysyłana jest sumę ww. wartości obu elementów „pary” elementów C/I.

Wartość netto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od netto.

P_11A Wartość brutto elementu Dla (A)FS, (A)FSK rejestrowanych bez użycia elementów a jedynie za pomocą rekordów tabeli VAT wysyłana jest wartość brutto danego rekordu tabeli VAT (TrV_NettoR+TrV_VatR).

Dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE: wartość elementu w walucie dokumentu (TrE_WartoscPoRabacie)

Dla dokumentów innych niż ww.: wartość brutto w PLN (Tre_KsiegowaBrutto).

W przypadku korekty ceny dla części ilości wysyłana jest sumę ww. wartości obu elementów „pary” elementów C/I.

Wartość brutto wysyłana jest dla dokumentów rejestrowanych metodę od brutto.

P_12 Stawka podatku: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, np, zw, oo Wysyłana stawka VAT elementu (Tre_StawkaPod) z wyjątkami j.n.

Stawka oo wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto transakcji Podatnikiem jest Nabywca a na elemencie użyto stawki np (TrN_ExpoNorm = 20 i Tre_flagavat = 2).

Stawka np wysyłana jest dla transakcji innej niż Podatnikiem jest Nabywca gdy na elemencie użyto stawki np.

Stawka zw wysyłana jest wówczas, jeżeli na elemencie użyto stawki zw.

Pole nie jest wypełniane w przypadku dokumentów zarejestrowanych w Procedurze OSS oraz oznaczonych jako procedura Vat-marża, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

P_12_XII Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) Pole wypełniana jest dla dokumentów zarejestrowanych w procedurze. Wysyłana jest stawka VAT elementu (Tre_StawkaPod).
P_12_Zal_15 Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli na karcie towaru zaznaczono parametr Podzielona płatność (MPP) (Twr_MPP=1).
KursWaluty Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy. Informacja o kursie wysyłana jest wyłącznie dla dokumentów FSE, (s)FSE, (S)FSE, FKE, (s)FKE, (S)FKE, (Z)FKE w walucie innej niż waluta systemowa.

Wysyłany jest kurs użyty na wysyłanym dokumencie, z wyjątkiem szczególnych przypadków utworzenia dokumentu powiązanego (A)FS aplikacją CDNAVAT, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Przykłady dotyczące zasad przesyłania ilości, ceny, wartości i stawki VAT dla elementów korekt:

Przyklad

Przykład 1:

Zarejestrowano FS-1 od netto; 10szt x 100,00PLN=1000,00, a następnie kolejne korekty do tego dokumentu

FSK-2: korekta ilości -2szt

P_8B (ilość) P_9A (cena netto) P_11 (wartość netto) P_12 (Stawka VAT)
-2 100 -200 23

FSK-3; korekta ilości -1szt

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
-1 100 -100 23

FSK-4 zmiana ceny z 100 na 90

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
7 -10 -70 23

FSK-5 zmiana stawki VAT na 8%

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
7 0 0 8

FSK-6: korekta ilości: -2szt

P_8B P_9A P_11 Stawka (P_12)
-2 90 -180 8
Przyklad

Przykład 2:

Zarejestrowano FS-1 od netto; 10szt x 100,00PLN =1000,00, a następnie korektę ceny dla części ilości – dla 3szt obniżono cenę do poziomu 80PLN.

FSK-2:

Lp1 -3szt x 100=-300

Lp2 3szt x 80=240

P_8B P_9A P_11
3 -20 -60

Faktura: Płatność

Sekcja Płatności w schemacie FA(2)

W ramach ww. sekcji wysyłane są poniższe informacje

 • Informacja o dokonanej zapłacie Jeżeli przyjęto całościową zapłatę za fakturę, wówczas wysyłany jest stosowny znacznik zapłaty całościowej oraz termin dokonania takiej zapłaty, w a przypadku gdy było ich wiele, wówczas termin najpóźniejszej z nich. W przypadku częściowej zapłaty za fakturę wysyłany jest znacznik zapłaty częściowej, łączna kwota zapłaty oraz termin najpóźniejszej z nich.
 • Lista płatności dokumentu Do przesłania informacji o ustalonych na fakturze formach i terminach płatności za dokument wykorzystana została sekcja TerminPlatnosci schematu e-faktury. Przy jej użyciu wysyłana jest lista płatności faktury, bez względu na to, czy dokonano już do nich zapłaty, czy też nie. Wysyłany jest termin każdej płatności, a w polu TerminOpis forma, kwota oraz waluta płatności.
 • Forma płatności dokumentu wysyłana jest wówczas, jeżeli jest ona taka sama dla wszystkich płatności faktury. Nazwa ww. formy płatności „zmapowana” na formę dozwoloną w KSeF wg poniższych zasad
Kon_LP Nazwa formy płatności w KSeF
10-19 Gotówka
20-29 Przelew
30-39 Kredyt
40-49 Czek
50-59 Karta
70-79 Bon
 • Numer rachunku bankowego. W Konfiguracji Systemu na zakładce [KSeF] udostępniono parametr, decydujący o tym, czy numer rachunku bankowego ma zostać wysłany na podstawie rejestru przypisanego do dokumentu, czy na podstawie rejestru/ów przypisanych do poszczególnych płatności dokumentu. W tym ostatnim przypadku wysyłanych rachunków bankowych może być wiele.
Parametryzacja sposobu ustalania rachunku bankowego dla wysyłanej faktury
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
Zaplacono Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w całości. Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura została w całości zapłacona.
DataZaplaty Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana. Pole wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura została w całości zapłacona. Wypełniane jest wówczas datą zapłaty (najpóźniejszą z dat zapłat, jeżeli było ich wiele).
ZnacznikZaplatyCzesciowej Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części. Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura została zapłacona częściowo.
KwotaZaplatyCzesciowej Kwota zapłaty częściowej. Pole wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura została zapłacona częściowo. Wypełniane jest wówczas łączną kwotą przyjętych zapłat.
DataZaplatyCzesciowej Data zapłaty częściowej Pole wysyłane jest wówczas, jeżeli faktura została w całości zapłacona. Wypełniane jest wówczas data zapłaty (najpóźniejsza z dat zapłat, jeżeli było ich wiele).
Termin Termin płatności. Przy użyciu tej sekcji wysyłana jest listę płatności faktury, bez względu na to, czy dokonano już do nich zapłaty, czy też nie. W linii Termin przekazywany jest termin płatności, w linii TerminOpis zaś wartość zbudowana z formy, kwoty i waluty płatności.
TerminOpis Opis terminu płatności.
FormaPlatnosci Forma płatności. Pole wysyłane jest wówczas, jeżeli na wszystkich płatnościach dokumentu użyto tej samej formy płatności.

Nazwa ww. formy płatności jest mapowana na formę dozwoloną w KSeF.

NrRB Numer rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego ustalony na podstawie rejestru przypisanego do dokumentu lub na podstawie rejestru/ów przypisanych do poszczególnych płatności dokumentu, zależnie od parametru Podczas eksportu wysyłaj/Rachunek bankowy w Konfiguracji Systemu.
SWIFT Kod SWIFT.

Identyfikator (cyfrowo – literowy) instytucji finansowej prowadzącej zagraniczny rachunek.

Kod SWIFT na karcie banku, na który wskazuje rejestr dokumentu/płatności.
NazwaBanku Nazwa banku. Nazwa banku na który wskazuje rejestr dokumentu/płatności.
OpisRachunku Opis rachunku. Waluta rejestru dokumentu/płatności.

Warunki transakcji: Zamówienia i Numery partii towaru

Informacja o zamówieniach związanych z fakturą i numerach partii będących przedmiotem transakcji w schemacie FA(2)

W sekcji Zamowienia wysyłana jest informacja o numerze/numerach zamówienia, które jest związane z fakturą/realizowane daną fakturą. Informacja ta jest wysyłana dla faktur zaliczkowych FSL i FEL oraz tych faktur sprzedaży, które są związane z zamówieniem/wieloma zamówieniami. Sekcja nie jest wysyłana dla faktur korygujących.

Struktura e-faktury umożliwia przesyłanie informacji o numerach partii towarów, z której/których pochodzą towary będące przedmiotem transakcji dokumentowanej fakturą. Ww. dane przesyłane są wówczas, jeżeli w Konfiguracji systemu włączony zostanie parametr Podczas eksportu wysyłaj/ Numer partii towaru.

Parametr decydujący o wysyłaniu do KSeF informacji o partiach sprzedanego towaru

Jako partia towaru wysyłana jest wartość tekstowa ustalona na podstawie: kodu towaru, cechy dostawy, EAN-u dostawy i daty ważności dostawy, o ile dostawy posiadają takie dane.

Nazwa linii KSEF Obsługa
NrZamowienia Wartość z kontrolki Zamówienie zakładki {Nagłówek} faktury (Trn_ZamDokumentObcy).

Jeżeli ww. kontrolka nie jest wypełniona, wówczas wysyłany jest symbol i numer systemowy zamówienia ZS związanego z fakturą. Jeżeli takich zamówień jest wiele, wówczas kolejne numery wysyłane są w kolejnych liniach NrZamowienia.

NrPartiiTowaru Pole wysyłane o ile w Konfiguracji włączono parametr Podczas eksportu wysyłaj/ Numer partii towaru, wypełniane wartością zbudowana w oparciu o: kodu towaru, cechy dostawy, EAN-u dostawy i daty ważności dostawy użytej na dokumencie.

Wartość i elementy zamówienia dla faktury zaliczkowej

Wartość i elementy zamówienia dla faktury zaliczkowej w schemacie FA(2)

Pola sekcji Zamowienie wysyłane są dla faktur zaliczkowych FSL, FEL.

 • Wartość zamówienia
Nazwa linii KSEF Obsługa
WartoscZamowienia Wartość brutto zamówienia. Dla dokumentu FEL jest to wartość w walucie zamówienia, dla dokumentu FSL natomiast wartość w PLN bez względu na walutę użytą na ZS/FSL.
 • Elementy zamówienia
Nazwa linii KSEF Znaczenie Obsługa
NrWierszaZam Kolejny numer wiersza zamówienia Kolejny Lp wysyłanych elementów
P_7Z Nazwa towaru lub usługi Nazwa z elementu zamówienia (Zae_TwrNazwa)
IndeksZ Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu zamawianego towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu zamawianego towaru lub usługi [pole fakultatywne] Wysyłany jest kod towaru z elementu zamówienia (Zae_TwrKod).
GTINZ Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN Numer EAN towaru z elementu zamówienia, wysyłany zależnie od ustalonej opcji w Konfiguracja/KSeF/Podczas eksportu wysyłaj/Ilość/cenę dla jednostki:

– Jeżeli ww. opcja ustawiona jest na pomocnicza i na elemencie użyto jednostki pomocniczej, wówczas wysyłany jest EAN przypisany do tejże jednostki pomocniczej towaru, a jeżeli takiego EAN-u nie zdefiniowano, wówczas kod u kontrahenta z karty Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym dokumentu, o ile na karcie Odbiorcy wskazano tą jednostką. Jeżeli na elemencie nie została użyta jednostka pomocnicza, wówczas poszukiwany jest EAN jednostki podstawowej tj. EAN z karty towaru, a jeżeli go tam nie zdefiniowano, wówczas kod u kontrahenta z karty Odbiorcy, o ile nie przypisano na niej żadnej jednostki.

– Jeżeli ww. opcja ustawiona jest na podstawowej wówczas wysyłany jest EAN jednostki podstawowej, a jeżeli go nie zdefiniowano, wówczas kod u kontrahenta z karty Odbiorcy, o ile nie przypisano na niej żadnej jednostki.

P_8AZ Jednostka miary Symbol jednostki podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}
P_8BZ Ilość Ilość w jednostce podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}..
P_9AZ Cena netto Cena dla jednostki podstawowej lub pomocniczej elementu, zależnie od ustawienia parametru Ilość/cenę dla jednostki: podstawowej/pomocniczej sekcji Podczas eksportu wysyłaj w Konfiguracji Systemu, zakładka {KSeF}.
P_11NettoZ Wartość netto elementu Wartość netto elementu zamówienia. W przypadku FEL jest to wartość w walucie ZS, natomiast w przypadku FSL wartość w PLN bez względu na walutę użytą na ZS.
P_11VatZ Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi Wartość obliczona na podstawie ww. wartości netto i stawki VAT użytej na elemencie ZS.

Pole nie jest wysyłane w przypadku FEL w Procedurze OSS.

P_12Z Stawka podatku: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, np, zw, oo Wysyłana stawka VAT elementu (Zae_StawkaPod) z wyjątkami j.n.

Stawka oo wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie użyto transakcji Podatnikiem jest Nabywca a na elemencie użyto stawki np (ExpoNorm = 20 i Zae_flagavat = 2).

Stawka zw wysyłana jest wówczas, jeżeli na elemencie użyto stawki zw.

Stawka np wysyłana jest dla transakcji innej niż Podatnikiem jest Nabywca gdy na elemencie użyto stawki np.

Pole nie jest wypełniane w przypadku dokumentów zarejestrowanych w Procedurze OSS oraz oznaczonych jako procedura Vat-marża, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

P_12_XIIZ Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) Pole wypełniana jest dla dokumentów w Procedurze OSS. Wysyłana jest stawka VAT elementu (Zae_StawkaPod).
P_12Z_Zal_15 Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Pole z wartością 1 wysyłane jest wówczas, jeżeli na karcie towaru zaznaczono parametr Podzielona płatność (MPP) (Twr_MPP=1).

Stopka faktury i dodatkowe oznaczenie Sprzedawcy

Stopka faktury i dodatkowe oznaczenie Sprzedawcy w schemacie FA(2)
Nazwa linii KSEF Obsługa
StopkaFaktury Wysyłana jest treść stopki wydruku przypisanej do definicji dokumentu danego centrum (w kontrolce Stopka wydruku zakładki {Ogólne} definicji dokumentu).
KRS Numer wprowadzony w kontrolce Numer w rejestrze zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy przypisanej na dokumencie, a jeżeli brak takiej pieczątki wówczas z pieczątki centrum głównego (Frm_DNumerRej).
REGON Wartość wprowadzona w kontrolce Identyfikator REGON zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy jw. (Frm_DRegon)
BDO Wartość wprowadzona w kontrolce Numer BDO zakładki {Deklaracje} pieczątki firmy jw. (Frm_NumerBDO)

Wykorzystanie atrybutów podczas wysyłki dokumentu do KSeF

W poniższej tabeli zebrano wszystkie atrybuty za pomocą których można przekazać do KSeF te informacje, które nie są obsługiwane/zapisywane wprost w Systemie Comarch ERP XL. Atrybuty te zostały omówione we wcześniejszej części dokumentu.

Nazwa klasy atrybutu Obsługa
KSEF_Nabywca_NrID Za pomocą tego atrybutu można podać inny identyfikator podatkowy Nabywcy (kontrahenta głównego), dla którego standardowy sposób obsługi pola jest zawodny.
KSEF_Odbiorca_NrID Za pomocą tego atrybutu można podać inny identyfikator podatkowy Odbiorcy (kontrahenta docelowego), dla którego standardowy sposób obsługi pola jest zawodny.
KSEF_Platnik_NrID Za pomocą tego atrybutu można podać inny identyfikator podatkowy Płatnika, dla którego standardowy sposób obsługi pola jest zawodny.
KSEF_DataDostawy Przypisanie do dokumentu tego atrybutu i podanie dla niego wartości <Nieokreślona> skutkuje tym, że System nie wyśle pola P_6 (data zakończenia dostawy). Należy go stosować, gdy data zakończenia dostawy nie jest znana w chwili wysyłania dokumentu do KSeF.
JPK_P_16 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza Metoda kasowa
KSEF_P_16
JPK_P_17 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza Samofakturowanie
KSEF_P_17
JPK_P_22 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
KSEF_P_22
KSEF_P_42_5 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza, że występuje obowiązek posiadania dodatkowego dokumentu o którym mowa w art. 42 ust 5 (dotyczy Wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu)
JPK_P_22A Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku
KSEF_P_22A
JPK_P_22B Przebieg pojazdu lądowego
KSEF_P_22B
JPK_P_22C Liczba godzin używania jednostki pływającej
KSEF_P_22C
JPK_P_22D Liczba godzin używania statku powietrznego
KSEF_P_22D
JPK_P_23 Przypisanie do dokumentu jednego z tych atrybutów z wartością TAK oznacza adnotację VAT: Faktura WE uproszczona(…).
KSEF_P_23
KSEF_P_PMarzy_3_1 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza procedura marży dla biur podróży
KSEF_P_PMarzy_3_2 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza procedura marży – towary używane
KSEF_P_PMarzy_3_3 Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza procedura marży – dzieła sztuki
KSEF_ZwrotAkcyzy Przypisanie do dokumentu atrybutu z wartością TAK oznacza przekazanie informacji dodatkowej dotyczącej zwrotu akcyzy, niezbędnej dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Procedury wykorzystywane podczas wysyłki dokumentu do KSeF

Wszystkie dane przesyłane przez Comarch ERP XL w pliku e-faktury ustalane są za pomocą funkcji/procedur przedstawionych w poniższej tabeli. Procedury te mogą być stosownie modyfikowane przez Partnerów/zespoły IT na potrzeby konkretnego Klienta.

Nazwa procedury Zawartość
CDN.KSEF_Dane2 Dane nagłówkowe dokumentu oraz dane dotyczące elementów dokumentu. Zwracane jest tyle wierszy, ile jest elementów na dokumencie. Dane nagłówkowe dokumentu są takie same dla każdego z tych wierszy, dane dotyczące poszczególnych elementów (lp elementy, nazwa towaru, cena itp.) są zwracane stosownie dla każdego elementu.
Dane dotyczące faktury korygowanej (istotne podczas wysyłania korekty).
Dane dotyczące podmiotów innych np. płatnika.
Dane pierwotne nabywcy (istotne podczas wysyłania korekty danych).
Dane dotyczące faktur zaliczkowych (istotne dla kolejnej faktury zaliczkowej z danego zamówienia oraz dla faktur końcowych odliczających fakturę/faktury zaliczkowe).
Dane dotyczące zamówienia/zamówień z którymi związana jest wysyłana faktura.
Dane dotyczące dokumentów WZ (dotyczy przypadków, gdy wysyłanym dokumentem jest spinacz).
Dane dotyczące partii towaru sprzedanego wysyłaną fakturą.
Dane dotyczące elementów zamówienia, dla którego została zarejestrowana wysyłana faktura zaliczkowa.
Dodatkowe opisu dla nagłówka i elementów dokumentu
CDN.KSEF_DanePlatnosci Lista płatności dokumentu.
Lista rachunków bankowych na który wskazuje nagłówek/płatności dokumentu.
Dane dotyczące formy płatności, statusu zapłaty za dokument, kwoty i terminu zapłaty za dokument.

Specyficzne transakcje w wysyłce do KSeF

Faktury sprzedaży w walucie obcej

W Systemie Comarch ERP XL jako dokumenty w walucie obcej traktowane są wyłącznie faktury FSE, (S)FSE, (s)FSE, FEL oraz ich korekty FKE, (S)FKE, (s)FKE, (Z)FKE, KEL w walucie innej niż PLN. Pozostałe dokumenty sprzedaży podlegające wysyłce do KSeF traktowane są jak dokumenty w PLN, niezależnie od waluty na nich użytej i dla takowych wysyłane jest wyłącznie cena/wartość/tabela VAT w PLN.

Faktura typu spinacz zawierająca korekty

Użytkownicy korzystających w Comarch ERP XL z integracji z KSeF powinni unikać spinania do (S)FS/FSE/RA dokumentów WZK/WKE/PAK innych niż korekta ilościowa na plus, System nie dokonuje bowiem żadnego grupowania elementów, lecz wysyła każdy z nich oddzielnie, co w przypadku ww. spiętych korekt oznacza przesłanie zerowej lub ujemnej ilości elementu. Dla takich WZK/WKE/PAK rekomendowane jest rejestrowane (S)FSK/FKE/RAK lub na okoliczność takich przypadków zarejestrowanie spinacza elementów (s)FS, (s)FSE zamiast spinacza nagłówkowego.

Grupowanie elementów spinaczy (S)FS/FSE/RA podczas wysyłki do KSeF planowane jest w jednej z kolejnych wersji Systemu.

Faktura VAT marża w wysyłce KSeF

W Systemie Comarch ERL XL nie są obsługiwane faktury VAT-marża. Dla tych, Klientów, którzy zobowiązani są je rejestrować proponowane jest rozwiązanie pomocnicze, pozwalające na ich prawidłowe ujęcie w JPK a obecnie również prawidłowo wysłanie do KSeF poprzez wystawianie na tą okoliczność dwóch dokumentów:

 • Faktura sprzedaży: udokumentowanie sprzedaży VAT brutto w stawce np
 • Faktura wewnętrzna: wprowadzenie marży, z dwoma rekordami tabeli Vat
  • Rekord in minus w stawce np
  • Rekord in plus w stawce krajowej na kwotę marży

Na potrzeby KSeF ww. fakturę sprzedaży należy oznaczyć za pomocą procedury MR_T przypisanej na zakładce {VAT} dokumentu lub za pomocą jednego z atrybutów przypisanych do dokumentu: KSEF_P_PMarzy_3_1, KSEF_P_PMarzy_3_2, KSEF_P_PMarzy_3_3 o czym więcej w rozdziale Adnotacje na fakturze.

Jak napisano powyżej na ww. fakturze należy użyć stawki NP., tylko bowiem wartość w takiej stawce zostanie wykazana w polu P_13_11 przeznaczonym dla faktur VAT-marża. Wartości w stawkach innych niż NP. zostaną przez System wykazane w polach przeznaczonych dla tych stawek.

Użytkownik powinien oznaczać faktury ww. znacznikami w rozważny sposób, w szczególności, jeżeli niesłusznie oznaczy nimi faktury rejestrowane w stawce NP dla specyficznych rodzajów transakcji, wówczas kwoty netto zostaną wykazane dwukrotnie: dla pola Vat-marża i dla pola właściwego dla tej specyficznej transakcji (np. Podatnikiem jest nabywca, sprzedaż z rodzajem „Usługi rozlicza odbiorca”, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju).

Jeżeli przyjęty w Systemie sposób obsługi tych pól dla tak oznaczonych faktur nie odpowiada Użytkownikowi, wówczas może on dokonać stosownych zmian w procedurach obsługujących te pola.

Kwalifikacja transakcji wg jej rodzaju a stawki Vat na elementach

Stawka VAT elementu (pole P_12) wysłana jest na podstawie stawki użytej na elemencie, z wyjątkiem transakcji Podatnikiem jest Nabywca w stawce NP, kiedy to wysyłane jest oznaczenie oo, z wyjątkiem faktur oznaczonych znacznikiem Vat-marża w stawce np, kiedy to stawka nie jest wysyłana oraz z wyjątkiem WSTO w procedurze OSS, kiedy to zamiast stawki krajowej wysyłane jest w polu P-12_XII stawka kraju konsumenta. Użytkownik powinien więc stosować na elementach stawki właściwe dla danego rodzaju transakcji, w przeciwnym razie faktura może zostać potraktowana przez organy kontrolne jako niewłaściwa. Jeżeli przyjęty w Systemie sposób mapowania poszczególnych rodzajów transakcji na pola struktury e-faktury czy też sposób obsługi pola P_12 nie odpowiada Użytkownikowi, wówczas może on dokonać stosownych zmian w procedurach obsługujących te pola.

Szczególne przypadki przedstawiono poniżej:

 • Transakcja „Usługi rozlicza odbiorca” (ExpoNorm 6, 7, 21 i RodzajZakupu=8). Tego typu transakcje wykazywane są w polu P_13_9. Właściwą dla niej stawką jest stawka NP i to taką stawkę powinien użyć Użytkownik. System nie dokonuje żadnej podmiaany stawki VAT, wysyła w polu P_12 wprost stawkę podaną przez Operatora (0%, ZW, NP, czy też inną niezerową)
 • Transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy opodatkowanej poza terytorium kraju o rodzaju innym niż ww. (ExpoNorm=21, RodzajZakupu<>8). W polu P_13_8 (dostawa opodatkowana poza terytorium kraju) ujmowane są wartości w stawce NP, ZW i 0, natomiast System nie dokonuje żadnej podmiany stawki, wysyła w polu P_12 wprost stawkę podaną przez Operatora (NP, ZW, 0). Użytkownik powinien więc rozważyć rezygnację użycia stawki innej niż NP.
 • Transakcja inna zagraniczna opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce NP i ZW wykazywana jest w polu P_13_8 (dostawa opodatkowana poza terytorium kraju), natomiast System nie dokonuje żadnej podmiany stawki, wysyła w polu P_12 wprost stawkę podaną przez Operatora (NP, ZW). Użytkownik powinien więc rozważyć rezygnację ze stawki ZW na takim dokumencie.
 • Transakcja inna zagraniczna opodatkowana poza terytorium kraju (ExpoNorm=23) w stawce 0% wykazywana jest zależnie od ustawienia parametru Interpretuj transakcje dost. opodatkowanej poza terytorium kraju w stawce 0% jako krajowe. Jeżeli parametr jest włączony, wówczas transakcja taka wykazywana jest w polu P_13_6_1 (kraj 0%), jeżeli wyłączony, wówczas w polu P-13_8 (dostawa opodatkowana poza terytorium kraju), natomiast System nie dokonuje żadnej podmiany stawki, wysyła w polu P_12 wprost stawkę 0. Jeżeli więc ww. parametr jest wyłączony, wówczas Użytkownik nie powinien używać stawki 0% na takim dokumencie

Faktury rejestrowane aplikacją CDNAVAT a wysyłka do KSeF

Aplikacja CDNAVAT ma za zadanie wspierać Użytkowników w tych sytuacjach, kiedy to dla danej transakcji zastosowanie ma inny kurs dla podatku dochodowego (CIT/PIT) a inny dla podatku VAT. W Systemie Comarch ERP XL na dokumentach w walucie obcej kurs ustalany jest wg zasad obowiązujących dla podatku dochodowego, tj. na podstawie mniejszej z dat: wystawienia i sprzedaży. Jeżeli kurs dla VAT jest inny, wówczas przy użyciu CDNAVAT Użytkownicy mogą wygenerować do takich dokumentów fakturę (A)FS po innym kursie. W takiej sytuacji to nie dokument źródłowy, ale powiązana z nim (A)FS jest ujmowana w JPK_VAT.

Jeżeli chodzi o kwestię CDNAVAT w KSeF, to przyjęte zostały poniższe założenia:

 • na dokumentach pierwotnych (FSE, FEL) parametr Wyślij do KSeF ustalany jest wg ogólnych zasad, tj. na podstawie definicji dokumentu i karty kontrahenta
 • na generowanych aplikacją CDNAVAT dokumentach (A)FS ww. parametr jest domyślnie wyłączony, niezależnie od definicji FS i niezależnie od ustawienia ww. parametrów na dokumencie pierwotnym.
 • jeżeli dla dokumentu FEL/FSE w walucie obcej czy też ich korekcie wygenerowana zostanie aplikacją CDNAVAT faktura (A)FS, wówczas
  • jako kurs wysyłanego dokumentu ustalony zostaje kurs z powiązanej (A)FS
  • kwota podatku VAT w PLN zostaje obliczona na podstawie kursu z (A)FS.

Ww. zasada wysyłania kursu i kwoty VAT na podstawie powiązanej (A)FS jest domyślną zasadą w Systemie, jeżeli Użytkownik nie chce z niej skorzystać, wówczas może ją wyłączyć w cdn.Konfig (Kon_Komentarz= KSeF- dla FSE kurs z (A)FS wygenerowanej w CDNAVAT).

Użytkownik powinien wziąć pod uwagę fakt, że na standardowym wydruku ww. FSE/FEL drukowany jest kurs/podatek VAT wprost na podstawie FSE/FEL, dlatego taki wydruk nie powinien być udostępniany Klientowi. Nabywca powinien pobrać go z KSeF. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się przekazać Klientowi fakturę w tradycyjny sposób powinien przygotować dedykowany do tego wydruk.

W przypadku dokumentów FSL/FS ww. zasada nie obwiązuje, jak już napisano we wcześniejszej części dokumentu, w kontekście KSeF traktowane są jako dokumenty rejestrowane w walucie systemowej, bez względu na walutę użytą na nagłówku tego dokumentu, co za tym idzie, w przypadku FS wysyłane są ceny, wartości i tabela VAT wyłącznie w PLN. W przypadku dokumentów sprzedaży w walucie obcej Użytkownik powinien stosować dokumenty walutowe FEL/FSE.

Specjalna obsługa dokumentu (A)FSK związanego z rabatem retro

Rabat retrospektywny (rabat retro) polega na udzieleniu rabatu posprzedażowego, zazwyczaj z tytułu osiągnięcia w danym okresie określonej wielkości obrotu. W Systemie Comarch ERP XL należny Nabywcy rabat retro można rozliczać nie tylko za pomocą korekty zbiorczej (Z)FSK/FKE, ale również za pomocą ręcznej korekty A-vista (A)FSK. Dotąd taki dokument (A)FSK powiązany z rabatem retro był traktowany podczas wysyłki do KSeF jak każda inna ręczna (A)FSK, od wersji 2024.0 traktowana jest ona w sposób szczególny, jako zbiorcza korekta rabatowa z zastosowaniem poniższych zasad:

 • W sekcji DaneFaKorygowanej wysyłane są dane dotyczące faktur, dla których naliczono rabat retro
 • Wysyłane jest pole OkresFaKorygowanej, a w nim zakres dat ustalony na podstawie okresu retro
 • Sekcja FaWiersz nie jest wysyłana. Jeżeli Użytkownik chce, aby elementy korekty były wysyłane, wówczas do rozliczania rabatu retro powinien stosować korekty zbiorcze (Z)FSK/FKE zamiast dokumentu (A)FSK.

Wysyłka do KSeF a nieznana data zakończenia dostawy

W Systemie Comarch ERP XL jako data zakończania dostawy rozumiana jest data sprzedaży podana na formatce faktury. Podanie tej daty jest obowiązkowe, w oparciu o nią ustalana jest bowiem cena początkowa, promocje itp. warunki handlowe. Użytkownik nie ma możliwości, aby na dokumencie w jakiś sposób podać informację o tym, że ostateczna data zakończenia dostawy nie jest jeszcze znana. Dotychczas Użytkownik ustalał datę sprzedaży na określonym poziomie, zatwierdzał fakturę, drukował ją bez daty sprzedaży (możliwość wskazania stosownej opcji w parametrach wydruku okna pojawiającego się podczas drukowania faktury), a następnie uprawniony do tego Operator zmieniał datę sprzedaży na fakturze wówczas, gdy okazała się ona inna, niż pierwotnie ustalona na fakturze.

Aby realizacja ww. scenariusza była nadal możliwa z chwilą gdy Użytkownik zamiast drukowania faktury będzie zobowiązany wysłać ją do KSeF dokonane zostały poniższe zmiany w zakresie obsługi daty sprzedaży:

 • Pole P_6 (data zakończenia dostawy) nie jest wysyłane, jeżeli do dokumentu przypisany zostanie atrybut o nazwie KSEF_DataDostawy z wartością <Nieokreślona> i/lub data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia. Zasada ta obowiązuje podczas wysyłania faktur zaliczkowych, faktur sprzedaży oraz korekt innych niż korekty ręczne i zbiorcze. W przypadku korekt System sięga do oryginału i wysyła datę sprzedaży z dokumentu korygowanego, z wyjątkiem ww. przypadku, gdy przypisano do niego ww. atrybut i/lub data sprzedaży oryginału jest taka sama jak jego data wystawienia.
Uwaga
Z chwilą, gdy data zakończenia dostawy jest już znana Operator powinien nie tylko zaktualizować datę sprzedaży na fakturze, ale również usunąć z niej ww. atrybut, jeżeli bowiem tego nie zrobi, wówczas podczas wysyłania do KSeF korekty do takiej faktury pole P_6 nie zostanie wysłane.
 • Operator z prawem Edycja daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie może edytować datę sprzedaży na dokumencie zatwierdzonym, w tym również na fakturach wysłanych do KSeF

Czy ten artykuł był pomocny?