Aktywności SQL

Kategoria Aktywności SQL zawiera aktywności wykonujące operacje bezpośrednio na bazie danych.

Kategoria Aktywności SQL

Stwórz adapter wiersza

Aktywność służy do tworzenia obiektu SqlRecordAdapter z obiektu IDataReader, co pozwala na łatwiejsze analizowanie wyników zapytania SQL.

Aktywność Stwórz adapter wiersza

Wykonaj poza transakcją

Użycie tej aktywności powoduje, że wszystkie operacje wewnątrz niej są wykonywane poza transakcją, co oznacza, że w przypadku błędu wykonywania w bazie danych zostanie zapisany dotychczasowy stan obiektów, żadne zmiany nie zostaną cofnięte.

Aktywność Wykonaj poza transakcją
Wskazówka

Jeżeli proces globalny uruchamiany jest z procesu lokalnego, należy aktywność Uruchom proces BPM umieścić w aktywności Wykonaj poza transakcją.

Wykonaj SQL

Aktywność pozwala wykonać zapytanie SQL na bazie firmowej, z której uruchamiany jest proces. Do zapytania można przekazać parametry wejściowe oraz pobrać dane do zmiennych za pomocą parametrów wyjściowych.

Aktywność Wykonaj SQL
Parametry aktywności Wykonaj SQL

Wykonaj w transakcji

Użycie tej aktywności powoduje otwarcie wewnętrznej transakcji w istniejącej już transakcji procesu BPM. Zmiany wprowadzone tą aktywnością na bazie danych zostaną wycofane w przypadku wystąpienia błędu (wyjątku) w trakcie jej wykonywania.

Aktywność Wykonaj w transakcji

Wykonaj zapytanie SQL

Aktywność pozwala wykonać zapytanie SQL analogicznie do Wykonaj SQL. Dodatkowo dla każdego wiersza zwróconego przez zapytanie można definiować określone operacje.

Aktywność Wykonaj zapytanie SQL

Wykonaj zapytanie SQL<T>

Aktywność oprócz funkcji opisanych dla Wykonaj zapytanie SQL umożliwia tworzenie listy obiektów podanego typu i dodanie do niej obiektów na podstawie wierszy będących wynikiem zapytania SQL.

Aktywność Wykonaj zapytanie SQL<T>

 

Czy ten artykuł był pomocny?