Definiowanie grup kontrahentów

Podział na grupy kontrahentów ułatwia zarządzanie zdefiniowanymi w systemie kontrahentami. Drzewo grup kontrahentów znajduje się w panelu Grupy w oknie listy kontrahentów.

Drzewo grup kontrahentów

Lista rozwijana Podział pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup kontrahentów. Dostępna na liście domyślnie zdefiniowana w systemie wartość to:

 • Podstawowy – podstawowy podział kontrahentów
 • Comarch B2Bpodział zdefiniowany w słowniku uniwersalnym Kategorie podziału kontrahentów. Aby był dostępny, należy zaznaczyć parametr Aktywna w słowniku.

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie podziału kontrahentów. Następnie grupy kontrahentów można przyporządkować odpowiednim kategoriom w oknie Dostępność obiektów (KonfiguracjaStruktura firmyDostępność obiektów).

Aby dodać nową grupę kontrahentów, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się nad drzewem grup kontrahentów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy kontrahentów podzielony na zakładki: Ogólne, Kwestionariusze, Atrybuty, Załączniki.

Formularz grupy kontrahentów

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera następujące pola i parametry:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Nazwa – pole obowiązkowe
 • Aktualizuj wzorce – parametr opisany w dalszej części artykułu
 • Aktualizuj elementy – parametr opisany w dalszej części artykułu

oraz podzakładki:

 • Ogólne
 • Handlowe
 • Opis
 • Opis analityczny
 • Atrybuty
 • Załączniki
 • Dostępność

Podzakładka Ogólne

Pola znajdujące się w podzakładce Ogólne stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu kontrahenta należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania kontrahenta lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole Maska/Konfigurator umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodu kontrahenta w oparciu o stworzoną definicję.

Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, na głównej zakładce Ogólne zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i kontrahentów należących do grupy:

 • Aktualizuj wzorce – dotyczy grup podrzędnych
 • Aktualizuj elementy – dotyczy kontrahentów

Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:

 • Zmienione pola warunkowa powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/kontrahenta, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.
Przykład

Grupa główna (NIP: PL)

Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej

Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej

Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1

Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1

Na formularzu Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry Aktualizuj wzorce (grupy) i Aktualizuj elementy (karty kontrahentów) oraz wybiera opcję Zmienione pola – warunkowa. Zaktualizowane zostanie wyłącznie pole NIP na formularzu Grupy głownej oraz na formularzach kontrahentów: Kontrahent A3, Kontrahent A2.

 • Zmienione pola – bezwarunkowa – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.
Przykład

Grupa główna (NIP: PL)

Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej

Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej

Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1

Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1

Na formularzy Grupy głownej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry Aktualizuj wzorce (grupy) i Aktualizuj elementy (karty kontrahentów) oraz wybiera opcję Zmienione pola – bezwarunkowa. Zaktualizowane zostanie wyłącznie pole NIP na formularzach wszystkich grup i kontrahentów.

 • Wszystkie pola- bezwarunkowa – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. Kod, Nazwa)
Przykład
Grupa główna (NIP: PL)

Kontrahent A3 (NIP: PL) – przypisany bezpośrednio do Grupy Głównej

Grupa 1(NIP: DE) – grupa podrzędna do grupy głównej

Kontrahent A1 (NIP: RW) – przypisany do Grupy 1

Kontrahent A2 (NIP: PL) – przypisany do Grupy 1

Na formularzu Grupy głównej dokonywana jest zmiana numeru NIP z PL na DE. Użytkownik zaznacza parametry Aktualizuj wzorce (grupy) i Aktualizuj elementy (karty kontrahentów) oraz wybiera opcję Wszystkie pola – bezwarunkowa. Zaktualizowane zostaną wszystkie pola, zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność.

Funkcje podzakładek Handlowe, Opis analityczny oraz Dostępność są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na formularzu definicji kontrahenta.

Zakładka Ogólne formularza grupy kontrahentów

Pozostałe zakładki

Zakładka Kwestionariusze prezentuje kwestionariusze powiązane z grupą kontrahentów, których definiowanie zostało opisane w artykule Definiowanie kwestionariuszy. 

Zakładki Atrybuty i Załączniki występujące także na zakładce Ogólne zawierają listy załączników i atrybutów powiązanych z grupą kontrahentów. Funkcje atrybutów i załączników w systemie zostały szczegółowo opisane w artykułach: Atrybuty Załączniki. 

Zakładka Historia zmian jest widoczna, jeżeli w oknie Konfiguracji zmian (Konfiguracja → Historia→ Konfiguracja) jest zaznaczony parametr Historia przyrostowo. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy użytkownika oraz daty zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?