Korekta kosztu

Korekty kosztu generowane są automatycznie po wykonaniu operacji powodujących zmianę kosztu własnego sprzedaży.

Dokument KK może zostać wygenerowany:

 • podczas zatwierdzania lub anulowania KWPZ/KWPW, gdzie zasób wprowadzany przez korygowany dokument został już rozchodowany (KK do zatwierdzonych WZ, KIWZ, RW, KIRW, MM-, MM+)
 • podczas zatwierdzania MM+, gdy do źródłowego dokumentu MM- istnieje korekta kosztu
 • w momencie zatwierdzenia KIWZ/KIRW, jeżeli do źródłowego dokumentu WZ/RW istnieje korekta kosztu
 • w przypadku anulowania dokumentów: WZ, KIWZ, RW, KIRW, MM-, MM+, jeżeli do tych dokumentów istnieje korekta kosztu
 • w przypadku wystawienia lub anulowania ręcznej KWFZ
 • w przypadku, gdy zasób został całkowicie skorygowany ilościowo, a na magazynie pozostała jeszcze wartość nabycia dla tego zasobu (np. gdy na KIPZ nie są uwzględniane koszty dodatkowe)

Koszt sprzedaży na dokumentach handlowych oraz ich korektach jest szacunkowy, jeśli wystawione są one przed dokumentem, który generuje ruch na magazynie. Rzeczywisty koszt naliczany jest na dokumentach WZ, wygenerowanych do dokumentów handlowych, na podstawie aktualnej wartości pobieranych zasobów.

Korekt kosztu nie można usunąć ani anulować, nie ma także możliwości ręcznego dodawania korekt. W momencie anulowania dokumentu, który spowodował wygenerowanie korekty kosztu, powstanie kolejna korekta kosztu, korygująca istniejącą. W przypadku zatwierdzania MM+, KIRW lub KIWZ, system wygeneruje jeden dokument KK na podstawie wszystkich dokumentów KK wygenerowanych do dokumentów źródłowych – MM-, RW, WZ.

Uwaga
Korekty kosztu nie generują płatności.

 

Wykaz wygenerowanych korekt kosztu umieszczony jest w module Sprzedaż. Lista prezentuje informacje dotyczące:

 • numeru korekty
 • daty wystawienia, czyli daty faktycznej operacji generowania korekty (data bieżąca)
 • daty korekty, czyli daty „zdarzenia”, które spowodowało wygenerowanie KK. W zależności od sytuacji, w wyniku której powstaje KK, data korekty na KK będzie pobierana z:
  • daty korekty z KWPZ, KIPZ
  • daty wystawienia z KWPW
  • daty wystawienia z MM+, KIWZ, KIRW
  • daty wpływu z KWFZ
 • daty wydania, czyli daty „magazynowej”, w której został wydany/zwrócony towar, którego koszt własny zmienia daną KK. W zależności od dokumentu, do którego generowana jest KK, data wydania na KK ustalana jest na podstawie:
  • daty wydania z WZ
  • daty korekty z KIWZ, KIPZ, ręcznej KWFZ
  • daty wystawienia z RW, KIRW, MM-, MM+
 • wartości korekty kosztu wyliczanej na podstawie wartości zakupu
 • wartości korekty kosztu nabycia bazującej na wartości nabycia
 • stanu dokumentu
 • numeru dokumentu źródłowego, na skutek którego powstała korekta

Szczegóły korekty dostępne są po wybraniu przycisku [Podgląd], który jest umieszczony w grupie przycisków Lista w menu głównym. Na szczegółach korekty zakładki Dokumenty skojarzone, Atrybuty oraz Opis analityczny są standardowymi zakładkami dla dokumentów.

Na zakładce Elementy większość pól jest wyszarzona. Zmianom podlegają jedynie data korekty oraz data wydania, ale tylko do momentu zaksięgowania dokumentu.

Podobnie jak pozostałe dokumenty handlowe formularz korekty kosztu składa się z:

 • nagłówka, w którym umieszczony jest numer dokumentu korekty,
 • numer dokumentu źródłowego, który wywołał powstanie korekty,
 • centrum, w którym wystawiono dokument,
 • aktualnego stanu dokumentu (korekta zawsze generowana jest do stanu Zatwierdzony),
 • daty wystawienia, korekty oraz wydania,
 • wartości korekty kosztu i wartości korekty kosztu nabycia,
 • listy elementów

Lista elementów prezentuje wykaz artykułów wraz z wartością korekty kosztu i korekty nabycia. Są to artykuły, których cena zakupu i cena nabycia zostały skorygowane w wyniku zatwierdzenia lub anulowania dokumentu źródłowego dla KK. Dla każdego elementu dostępny jest podgląd szczegółów.

„Apteczka” KK

To funkcjonalność, która poprawia błędne koszty wynikające z już istniejących dokumentów. Polega na ręcznym generowaniu dokumentów KK, ale bezpośrednio do dokumentów PZ – nie do dokumentów rozchodu, jak to ma miejsce w standardowych procesach automatycznego generowania dokumentów KK.

Uwaga
„Apteczka” KK jest dostępna tylko dla metody kolejkowania zasobów FIFO/LIFO, nie jest dostępna dla metody kolejkowania AVCO.

 

Przycisk odpowiedzialny za generowanie KK dostępny jest z poziomu karty i listy artykułów oraz karty i listy magazynów. Generowanie odbywa się dla:

 • wskazanych artykułów – z listy artykułów (dla jednego lub kilku), z karty artykułu (dla wybranego artykułu)
 • wskazanych magazynów – z listy magazynów (dla jednego lub wielu); podczas generowania brane są pod uwagę tylko subpozycje powiązane z wybranymi magazynami
 • wskazanej partii – z poziomu karty magazynu z zakładki Stan magazynu -> Wg partii, po zaznaczeniu konkretnej partii; podczas generowania brane są pod uwagę tylko subpozycje powiązane z wybrany magazynem

System weryfikuje wartości na dokumencie PZ oraz powiązanych z nim dokumentach KWPZ, po czym porównuje je z wartościami na dokumentach rozchodowych, które pobrały zasób z danej PZ z uwzględnieniem KK, które powstały do tych dokumentów rozchodowych. Jeśli znajdzie rozbieżność, generuje dodatkowe dokumenty KK wyrównujące koszty, przy czym KK generowane jest bezpośrednio do PZ, a nie do dokumentów rozchodowych.

Podczas generowania mogą pojawiać się komunikaty informujące o tym, iż:

 • generowanie może być czasochłonnym procesem – przed uruchomieniem generowania użytkownik jest o tym informowany
 • nie została wygenerowana żadna KK, gdyż nie było takiej potrzeby
 • została wygenerowana jedna lub wiele KK wraz z numerami tych korekt
 • dla partii została rozchodowana większa ilość zasobów niż przyjęto na magazyn – w takiej sytuacji proces generowania KK jest anulowany

Dokumenty korekt, które powstają w wyniku takiego generowania:

 • mają daty ustawione na datę bieżącą
 • są powiązane z dokumentem przychodu, a nie z dokumentami rozchodu (generowane są jako zbiorcze korekty do dokumentów inicjujących zasób)
 • powstają tylko do towarów

Funkcjonalność generowania dodatkowych KK jest ograniczona uprawnieniami dla grup operatorów. Aby udostępnić operatorom tę funkcjonalność, należy zaznaczyć parametr Generowanie naprawczych korekt kosztu na zakładce Inne uprawnienia dla danej grupy operatorów.

Czy ten artykuł był pomocny?