Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej

Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej służy do zgromadzenia informacji o całej sprzedaży zasobów przyjętych od jednego kontrahenta, do jednego magazynu konsygnacyjnego własnego, z danego okresu.

Dokładny opis obsługi konsygnacji można znaleźć w podkategorii Konsygnacja.

Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej odzwierciedla sprzedaż towarów z dostawy od konkretnego kontrahenta na magazyn konsygnacyjny własny w oparciu o dokumenty WZ. Na zestawieniu uwzględniana jest również „sprzedaż” dla nabywcy, gdzie towar z magazynu konsygnacyjnego przesuwany jest dokumentami MM na magazyn lokalny nabywcy.

Wykaz dokumentów ZSK oraz funkcjonalność z nimi związana dostępne są w module Sprzedaż ZSK.

Lista dokumentów ZSK
Lista dokumentów ZSK

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

W celu wystawienia nowego zestawienia, należy wybrać przycisk [Dodaj], który wywoła otwarcie nowego formularza.

Zakładka Ogólne jest nieco inna niż w pozostałych dokumentach handlowych. W nagłówku prezentowany jest:

 • numer dokumentu
 • sprzedawca, dla którego tworzone jest zestawienie
 • magazyn, na który wprowadzony został zasób dostarczony przez danego sprzedawcę (może to być tylko i wyłącznie magazyn konsygnacyjny własny)
 • centrum, w którym wystawiony jest dokument
 • pole z miejscem na dodatkowy opis zestawienia
 • aktualny stan dokumentu
 • data wystawienia dokumentu
 • wartość netto oraz brutto zestawienia
 • zakres dat, w którym mieszczą się daty wystawienia dokumentów uwzględnianych na tworzonym ZSK

Lista pozycji ZSK prezentuje artykuły i ich ilość, jaka w zadanym okresie została rozchodowana poprzez dokumenty WZ i MM- z magazynu konsygnacyjnego własnego, będącego podstawą zestawienia.

Pozycje można dodać dopiero po wskazaniu sprzedawcy oraz magazynu. Wówczas, za pomocą przycisków [Dodaj WZ], [Dodaj MM-], użytkownik może wybrać konkretne dokumenty WZ lub/i MM-, z listy przefiltrowanej pod kątem dat, sprzedawcy oraz magazynu. Druga możliwość to automatyczne dodanie wszystkich dokumentów WZ i MM- spełniających założone kryteria – przycisk [Dodaj automatycznie].

Cechy charakterystyczne dokumentu ZSK

 • na nagłówku dokumentu w polu Magazyn domyślnie ustawiany jest magazyn, dla którego w konfiguracji dokument ZSK został ustawiony jako domyślny, można jednak zmienić go na inny magazyn konsygnacyjny własny
 • nie można wystawić ZSK na magazyn konsygnacyjny odbiorcy lub magazyn lokalny
 • podczas dodawania artykułu do ZSK ilość przeliczana jest na jednostkę podstawową

Uwaga
System na bazach FIFO/LIFO nie uwzględnia dokumentów, które zostały już dodane na innym ZSK, dokumentów WZ, które zostały całkowicie skorygowane oraz MM- powiązanych z KIWZ.

Pobieranie cen na ZSK

Ceny poszczególnych pozycji pobierane są z aktualnego cennika przychodowego przypisanego do sprzedawcy wybranego na ZSK, w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu. Nie można ich edytować, są one wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych.

Ceny mogą odbiegać od cen na PZ oraz FZ, które ostatecznie dokumentują zakup.

Generowanie dokumentu ZSK

Dokument ZSK można wygenerować z listy dokumentów WZ i MM-.

 • generowanie możliwe jest dla jednego lub wielu zaznaczonych na liście dokumentów
 • przy MM- mogą to być dokumenty, których magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny własny, a magazynem docelowym magazyn lokalny

Po zatwierdzeniu dokumentu ZSK, jest on przesyłany do sprzedawcy, który w odpowiedzi dostarcza fakturę sprzedaży, uwzględniającą dokładnie te same pozycje.

Czy ten artykuł był pomocny?