Opakowania

Podczas generowania dokumentów:

 • PZ/FZ z listy dokumentów ZZ;
 • PZ z listy dokumentów FZ;
 • FZ z listy dokumentów PZ;
 • MM- z listy dokumentów PZ/PW;

na wygenerowanych dokumentach system utworzy opakowania jak na dokumencie źródłowym i przypisze do nich odpowiednie pozycje wygenerowane na podstawie pozycji źródłowych.

W przypadku generowań częściowych, ilość dla poszczególnych pozycji opakowań na wygenerowanych dokumentach może być mniejsza niż na dokumencie źródłowym.

Parametry opakowań wygenerowanych będą uzupełniane na podstawie parametrów opakowań źródłowych, poza statusem opakowania, który ustawiany jest zgodnie z wykonaną akcją i przypisanym do niej statusem.

Uwaga
Na wygenerowanym opakowaniu wartość wagi brutto oraz objętości jest ustalona zgodnie z wartościami na opakowaniu źródłowym, również w przypadku generowania częściowego.

Istnieje również możliwość generowania dokumentów FZ, PZ, MM- bezpośrednio dla zaznaczonych opakowań dokumentu ZZ/FZ/PZ/PW. Takie generowanie uwzględnia:

 • niezrealizowane pozycje ZZ – w przypadku generowania FZ lub PZ z opakowania na ZZ
 • subpozycje FZ/PZ, dla których nie wygenerowano jeszcze PZ/FZ – w przypadku generowania PZ z opakowania na FZ lub FZ z opakowania na PZ
 • subpozycje z PZ/PW, dla których są dostępne wolne zasoby – w przypadku generowania MM- z opakowania na PZ lub PW

Różnica polega na tym, że spośród powyższych subpozycji wybierane są tylko te, które odnoszą się do pozycji będących częścią wskazanych opakowań.

Parametry nagłówka dokumentu PZ/FZ, wygenerowanego w oparciu o wskazane opakowania oraz jego pozycje, są ustalane w ten sam sposób, jak przy standardowym generowaniu. W przypadku generowania MM- z PZ/PW, zarówno z listy dokumentów, jak i ze wskazanych opakowań, jedynie magazyn źródłowy oraz pracownik obsługujący transakcję będzie pobierany z dokumentu źródłowego. Magazyn docelowy ustalany jest zgodnie z wyborem operatora podczas generowania

Uwaga

Zarówno przy generowaniu MM- z listy dokumentów PZ/PW, jak i wprost z opakowań, dla metod pobierania zasobów FIFO/LIFO system pobierze tylko taką ilość zasobów przyjętych źródłowym PZ/PW, jaka jest jeszcze dostępna do wydania.

W przypadku metody AVCO, system pobierze na MM- taką ilość dla danej partii przyjętej PW/PZ, jaka jest obecnie dostępna na magazynie zgodnym z magazynem na PZ/PW, ale nie większą niż ilość przyjętą dokumentem źródłowym PZ/PW.

Dodatkowo:

 • jeśli generowanie FZ/PZ uruchomiono dla kilku opakowań, z różnych magazynów, powstanie tyle dokumentów PZ, ile różnych magazynów jest na opakowaniach
 • gdy dla typu dokumentu FZ zaznaczono parametr Operacje na jednym magazynie, powstanie tyle dokumentów, ile różnych magazynów jest na opakowaniach
 • w przypadku generowania MM-, gdy na PZ/PW występują opakowania, system zapyta użytkownika, czy wygenerować osobne dokumenty MM- dla opakowań
 • nie ma możliwości dodawania opakowań na FZ generowaną z konsygnacji

Na dokumencie PZ/FZ wygenerowanym z FZ/PZ istnieje możliwość dowolnej modyfikacji w zakresie m.in. kodu, wagi, objętości, typu oraz zawartości opakowań (poza możliwością dodania pozycji). Operator może tworzyć nowe opakowania w oparciu o istniejące pozycje oraz je usuwać. Zakres edycji pozycji opakowania jest identyczny, jak zakres edycji standardowych pozycji PZ/FZ, wygenerowanych z FZ/PZ.

W przypadku dokumentów MM- wygenerowanych z PZ/PW, operator ma możliwość pełnej modyfikacji opakowań, łącznie z możliwością dodawania do nich nowych pozycji.

W trakcie generowania, zarówno z listy dokumentów, jak i wskazanych opakowań, pomiędzy opakowaniem źródłowym a wygenerowanym tworzone jest powiązanie, dzięki któremu istnieje możliwość prześledzenia co działo się z danym opakowaniem. Śledzenie historii opakowania dostępne jest z poziomu monitora opakowań (Zakup -> Magazyn -> Monitor opakowań).

 

Czy ten artykuł był pomocny?