Intrastat – informacje ogólne

INTRASTAT to rodzaj wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE, który oparty jest na danych pochodzących ze stosownych deklaracji:

  • INTRASTAT – PRZYWÓZ
  • INTRASTAT – WYWÓZ

Podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT w Polsce jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

  • jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej
  • wykazuje wartość uzyskanego przez nią przywozu lub wywozu towarów przekraczającą ustalone i ogłoszone przez Prezesa GUS wartości tzw. progów statystycznych (ogłaszane corocznie w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów).

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (zazwyczaj miesiąc kalendarzowy) powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja.

W systemie Comarch ERP Altum INSTRASTAT udostępniany jest w formie rozszerzenia (dodatku), w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie firmy partnerskiej poprzez System Obsługi Zgłoszeń.

Czy ten artykuł był pomocny?