Limit odliczenia podatku VAT

image_print

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT, w niektórych przypadkach przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć kwotę podatku naliczonego od kwoty podatku należnego tylko w części określonej przez odpowiedni limit kwotowy lub procentowy. W związku z tym w polskiej wersji językowej systemu dodano funkcjonalność związaną z kontrolą limitu odliczenia podatku VAT.

Użytkownik ma możliwość wyboru predefiniowanej wartości limitu odliczenia, tj. Limit 50% lub zdefiniowania własnych limitów procentowych oraz kwotowych, które następnie będą mogły zostać wskazane na elemencie faktury VAT zakupu oraz jej korektach.

Limit kwotowy i procentowy mogą być zdefiniowane równocześnie na definicji limitu wprowadzonej prze użytkownika. Jeśli w limicie odliczenia podatku VAT wskazano zarówno wartość procentową jak i kwotową, system wylicza wartość limitu na podstawie ograniczenia procentowego i porównuje ją z wartością limitu kwotowego, a następnie wybiera mniejszą z porównywanych wartości.

Uwaga
Parametr Limit odliczenia podatku VAT jest określany wyłącznie na poziomie elementu faktury VAT. Nie jest on wyświetlany na nagłówku dokumentu.
Parametr Limit odliczenia podatku VAT na elemencie faktury VAT zakupu
Uwaga
Parametr Limit odliczenia podatku VAT może zostać zaznaczony wyłącznie wtedy, gdy kwota VAT danego elementu faktury podlega odliczeniu, tj. ustawiono Odliczenia VAT na TAK.

Edycja parametru jest niemożliwa na zaksięgowanym lub zatwierdzonym (włączony pełny diagram stanów) dokumencie, niezależnie od uprawnień operatora do zmiany parametrów na zaksięgowanej/zatwierdzonej fakturze VAT.

 

Uwaga
Modyfikacja parametru Limit odliczenia podatku VAT na dokumencie w walucie obcej jest możliwa tylko w momencie dodawania danego elementu. Po zaznaczeniu opisywanego parametru, pola związane ze zmianą kursu waluty będą niedostępne do edycji.

Przy zapisie elementu z parametrem Limit odliczenia podatku VAT następuje kontrola wartości kwoty podatku VAT ze wskazanym limitem odliczenia podatku VAT. Jeżeli wartość jest przekroczona, system automatycznie aktualizuje kwotę podatku VAT do kwoty wskazanego ograniczenia oraz generuje element różnicowy
z ustawionym parametrem Odliczenia VAT na NIE.

Rozbicie kwoty podatku VAT elementu faktury VAT zakupu

Użytkownik może rozbić kwotę podatku VAT elementu faktury VAT zakupu lub jej korekty z zaznaczonym parametrem Limit odliczenia podatku VAT oraz ustawioną wartością TAK dla parametru Odliczenia VAT za pomocą przycisku [Rozbij VAT] . W wyniku czego system przeprowadzi analogicznie działanie jak w przypadku zaznaczenia parametru Limit odliczenia podatku VAT na elemencie dokumentu.

Kwota podatku VAT niepodlegająca odliczeniu będzie uwzględniana w opisie analitycznym dokumentu.

Na liście rejestrów VAT system umożliwia odfiltrowanie dokumentów z limitem odliczenia podatku VAT poprzez zaznaczenie w filtrze parametru Limit odliczenia podatku VAT. Użytkownik może zdecydować, czy mają zostać wyświetlone wszystkie dokumenty z limitem odliczenia podatku VAT czy tylko z jego określoną wartością, np. limit odliczenia 50%.

Parametr Limit odliczenia podatku VAT w filtrze na liście rejestrów VAT

Czy ten artykuł był pomocny?