Stan Niezatwierdzony i Anulowany na fakturze VAT

image_print

W Comarch ERP Altum istnieje możliwość określenia na definicji dokumentów FSV, KFSV, FZV, KFZV modelu stanów tych dokumentów.

Na zakładce Diagram definicji dokumentów, użytkownik ma możliwość zdefiniowania, który ze stanów będzie podlegał aktywacji. Opcja ta możliwa jest tylko do czasu wystawienia pierwszego dokumentu danego typu.

Diagram stanów faktury VAT

Podczas edycji stanu Niezatwierdzony/Anulowany dostępny jest parametr Aktywny, którego zaznaczenie skutkuje aktywacją edytowanego stanu. Dodatkowo aktywacja/dezaktywacja stanu niezatwierdzonego (anulowanego)powoduje automatyczne zaznaczenie lub odpowiednio odznaczenie stanu anulowanego (niezatwierdzonego).

W bazach w wykreowanych w języku francuskim stan Niezatwierdzony i Anulowany domyślnie oznaczony jest jako Aktywny. W bazach wykreowanych w innych wersjach językowych oba stany są domyślnie dezaktywowane.

Dodanie faktury VAT z aktywnym stanem: Niezatwierdzony i Anulowany

Dodanie faktury VAT z pełną obsługą diagramu stanów przebiega analogicznie do dodania faktury, na której możliwość zatwierdzania i anulowania nie została aktywowana. Więcej informacji w artykule Dodawanie faktury VAT w walucie systemowej.

Na dokumencie dostępne jest jednak dodatkowe pole określające stan dokumentu.

Stan dokumentu na fakturze VAT

Dodatkowo zarówno na Ribbonie listy faktur jak i formularzu faktury VAT dostępne są dodatkowe opcje Zatwierdź, Zatwierdź i zaksięguj oraz Anuluj.

Opcje Zatwierdź, Zatwierdź i zaksięguj oraz Anuluj na liście faktur VAT

Cechy charakterystyczne faktur VAT po aktywacji pełnego diagramu stanów:

  • Faktury VAT w stanie niezatwierdzonym nie podlegają rozliczeniom do czasu ich zatwierdzania. Działanie systemu jest analogiczne do dokumentów handlowych.
  • Faktury VAT wygenerowane z dokumentów handlowych, mogą być anulowane tylko poprzez anulowanie dokumentów handlowych
  • Anulowaniu mogą podlegać tylko dokumenty, które nie zostały zaksięgowane
  • Jeśli na definicji dokumentu FSV lub jego korekty zaznaczono parametr Wymagaj wskazania przyczyny anulowania, podczas anulowania dokumentu FSV lub KFSV dodanego z poziomu rejestru VAT wyświetlane jest okno, w którym użytkownik ma możliwość określenia przyczyny anulowania dokumentu. Wskazana przyczyna anulowania dokumentu wyświetlana jest następnie na formularzu FSV lub KFSV w polu Przyczyna anulowania dokumentu. Jeśli dokument FSV lub KFSV został wygenerowany na podstawie dokumentu handlowego, przyczyna anulowania na dokumencie VAT uzupełniana jest na podstawie przyczyny wskazanej podczas anulowania dokumentu handlowego.
  • Anulowane faktury VAT nie są ujmowane na deklaracji VAT
  • Do deklaracji VAT ujmowane są dokumenty zarówno w stanie Zatwierdzonym jak i Niezatwierdzonym
  • Dokumentu handlowego, do którego została wygenerowana faktura VAT w stanie: Niezatwierdzonym nie można zaksięgować do czasu zatwierdzania faktury VAT.

Generowanie faktur VAT na podstawie dokumentów handlowych

Po aktywacji stanów Niezatwierdzony/Anulowany dla dokumentów VAT, na definicji dokumentów handlowych (Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Dokumenty), na podstawie których generowany jest dokument w rejestrze VAT, dostępny jest dodatkowy parametr Automatycznie generuj faktury VAT w stanie – opcje Zatwierdzonym/ Niezatwierdzonym. Odpowiednie ustawienie parametru decyduje, w jakim stanie zostanie wygenerowana automatyczna faktura VAT .

Parametr Automatycznie generuj faktury VAT w stanie – opcje Zatwierdzonym/Niezatwierdzonym

Czy ten artykuł był pomocny?