Wydruki

image_print

W systemie istnieje możliwość drukowania dokumentów, list dokumentów i innych obiektów. Użytkownik może skorzystać z dostępnych w systemie predefiniowanych ustawień wydruków lub samodzielnie ustalić konfigurację wydruku i podpiąć ją pod dany obszar.

System obsługuje wydruki za pomocą następujących formatów:

 • Crystal Reports
 • Wydruk tekstowy
 • Microsoft Reports
 • POS 2.0

Konfiguracja wydruków

Konfiguracja wydruków dostępna jest w menu Konfiguracja → Narzędzia → Wydruki.

Drzewo konfiguracji wydruków

Po uruchomieniu konfiguracji wydruków otwiera się drzewo obiektów. Użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich wydruków zdefiniowanych dla danego obszaru w systemie poprzez wybranie przycisku strzałki znajdującego się obok nazwy danego obszaru.

W menu znajdują się standardowe przyciski dostępne w systemie. Ponadto w grupie Lista dostępne są poniższe przyciski:

[Dodaj] – otwiera okno dodawania nowego wydruku. Wydruki dodane przez użytkownika są oznaczone na drzewie kolorem czerwonym.

[Dodaj istniejący] – otwiera okno Wybór wydruku, w którym użytkownik może wybrać istniejące już w systemie wydruki w celu dołączenia ich do danego obszaru

Okno Wybór wydruku
[Usuń] – usuwa dany wydruk z bazy danych

[Odłącz] – odłącza wybrany wydruk od danego obszaru, ale nie usuwa go z bazy danych. Po odłączeniu wydruku z wybranego miejsca nie będzie on już więcej dostępny po wybraniu przycisku [Drukuj] w danym obszarze. Odłączony wydruk, w przeciwieństwie do usuniętego, można ponownie dodać do obiektu, korzystając z przycisku [Dodaj istniejący].

[Domyślny] – definiuje wybrany wydruk jako domyślny dla danego obszaru. Domyślny wydruk będzie automatycznie inicjowany po wybraniu przycisku [Drukuj] w określonym oknie.

[Kopiuj] – kopiuje wydruk podpięty do danego obszaru

[Wklej] – wkleja skopiowany wydruk dołączając go do zaznaczonego obszaru. Jeśli wydruk posiada parametry, należy je skonfigurować w otworzonym oknie Łączenie parametrów i wybrać przycisk [Zapisz]. Od tego momentu skopiowany wydruk będzie dostępny w obu obszarach systemu.

Okno Łączenie parametrów
[Historia drukowania] – otwiera okno Historia drukowania, prezentujące listę wydruków wykonanych w systemie. Informacja o każdym wydruku jest logowana, a na liście prezentowane są dane przyporządkowane do następujących kolumn:

 • Id wydruku
 • Nazwa wydruku
 • Data i czas
 • Operator
 • Kod użytkownika
 • Kontekst wydruku
 • Kontekst miejsca
 • Dokument źródłowy
 • Opis
 • Typ dokumentu źródłowego (domyślnie ukryta)
Przykładowy wydruk w oknie Historia drukowania
Uwaga
Okno Historia drukowania prezentuje listę wydrukowanych dokumentów, jeśli parametr Rejestruj wykonanie wydruków w systemie został wybrany w menu System → Konfiguracja → Komputer.

Dodawanie nowego wydruku

W celu dodania nowego wydruku należy w oknie konfiguracji wydruków wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista, a następnie uzupełnić dane na wyświetlonym formularzu wydruku (formularz ten pojawia się również w przypadku edycji istniejącego wydruku). Formularz podzielony jest na zakładki Ogólne Parametry.

Formularz wydruku, zakładka Ogólne

W menu dostępne są standardowe przyciski dostępne w systemie. Ponadto użytkownik ma możliwość wybrania poniższych przycisków:

[Edytuj definicję] – otwiera formularz edycji danego wydruku za pomocą narzędzia wskazanego w polu Typ formatu

[Zbuduj definicję] – umożliwia import pliku z definicją wydruku wykorzystywanego w aplikacji POS

Uwaga
Jeżeli na komputerze użytkownika nie ma narzędzia do sporządzania wydruków Crystal Reports, przy próbie edycji definicji wydruku pojawi się informacja “Nie można odnaleźć pliku edytora Crystal Reports”. W przypadku, gdy nie można otworzyć wydruków w Crystal Reports lub podczas otwierania wydruków pojawiają się błędy, należy zainstalować Crystal Reports Redistributable.

Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne dostępne są następujące pola i parametry:

 • Nazwa – pozwala na wprowadzenie nazwy dodawanego wydruku
 • Aktywny – informuje o aktywności wydruku; jego odznaczenie spowoduje, że wydruk nie będzie dostępny do wyboru, a na drzewie wydruków zostanie oznaczony kolorem szarym
 • Typ – wskazuje typ wydruku:
  • Systemowy – predefiniowany wydruk dołączany podczas instalacji systemu. Parametr ten jest zaznaczony wyłącznie w przypadku edycji istniejącego wydruku predefiniowanego.
  • Użytkownika – wydruk dodawany lub edytowany przez użytkownika
 • Autor – wyświetla dane operatora tworzącego wydruk
 • Data utworzenia – prezentuje datę utworzenia wydruku
 • Ilość kopii – umożliwia wprowadzenie domyślnej ilości kopii, jaka ma zostać wydrukowana po zainicjowaniu wydruku
 • Ignoruj filtr z aplikacji – odznaczony parametr oznacza, że na wydruku znajdą się dane, które w momencie drukowania widoczne są na ekranie operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony, wydruk powinien wyświetlać wszystkie dane, niezależnie od zastosowanego filtra. Aby dane na wydruku były poprawnie wyświetlane, definicja wydruku powinna obsługiwać odpowiednie parametry.
 • Uwzględniaj filtr właściciela – zaznaczony parametr oznacza, że filtr zdefiniowany w ramach centrum, które jest właścicielem wydruku, zostanie uwzględniony na tymże wydruku
 • Typ formatu – pole wyboru formatu, w którym wydruk będzie sporządzany:
  • Crystal Reports – zewnętrzna aplikacja do samodzielnego tworzenia wydruków, której licencję należy wykupić oddzielnie
  • Wydruk tekstowy – definicja wydruku zapisana jako ciąg znaków bez formatowania
  • Microsoft Reports – wydruki w tym formacie danych wykorzystywane są na stanowiskach sprzedażowych POS w edycji 1.0
  • POS 2.0 – wydruki w formacie .xml, wykorzystywane na stanowiskach sprzedażowych POS w edycji 2.0
 • Opis – umożliwia dodanie opisu do wydruku

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry pozwala na łączenie parametrów wydruku z parametrami obszaru systemu, w którym ten wydruk ma być inicjowany.

Formularz wydruku, zakładka Parametry
Uwaga
Jeżeli po wyeksportowaniu wydruku i ponownym jego imporcie system wyświetli okno z zapytaniem o dodatkowe parametry, należy ustawić dla wyeksportowanego wydruku lokalizację źródła danych w Crystal Reports, zaznaczając bieżącą bazę danych oraz wybierając bazę, która ma ją zastąpić. Podczas aktualizacji będzie możliwość wskazania wartości parametrów z wybranej bazy danych. Po zapisaniu wydruku i jego imporcie do systemu okno z dodatkowymi parametrami nie będzie się pojawiać.

Obsługa wydruków na listach

Na większości list w systemie dostępna jest grupa przycisków Wydruki, zawierająca przyciski służące do wywołania danego wydruku.

Grupa przycisków Wydruki
[Drukuj listę] – drukuje listę obiektów na domyślnej drukarce

[Drukuj dokument] – drukuje szczegóły wskazanego obiektu na domyślnej drukarce

[Wyślij] – pozwala wysłać wydruk z konta e-mail powiązanego z pracownikiem

W zależności od wybranej opcji, system drukuje domyślny wydruk lub otwiera menu wyboru dalszych kroków (wybór podglądu wydruku na oknie komputera, wskazanie innej drukarki lub otwarcie okna konfiguracji).

Przycisk [Konfiguruj] dostępny w menu rozwijalnym wyświetlanym dla powyższych przycisków wyświetla drzewo definicji wydruków podpiętych do danego obszaru.

Czy ten artykuł był pomocny?