Zestawienie materiałowe

Zestawienie materiałowe jest jednym z najważniejszych elementów danych podstawowych wykorzystywanych do produkcji. Zwykle jest to tabela z listą elementów składająca się na produkowany detal. Zawiera podstawowe informacje dotyczące użytych materiałów do produkcji wyrobu gotowego. Dla systemu jest zbiorem danych, który umożliwia zdefiniowanie następnych operacji produkcji/użycia materiału.

Przykład
Firma produkuje przekładnię zębatą składającą się z 10 podzespołów (koła zębate, wałki, wpusty etc.). W momencie złożenia przekładni na stanowisku montażu oraz zadeklarowania produkcji – system na podstawie zestawienia materiałowego zamienia komponenty (usuwając ich odpowiednią ilość z systemu) na przekładnię zębatą.

Aplikacja Zestawienie materiałowe składa się z:

 • Nagłówka – składa się z przycisków funkcyjnych, oznaczenia i dodatkowych ustawień listy zasobów.
 • Obszaru roboczego – który jest podzielony na:
  • Tabelę – zawierającą przypisane do zestawienia materiałowego artykuły lub listy materiałowe.
  • Edytor pozycji – umożliwiający dodanie oraz zmianę zaznaczonej pozycji w tabeli.
Aplikacja Zestawienie materiałowe

Nagłówek

Przyciski dostępne w nagłówku aplikacji:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie, zduplikowanie lub utworzenie nowej wersji zestawienia materiałowego.
 • [Usuń] – umożliwia wstawienie znacznika usuwania lub jego usunięcie.
 • [Wybierz akcję] – umożliwia przypisanie statusu do zestawienia materiałowego. Dostępne są poniższe statusy:
  • Zatwierdź wersję – akceptuje zestawienie materiałowe i umożliwia jego użycie.
  • Opracuj wersję – przywraca możliwość edycji zestawienia materiałowego.
  • Weryfikuj wersję – ustawia status wymagający sprawdzenia i potwierdzenia zestawienia materiałowego.
  • Blokuj wersję – uniemożliwia użycie zestawienia materiałowego.

Pola w nagłówku aplikacji:

 • Zestawienie materiałowe (pole obowiązkowe) – opis / numer identyfikacyjny listy zasobów.
Uwaga
Przy opisie zestawienia materiałowego znajduje się pole Wersja. Pojawia się ono w momencie aktywowania funkcji Wersjonowanie danych konfiguracyjnych dostępnej w aplikacji Konfiguracja. Funkcja jest uruchamiana z poziomu głównej organizacji.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowa nazwa listy zasobów.
 • Obowiązuje od – data i godzina obowiązywania zlecenia materiałowego. Pole możliwe do edycji w przypadku utworzenia nowej wersji istniejącego zestawienia materiałowego.

Nagłówek aplikacji składa się z poniższych zakładek:

Zakładka Ogólne

 • Ilość referencyjna – wyraża ilość sztuk artykułu docelowego, który powstanie po użyciu danego zlecenia materiałowego.
 • Magazyn przyjęcia – definiuje, do którego magazynu trafi powstały z zestawienia materiałowego wyrób gotowy.
 • Organizacja logistyczna – organizacja, w której definiowane jest dane zestawienie materiałowe. Pole jest uzupełniane automatycznie zgodnie z organizacją, do której przypisany jest użytkownik.
 • Status (pole informacyjne) – w zależności od zdefiniowanej akcji zestawienie materiałowe może przyjąć status:
  • Zwolnione – zaakceptowane, możliwe do użycia
  • W opracowaniu – w trakcie edycji/zmian
  • W weryfikacji – do sprawdzenia
  • Zablokowane – niemożliwe do użycia
 • Lokalizacja (uzupełniane automatyczne) – wyświetla organizację zdefiniowanego magazynu przyjęcia.

Zakładka Klasyfikacje

Umożliwia nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla Zestawienia materiałowego należy dodać Klasyfikację planów produkcji.

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do zestawienia materiałowego.

Zakładka Inne pola

Umożliwia ustawienie dodatkowych pól zestawienia materiałowego. W dodatkowym polu można dodać dane wymagające uzupełnienia, które nie są zawarte w zdefiniowanych domyślnie zakładkach w programie.

Przyciski dostępne na zakładce:

 • [Właściwości] – pozwala edytować istniejące pola.
 • [Dodaj] – dodaje nowe pole.
 • [Usuń] – pozwala usunąć zdefiniowane parametry pola.
 • [Organizuj] – pozwala na dostosowanie widoku pól w kolumnach.
 • [Tworzenie schematu tabeli] – definiuje schemat tabeli pól, umożliwiając skorzystanie ze schematu w tej utworzonej formie.

Liczba definiowanych pól dla zestawienia materiałowego jest dowolna.

Zakładka Filtr pozycji

Umożliwia filtrowanie pozycji w obszarze tabeli. Dostępne są filtry:

 • Obowiązuje – umożliwia filtrowanie danych w tabeli po dacie obowiązywania danego zasobu. Domyślnie wybraną wartością jest wartość aktualna data.
 • Klasyfikacja pozycji – umożliwia filtrowanie danych w tabeli po klasyfikacji artykułów.
 • Numer modyfikacji – umożliwia filtrowanie danych w tabeli po numerze modyfikacji artykułu.
 • Artykuł – umożliwia filtrowanie danych w tabeli po danym artykule w tabeli.

Obszar roboczy – tabela

W tabeli artykuły są przypisywane do zestawienia materiałowego w tabeli.

Tabela zawiera następujące przyciski:

 • [Edytuj] – umożliwia zmianę danych pozycji w obszarze edytora pozycji.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia usunięcie zasobu z tabeli. Pozycja z tabeli zniknie po zapisaniu zmian.
 • [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji] – umożliwia edycję zdefiniowanych formuł i warunków wykorzystania zasobu.
Uwaga
W przypadku artykułów/zestawień materiałowych parametry definiujemy w zakładce Inne pola.
 • [Zmień numerację pozycji] – umożliwia zmianę sposobu numeracji pozycji w tabeli.

W tabeli zestawienia materiałowego dostępne są następujące pola:

 • Ikony wyświetlane przy pozycjach w tabeli:
  • Półfabrykat 
  • Materiał  
  • Zestawienie materiałowe 
  • Produkt równoległy
  • Pozycja do usunięcia
  • Pozycja w edycji/nie zapisana
 • Pozycja – numer pozycji, nie jest możliwa ich edycja z poziomu tabeli.
 • Wskazówka – komentarz do pozycji.
 • Składnik zestawienia materiałowego – nazwa pozycji dodanej do zestawienia materiałowego.
 • Magazyn – lokalizacja pozycji dodanej do listy.
 • Klasyfikacja – wyświetla klasyfikację dla pozycji tabeli.
 • Numery modyfikacji – numery te są używane w zestawieniu materiałowym, marszrutach i elementach pracy lub listach zasobów, aby móc rejestrować wprowadzane zmiany w definiowanych pozycjach.
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu materiału.
 • Zmienne ilości – ilość zależna od podanej w zleceniu produkcyjnym ilości do produkcji danego produktu.
Przykład
W polu Ilość na zakładce Ogólne w nagłówku Zestawienia materiałowego ustawiona jest ilość 5 sztuk. Artykuł przypisany do zestawienia materiałowego ma zmienną ilość zdefiniowaną na 10 sztuk. Oznacza to, że do wyprodukowania produktu w ilości 5 sztuk zużyte zostanie 10 sztuk materiału zdefiniowanego w zestawieniu materiałowym. W momencie gdy w zleceniu produkcyjnym zostanie określona ilość np. 100 sztuk, wartości odpowiednio się przeliczą, zużyte zostanie 200 sztuk materiału zawartego w tabeli zestawienia materiałowego.
 • Ilość stała – w przypadku określonej dla pozycji ilości stałej, ilość ta nie jest przeliczana po zdefiniowaniu ilości w zleceniu produkcyjnym – ilości stała zawsze będzie przyjmować tą samą wartość.
 • Obowiązuje od /Obowiązuje do – pozycje można określić w sposób zależny od czasu, używając zdefiniowanego w kolumnie zakresu.
 • Automatyczne raportowanie – umożliwia automatyczne ruchy magazynowe.

Obszar roboczy – edytor pozycji

Edytor pozycji umożliwia edycję  zaznaczonej pozycji w tabeli lub dodanie nowej .
Przyciski i pola dostępne na pasku edytora pozycji:

 • Pole pozycja – wyświetla aktualnie edytowany numer pozycji z tabeli lub pokazuje, który numer pozycji jest wprowadzany do tabeli przy dodawaniu nowego materiału.
 • [Nowa pozycja aktualnego typu] – umożliwia dodanie nowej pozycji aktualnie wybranego typu.
 • [Nowa pozycja artykułu] – umożliwia dodanie nowego artykułu do zestawienia materiałowego.
 • [Nowa pozycja produktu równoległego] – umożliwia dodanie produktu równoległego do zestawienia materiałowego.
 • [Nowa pozycja zestawienia materiałowego] – umożliwia dodanie zestawienia materiałowego do innego zestawienia materiałowego – tworzenie materiałów wielopoziomowych.
 • [Nowa wersja] – pozwala na utworzenie nowej wersji istniejącego materiału z tabeli. Przycisk uaktywnia się po dodaniu materiału do tabeli i jego edycji.
 • [Duplikuj] – pozwala na zduplikowanie materiału. Przycisk uaktywnia się po dodaniu materiału do tabeli i jego edycji.
 • [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji] – umożliwia edycję zdefiniowanych formuł i warunków wykorzystania materiału.
 • [Weryfikuj] –sprawdza poprawność wprowadzonych danych.
 • [Zastosuj aktualną pozycję] – dodaje nowo zdefiniowaną pozycję do tabeli.
 • [Weryfikuj przy zatwierdzaniu] – przycisk wyboru, zaznaczony oznacza, że dane będą weryfikowane przy użyciu przycisku [Zastosuj aktualną pozycję].

Edytor pozycji – [Nowa pozycja artykułu]

Edytor pozycji – Nowa pozycja artykułu
Zakładka Ogólne

W przypadku dodawania artykułu na zakładce dostępne są następujące pola i parametry:

 • Artykuł – nazwa artykułu dodawanego do tabeli. Musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Artykuły.
 • Zmienne ilości – ilość zależna od określonej w zleceniu produkcyjnym ilości do produkcji danego produktu.
 • Magazyn – lokalizacja pozycji dodawanej do listy.
 • Ilość stała – w przypadku określonej dla pozycji ilości stałej, ilość ta nie jest przeliczana po zdefiniowaniu ilości w zleceniu produkcyjnym – ilości stała zawsze będzie przyjmować tą samą wartość.
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu materiału.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie materiał ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Okres obowiązywania – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie ustawiona jest data 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Udostępnij artykuł – umożliwia zmianę typu pozycji. Pozycja ma wpływ na planowanie produkcji. Jeśli pozycja będzie traktowana jako półprodukt, przy zleceniu produkcyjnym, dla danego zestawienia materiałowego będzie również planowana jego produkcja.
  • Rozpisztraktuje materiał jako półprodukt, czyli pozycję produkowaną.
  • Nie likwidujtraktuje pozycję w zleceniu materiałowym jako materiał.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych definiowana jest w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla materiału dodawanego do zestawienia materiałowego należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala rejestrować zmiany wprowadzane dla pozycji.
 • Automatyczne raportowanie – automatyczna informacja zwrotna po wykonaniu procesu. Dostępne tylko dla artykułu.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do pozycji.

Zakładka Inne pola

Umożliwia ustawienie dodatkowych pól artykułu. W dodatkowym polu można dodać dane wymagające uzupełnienia, które nie są zawarte w zdefiniowanych domyślnie zakładkach w programie.

Przyciski dostępne na zakładce:

 • [Właściwości] – pozwala edytować istniejące pola.
 • [Dodaj] – dodaje nowe pole.
 • [Usuń] – pozwala usunąć zdefiniowane parametry pola.
 • [Organizuj] – pozwala na dostosowanie widoku pól w kolumnach
 • [Tworzenie schematu tabeli] – definiuje schemat tabeli pól, umożliwiając skorzystanie ze schematu w tej utworzonej formie.

Liczba definiowanych pól dla artykułu jest dowolna.

Edytor pozycji – [Nowa pozycja produktu równoległego]

Edytor pozycji – Nowa pozycja produktu równoległego
Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne w edytorze pozycji dla dodawania produktu równoległego składa się z następujących pól:

 • Produkt równoległy – nazwa produktu równoległego dodawanego do tabeli. Musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Artykuły.
 • Zmienne ilości – ilość zależna od zadanej w zleceniu produkcyjnym ilości do produkcji danego produktu.
 • Magazyn – lokalizacja pozycji dodawanej do listy.
 • Ilość stała – w tym przypadku ilość nie będzie przeliczana, gdy zostanie zadana ilość w zleceniu produkcyjnym – ilości stała zawsze będzie przyjmować tą samą wartość.
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu materiału.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie materiał ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Okres obowiązywania – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie ustawiona jest data 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla materiału dodawanego do zestawienia materiałowego należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Udział kosztów – wartość procentowa udziału kosztów produkcji produktu ubocznego w kalkulacji kosztów produkcji.
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala rejestrować zmiany wprowadzane dla pozycji.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do pozycji.

Zakładka Inne pola

Umożliwia ustawienie dodatkowych pól artykułu. W dodatkowym polu można dodać dane wymagające uzupełnienia, które nie są zawarte w zdefiniowanych domyślnie zakładkach w programie.

Przyciski dostępne na zakładce:

 • [Właściwości] – pozwala edytować istniejące pola.
 • [Dodaj] – dodaje nowe pole.
 • [Usuń] – pozwala usunąć zdefiniowane parametry pola.
 • [Organizuj] – pozwala na dostosowanie widoku pól w kolumnach.
 • [Tworzenie schematu tabeli] – definiuje schemat tabeli pól, umożliwiając skorzystanie ze schematu w tej utworzonej formie.

Liczba definiowanych pól dla artykułu jest dowolna.

Edytor pozycji – [Nowa pozycja zestawienia materiałowego]

Edytor pozycji – Nowa pozycja zestawienia materiałowego
Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne w edytorze pozycji dla dodawania zestawienia materiałowego składa się z następujących pól:

 • Zestawienie materiałowe – nazwa zestawienia materiałowego dodawanego do tabeli. Musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Zestawienie materiałowe.
 • Zmienne ilości – ilość zależna od zadanej w zleceniu produkcyjnym ilości do produkcji danego produktu.
 • Odpad – wyrażony w procencie współczynnik ilości odrzutu materiału.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie materiał ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Okres obowiązywania – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie ustawiona jest data 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla materiału dodawanego do zestawienia materiałowego należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala rejestrować zmiany wprowadzane dla pozycji.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do pozycji.

Zakładka Inne pola

Umożliwia ustawienie dodatkowych pól zestawienia materiałowego. W dodatkowym polu można dodać dane wymagające uzupełnienia, które nie są zawarte w zdefiniowanych domyślnie zakładkach w programie.

Przyciski dostępne na zakładce:

 • [Właściwości] – pozwala edytować istniejące pola.
 • [Dodaj] – dodaje nowe pole.
 • [Usuń] – pozwala usunąć zdefiniowane parametry pola.
 • [Organizuj] – pozwala na dostosowanie widoku pól w kolumnach.
 • [Tworzenie schematu tabeli] – definiuje schemat tabeli pól, umożliwiając skorzystanie ze schematu w tej utworzonej formie.

Liczba definiowanych pól dla zestawienia materiałowego jest dowolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?