Zlecenia produkcyjne

Zlecenie produkcyjne jest najważniejszym elementem modułu Produkcja. Jest wynikiem danych zebranych z aplikacji takich jak Zestawienie materiałowe, Operacje, Zasoby, Marszruty, Technologia. Na podstawie danych wejściowych – generuje dyspozycje produkcji – rezerwuje zdefiniowane zasoby, materiały. Umożliwia zaplanowanie produkcji, która pozwoli na finalne dostarczenie towaru do klienta w wymaganym przez niego terminie.

Aplikacja Zlecenia produkcyjne składa się z:

 • Nagłówka – składa się z przycisków funkcyjnych, oznaczeń i dodatkowych ustawień zlecenia produkcyjnego.
 • Obszaru roboczego – który jest podzielony na:
  • Tabelę – zawierającą rezerwację niezbędnych zasobów oraz materiałów do produkcji.
  • Edytor pozycji – umożliwiający podgląd danych pozycji z tabeli.
Aplikacja Zlecenie produkcyjne

Nagłówek

Przyciski dostępne w nagłówku aplikacji:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie nowego zlecenia produkcyjnego. Nowe zlecenie utworzy się po wpisaniu rodzaju zlecenia produkcyjnego w polu Numer.
 • [Dodaj] → [Kopiuj nagłówek] – umożliwia skopiowanie nagłówka zlecenia produkcyjnego, w celu ponownego uruchomienia produkcji tego samego artykułu, który jest zdefiniowany w polu Artykuł produkcyjny.
 • [Usuń] – umożliwia natychmiastowe usunięcie zlecenia produkcyjnego, jeśli nie zostało uruchomione. W pozostałych przypadkach umożliwia wstawienie lub usunięcie znacznika usuwania.
 • [Konfiguracja artykułu] – jeśli artykuł produkcyjny jest artykułem konfigurowalnym to wówczas w celu zdefiniowana jaki rodzaj konfiguracji zostanie wyprodukowany należy skorzystać z wymienionego przycisku.
Uwaga
Szczegółowy opis poniższych przycisków znajduje się w dokumencie Zlecenie produkcyjne – akcje.
 • [Zmień termin i ilość]:
  • [Zmień termin i ilość] – w momencie wyboru przycisku uruchomi się okno dialogowe Zmień termin i/lub ilość.
  • [Przelicz ponownie daty] – w momencie wyboru przycisku uruchomi się okno dialogowe Zmiana terminu dla punktu odniesienia.
 • [Wybierz akcję]:
  • [Uruchom] – pobiera dane do zlecenia produkcyjnego – jeśli w ustawieniach zostały zdefiniowane technologia lub marszruta z zestawieniem materiałowym. Następuje również rezerwacja materiałów oraz zasobów.
  • [Uruchom i zwolnij] – umożliwia wykonanie dwóch kroków jednocześnie – pobranie danych oraz zwolnienie zlecenia produkcyjnego.
  • [Zwolnij] – umożliwia zwolnienie zlecenia produkcyjnego do dalszego procesowania. Funkcja aktywuje się po wcześniejszym uruchomieniu zlecenia.
  • [Zarezerwuj ilości stanu zapasów] – umożliwia ręczną rezerwację stanów magazynowych dla potrzebnych do procesu produkcyjnego materiałów.
  • [Przydziel ilości] – umożliwia przydzielenie ilości materiałów pod konkretne zlecenie produkcyjne. Warunkiem jest, aby takie zlecenie produkcyjne miało status: Zwolnione oraz w typie zlecenia produkcyjnego miało aktywną opcję Zastosuj zadysponowane ilości. Wówczas można ręcznie przydzielić materiały z wykorzystaniem aplikacji alokacji zasobów wraz z księgowaniem stanów magazynowych.
  • [Utwórz komplementację i drukuj dokumenty komplementacji] – umożliwia wyeksportowanie dokumentów komplementacji dla materiałów. Dotyczy tylko przypadków, kiedy materiał musi być pobrany z innego magazynu niż magazyn produkcyjny.
  • [Drukuj dokumenty produkcji] – umożliwia wydruk dokumentów produkcji.
  • [Drukuj kopie dokumentów produkcji] ] – umożliwia wydruk kopii dokumentów produkcji. Funkcja uaktywnia się po wyeksportowaniu oryginalnych dokumentów.
  • [Ustal dostępność] – umożliwia ręczne ustalenie dostępności materiałów w magazynach, będzie ona wyświetlana w tabeli.
  • [Usuń pozycje] – umożliwia usunięcie pozycji ze zlecenia produkcyjnego.
  • [Podziel zlecenie] – umożliwia podzielenie realizacji zlecenia na części.
  • [Blokuj] – uniemożliwia zablokowanie zlecenia produkcyjnego.
  • [Zakończ zlecenie] – realizuje wszystkie operacje oraz rezerwacje materiałowe, a status zlecenia produkcyjnego zmienia na Zrealizowany.
  • [Utwórz/Aktualizuj zlecenie dystrybucyjne rozchodu wewnętrznego] – umożliwia rozliczenie operacji produkcji obcej wewnętrznej.

 

Pola dostępne w nagłówku aplikacji Zlecenie produkcyjne:

 • Numer (pole obowiązkowe) – pole jest podzielone na dwie części. W pierwszej części umożliwia zdefiniowanie typu zlecenia produkcyjnego. Gdy zostanie zdefiniowany rodzaj, po użyciu przycisku [Dodaj] zostanie nadany numer nowego zlecenia produkcyjnego zgodny ze zdefiniowanym schematem numeracji.
 • Status zlecenia – symbol kropkowy wyświetlający statusy dla zlecenia produkcyjnego, składa się z 8 stanów:
  • Status zlecenia – opisuje aktualny status zlecenia produkcyjnego.
  • Status dla operacji – opisuje aktualny stan wykonania operacji.
  • Pobrania materiału – opisuje aktualny stan użycia materiałów.
  • Status uruchomienia – opisuje aktualny status wykonania zlecenia produkcyjnego.
  • Dostępy produkcji – opisuje status wyprodukowanych materiałów.
  • Zadanie – opisuje status dokumentacji zlecenia produkcyjnego.
  • Dostępność materiału – opisuje aktualny status weryfikacji dostępności materiałów.
  • Status kompletacji – opisuje aktualny status wydania materiałów niezbędnych do produkcji z magazynu.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowy opis zlecenia produkcyjnego.

Zakładki aplikacji Zlecenia produkcyjne

Nagłówek aplikacji składa się z poniższych zakładek:

Zakładka Ogólne
Zakładka Ogólne aplikacji Zlecenia produkcyjne

Definiuje podstawowe dane dotyczące zlecenia produkcyjnego. Zawiera następujące pola:

 • Artykuł produkcyjny (pole obowiązkowe)artykuł, którego produkcja zostanie zlecona. Artykuł w celu możliwości przetworzenia go przez zlecenie produkcyjne musi mieć stworzony oraz poprawnie uzupełniony widok Produkcja w aplikacji Artykuły.
 • Ilość docelowa (pole obowiązkowe)ilość artykułu, która ma zostać wyprodukowana.
 • Specyfikacja – specyfikacja artykułu produkcyjnego. Opcja możliwa do aktywowana w aplikacji Artykuły w widoku Logistyka magazynowa oraz zdefiniowana w aplikacji Specyfikacje.
 • Ilość rzeczywista – rzeczywista ilość artykułu wytworzona w procesie produkcji. Pole pobiera dane z aplikacji Księgowania operacji.
 • Jednostka kosztowa – umożliwia wybór jednostki kosztowej zdefiniowanej w aplikacji Jednostka kosztowa.
 • Ilość odrzutu – ilość odpadu z produkcji.
 • Magazyn produkcyjny – magazyn, na którym odbywa się produkcja.
 • Magazyn przyjęcia – magazyn, w którym magazynowany będzie artykuł produkcyjny.
 • Organizacja logistyczna – organizacja odpowiedzialna za logistykę magazynową czyli za ruchy materiałowe i magazyny.
 • Odpowiedzialny pracownik – osoba odpowiedzialna za procesowanie zlecenia produkcyjnego. Domyślnie przyjmuje wartość użytkownika wprowadzającego do systemu zlecenie.
Zakładka Harmonogramowanie
Zakładka Harmonogramowanie aplikacji Zlecenia produkcyjne

Zakładka Harmonogramowanie umożliwia ustawienie parametrów planowania produkcji. Zawiera następujące pola:

 • Typ harmonogramu:
  • Do przodu jednostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Wstecz jednostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Do przodu wielostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Wstecz wielostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Do przodu wielostopniowo w zleceniu – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
  • Wstecz wielostopniowo w zleceniu – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
 • Redukcja czasu buforowania – wartość procentowa, o którą zostanie zmniejszony czas buforowania
 • Z limitem wydajności – parametr umożliwia wybór czy zlecenie weźmie pod uwagę zdefiniowane dane dotyczące rezerwacji materiałów i zasobów
 • Uwzględniaj rezerwacje dla zasobów – parametr jeśli jest aktywny to system umożliwia pracę na modelu czasu pracy z wykorzystaniem danych zdefiniowanych w polu Analiza przerw jako braku ciągłości w aplikacji Zasoby
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – umożliwia zdefiniowanie punktu początkowego dla kalkulacji czasu zlecenie produkcyjnego
 • Termin rozpoczęcia – wyświetlany po uruchomieniu zlecenia produkcyjnego, przeliczony, dokładny czas rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – umożliwia zdefiniowanie punktu końcowego dla kalkulacji czasu zlecenia produkcyjnego
 • Termin zakończenia – wyświetlany po uruchomieniu zlecenia produkcyjnego, przeliczony, dokładny czas zakończenia zlecenia produkcyjnego
 • Data utworzenia – data utworzenia zlecenia produkcyjnego
 • Data realizacji – data realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Czas przestoju przed przyjęciem na magazyn – umożliwia zdefiniowanie czasu przestoju po wykonaniu zlecenia produkcyjnego
Zakładka Uruchomienie
Zakładka Uruchomienie aplikacji Zlecenia produkcyjne

Zakładka Uruchomienie zawiera dane dotyczące informacji wejściowych do procesu produkcyjnego. Zawiera następujące pola:

 • Technologia – pobrana z aplikacji Artykuły przypisana technologia produkcji do artykułu produkcyjnego. Pole wypełnia się automatycznie po wybraniu akcji [Uruchom].
 • Metoda produkcji – umożliwia wybranie alternatywnej metody produkcji, jeśli została ona wcześniej zdefiniowana w aplikacji Artykuły w widoku Produkcja dla danego artykułu produkcyjnego.
 • Zestawienie materiałowe – pobrane z aplikacji Artykuły przypisane zestawienie materiałowe do artykułu produkcyjnego. Pole wypełnia się automatycznie po wybraniu akcji [Uruchom].
 • Marszruta – pobrana z aplikacji Artykuły przypisana marszruta produkcyjna do artykułu produkcyjnego. Pole wypełnia się automatycznie po wybraniu akcji [Uruchom].
 • Data uruchomienia – data i czas uruchomienia zlecenia produkcyjnego. Pole wypełnia się automatycznie po wybraniu akcji [Uruchom].
 • Priorytet dostawy – umożliwia zdefiniowanie priorytetu dostawy od 0 (najwyższy priorytet) do 8 (najniższy priorytet). Pole ma charakter informacyjny.
 • Priorytet zlecenia – umożliwia zdefiniowanie priorytetu zlecenia produkcyjnego. Umożliwia zdefiniowanie dodatkowego filtra w aplikacjach typu Lista.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do zlecenia produkcyjnego.

Zakładka Klasyfikacje

Umożliwia przypisanie zlecenia produkcyjnego do klasyfikacji, która została wcześniej utworzona w aplikacji Klasyfikacje -> Klasyfikacja zleceń produkcyjnych. Pozwala na  usprawnienie zarządzania danymi. Możliwe jest przypisanie zlecenia produkcyjnego do następujących klasyfikacji:

 • Klasyfikacja 1 – zdefiniowania klasyfikacja zleceń produkcyjnych 1
 • Klasyfikacja 2 – zdefiniowania klasyfikacja zleceń produkcyjnych 2
 • Klasyfikacja 3 – zdefiniowania klasyfikacja zleceń produkcyjnych 3
 • Klasyfikacja 4 – zdefiniowania klasyfikacja zleceń produkcyjnych 4
 • Klasyfikacja 5 – zdefiniowania klasyfikacja zleceń produkcyjnych 5
Zakładka Wydruk dokumentu

Zawiera tabelę z zestawieniem dokumentów, które zostaną wygenerowane w momencie uruchomienia zlecenia produkcyjnego. Dane dla tabeli są ustawiane w aplikacji Konfiguracja opcji ProdukcjaDokumenty. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Dokument końcowy – rodzaj eksportowanego dokumentu dla zlecenia produkcyjnego.
 • Medium – środek eksportu, zdefiniowany w aplikacji Konfiguracja opcji ProdukcjaDokumenty.
 • Dane kontaktowe – dane kontaktowe osoby, do której dokumenty będą wysłane. Możliwe jest zdefiniowanie kilku odbiorców, w tym celu należy wprowadzić dane separując je przecinkami.

Obszar roboczy – tabela

W tabeli wyświetlane są rezerwacje dla wymaganych zasobów oraz materiałów w celu realizacji zlecenia produkcyjnego. Dane w tabeli mogą być pobrane automatycznie w momencie użycia przycisku [Wybierz akcję] → [Zwolnij] lub wprowadzone ręcznie do tabeli za pomocą edytora pozycji. Gdy dane wypełniają się automatycznie są one pobierane z aplikacji Zestawienie materiałowe i Marszruty lub Technologia pod warunkiem, że są one przypisane do produkowanego artykułu w aplikacji Artykuły w widoku Produkcja.

Tabela zawiera następujące przyciski oraz pola:

 • Pozycja – liczba porządkowa zaznaczonej pozycji w tabeli.
 • [Edytuj pozycję] – wyświetla dane szczegółowe wiersza w edytorze pozycji.
 • Artykuł – wyświetla nazwę zaznaczonego artykułu oraz umożliwia wprowadzenie nazwy artykułu.
 • [Wyszukaj artykuł] – umożliwia wyszukanie w tabeli artykułu wg nazwy wprowadzonej w polu Artykuł.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – dodaje lub usuwa znacznik usuwania przy pozycji w tabeli. Pozycja usunie się po zapisaniu zlecenia produkcyjnego. Usunięcie pozycji z tabeli nie jest możliwe w momencie, gdy zlecenie produkcyjne przyjęło status Zrealizowane.
 • [Typ pozycji] – umożliwia filtrowanie danych zestawionych w tabeli. Umożliwia wybór poniższych filtrów:
  • (wszystkie) – wyświetla wszystkie typy pozycji
  • Artykuł produkcyjny – wyświetla artykuły produkcyjne
  • Materiały do produkcji obcej – wyświetla materiały produkcji obcej
  • Operacja – wyświetla tylko operacje
  • Operacja produkcji obcej – wyświetla operacje produkcji obcej
  • Operacja wewnętrznej produkcji obcej – wyświetla tylko operacje wewnętrznej produkcji obcej
  • Produkt równoległy – wyświetla produkty równoległe
  • Rezerwacja materiału – wyświetla rezerwacje materiału
  • Rezerwacja zasobów – wyświetla rezerwację zasobów
  • Środki produkcyjne – wyświetla środki produkcyjne
 • [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji] – umożliwia zmianę formuł dla wybranej pozycji lub utworzenie nowych formuł, zdefiniowanych w aplikacji Zestawienie materiałowe lub Marszruta.
 • [Wyświetl listę dla artykułów alternatywnych] – umożliwia wybranie artykułu alternatywnego dla danej pozycji rezerwacji materiału, jeśli została ona zdefiniowania w aplikacji Zestawienie materiałowe. Wyświetla się poniższe okno dialogowe zawierające alternatywne artykuły do wyboru.
Okno dialogowe Alternatywny artykuł
 • [Podziel lub zastąp operację] – umożliwia zmianę lub edycję operacji. Wyświetla się okno dialogowe Podział lub zastąpienie operacji, które składa się z dwóch obszarów zawierających następujące pola:
  • Dotychczasowa operacja – zawiera dane operacji, która zostanie podzielona lub zastąpiona:
   • Operacja – nazwa edytowanej operacji
   • Ilość docelowa – ilość edytowanej operacji
  • Nowa operacja – zawiera dane nowej operacji:
   • Operacja – nazwa nowej operacji
   • Ilość docelowa – ilość nowej operacji
   • Zastosuj materiał – umożliwia zdefiniowanie czy do nowej operacji ma zostać pobrany materiał zdefiniowany w zestawieniu materiałowym
   • Zastąpienie operacji pierwotnej – umożliwia zdefiniowanie czy nowa operacja ma zastąpić zdefiniowaną operację w obszarze Dotychczasowa operacja
Okno dialogowe Podział lub zastąpienie operacji
Uwaga
Zastąpiona operacja nie zniknie z tabeli zlecenia produkcyjnego. Ilość docelowa dla zastąpionej operacji będzie równa 0, a szczegółach wyświetlonych w edytorze pozycji zostanie automatycznie zaznaczony parametr Zastąpiony.
 • Wybór widoku – umożliwia wybór widoku tabeli:
  • Dane dyspozycji – wyświetla podstawowe dane dotyczące pozycji w tabeli.
  • Przegląd –wyświetla dodatkowe dane dotyczące rezerwacji materiałów.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.
 • Wyświetl/ukryj obszary:
  • Ukryj/Wyświetl nagłówek listy – ukrywa tytuły kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla pierwszą kolumnę pokazująca status wiersza.

W tabeli zlecenia produkcyjnego znajdują się następujące kolumny:

 • Status pozycji
  • Pozycja do usunięcia
  • Pozycja w edycji/nie zapisana
 • Zaznacz wszystko – parametr, umożliwia wybór wierszy w tabeli.
 • Typ pozycji:
  • Rezerwacja materiału
  • Rezerwacja zasobu
  • Dla produktu
  • Dla operacji
  •  Dla operacji produkcji obcej zewnętrznej
  • Dla materiału do produkcji obcej
  • Dla operacji produkcji obcej wewnętrznej
 • Pozycja – numery pozycji – liczba porządkowa.
 • Istnieje artykuł alternatywny – wyświetla ikonę jeśli istnieje artykuł alternatywny.
 • Istnieje zależność – wyświetla ikonę jeśli dla pozycji istnieje zdefiniowana zależność.
 • Wskazówka tekstowa – notatka do pozycji.
 • Istnieje formuła – wyświetla ikonę jeśli dla pozycji istnieje zdefiniowana formuła.
 • Artykuł/Operacja/Operacja produkcji obcej/Operacja wewnętrznej produkcji obcej/Zasoby – nazwa zdefiniowanej pozycji w tabeli.
 • Specyfikacja/Dostawca/Lokalizacja docelowa/Liczba zasobów – w tabeli wyświetlają się poniższe dane:
  • Dla artykułu – specyfikacje
  • Dla produkcji obcej zewnętrznej – dostawcy
  • Dla produkcji obcej wewnętrznej – organizacje, w których odbywa się produkcja obca
  • Dla zasobów – ilość zdefiniowanych zasobów
 • Planowana data rozpoczęcia – planowana data rozpoczęcia operacji/pobrania materiału.
 • Rzeczywista data rozpoczęcia – realna data rozpoczęcia operacji pobierana z raportu produkcji.
 • Magazyn/Spodziewany czas przezbrojenia – w tabeli wyświetlają się poniższe dane:
  • Dla artykułu – magazyn przechowywania półproduktu
  • Dla operacji – spodziewany czas przezbrojenia
 • Zlecenie produkcyjne/rzeczywisty czas przezbrojenia/Zlecenie w lokalizacji docelowej – w tabeli wyświetlają się poniższe dane:
  • Dla półfabrykatu – numer zlecenia produkcyjnego, w którym zostanie wykonany dany artykuł
  • Dla Operacji – rzeczywisty czas przezbrojenia pobierany z raportu produkcji
  • Dla Operacji produkcji obcej wewnętrznej – numer zlecenia produkcyjnego w lokalizacji docelowej
 • Numer modyfikacji/Spodziewany czas opracowania
  • Dla artykułu – numer modyfikacji
  • Dla operacji – spodziewany czas opracowania
 • Rzeczywisty czas przetwarzania – czas trwania operacji pobierany z raportu produkcji.
 • Ilość docelowa – planowana ilość materiału, która zostanie wytworzona w operacji lub pobrana z magazynu, w zależności od tego czy jest to operacja czy rezerwacja materiałowa.
 • Ilość rzeczywista – ilość, która została pobrana/wytworzona pobierana z raportu produkcyjnego/zlecenia wydania materiału.
 • Status pozycji – wyświetla za pomocą symboli kropkowych status etapów dla danej pozycji zlecenia produkcyjnego.
 • Status produkcji obcej – wyświetla status przetwarzania dla operacji produkcji obcej.
 • Automatyczne raportowanie/Dostawa zwrotna po opracowaniu – umożliwia uruchomienie funkcji automatycznego raportowania po przeprowadzeniu operacji lub automatycznej dostawy zwrotnej po przeprowadzeniu operacji produkcji obcej. Zmiany stanów magazynowych będą się generować w sposób automatyczny.

Gdy jest uruchomiony widok Dane dyspozycji dodatkowo wyświetlają się poniższe kolumny:

 • Dostępna ilość magazynu produkcyjnego – ilość materiału dostępna ma magazynie
 • Status rezerwacji dla ilości magazynu produkcji
 • Zarezerwowana ilość – ilość zarezerwowana
 • Status rezerwacji dla zarezerwowanej ilości
 • Otwarta ilość kompletacji – ilość do skompletowania
 • Zadysponowana ilość – ilość przypisana do pozycji w zleceniu

Obszar roboczy – edytor pozycji

Obszar roboczy zawiera szczegółowe dane dotyczące pozycji w tabeli. Umożliwia podgląd danych szczegółowych pozycji pobranych automatycznie dla artykułu produkcyjnego z technologii produkcji lub zestawienia materiałowego i marszruty, lub wprowadzenie ręczne danych do tabeli. Na pasku znajdują się następujące pola oraz przyciski:

 • Pozycja – pole podzielone na dwie części, wyświetla edytowaną pozycję oraz subpozycję np. zasobu do operacji.
 • [Utwórz nową pozycję] – umożliwia dodanie rezerwacji materiału do zlecenia produkcyjnego.
 • [Dodaj] – umożliwia dodanie nowej pozycji poprzednio edytowanego/dodawanego typu.
 • [Nowa rezerwacja materiału] – umożliwia dodanie rezerwacji materiału do zlecenia produkcyjnego.
 • [Nowa rezerwacja operacji] – umożliwia dodanie rezerwacji operacji do zlecenia produkcyjnego.
 • [Nowa rezerwacja zasobów] – umożliwia dodanie rezerwacji zasobów do zlecenia produkcyjnego. Funkcja jest aktywna w przypadku wcześniejszego zaznaczenia operacji ponieważ zasoby muszą być przypisane do konkretnej operacji.
 • [Nowa operacja produkcji obcej] – umożliwia dodanie nowej produkcji obcej do zlecenia.
 • [Nowy produkt] – umożliwia dodanie nowego produktu dla operacji obcej do zlecenia produkcyjnego. Funkcja jest aktywna w przypadku wcześniejszego zaznaczenia operacji produkcji obcej ponieważ dany artykuł musi zostać do niej przypisany.
 • [Nowa operacja wewnętrznej produkcji obcej] – umożliwia dodanie nowej operacji wewnętrznej produkcji obcej.
 • [Duplikuj] – umożliwia zduplikowanie pozycji zlecenia produkcyjnego.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia wstawienie/usunięcie znacznika usuwania przy danej pozycji. Zostanie ona usunięta po zapisaniu zlecenia produkcyjnego. Usunięcie pozycji z tabeli nie jest możliwe w momencie, gdy zlecenie produkcyjne przyjęło status
 • [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji] – umożliwia edycję formuł przypisanych do pozycji.
 • [Wyświetl listę artykułów alternatywnych] – umożliwia wybranie artykułu alternatywnego dla wybranego materiału.
 • [Weryfikuj przy zatwierdzaniu] – w momencie aktywacji oznacza, że dane będą weryfikowane po użyciu przycisku [Zastosuj].
 • [Dokument zostanie automatycznie zapisany po zatwierdzeniu pozycji] – zlecenie produkcyjne zostanie automatycznie zapisane po użyciu przycisku [Zastosuj].
 • [Weryfikuj] – weryfikuje poprawność wprowadzonych danych do edytora pozycji .
 • [Zastosuj] – wprowadza pozycję do tabeli.

Obszar roboczy zmienia widok w zależności od typu pozycji dodawanej do zlecenia produkcyjnego. Szczegółowy opis typu każdej pozycji przedstawiono poniżej w podrozdziałach.

Widok obszaru roboczego dla Nowa rezerwacja materiałowa

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego nowej rezerwacji materiałowej dla artykułów. Składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe informacje dotyczące dodawanej rezerwacji materiałowej w następujących polach oraz parametrach:

 • Artykuł – nazwa artykułu dodawanego do tabeli.
 • Magazyn – magazyn, z którego zostanie pobrany artykuł do zlecenia produkcyjnego.
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli.
 • Ilość docelowa – ilość materiału, która ma zostać zarezerwowana dla zlecenia produkcyjnego.
 • Specyfikacja – zdefiniowana specyfikacja dla artykułu w aplikacji
 • Automatyczne raportowanie – proces zostanie automatycznie przetworzony w systemie po jego zakończeniu. Materiał zostanie automatycznie pobrany do produkcji oraz zmienione zostaną stany magazynowe po zakończeniu zlecenia produkcyjnego.
 • Odpad – wyrażona w procentach ilość odpadu dla materiału.
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów zlecenia produkcyjnego, na których pozycja będzie widoczna. Do wyboru są następujące dokumenty:
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Zlecenie produkcyjne – jeśli artykuł jest półfabrykatem i wymaga wytworzenia wewnętrznie, system wyświetli numer zlecenia produkcyjnego przypisanego do produkcji półfabrykatu.
 • Zastąpiony – jeśli dla danej pozycji zostanie użyta funkcja podziel lub zastąp to parametr automatycznie się zaznaczy.
 • Termin – data kompletacji artykułu.

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najwcześniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najpóźniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.

Widok obszaru roboczego dla Nowa rezerwacja operacji

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego nowej rezerwacji operacji. Składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe dane dotyczące dodawanej operacji do tabeli. Składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Operacja – nazwa wprowadzanej operacji zdefiniowanej w aplikacji
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli.
 • Ilość docelowa – umożliwia zdefiniowanie ilości wykonania operacji
 • Automatyczne raportowanie – proces zostanie automatycznie przetworzony w systemie po jego zakończeniu.
 • Spodziewany czas przezbrojenia – czas przygotowania do pracy pobierany z przypisanych do operacji zasobów.
 • Spodziewany czas opracowania – czas trwania operacji pobierany z przypisanych do operacji zasobów.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów zlecenia produkcyjnego, na których pozycja będzie widoczna. Do wyboru są następujące dokumenty:
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Czas transportu – dodaje do czasu operacji zdefiniowany czas transportu.
 • Zastąpiony – jeśli dla danej pozycji zostanie użyta funkcja podziel lub zastąp to parametr automatycznie się zaznaczy.
 • Termin – data przeprowadzenia operacji.

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najwcześniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najpóźniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Ustalony początek – umożliwia przypisanie dokładnej daty i godziny rozpoczęcia procesowania pozycji.
 • Ustalony koniec – umożliwia przypisanie dokładnej daty i godziny zakończenia procesowania pozycji.

Zakładka Parametr

Umożliwia podgląd zdefiniowanych parametrów dla dodawanej operacji.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do zlecenia produkcyjnego. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć pracy zasobu bez zakończenia pracy zasobu poprzedzającego. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność, np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do poprzedniej w tabeli, np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna opcji Pozycja.
 • Numer szczegółu – definiuje numer/ nazwę danego artykułu/operacji.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

Widok obszaru roboczego dla Nowa rezerwacja zasobów:

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego nowej rezerwacji zasobów. Składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe dane dotyczące dodawanych zasobów do tabeli. Składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Zasoby – nazwa wprowadzanego do tabeli zasobu lub grupy zasobów.
 • Liczba zasobów – ilość zasobów dedykowana do operacji.
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli.
 • Ilość docelowa – ilość używana przez system wymaganych ilości powtórzeń operacji.
 • Spodziewany czas przezbrojenia – czas przygotowania do pracy zasobu.
 • Spodziewany czas opracowania – czas trwania operacji dla danego zasobu.
 • Stopień wydajności – wyrażony procentowo współczynnik wydajności zasobu uwzględniany przy planowaniu produkcji i rezerwacji czasu pracy zasobu.
 • Rodzaj usługi – jest definiowany w aplikacji Rodzaje usług. Umożliwia przeliczenie jednostek i powiązanie operacji z centrum kosztowym.
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów, na których pozycja zostanie wydrukowana.
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Termin – data rezerwacji zasobu przez proces produkcyjny.

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najwcześniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najpóźniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Analiza przerw jako braku ciągłości – umożliwia zdefiniowanie dodatkowych warunków dla obliczeń, dostępne są poniższe.
  • Możliwość rezerwacji z przerwą – umożliwia zarezerwowanie czasu pracy zasobu z przerwą w trakcie wykonywania zlecenia.
  • Możliwość rezerwacji z przerwą za pomocą modelu czasu pracy – umożliwia zarezerwowanie czasu pracy z przerwą, zgodnie z przyjętym modelem czasu pracy dla zasoby zdefiniowanym w aplikacji
  • Brak możliwości rezerwacji z przerwą – uniemożliwia rezerwację czasu pracy zasobu z przerwami.
 • Czas rezerwacji bez przerw – umożliwia dodefiniowanie sposobu rezerwacji bez przerw, pozwala wybrać:
  • Brak podziału czasowego – ciągły czas zarezerwowany dla danego zasobu.
  • Podział czasowy wg czasu rozruchu i realizacji w operacji – podzielony czas na poszczególne czasy składowe realizacji zlecenia produkcyjnego.

Zakładka Parametr

Umożliwia podgląd zdefiniowanych parametrów dla dodawanego zasobu.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do zlecenia produkcyjnego. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć pracy zasobu bez zakończenia pracy zasobu poprzedzającego. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność, np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do poprzedniej w tabeli, np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna opcji Pozycja.
 • Numer szczegółu – definiuje numer/ nazwę danego artykułu/operacji.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

Widok obszaru roboczego dla Nowa operacja produkcji obcej

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego nowej rezerwacji produkcji obcej. Składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe dane dotyczące dodawanej operacji do tabeli. Składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Operacja produkcji obcej – nazwa operacji produkcji obcej.
 • Artykuł produkcji obcej – stworzony w celu umożliwienia przyjęcia na stan magazynowy. Artykuł ten to półwyrób od dostawcy wykorzystywany w operacji.
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli.
 • Ilość docelowa – ilość, która musi być przetworzona przez operację w celu realizacji zlecenia produkcyjnego.
 • Docelowy czas przezbrojenia – umożliwia zdefiniowanie czasu przed oraz po operacji u dostawcy.
 • Docelowy czas opracowania – docelowy czas przeprocesowania zlecenia.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów zlecenia produkcyjnego, na których pozycja będzie widoczna. Do wyboru są następujące dokumenty:
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Rozpoczęcie procesu zakupu – umożliwia zdefiniowanie wywołania procesu zakupu przez operację, do wyboru są poniższe opcje:
  • Zamówienie zakupu – automatycznie generuje zamówienie zakupu dla operacji produkcji obcej.
  • Propozycja zakupu – generuje propozycję zakupu, która musi być przekształcona w zamówienie zakupu.
 • Organizacja zakupu – organizacja zakupowa w organizacji użytkownika
 • Wielkość partii – wielkość partii wysyłanej do podwykonawcy
 • Zamówienie zakupu – wygenerowany numer dokumentu zamówienia zakupu dla operacji produkcji obcej
 • Dostawa zwrotna po opracowaniu – parametry, który umożliwia zdefiniowanie powrotu towaru do procesu wewnętrznego
 • Czas transportu – umożliwia zdefiniowanie czasu transportu jeśli występuje
 • Dostawca – dostawca będący podwykonawcą operacji produkcji obcej
 • jeśli dla danej pozycji zostanie użyta funkcja podziel lub zastąp to parametr automatycznie się zaznaczy
 • Termin – data przeprowadzenia operacji

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najwcześniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najpóźniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Ustalony początek – umożliwia przypisanie dokładnej daty i godziny rozpoczęcia procesowania pozycji.
 • Ustalony koniec – umożliwia przypisanie dokładnej daty i godziny zakończenia procesowania pozycji.

Zakładka Parametr

Umożliwia podgląd zdefiniowanych parametrów dla dodawanej operacji.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do zlecenia produkcyjnego. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć pracy zasobu bez zakończenia pracy zasobu poprzedzającego. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność, np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do poprzedniej w tabeli, np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna opcji Pozycja.
 • Numer szczegółu – definiuje numer/ nazwę danego artykułu/operacji.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

Widok obszaru roboczego dla Nowy materiał do produkcji obcej

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego nowego materiału do produkcji obcej. Składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe dane dotyczące dodawanego materiału do produkcji obcej do tabeli. Składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Artykuł – nazwa artykułu dodawanego do tabeli. Musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Artykuły.
 • Magazyn – lokalizacja pozycji dodawanej do listy.
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli.
 • Ilość docelowa – ilość materiału, która ma zostać zarezerwowana dla zlecenia produkcyjnego.
 • Specyfikacja – zdefiniowania specyfikacja dla artykułu w aplikacji specyfikacje.
 • Odpad – wyrażona w procentach ilość odrzutu dla materiału.
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów zlecenia produkcyjnego, na których pozycja będzie widoczna. Do wyboru są następujące dokumenty:
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Zlecenie produkcyjne – numer zlecenia produkcyjnego serwisu
 • Zastąpiony – jeśli dla danej pozycji zostanie użyta funkcja podziel lub zastąp to parametr automatycznie się zaznaczy.
 • Materiał do produkcji obcej od zleceniodawcy – umożliwia zdefiniowanie czy jest to dodatkowy materiał wymagany do przeprowadzenia operacji produkcji obcej.
 • Termin – data dostarczenia materiału do produkcji obcej.
 • Zastąpiony – jeśli dla danej pozycji zostanie użyta funkcja podziel lub zastąp to parametr automatycznie się zaznaczy.

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najwcześniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najpóźniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.

Zakładka Rozchód materiału

Umożliwia zdefiniowanie ograniczeń dotyczących gospodarujących materiałem. Zawiera następujące pola:

 • Zezwalaj na wielu właścicieli stanów – umożliwia zdefiniowanie, czy dany materiał może być dostępny, z różnych organizacji
 • Kolejność właścicieli zapasów – umożliwia zdefiniowanie, priorytetu organizacji w przypadku wielu właścicieli stanów
 • Właściciel zapasów – organizacja będąca posiadaczem zapasów

Widok obszaru roboczego dla Nowy produkt

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego produktu ubocznego. Zawiera następujące zakładki:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe dane dotyczące dodawanego materiału ubocznego do tabeli. Składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Artykuł – nazwa artykułu dodawanego do tabeli. Musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Artykuły
 • Magazyn – magazyn docelowy dla produktu równoległego
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli
 • Ilość docelowa – ilość produktu równoległego, która zostanie wytworzona przy procesie produkcyjnym
 • Specyfikacja – zdefiniowania specyfikacja dla artykułu w aplikacji specyfikacje
 • Odpad – wyrażona w procentach ilość odrzutu dla materiału
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów zlecenia produkcyjnego, na których pozycja będzie widoczna. Do wyboru są następujące dokumenty:
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Czas przestoju przed przyjęciem na magazyn – umożliwia zdefiniowanie czasu przestoju po wykonaniu zlecenia produkcyjnego
 • Termin – data kompletacji artykułu

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym

Widok obszaru roboczego dla Nowa operacja wewnętrznej produkcji obcej

Umożliwia dodanie do zlecenia produkcyjnego nowej rezerwacji produkcji obcej wewnętrznej. Składa się z następujących zakładek:

Zakładka Ogólne

Zawiera podstawowe dane dotyczące dodawanej operacji do tabeli. Składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Operacja wewnętrznej produkcji obcej – nazwa wprowadzanej produkcji obcej wewnętrznej.
 • Typ pozycji – pole uzupełnia się automatycznie na podstawie dodawanej pozycji do tabeli, zawiera rodzaj pozycji dodawany do tabeli.
 • Ilość docelowa – ilość, która musi być przetworzona przez operację w celu realizacji zlecenia produkcyjnego.
 • Docelowy czas przezbrojenia – umożliwia zdefiniowanie czasu przed oraz po operacji u dostawcy.
 • Docelowy czas opracowania – docelowy czas przeprocesowania zlecenia.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Wydruk pozycji – umożliwia wybór dokumentów zlecenia produkcyjnego, na których pozycja będzie widoczna. Do wyboru są następujące dokumenty:
  • (wszystkie)
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obcej
 • Czas transportu – umożliwia zdefiniowanie czasu transportu, jeśli występuje.
 • Termin – data wprowadzenia pozycji.
 • Zastąpiony – jeśli dla danej pozycji zostanie użyta funkcja podziel lub zastąp to parametr automatycznie się zaznaczy.

Zakładka Transport

 • Czas transportu powrotnego – umożliwia zdefiniowanie czasu trwania transportu powrotnego
 • Pseudo-artykuł dla transportu wychodzącego – półwyrób zdefiniowany jako Pseudoartykuł w aplikacji Artykuł. Jest tworzony w celu możliwości zarządzania gospodarką magazynową w przypadku produkcji obcej
 • Oznaczenie pseudo-artykułu dla transportu wychodzącego – dodatkowy opis dla pseudo-artykułu
 • Rodzaj zlecenia dystrybucyjnego dla transportu wychodzącego – definiowany w aplikacji Rodzaje zleceń dystrybucyjnych sposób przekazywania zamówień pomiędzy organizacjami wewnętrznymi firmy
 • Magazyn źródłowy dla transportu wychodzącego – magazyn, z którego pobierany jest produkt do transportu
 • Magazyn docelowy dla transportu wychodzącego – magazyn, do którego dostarczany jest produkt
 • Lokalizacja docelowa – definiuje się automatycznie po wybraniu magazynu docelowego, który jest przypisany do danej lokalizacji
 • Artykuł dla transportu powrotnego – artykuł, który wraca do procesu produkcyjnego
 • Oznaczenie artykułu dla transportu powrotnego – dodatkowy opis dla artykułu wracającego do procesu
 • Rodzaj zlecenia produkcyjnego – definiowany w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych
 • Proces produkcyjny – zdefiniowany proces w aplikacji Metody produkcji
 • Artykuł usługi – usługa zdefiniowana w aplikacji Artykuły
 • Zlecenie w lokalizacji docelowej – numer zlecenia produkcyjnego w organizacji odpowiadającej za proces
 • Zlecenie transportu wychodzącego – numer dokumentu powiązanego z transportem wychodzącym

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie notatki do dodawanej/edytowanej pozycji.

Zakładka Harmonogramowanie

Zawiera dane dotyczące planowania dla dodawanej pozycji. Zawiera następujące pola:

 • Aktualny termin rozpoczęcia – wyświetla aktualny termin rozpoczęcia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Aktualny termin zakończenia – wyświetla aktualny termin zakończenia realizacji pozycji w zleceniu produkcyjnym.
 • Najwcześniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najwcześniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Najpóźniejszy termin rozpoczęcia – zdefiniowany dla pozycji najpóźniejszy termin rozpoczęcia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego
 • Najpóźniejszy termin zakończenia – zdefiniowany dla pozycji najwcześniejszy termin zakończenia będący granicą czasową dla obliczeń wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • Ustalony początek – umożliwia przypisanie dokładnej daty i godziny rozpoczęcia procesowania pozycji.
 • Ustalony koniec – umożliwia przypisanie dokładnej daty i godziny zakończenia procesowania pozycji.

Zakładka Parametr

Umożliwia podgląd zdefiniowanych parametrów dla dodawanej operacji.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do zlecenia produkcyjnego. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć pracy zasobu bez zakończenia pracy zasobu poprzedzającego. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność, np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do poprzedniej w tabeli, np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna opcji Pozycja.
 • Numer szczegółu – definiuje numer/ nazwę danego artykułu/operacji.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

 

Czy ten artykuł był pomocny?