Import elementów tekstowych

Artykuł opisuje instrukcję obsługi aplikacji Import danych, w kontekście elementów tekstowych. Zawarte instrukcje dotyczą na przykład kolejności, w jakiej należy importować dane. Artykuł dodatkowo informuje o możliwych wymaganiach i skutkach importu.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Import danych wraz z opisem pól i przycisków  znajdują się w artykule Import danych.

Elementy tekstowe są tworzone jeden raz i dostępne są dla wielu zastosowań. Przypisywane są do dokumentów i danych głównych. Uzupełnione teksty służą przede wszystkim do uzupełnienia dokumentów końcowych o kolejne informacje i teksty, które nie wynikają z rzeczywistych danych dokumentu, takich jak warunki zamówienia, odpowiedni partner lub przypisane pozycje. Teksty mogą być również wykorzystywane do dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji, poprzez wprowadzenie dowolnego tekstu dla artykułu, stanowiącego dalszy opis tego artykułu.

Ogólne

W ramach importu danych, importowane są moduły tekstowe. Moduły tekstowe składają się z danych podstawowych i tekstu. Do importu elementów tekstowych mogą być wykorzystywane moduły tekstowe z tekstem sformatowanym lub niesformatowanym. Formatowanie tekstu jest mapowane w języku HTML (Hypertext Markup Language). Z uwagi na to, że teksty są drukowane na paragonach, należy się upewnić, że używane jest formatowanie HTML.

Import elementów tekstowych

Poniżej zostały opisane kolejne kroki importowania modułów tekstowych.

Aplikacja Import danych z filtrem dla elementów tekstowych
 1. Otwórz aplikację Import danych.
 2. Wybierz utworzony filtr dla jednostki com.cisag.app.general.obj.TextCode.
  Zostanie wyświetlony filtr importowania danych.
 3. Zaznaczone atrybuty dla filtra są aktywne. W razie potrzeby na tym etapie można dostosować atrybuty.
 4. Wybierz przycisk [Importuj dane] dostępny na głównym pasku przycisków.
  Zostanie otwarte okno dialogowego Import danych.
 5. W otwartym oknie dialogowym możliwe jest zdefiniowanie ustawienia dla importu pliku. Szczegółowy opis tych pól znajduje się w dokumentacji Import danych w rozdziale o tym samym tytule.
 6. Wybierz przycisk [W tle] w wyświetlanym oknie dialogowym w celu rozpoczęcia importu.
Uwaga
Podczas importu danych opcja przetwarzania w tle jest dostępna dla danych, które są od siebie niezależne.
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.

Atrybuty wymagane podczas importu

Dla każdego obiektu biznesowego Elementy tekstowe należy określić przynajmniej następujące atrybuty:

 • Atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)
 • Wymagane pola

Obiekt biznesowy Elementy tekstowe nie może być przyporządkowywany bez atrybutów identyfikacyjnych. Wymagane pola i atrybuty identyfikacyjne poszczególnych obiektów biznesowych są zestawione w tabeli poniżej.

Dodatkowo istnieją relacje z innymi obiektami biznesowymi, które nie są bezpośrednio powiązane z obiektem biznesowym Elementy tekstowe (relacje tworzone poprzez zewnętrzne klucze, które w filtrze są oznaczone kursywą). Aby usunąć te relacje, należy w filtrze zaznaczyć atrybuty identyfikacyjne tych obiektów biznesowych.

Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
code Identyfikacja modułu tekstowego
description Nazwa modułu tekstowego
Texts.language Język tekstu (kod ISO)

Atrybut używany jak relacja klucza obcego. Kod ISO języka musi już istnieć w systemie.

Texts.contentType Typ zawartości tekstu:

 • tekst html dla tekstu sformatowanego
 • tekst zwykły dla zwykłego tekstu
Texts.text Treść (tekst) modułu tekstowego

Sformatowany tekst w formacie HTML musi być oznaczony symbolem <html>, musi się zaczynać <html>  i kończyć </html>.

Identyfikatory formatów

W tabelach są zestawione obsługiwane znaczniki oraz atrybuty tekstu html.

Znaczniki

Name Name Name Name Name Name
B center H1 H5 S Tr
Big Div H2 H6 Small u
Body Font H3 I Span
Br Html H4 P strike

Atrybuty

Name Name Name
Align Font-family Font-weight
Color Font-size Size
face Font-style style

Czy ten artykuł był pomocny?