Elementy tekstowe

Aplikacja Elementy tekstowe pozwala tworzyć szablony teksów, np. życzeń świątecznych, nagłówków, stopek, informacji o warunkach zamówienia lub pozycjach dokumentu. Takie elementy mogą być wykorzystane na dokumentach jako dodatkowe informacje lub stanowić dokumentację uzupełniającą.

Aplikacja Elementy tekstowe składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Elementy tekstowe

Nagłówek

W nagłówku aplikacji możliwe jest wprowadzenie identyfikatora oraz opisu elementu tekstowego za pomocą pól:

  • Element tekstowy (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić identyfikator elementu tekstowego. Może on składać się maksymalnie z 10 znaków (cyfr, liczb lub niektórych znaków szczególnych, np. kropki). Po zapisaniu identyfikatora nie ma możliwości ponownej jego edycji.
  • Oznaczenie – w polu można dodatkowo wprowadzić opis elementy tekstowego w wielu językach za pomocą ikony flagi

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera edytor tekstowy wyposażony w ogólne funkcje programu do edycji tekstu. Edytor tekstowy składa się z menu oraz pola, w którym tworzony i edytowany jest tekst dla elementu tekstowego. Obszar roboczy wyświetla element tekstowy podany do wyszukania w nagłówku.

Aplikacja Elementy tekstowe: obszar roboczy

W menu edytora tekstowego znajduje się pole Język, za pomocą którego można wybrać język, w jakim ma zostać utworzony lub edytowany element tekstowy. Dostępne do wyboru są języki: główny i dodatkowy dla aktualnej bazy danych OLTP. Jeśli tekst jest dostępny w danym języku, do kodu języka dopisywany jest symbol gwiazdki (*). Tekst elementu tekstowego jest wówczas wyświetlany w wybranym języku. W przeciwnym razie pole w obszarze roboczym jest puste i można utworzyć nowy tekst.

Zastosowania elementów tekstowych

Elementy tekstowe przypisywane są do dokumentów obszaru Sprzedaż oraz Zakup, a także głównych danych partnera, gdzie są zatwierdzane. Ponadto w niektórych aplikacjach można tworzyć dowolne teksty (np. Artykuły -> widok Podstawowe -> zakładka Teksty).

Aplikacja Artykuły: zakładka Teksty

Więcej informacji na temat zastosowania elementów tekstowych na dokumentach i w głównych danych partnera oraz tekstów dowolnych znajduje się w dokumentacji Teksty dotyczącej wszystkich obszarów.

Zastosowanie na dokumentach

Z poziomu edycji dokumentu sprzedaży i zakupu elementy tekstowe można stosować jako teksty nagłówka, stopki i/lub pozycji. W aplikacji Zlecenia dostawy dostępnej w obszarze Logistyka magazynowa elementy tekstowe można stosować jako teksty nagłówka i/lub stopki.

Aplikacja Zlecenia dostawy: zakładki Teksty

Na dokumentach można również modyfikować zatwierdzony tekst elementu tekstowego; taki tekst staje się wówczas specyficznym tekstem dokumentu.

Więcej informacji na temat zastosowania elementów tekstowych na dokumentach znajduje się w dokumentacji Teksty dotyczącej wszystkich obszarów.

Zastosowanie w głównych danych partnera

Elementy tekstowe można przypisać partnerom z poziomu danych dotyczących ich roli. W zależności od roli partnera elementy te są następnie zatwierdzane jako domyślne na odpowiednim dokumencie, jeśli partner został przypisany do dokumentu jako ten właściwy.

Przykład
Elementy tekstowe można przypisać partnerowi z rolą Klient z poziomu jego głównych danych klienta, np. w widoku Klient na zakładce Teksty. Elementy te można następnie zatwierdzić na wszystkich dokumentach sprzedaży wykorzystujących teksty jako domyślne, na których dany partner przypisany jest jako ten właściwy.
Aplikacja Partnerzy: widok Klient: zakładka Załączniki/Teksty

Więcej informacji na temat zastosowania elementów tekstowych w głównych danych partnera oraz tekstów dowolnych znajduje się w dokumentacji Teksty dotyczącej wszystkich obszarów oraz w dokumentach opisujących aplikację Partnerzy.

Konfiguracja

Aplikacja Elementy tekstowe nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Elementy tekstowe zastosowanie ma jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.Text, należąca do grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.general.MasterData.

Jest ona stosowana, na przykład do:

  • przypisania uprawnień,
  • określania definicji aktywności,
  • importu i eksportu danych.
Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji. Opis koncepcji uprawnień znajduje się w artykule Uprawnienia.

Przyporządkowywania organizacji

Dla aplikacji Elementy tekstowe nie jest wymagane przyporządkowanie organizacji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Elementy tekstowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?