Raport: Elementy tekstowe

Aplikacja Raport: Elementy tekstowe umożliwia drukowanie lub przesłania w formie pliku informacji na temat dostępnych elementów tekstowych, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami.

Aplikacja składa się z sekcji Parametry i Ustawienia i zawiera standardowy pasek przycisków.

Raport: Elementy tekstowe

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów raportu można zawęzić ilość elementów tekstowych, które zostaną ujęte w raporcie.

Dostępne parametry:

 • Tytuł raportu – w polu można zdefiniować dowolny tytuł raportu. Tytuł domyślny: Elementy tekstowe.
 • Element tekstowy – wartości tego pola pobierane są z aplikacji Elementy tekstowe za pomocą przycisku [Pomoc uzupełnienia wartości].
 • Oznaczenie – w polu można na ręczne uzupełnienie opisu elementu tekstowego, według którego element tekstowy będzie pobierany do wydruku. Weryfikowana jest zgodność z polem Oznaczenie w aplikacji Elementy tekstowe.
 • Język – pole ogranicza ilość wyświetlanych na raporcie elementów tekstowych, do wybranego w polu języka
 • Znacznik usuwania – w polu można określić jakie elementy tekstowe mają być wydrukowane na raporcie:
  • Wszystkie (wartość domyślna)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na dolnej zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest tekst w języku zastępczym, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość podpowiadana domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłany na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka klienta – pozwala wskazać drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w polu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę klienta.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks (pole obowiązkowe) – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków kontrolnych – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – w polu należy wpisać ręcznie tytuł faksu
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4.
  • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy raport ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim raport ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail (pole obowiązkowe) za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie raportu.
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Dane na raporcie prezentowane sa w kolumnach:

 • Fragment tekstu – identyfikator elementu tekstowego
 • Język – język tekstu
 • Opis – oznaczenie tekstu
 • Tekst – tekst
 • Czas utworzenia – data i godzina utworzenia tekstu
 • Utworzone przez – identyfikator użytkownika, który utworzył element tekstowy
 • Godzina zmiany – data i godzina zmiany elementu tekstowego
 • Zmienione przez – identyfikator użytkownika, który edytował element tekstowy

Raport

Aplikacji Raport: Elementy tekstowe dotyczy następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.rpt.Tekst

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisać zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Więcej informacji na temat koncepcji uprawnień znajduje się w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Elementy tekstowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?