Reorganizacja tekstów

Aplikacja Reorganizacja tekstów jest aplikacją działająca w tle. Pozwala ona na usunięcie obiektów tekstowych znajdujących się na dokumentach, list tekstowych oraz prostych tekstów. Reorganizacja usuwa również wszystkie obiekty biznesowe powiązane z usuwanymi danymi.

Aby poszczególne elementy tekstowe zostały poddane reorganizacji, należy spełnić następujące warunki:

 • zweryfikować, czy elementy tekstowe nie są wykorzystywane w innym miejscu w systemie (np. przez inną aplikację). Można to zweryfikować za pomocą obiektów biznesowych:
  • cisag.app.general.obj.DocumentTextAssignment – przyporządkowanie tekstów do dokumentów
  • cisag.app.general.obj.TextList – lista elementów tekstowych
  • cisag.app.general.obj.TextListDetail – pozycja szczeg. do listy elementów tekstowych
 • oznaczyć wybrany element tekstowy znacznikiem usuwania. Aby to zrobić, należy zaznaczyć wiersz z wybranym elementem tekstowym w obszarze roboczym aplikacji Elementy tekstowe, a następnie wybrać przycisk [Wstaw znacznik usuwania] w obszarze roboczym.

Aplikacja składa się z zakładek Aplikacja oraz Ustawienia, podzielonych na kolejne sekcje i zakładki.

Zakładka Aplikacja

W nagłówku zakładki znajdują się pola zawierające informacje o aplikacji:

 • Aplikacja w tle – nazwa otwartej aplikacji
 • Obiekt deweloperski – nazwa obiektu deweloperskiego dotyczącego aplikacji

  Aplikacja Reorganizacja tekstów: zakładka Aplikacja

Zakładka Akcja

Na zakładce dostępne jest pole:

 • Maksymalny czas działania – pozwala określić maksymalny czas działania aplikacji w tle, po którym jej działanie zostanie zakończone

Obiekty biznesowe powiązane z obiektem tekstowym:

Reorganizacja wpływa na następujące obiekty biznesowe, w zależności od roli:

Opis Obiekt biznesowy
Przyporządkowanie tekstów do dokumentów com.cisag.app.general.obj.DocumentTextAssignment
Lista elementów tekstowych com.cisag.app.general.obj.TextList
Pozycja szczeg. do listy elementów tekstowych com.cisag.app.general.obj.TextListDetail
Teksty com.cisag.app.general.obj.Tekst

 

Zakładka Ustawienia

Zakładka zawiera ustawienia dotyczące przetwarzania aplikacji w tle:

Aplikacja Reorganizacja tekstów: zakładka Ustawienia
 • Zlecenie przetwarzania – nazwa zlecenia przetwarzania. Pole można uzupełnić ręcznie. Dzięki tej nazwie będzie możliwe odszukanie danego zlecenia w aplikacji Zlecenia przetwarzania.
 • Użytkownik – identyfikator użytkownika, który zleca działanie w tle. Pole wypełnione automatycznie danymi zalogowanego użytkownika. Dane można zmienić ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] po prawej stronie wiersza.
 • Baza danych OLTP – baza danych OLTP, do której użytkownik jest zalogowany.
 • Język zawartości – pobierany z ustawień język zawartości bazy danych OLTP, na której wykonywane są procesy w tle. Język można zmienić za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Kolejka przetwarzania (pole obowiązkowe) – kolejka, według której zaplanowane w systemie zadania zostaną przetworzone. Przetwarzanie nowego pliku zacznie się, gdy poprzedni plik w kolejce zostanie przetworzony. Wartość w tym polu należy wprowadzić ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
Wskazówka
Kolejki przetwarzania definiuje się w aplikacji Panel System. By utworzyć nową kolejkę, należy wybrać opcję Kolejka przetwarzania w polu Typ.
 • Serwer aplikacji – serwer aplikacji, na którym ma zostać wykonane działanie w tle. Pole można uzupełnić za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Start – z rozwijanej listy należy wybrać wartość określającą czas rozpoczęcia reorganizacji. Dostępne są wartości:
  • Przenieś do kolejki (wartość domyślna) – zlecenie reorganizacji zostaje dodane do kolejki wykonywanych działań
  • Podczas ponownego uruchamiania serwera aplikacji – reorganizacja zostaje wykonana po ponownym uruchomieniu serwera
  • Aktywacja czasowa: zewnętrznie umożliwia sterowanie czasem działania aplikacji w tle z poziomu systemu operacyjnego
  • Aktywacja czasowa: jednorazowo – umożliwia jednorazowe zdefiniowanie czasu reorganizacji za pomocą pól: Początek oraz Maksymalny czas trwania
  • Aktywacja czasowa: seryjnie – wybranie tej opcji umożliwia utworzenie wzoru częstotliwości uruchamiania aplikacji w tle i aktywuje dodatkowe parametry:
   • Błąd serii – odpowiada za wyświetlanie komunikatów w przypadku, kiedy zlecenie działania zakończy się niepowodzeniem lub napotka problem
   • Początek – czas rozpoczęcia działania w tle (data i godzina)
   • Maksymalny czas trwania – pozwala określić maksymalny czas na wykonanie czynności
   • Powiadomienie po przekroczeniu czasu – aktywuje prezentowanie komunikatu w sytuacji, gdy czas określony dla działania w tle zostanie przekroczony
   • Wzór seryjny – pozwala zdefiniować szablon dla działań w tle (np. ich częstotliwości)

    Wzór seryjny
   • Koniec – pozwala określić zakończenie czasu działania w tle
 • Powiadomienie – parametr pozwalający wybrać z rozwijanej listy czy, w jaki sposób i w jakiej sytuacji mają zostać wyświetlane powiadomienia o stanie reorganizacji. Dostępne opcje:
  • Nie
  • Przez dialog
  • Przez dialog, tylko w przypadku błędów
  • Przez obieg pracy
  • Przez obieg pracy, tylko w przypadku błędów
 • Udostępnij natychmiast (parametr dostępny i domyślnie zaznaczony, jeśli w polu Start wskazano wartość Przenieś do kolejki lub Podczas ponownego uruchamiania serwera aplikacji) –powoduje natychmiastowe rozpoczęcie reorganizacji. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, należy zwolnić zlecenie przetwarzania za pomocą aplikacji Zlecenie przetwarzania, inaczej proces nie będzie kontynuowany.

Aby uruchomić reorganizację tekstów, należy, po zdefiniowaniu ustawień przetwarzania, wybrać przycisk [W tle].

Czy ten artykuł był pomocny?