Import zleceń produkcyjnych

Zlecenia produkcyjne mogą być przenoszone do innego systemu CEE. Artykuł zawiera instrukcje importu zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem usługi Business Integration Service (BIS), czyli aplikacji Eksport danych oraz Import danych. Ponadto artykuł przedstawia obowiązkowe do uwzględnienia cechy oraz następstwa importu.

Import danych

Podczas procesu importu, a także w przypadku ręcznych modyfikacji w pliku importu, system weryfikuje poprawność danych. Zlecenie produkcyjne zawiera obiekty biznesowe typu Hash, czyli technicznie powiązane grupy obiektów przybierające identyczną formę dla wielu zadań, pozwalając jednocześnie na oszczędność miejsca w bazie danych.

Uwaga
Przed procesem importu należy upewnić się, że wszystkie powiązane dane zostały wcześniej poprawnie zaimportowane do systemu.
Wskazówka
W przypadku importu w formacie XML możliwe jest wykonanie importu większości danych w jednym procesie.
Wskazówka
Jeśli użytkownik nie jest pewny, który format pliku importu powinien zostać wykorzystany, należy wcześniej dokonać eksportu w wybranym formacie i sprawdzić poprawność danych.

Instrukcja importu danych do systemu:

 1. Należy otworzyć aplikację Import danych.
 2. W polu Filtr wybrać jednostkę biznesową: cisag.app.production.obj.ProductionOrder
  W obszarze roboczym zostaje wyświetlony filtr dla importu danych.
Wskazówka
W systemie są dostępne predefiniowane filtry np. OPERATIONDATACOLLECTION, z których użytkownik może skorzystać za pomocą przycisku Pomoc uzupełniania wartości. Filtr importu może zostać zdefiniowany na nowo za pomocą przycisku [Nowy].
 1. Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. Możliwa jest edycja filtrów na zakładce Filtr.
 2. Wybrać przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import danych.
 3. Możliwe jest wprowadzenie ustawień dla pliku importu. Szczegółowy opis pól znajduje się w dokumentacji aplikacji Import danych.
 4. Uruchomić import danych za pomocą przycisku [W tle].
Wskazówka
W celu wyszukania zlecenia w bazie danych niezbędne jest posiadanie identyfikacji technicznej Guid lub jego rodzaju i numeru zlecenia.
Uwaga
Ilości w zleceniu produkcyjnym odnoszące się do ilości referencyjnej nie są aktualizowane, a ich poprawność nie jest sprawdzana podczas importu danych.
Uwaga
Jeżeli w wyszukiwanych przez użytkownika filtrach system nie odnajdzie potrzebnej jednostki biznesowej, wówczas przy pomocy przycisku [Wyszukaj] w oknie dokowanym należy wyszukać interesujący użytkownika obszar i dopiero wtedy zapisać taki filtr jako nowy. Należy pamiętać, że zestaw dostępnych filtrów nie zawiera w sobie wszystkich jednostek biznesowych, lecz jedynie część z nich jako wartości predefiniowane. Pozostałe jednostki biznesowe muszą zostać wyszukane i zapisane jako nowy filtr.

Obszar roboczy – zakładka Filtr

Poniżej znajduje się opis obszaru roboczego zawierających pola obowiązkowe oraz główne atrybuty dla poszczególnych obiektów biznesowych, które są możliwe do wybrania w przypadku importu danych.

Dane podstawowe

Zlecenie produkcyjne
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
guid (Atrybut główny) Identyfikacja techniczna
Number (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) Numer zlecenia produkcyjnego
Type.code (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) Rodzaj zlecenia produkcyjnego
Item (Pole obowiązkowe) Artykuł produkcyjny
storageArea (Pole obowiązkowe)

 • warehouse
 • zone (opcjonalny)
Magazyn produkcyjny

 

ReceiptStorageArea (Pole obowiązkowe)

 • warehouse
 • zone
Magazyn przyjęcia

 

Responsible (Pole obowiązkowe) Odpowiedzialny pracownik
organizationalUnit (Pole obowiązkowe) Organizacja logistyczna
 Status Status zlecenia
description Oznaczenie
Wartość domyślna: Nazwa artykułu produkcyjnego
identifier Specyfikacja
quantity Ilość docelowa
Wartość domyślna: wielkość partii produkcyjnej artykułu produkcyjnego
reportedQuantity Ilość rzeczywista.
Wartość domyślna: 0.
operationInfo[1] Status operacji
Wartość domyślna: Nie zaraportowano
materialInfo Status pobrania materiału
Wartość domyślna: Nie zaraportowano
productionInfo Status produkcji
Wartość domyślna: Nie zaraportowano
date Data rozpoczęcia
Wartość domyślna: aktualna data
productionMethod Metoda produkcji
scheduling Typ harmonogramu
Wartość domyślna: Zgodnie z zleceniem produkcyjnym
costObjective  Jednostka kosztowa
totalQuantities Ilość docelowa wraz z jednostką totalQuantities [0] = quantity
reportedQuantities Ilość rzeczywista wraz z jednostką reportedQuantities [0] = reportedQuantity
reportedScrapQuantity Ilość odpadu
 reportedScrapQuantities Zaraportowana ilość odpadu reportedQuantities [0] = reportedQuantity
outputSettings Ustawienia wydania dokumentów
productionPaperInfo Status wydania dokumentów produkcyjnych
Wartość domyślna: Nie wydawaj
priority Priorytet
Wartość domyślna: Zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego
deliveryPriority Priorytet dostawy
Wartość domyślna: Zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego
scheduleWithCapLimit Parametr z limitem wydajności
Wartość domyślna: Zgodnie z rodzajem zlecenia produkcyjnego
billOfMaterial Zestawienie materiałowe
routing Marszruta
bufferTimeReduction Redukcja czasu bufora
availabilityInfo Dostępność materiałów
Wartość domyślna: Brak sprawdzania
salesOrderDetail

 • orderType
 • orderNumber
 • detailNumber
 • subDetailNumber
Zamówienie sprzedaży

 • Rodzaj zamówienia sprzedaży
 • Numer zamówienia sprzedaży
 • Numer pozycji zamówienia sprzedaży
 • Numer sub-pozycji zamówienia sprzedaży
completionDate Data zakończenia
costingOnlyDetails Tylko pozycje związane z kosztami
timeZone Strefa czasowa
Wartość domyślna: strefa czasowa organizacji logistycznej
classification1[2] Klasyfikacja 1
classification2 Klasyfikacja 2
classification3 Klasyfikacja 3
classification4 Klasyfikacja 4
classification5 Klasyfikacja 5
 topLevelOrder

 • type
 • number
Zamówienie główne
parentOrder

 • type
 • number
Zamówienie pokrewne

1Należy pamiętać, że w przypadku atrybutów classification importowana i eksportowana jest nie identyfikacja techniczna GUID lecz ścieżka.

Status zamówienia
Stała Oznaczenie
NONE Nie zaraportowano
PARTIAL Częściowo zaraportowano
COMPLETE W pełni zaraportowano
NOT_APPLICABLE Nie wymagane
Harmonogramowanie (daty)
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
currentBeginDate Aktualny termin rozpoczęcia
Wartość domyślna: Aktualna data i czas
currentEndDate Aktualny termin zakończenia
Wartość domyślna: Aktualna data i czas
earliestBeginDate Najwcześniejszy termin rozpoczęcia
Wartość domyślna: Aktualna data i czas
earliestEndDate Najwcześniejszy termin zakończenia
Wartość domyślna: 31.12.9999
latestBeginDate Najpóźniejszy termin rozpoczęcia
Wartość domyślna: Aktualna data i czas
latestEndDate Najpóźniejszy termin zakończenia
Wartość domyślna: 31.12.9999
Tekst
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
language Język
text Tekst
contentType Typ zawartości
Wydruk dokumentów
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
order Dokument produkcyjny
jobTicket Karta obiegowa
workTicket Karta pracy
workList Lista prac
materialTicket Specyfikacja materiału
materialList Lista materiałów
picking Kompletacja
externalProductionDelivery Dostawa do produkcji obcej

Dane pozycji

Dane szczegółowe pozycji
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
header Nagłówek – nazwa dokumentu
guid (Atrybut główny) Identyfikacja techniczna Guid
number (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) Numer pozycji
subNumber (Atrybut główny) (Pole obowiązkowe) Numer subpozycji
detailType (Pole obowiązkowe) Rodzaj pozycji
dates (Pole obowiązkowe) Daty pobrane z zlecenia produkcyjnego
Item (Pole obowiązkowe) Artykuł
Pole obowiązkowe dla rezerwacji materiałowych
quantity (Pole obowiązkowe) Ilość
timeZone Stefa czasowa
quantityReported Ilość zaraportowana
status Status pozycji
autoReport Automatyczne raportowanie
totalQuantities Ilość docelowa
reportedQuantities Ilość rzeczywista
setupQuantity Ilość stała
pickingStatus Status rezerwacji
pickingQuantity Ilość do skompletowania
pickingQuantities Ilość do skompletowania z jednostką
pickedQuantity Ilość skompletowana
pickedQuantities Ilość skompletowana z jednostką
openPickedQuantity Otwarta ilość do skompletowania
openPickedQuantities Otwarta ilość do skompletowania z jednostką
productionPapers Wydruk dokumentów
costingRelevant Jednostka kosztowa
reportedBegin Rzeczywista data rozpoczęcia
variableQuantity Ilość referencyjna
scrapFactor Odrzut produkcyjny
baseFactor Parametr podstawowy
availabilityOffset Czas trwania
availabilityStatus Status dostępności
alternativeItemsDefined Definicja artykułu alternatywnego
referenceOrder Zlecenie referencyjne
StorageArea Lokalizacja magazynu
ChangeNumber Numer zmiany
ProductionOrderResource Informacje o zasobach
ExternalOperationData Zewnętrzne operacje produkcyjne
Texts Tekst pozycji
Identifier Identyfikator
ProductionOrderConstraint Zależności zlecenia produkcyjnego
ParameterizedStatementSetDetail Szczegóły formuł
Parameters Parametry
 GroupParameters Parametry
Typ pozycji
Stała Oznaczenie
RESOURCE_RESERVATION Rezerwacja zasobów
COPRODUCT Produkt równoległy
OPERATION Operacja
MATERIAL_RESERVATION Rezerwacja materiałowa
EXTERNAL_OPERATION Operacja produkcji obcej
MATERIAL_PROVIDED Materiał produkcji obcej
Informacje o zasobach
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
variableTime (Pole obowiązkowe) Czas opracowania
setupTime (Pole obowiązkowe) Czas przezbrojenia
Operation (Pole obowiązkowe)

 • code
 • type
Operacja
Resource.code (Pole obowiązkowe) Zasób główny operacji
activityType (Pole obowiązkowe) Typ usługi
setupReported Rzeczywisty czas przezbrojenia
variableTimeReported Rzeczywisty czas opracowania
state Status zasobów
performanceRate Wydajność
transportTime Czas transportu
hasPredecessor Dostępny poprzednik
numberOfResources Ilość zasobów
waitTimeBefore Czas buforowania przed
waitTimeAfter Czas buforowania po
 Status Zasobów
Stała Oznaczenie
ACTIVE Aktywny
INTERRUPTED Przerwany
INACTIVE Nieaktywny
Informacje o operacjach produkcji obcej
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
externalSupplierData

 • SupplierPartner.number (Pole obowiązkowe)
 • shippingLotSize (Pole obowiązkowe)
 • returningOperation.ExternalProductionItem.number (Poleobowiązkowe)
 • PurchasingOrganization.number
Dane podwykonawcy

 • Dostawca
 • Wielkość wysyłanej partii
 •    Dostawa zwrotna po przetworzeniu
 • Artykuł produkcji obcej
 • Organizacja zakupu
shippableQty Ilość gotowa do wysyłki
shippingInfo Status wysyłki
externalProcessedInfo Status opracowania u dostawcy
externalReturnedInfo Status dostawy od poddostawcy
externalReceivedInfo Status odbioru od poddostawcy
purchaseOrderDetail Zamówienie zakupu
Zależności zlecenia produkcyjnego
Nazwa pola/Atrybut główny                                     Definicja
sequence Sekwencja
referencePoint (Pole obowiązkowe) Punkt odniesienia (możliwe kombinacje)
constraint (Pole obowiązkowe) Zależność
constraintQuantity Czas nakładania się
referenceDetailRefPoint (Pole obowiązkowe) Subpozycja odniesienia (możliwe kombinacje)
referenceDetail Pozycja odniesienia (możliwe kombinacje)
Możliwe kombinacje
Punkt referencyjny Ograniczenie Subpozycja odniesienia1 Zależność
BEGIN MIN BEGIN BEGIN_NOT_BEFORE
BEGIN MIN END BEGIN_AFTER
BEGIN EXACT BEGIN BEGIN_PARALLEL
END EXACT END END_PARALLEL
END MAX END END_NOT_AFTER
BEGIN MIN BEGIN BEGIN_OVERLAP

1Jeśli pozycja odnosi się do poprzednika, to jako wartość referencyjną należy przyjąć PREDECESSOR_BEGIN i PREDECESSOR_ END zamiast BEGIN i END.

Formuły
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
type (Pole obowiązkowe) Rodzaj
FORMULA Formuła lub
ALTERNATIVE_ITEM Artykuł alternatywny
formulaType (Pole obowiązkowe) Wynik formuły wartość =  FIXTIME Czas uzbrojenia lub
VARTIME Czas opracowania lub
WAITTIME_BEFORE Czas buforowania przed lub
WAITTIME_AFTER Czas buforowania po lub
NUMBER_OF_RESOURCES Ilość zasobów
sequence Sekwencja
Condition (Pole obowiązkowe) Warunek jako ciąg znaków np. (PRODPLAN.P1 = 1)
Nazwa pola/Atrybut główny Definicja
 Formula (Pole obowiązkowe) Formuła jako ciąg znaków (np. PRODPLAN.VARQTY * 2,0)

Czy ten artykuł był pomocny?