Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych

Za pomocą aplikacji Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat wygenerowanych rodzajów zleceń produkcyjnych zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Raport pobiera wartości wprowadzone w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych.

Aplikacja Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Aplikacja Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania artykułów:

 • Tytuł raportu– nazwę dla raportu można nadać ręcznie. Domyślną wartością jest Rodzaje zleceń produkcyjnych.
 • Rodzaj (pole obowiązkowe) – pole pozwala na wskazanie jednego lub wielu rodzajów zlecenia produkcyjnego. Użytkownik ma możliwość wpisania żądanej wartości ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] po prawej stronie wiersza.
 • Oznaczenie – pozwala na wskazanie oznaczenia rodzaju zlecenia produkcyjnego, które zostanie opublikowane w raporcie
 • Znacznik usuwania – pozwala na wybranie statusu usuwania rodzaju zlecenia produkcyjnego, w zależności od którego zostaną opublikowane dane w raporcie
Uwaga
Teksty są drukowane w języku, który został wybrany w ustawieniach jako Język aplikacji.
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania artykułów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych kalkulacji handlowych.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na dolnej zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać urządzenie
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru przy drukowaniu jednej strony
Uwaga
Pole dostępne, jeśli drukarka posiada taką możliwość.
 • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
 • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
 • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
 • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wizualizuje wybraną orientację.
 • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
 • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
 • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
 • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
 • Priorytet wydruku – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
 • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne opcje:
  • Nie – raport nie zostanie przekierowany
  • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
  • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłany na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
 • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia wybór folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
 • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy plikowi raportu.
 • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany.
 • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
 • Drukarka klienta – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

 • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
 • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
 • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
 • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
 • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
 • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest
 • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są wartości od 1–najwyższy, do 9–najniższy.
 • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
 • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno–, czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
 • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
 • Wysyłanie – należy wybrać, czy raport ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
 • Czas wysłania – czas w jakim raport ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

 • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie raportu
 • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym zalogowanego użytkownika.
 • Odpowiedź do – adres mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
 • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
 • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię
 • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
 • Temat – miejsce na temat wiadomości
 • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML. Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
 • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
 • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku
 • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu raport wygląda następująco:

Raport rodzaje zleceń produkcyjnych

Wydruk raportu prezentuje wyniki wybranych kalkulacji handlowych. Szczegółowy opis pól dostępnych w raporcie znajduje się w artykule Rodzaje zleceń produkcyjnych.

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Aplikacja Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych odnosi się do aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych. com.cisag.app.production.rpt.ProductionOrderType

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowywania organizacji

Aplikacja Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Logistyka magazynowa

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Rodzaje zleceń produkcyjnych nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

 

Czy ten artykuł był pomocny?