Lista: Zlecenia produkcyjne/Pozycje materiałowe

W aplikacji Lista: Zlecenia produkcyjne/Pozycje materiałowe wyświetlane są wszystkie pozycje materiałów dla zlecenia produkcyjnego: nazwy materiałów, lokalizacje materiałów, statusy czy zlecenie referencyjne. Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – zawiera przyciski oraz pola umożliwiające filtrację danych wyświetlanych w tabeli.
 • Tabeli – wyświetlającej dane zgodnie z kryteriami wyszukiwania wprowadzonymi w nagłówku.
Aplikacja Lista: Zlecenia produkcyjne/Pozycje materiałowe

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się z następujących przycisków:

 • Dodaj] – otwiera pusty arkusz listy.
 • [Aktualizuj] – odświeża/otwiera dane w tabeli.
 • [Aktualizuj] → [Aktualizuj (w tle)] – odświeża w tle dane w tabeli.
 • [Aktualizuj] → [Zatrzymaj] – w przypadku dużej ilości aktualizowanych danych, umożliwia zatrzymanie procesu aktualizacji.
 • [Aktualizuj] → [Przelicz obiekty] – system przelicza ilość pozycji tabeli odpowiadających zadanym kryteriom. Informacja wyświetlana jest w postaci komunikatu informacyjnego.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Wszystkie obiekty] – sumuje wszystkie wyświetlone w tabeli rekordy. Suma prezentowana jest w oddzielnym wierszu na dole tabeli. Sumowane są wartości:
  • Ilość docelowa
  • Ilość rzeczywista
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Sumy grupowe] – sumuje wszystkie grupy rekordów wyświetlone w tabeli. Suma wyświetlana jest w dodatkowym wierszu pod każdą grupą.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Wybrane obiekty] – rekordy zaznaczone parametrem w pierwszej kolumnie tabeli są sumowane. Suma wyświetlana jest w dodatkowym wierszu.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Ukryj sumy] – ukrywa wszystkie wiersze z wartościami sum dla rekordów.
 • [Eksportuj] – umożliwia eksport danych do pliku. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Eksport danych.
  • [Eksportuj] → [Eksportuj wyświetlone obiekty]
  • [Eksportuj] → [Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania]
  • [Eksportuj] → [Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania]
 • [Wybierz akcję] → [Drukuj dokumenty materiałowe] – umożliwia wydanie dokumentów materiałowych zlecenia produkcyjnego dla wybranych pozycji w tabeli. Otwiera okno dialogowe Wydrukuj dokumenty materiałowe, w którym można określić szczegółowe dane dotyczące wydawanej dokumentacji, przetwarzania zadania oraz medium wydania.
 • [Wybierz akcję] → [Drukuj kopie dokumentów materiałowych] – umożliwia wydanie kopii dokumentów roboczych zlecenia produkcyjnego dla wybranych pozycji w tabeli. Otwiera okno dialogowe Wydrukuj kopie dokumentów materiałowych, w którym można określić szczegółowe dane dotyczące wydawanej dokumentacji, przetwarzania zadania oraz medium wydania.
 • [Wybierz akcję] → [Zarezerwuj pozycje] – umożliwia dokonanie ponownej rezerwacji zasobów. Wyświetla okno dialogowe Rezerwacja pozycji materiałów, w którym można określić ustawienia dotyczące pozycji do rezerwacji oraz przetwarzania zadania.
 • [Wybierz akcję] → [Ustal dostępność] – umożliwia sprawdzenie dostępności materiałów. Otwiera okno dialogowe Oblicz dostępność, w którym można określić ustawienia dotyczące pozycji do przeliczenia oraz przetwarzania zadania.
 • [Wybierz akcję] → [Utwórz kompletację i drukuj dokumenty kompletacji] – umożliwia zainicjowanie pobrania materiałów oraz wydania dokumentów pobrania materiałów. Otwiera okno dialogowe Tworzenie i wydanie kompletacji, ustawienia dotyczące akcji kompletacji, przetwarzania zadania oraz medium wydania dokumentów.

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych wg poniższych danych:

 • Rodzaj zlecenia – umożliwia filtrowanie danych w tabeli po rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 • Numer zlecenia – umożliwia wyświetlenie konkretnych materiałów powiązanych ze zdefiniowanym zleceniem produkcyjnym.
 • Typ – umożliwia wybranie typu danych wyświetlanych w tabeli. Dostępne są poniższe opcje:
  • (wszystkie) – wyświetla wszystkie typy materiałów.
  • Produkt uboczny – wyświetla tylko pozycje produktów ubocznych.
  • Materiały do produkcji obcej – wyświetla tylko materiały powiązane z operacjami produkcji obcej.
  • Rezerwacja materiału – wyświetla tylko powiązane ze zleceniem rezerwacji materiałów.
 • Status – umożliwia filtrowanie danych zgodnie ze statusem przypisanego zlecenia produkcyjnego.
 • Materiał – umożliwia wyświetlenie konkretnego materiału i jego powiązań z istniejącymi zleceniami produkcyjnymi.
 • Ilość docelowa – umożliwia wyświetlenie materiałów z przypisaną konkretną ilością docelową.
 • Magazyn – umożliwia wyświetlenie materiałów powiązanych ze zdefiniowanym magazynem.
 • Identyfikator – umożliwia wyświetlenie materiałów o konkretnej specyfikacji.
 • Aktualny termin rozpoczęcia – umożliwia wyświetlenie danych o aktualnym czasie rozpoczęcia.
 • Aktualny termin zakończenia – umożliwia wyświetlenie danych o aktualnym czasie zakończenia.
 • Status wydruku – umożliwia wyświetlenie danych o zdefiniowanym statusie wydania dokumentów zlecenia produkcyjnego.
 • Odpowiedzialny pracownik – wyświetla w tabeli zlecenia przypisane do zdefiniowanego pracownika.
 • Planista produkcji – umożliwia wyświetlenie artykułów przypisanych do wybranego planisty produkcji zdefiniowanego w aplikacji Artykuły w widoku Planowanie.
 • Priorytet zlecenia – umożliwia wyświetlenie danych przypisanych do zdefiniowanego priorytetu.
 • Organizacja logistyczna – umożliwia wyświetlenie danych przypisanych do zdefiniowanej organizacji logistycznej.
 • Wydanie pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie. Umożliwia wybranie:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe dokumenty
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Dokument materiałowy
  • Dokument roboczy
  • Dokument dostawy produkcji obce

Eksport danych

Akcja [Eksportuj] → [Eksportuj wyświetlone obiekty]

Umożliwia eksport aktualnie wyświetlonych w tabeli danych. Wyświetla okno dialogowe Eksport obiektów.

Okno dialogowe Eksport obiektów

Okno dialogowe składa się z następujących zakładek, obszarów oraz pól:

 • Zakładka Format i opcje – umożliwia zdefiniowanie szczegółowych ustawień eksportu.
  • Sekcja Format wydruku – umożliwia zdefiniowanie podstawowych ustawień formatu oraz orientacji dokumentu. Składa się z pól:
   • Format – umożliwia wybór formatu pliku, do którego zostaną wyeksportowane dane. Umożliwia wybór formatu XLS lub PDF.
   • Format strony – umożliwia wybór rozmiaru arkusza. Dostępne są wartości: A4 oraz A3.
   • Wyrównanie – umożliwia wybór orientacji eksportowanego dokumentu. Do wyboru są Format pionowy oraz Format poziomy.
  • Sekcja Zakres – umożliwia szczegółowy wybór zakresu eksportowanych danych. Składa się z pól:
   • Wszystkie obiekty – umożliwia eksport wszystkich rekordów z tabeli.
   • Wybrane obiekty – umożliwia wyeksportowanie tylko wybranych obiektów z tabeli.
   • Następujące rekordy danych – umożliwia w polach Od/do zdefiniowanie numerów pozycji z tabeli, które zostaną wyeksportowane.
   • Niewidoczne obiekty – umożliwia wyeksportowanie tylko danych, które są niewidoczne w tabeli.
  • Sekcja Opcje – umożliwia zdefiniowanie dodatkowych opcji eksportu:
   • Eksportuj wiersze sumujące – eksportuje dane wraz z wierszami wyświetlającymi sumy.
   • Wyświetl obrazki – eksportuje dane wraz ze zdefiniowanymi zdjęciami.
   • Wyświetl kolory – eksportuje dane w kolorze.
   • Zawijaj do szerokości komórki – eksportuje dane w tabeli, zawijając zawartość tekstową zgodnie ze zdefiniowaną szerokością kolumny.
   • Użyj czcionki ekranu – eksportuje dane w zdefiniowanej czcionce używanej w systemie.
   • Skalowanie – umożliwia skalowanie widoku eksportowanych danych. Skalowanie automatyczne dobiera wartość samodzielnie, brak skalowania ustawia wartość na 100%. Skalowanie niestandardowe umożliwia edycję wartości procentowej skalowania widoku.
  • Zakładka Marginesy i nagłówki/stopki – umożliwia zdefiniowanie rozmiaru marginesu oraz rodzaju danych, które mają być wyświetlane w nagłówku oraz w stopce.

Akcja [Eksportuj] → [Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania]

Umożliwia eksport danych zgodnie z przyjętymi kryteriami filtrowania danych. Wyświetla okno dialogowe Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania.

Okno dialogowe Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania

Okno dialogowe, które składa się z następujących zakładek, sekcji oraz pól:

 • Zakładka Aplikacjaumożliwia zdefiniowanie szczegółowych ustawień eksportu.
  • Aplikacja działająca w tle – definiuje aplikację, która zostanie uruchomiona w tle w celu wyeksportowania danych.
  • Obiekt deweloperski – techniczna nazwa aplikacji odpowiadającej za eksport danych.
  • Sekcja Akcja zawiera pole Nazwa pliku, w którym należy podać ścieżkę folderu docelowego oraz nazwę pliku z wyeksportowanymi danymi.
  • Sekcja Ogólne umożliwia zdefiniowanie formatu eksportowanych danych.
   • Format wydruku umożliwia zdefiniowanie formatu pliku, w którym dane zostaną wyeksportowane. Dostępne formaty: XLS, XLSX, CSV, XML, HTML.
   • Wydanie jednostek umożliwia zdefiniowanie sposobu publikacji jednostek na dokumencie eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie ilości i jednostki w jednej kolumnie lub w dwóch osobnych kolumnach.
   • Eksportuj nagłówki kolumn (parametr) – jeśli parametr jest zaznaczony dane są eksportowane z tytułami kolumn tabeli.
   • Odbiorca danych umożliwia dodanie odbiorcy danych w logach operacji.
   • Cel umożliwia dodanie w logach operacji celu eksportu danych.
  • Sekcja Kolejność kolumn – umożliwia zdefiniowanie kolejności kolumn w pliku eksportu.
 • Zakładka Ustawienia przetwarzania umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zlecenia w tle.

Akcja umożliwia wygenerowanie linku, który po wklejeniu w przeglądarce umożliwi pobranie zdefiniowanego pliku z danymi. Po wybraniu akcji wyświetli się okno dialogowe Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania.

Okno dialogowe Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania

Okno dialogowe, które składa się z następujących zakładek:

 • Zakładka Ogólne – umożliwia zdefiniowanie formatu eksportowanych danych.
  • Format wydruku – umożliwia zdefiniowanie formatu pliku, w którym zostaną wyeksportowane dane. Dostępne formaty: XLS, XLSX, CSV, XML, HTML.
  • Wydanie jednostek – umożliwia zdefiniowanie sposobu publikacji jednostek na dokumencie eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie ilości i jednostki w jednej kolumnie lub w dwóch osobnych kolumnach.
  • Eksportuj nagłówki kolumn – jeśli parametr jest zaznaczony dane są eksportowane z tytułami kolumn tabeli.
  • Krótki URI dla MS Office – umożliwia wygenerowanie skróconego adresu URI.
  • URI usługi REST – adres linku, który po skopiowaniu umożliwi pobranie pliku z danymi.
  • Odbiorca danych – umożliwia dodanie w logach operacji odbiorcy danych.
  • Cel – umożliwia dodanie w logach operacji celu eksportu danych.
 • Zakładka Kolejność kolumn – umożliwia zdefiniowanie kolejności kolumn w pliku eksportu.

Tabela

Tabela aplikacji wyświetla dane zgodnie z zadanym filtrem w nagłówku aplikacji. W tabeli znajdują się następujące przyciski:

 • Wyświetl/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlania tabeli, do wyboru są poniższe funkcje:
  • Ukryj/Wyświetl nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Wyświetl obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar nad nagłówkiem tabeli i grupowanie danych wg wybranego atrybutu.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól definiowanych w nagłówku aplikacji.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?