Importowanie zapytań ofertowych zakupu

Przegląd tematów

Niniejsza dokumentacja opisuje procedurę obsługi aplikacji Import danych w odniesieniu do zapytań ofertowych zakupu. Procedury te zawierają ogólne instrukcje i specjalne cechy, które należy wziąć pod uwagę. Zawierają również informacje o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Import danych, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Import danych.

Informacje ogólne

Import zapytania ofertowego jest zasadniczo oparty na aktualnym modelu danych, który jest przechowywany w bazie danych repozytorium. W przypadku eksportu danych dostępnych jest więcej atrybutów niż w przypadku importu danych. Dlatego sensowne jest zdefiniowanie oddzielnych filtrów dla eksportu i importu.

Relacje 1:1 są zazwyczaj oparte na technicznym atrybucie GUID w modelu danych. W zależności od przypadku użycia, do importu można użyć technicznego atrybutu GUID lub klucza funkcjonalnego z obiektu docelowego (zwykle kodu lub numeru). W przypadku niektórych obiektów biznesowych do konwersji klucza biznesowego na klucz techniczny wymagana jest organizacja. Odpowiednia organizacja zwykle nie znajduje się bezpośrednio w źródle importu, ale jest określana za pośrednictwem kontekstu dokumentu.

Obiekty biznesowe kodu skrótu są przywoływane zarówno w bazie, jak i w pozycji zapytania ofertowego. Są to technicznie powiązane grupy atrybutów, które są zawsze takie same dla wielu zapytań i których ponowne użycie oszczędza trochę miejsca w bazie danych i pamięci głównej. Używając specjalnej konwersji, te obiekty biznesowe z kodem skrótu są prezentowane jako części do eksportu lub importu.

Niektóre dane zapytań ofertowych zakupu, takie jak lokalne wartości walut, status i wewnętrzne atrybuty pomocnicze, nie mogą być importowane.

Jeśli nie ma pewności, który format jest odpowiedni dla pliku importu, należy wykonać następujące czynności: wprowadzić przykładowe zapytanie ofertowe zakupu za pośrednictwem aplikacji Zapytania ofertowe zakupu i wyeksportować go z filtrem do importu w żądanym formacie z żądanymi atrybutami. Wynikowy przykładowy plik może być użyty jako szablon dla generowanych plików importu.

Podczas importowania obowiązują te same zasady, co podczas edycji za pośrednictwem aplikacji. Na przykład artykuł w zapisanym elemencie nie może być później zmieniany. Wartości atrybutów są ignorowane, jeśli nie można ich przyjąć w bieżącym kontekście. Ta sama logika jest stosowana przy określaniu wartości domyślnej, więc import i aplikacja zachowują się identycznie. To samo dotyczy kontroli.

Uwaga
Istniejące zapytania ofertowe można rozszerzyć, importując dodatkowe dane. Istniejące dane są w miarę możliwości zastępowane danymi z importu.

Procedura importu zapytania ofertowego zakupu

W celu importowania zapytania ofertowego zakupu należy:

 1. Otworzyć aplikację Import danych
 2. Wyświetlić filtr dla tego obiektu biznesowego:

com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposal

Filtr do importowania zapytań ofertowych zostanie otwarty

 1. Powielić lub utworzyć nowy filtr dla tego obiektu biznesowego, jeśli jest to wymagane
 2. W razie potrzeby zmienić już wybrane atrybuty filtra
 3. Nacisnąć przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi

Otworzy się okno dialogowe Importuj dane

 1. W oknie dialogowym Importuj dane można wprowadzić ustawienia dla importowanego pliku
 2. Nacisnąć jeden z przycisków: W tle lub Natychmiast

Import zostanie wykonany

Automatyczne zwolnienie po imporcie

Jeśli import został pomyślnie zakończony, można automatycznie zwolnić przetworzone zapytanie ofertowe zakupu po jego zaimportowaniu. Opcja ta jest szczególnie przydatna w połączeniu ze statusem otwarcia W realizacji. Zapobiega to wykorzystaniu w kolejnych dokumentach zapytania ofertowego, które nie zostało jeszcze w pełni zaimportowane. Podczas wydania, zapytanie ofertowe ma status Nieprawidłowe, co oznacza, że zapytanie ofertowe nie może być również użyte w tym kroku.

Aby uzyskać tę funkcjonalność, należy ustawić atrybut bazy wirtualnej autoRelease na wartość true dla odpowiedniej instancji.

Jeśli ta funkcja jest aktywna i nie ma innych błędów, w dzienniku komunikatów pojawia się dodatkowy komunikat informujący, że zapytanie ofertowe zostało automatycznie zwolnione. Jeśli nie było to możliwe, pojawi się ostrzeżenie.

Przegląd atrybutów

Atrybuty poszczególnych obiektów biznesowych, które są dostępne do importu, są wymienione poniżej. Odpowiednia nazwa relacji jest również uwzględniona dla atrybutów klucza obcego. Pola identyfikacyjne i obowiązkowe mogą ulec zmianie i mogą zostać rozszerzone poprzez dostosowanie.

W przypadku niektórych obiektów biznesowych do konwersji kluczy funkcjonalnych na klucze techniczne wymagana jest organizacja. Na listach atrybutów jest to oznaczone następującymi uwagami w kolumnie Atrybut.

 • Organizacja zamówień (zawsze zgodnie z nagłówkiem zapytania)
 • Firma (zawsze zgodnie z nagłówkiem zapytania)
 • Kraj firmy (zawsze zgodnie z nagłówkiem zapytania)
 • Organizacja logistyki magazynowej (zgodnie z nagłówkiem zapytania lub pozycją)

Atrybuty identyfikacyjne (atrybuty kluczowe) są również oznaczone literą (K).

Dane podstawowe

Zapytanie ofertowe zakupu (RequestForProposal)
Atrybut Relacja Wyjaśnienie
autoRelease Automatyczne zwolnienie (atrybut wirtualny)
Classification1 (organizacja zakupowa) Classification1 Klasyfikacja 1
Classification2 (organizacja zakupowa) Classification2 Klasyfikacja 2
Classification3 (organizacja zaopatrzenia) Classification3 Klasyfikacja 3
Classification4 (organizacja zaopatrzenia) Classification4 Klasyfikacja 4
Classification5 (organizacja zaopatrzenia) Classification5 Klasyfikacja 5
Dane Data wprowadzenia
deliveryData Informacje w rozdziale: Dane dostawy (deliveryData)
deliveryRecipientData Informacje w rozdziale: Dane odbiorcy
guid (K) Identyfikacja techniczna modyfikacji/ usunięcia już przechowywanych danych (jeśli jest znana)
invoiceRecipientData Informacje w rozdziale: Organizacja zakupowa
invoicingData Informacje w rozdziale: Dane faktury
number (K) Numer (identyfikacja techniczna), opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie. Obowiązkowy, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania
PreferredSupplierAssignment

.supplierData.supplier

PreferredSupplierAssignment.

supplierData.SupplierPartner

Pierwszy odbiorca zapytania ofertowego
requestDate.value Data zapytania
responsible ResponsiblePartner Odpowiedzialny pracownik
status Status ogólny (tylko Zwolniony lub Zablokowany)

Uwaga
Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zapytania. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
storageAreaDefault Wartość domyślna lokalizacji przechowywania
storageArea.warehouse Miejsce przechowywania (kod)
SupplierAssignments Informacje w rozdziale: Przypisanie dostawcy do zapytania ofertowego.
TextAssignments Załączniki plików/teksty; informacje w rozdziale: Teksty
type (K) Type Typ (identyfikacja techniczna). Obowiązkowe, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania.
Dane dostawy (deliveryData)

Dane dostawy są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu lub importu.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
deliveryTerms DeliveryTerms Termin dostawy
deliveryTermsLocation Odniesienie do lokalizacji
shippingTerms ShippingTerms Termin dostawy
Dane odbiorcy (deliveryRecipientData)

Dane odbiorcy dostawy są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu lub importu.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
careOf CareOfPartner Odbiorca dostawy: do wiadomości
careOfName Odbiorca: dane do wiadomości
Organizacja zakupowa (invoiceRecipientData)

Niektóre dane organizacji zakupowej są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część do eksportu lub importu.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
careOf CareOfPartne Organizacja zakupowa: do wiadomości
careOfName Organizacja zakupowa: dane do wiadomości
partner Partner Organizacja zakupowa
Dane faktury (invoicingData)

Niektóre dane faktury są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu lub importu.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
paymentMethod (firma) PaymentMethod Metoda płatności
paymentTerms (firma) PaymentTerms Termin płatności

Uwaga
Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zapytania. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
Przypisanie dostawcy do zapytania ofertowego (SupplierAssignments)

W zapytaniu ofertowym jeden lub więcej partnerów może być wykorzystanych jako odbiorca zapytania i partner dostawy. Dane adresowe, osoby kontaktowe, partnerzy dostawy i dokumenty wyjściowe są przechowywane dla każdego odbiorcy zapytania.

Pierwszy odbiorca zapytania jest używany bezpośrednio w aplikacji Zapytanie ofertowe zakupu – dane dla wszystkich odbiorców zapytania są dostępne w oknie dialogowym dla pola Odbiorca zapytania.

W związku z tym dla każdego odbiorcy zapytania istnieją następujące atrybuty.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
carrier Carrier Spedytor
deliverySupplier DeliverySupplierPartner Partner dostawy
deliverySupplierCareOf DeliverySupplierCareOfPartner Partner dostawy: do wiadomości
deliverySupplierCareOfName Partner dostawy: nazwa do wiadomości
outputSettings Informacje w rozdziale: Ustawienia wyjściowe (outputSettings)
supplierData Informacje w rozdziale: Odbiorca (supplierData)
Ustawienia wyjściowe (outputSettings)

Ustawienia wyjściowe są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część do eksportu lub importu.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
requestForProposal.medium Nośnik wyjściowy zapytania ofertowego
requestForProposal.mediumAddress Połączenia komunikacyjne dla zapytania ofertowego zakupu
Odbiorca zapytania (supplierData)

Dane odbiorcy zapytania ofertowego są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część do eksportu lub importu.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
addressData.city Adres – miasto
addressData.country addressData.Country Adres – kraj
addressData.district Adres – dzielnica
addressData.poBox Adres – skrytka pocztowa
addressData.poBoxCity Adres – skrytka pocztowa (miasto)
addressData.poBoxPostalCode Kod pocztowy skrytki pocztowej
addressData.postalCode Kod pocztowy
addressData.region addressData.Region Adres – region
addressData.street Adres – ulica
careOf CareOfPartner Odbiorca zapytania: do wiadomości
careOfName Odbiorca zapytania: dane do wiadomości
name Odbiorca zapytania: dane
supplier SupplierPartner Odbiorca zapytania
Teksty (TextAssignments)
Atrybut Relacja Wyjaśnienie
code Moduł tekstowy (opcjonalny)
document Dokument
nume Numer
text Tekst definiowany per język (jest używany tylko wtedy, gdy nie określono modułu tekstowego)
type Rodzaj tekstu

text

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
contetntType Rodzaj zawartości
language Język
text Tekst

Można także użyć różnych opcji formatowania tekstu. Jeśli potrzebne są przykłady określonego formatowania, najlepiej utworzyć przykładowy dokument z wymaganym formatowaniem tekstu i wyeksportować go.

Uwaga
Teksty są zwykle importowane z pliku importu, a wszelkie wartości domyślne z danych podstawowych partnera itp. są ignorowane. Jeśli właściwość serwera com.cisag.app.general.order.bi.applyAllwaysTextDefaults ma wartość true, wartości domyślne są zawsze określane i łączone z wszelkimi istniejącymi tekstami w pliku importu. Należy zwrócić uwagę, że numery wierszy tekstu muszą być odpowiednio wybrane, a wynikiem jest tylko jeden wiersz tekstu z jednym tekstem pozycji.

Dane pozycji (pozycje podstawowe)

Pozycje zapytania ofertowego (RequestForProposalDetail)
Atrybut Relacja Wyjaśnienie
costCentre CostCentre Centrum kosztów
costObjective CostObjective Jednostka kosztu
CostingData Informacje w rozdziale: Podział danych dotyczących kosztów (CostingData)
deliveryRecipientData Informacje w rozdziale: Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData)
ean Europejski numer artykułu (EAN)

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN.

guid (K) Identyfikacja techniczna (artykuł) do zmiany/usuwania danych, które zostały już zapisane – jeśli jest znana.
item Item Artykuł
number (K) Numer (identyfikacja techniczna), opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie.

Obowiązkowe, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania.

preferredDate.value Preferowana data
priceDimension Wymiar ceny
priceUom PriceUom Jednostka ceny
pseudoItemDescription Opis pseudoartykułu

Uwaga
Tylko dla pseudoartykułów. Specyfikacja jest ignorowana dla wszystkich innych
purchaseCost Cena zakupu
reference Odniesienie
status Ogólny status (tylko Zwolniony lub Zablokowany)
storageAreaDefault Wartość domyślna miejsca przechowywania
storageArea.warehouse Miejsce przechowywania (kod)
supplierItemNumber Numer artykułu dostawcy. Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN
TextAssignments Informacje w rozdziale: Teksty (TextAssignments)
totalQuantity

·        totalQuantity.amount

·        totalQuantity.uom

Uom Całkowita ilość:

·        Ilość

·        Jednostka ilości

uomObligation Jednostka zobowiązania
uomObligationOrigin Origin Zobowiązanie jednostkowe
useCostingData Dane podzielonego kosztu
Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData)

Atrybuty odpowiadają atrybutom w bazie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData).

Podział danych kalkulacji kosztów (CostingData)

Jeśli funkcja Dane, dotyczące podziału kosztów jest aktywna, można określić częściową ilość pozycji dla różnych kombinacji centrów kosztów i jednostek kosztowych.

Atrybut Relacja Wyjaśnienie
costCentre CostCentre Centrum kosztów
costObjective CostObjective Obiekt kosztów
quantity.amount Ilość

Dane pozycji (pozycje szczegółowe)

Pozycje zapytania ofertowego (RequestForProposalDetail)
Atrybut Relacja Wyjaśnienie
costCentre CostCentre Centrum kosztów
costObjective CostObjective Obiekt kosztowy
CostingData Informacje w rozdziale: Podział danych dotyczących kosztów (CostingData)
deliveryRecipientData Informacje w rozdziale: Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData)

Uwaga
Nie dotyczy zestawów komponentów.
ean Europejski numer artykułu (EAN). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN
guid (K) Identyfikacja techniczna (artykuł) do zmiany/usuwania danych, które zostały już zapisane – jeśli jest znana.
item Item Artykuł
preferredDate.value Preferowana data

Uwaga
Nie dotyczy zestawów komponentów.
priceDimension Wymiar ceny
priceUom PriceUom Jednostka ceny
pseudoItemDescription Opis pseudoartykułu

Uwaga
Tylko dla pseudoartykułów. Specyfikacja jest ignorowana dla wszystkich innych
reference Referencje
status Status ogólny (tylko Zwolniony lub Zablokowany)
storageAreaDefault Wartość domyślna lokalizacji przechowywania

Uwaga
Nie dla ustawionych komponentów.
storageArea.warehouse Miejsce przechowywania (kod)

Uwaga
Nie dla ustawionych komponentów.
subNumber (K) Numer (identyfikacja funkcjonalna), opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie.

Obowiązkowe, jeśli identyfikator nie został określony podczas zmiany/usuwania.

supplierItemNumber Numer pozycji dostawcy

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN

TextAssignments Informacje w rozdziale Teksty (TextAssignments)
totalQuantity

·       totalQuantity.amount

·       totalQuantity.uom

Uom Całkowita ilość:

·       Ilość

·       Jednostka ilości

uomObligation Jednostka zobowiązania
uomObligationOrigin Zobowiązanie jednostkowe
useCostingData Podziel dane dotyczące kosztów

Czy ten artykuł był pomocny?