Instrukcje: Zapytania ofertowe

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji Zapytania ofertowe zakupu. Procedury zawierają kroki instruktażowe, np. jak wprowadzić lub przetworzyć zapytanie ofertowe. Opisano w nim również możliwe warunki wstępne i skutki wykonywanych działań.

Opis aplikacji Zapytania ofertowe zakupu można znaleźć w tej dokumentacji Zapytania ofertowe zakupu.

Czynności związane z przetwarzaniem zapytania ofertowego zakupu są opisane w tej dokumentacji Zapytania ofertowe: Akcje.

Działania standardowe

Procedury standardowych akcji Nowy, Kopiowanie nagłówka, Aktualizuj, Weryfikuj, Zapisz, Usuń oraz interakcji między tabelą pozycji a edytorem pozycji są opisane w dokumencie Ogólne akcje dla opracowania dokumentu

Zmień oznaczenia pseudoartykułów

Za pomocą akcji Zmień oznaczenia pseudoartykułów na standardowym pasku narzędzi oraz akcji Zmień nazwę pseudoartykułu w edytorze pozycji, możliwe jest przechowywanie różnych opisów pseudoartykułów w artykułach.

Zmień status ogólny

Opis akcji Zwolnij, Zwolnij pozycje, Blokuj, Blokuj pozycje i Zakończ pozycje pod przyciskiem [Wykonać] na standardowym pasku narzędzi znajduje się w dokumentacji Akcje: Udostępnij, zablokuj i załatw dokument lub pozycje.

W tym dokumencie opisano również akcje Zwolnij i Blokuj pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji.

Wystawianie zapytań ofertowych zakupu

W aplikacji Zapytania ofertowe zakupu można wystawić dokument zapytania ofertowego za pomocą akcji Wysłanie zapytania.

W celu wystawienia dokumentu zapytania ofertowego zakupu należy:

 1. Otworzyć aplikację Zapytania ofertowe zakupu
 2. Otworzyć zapytanie ofertowe zakupu, dla którego ma zostać utworzony dokument
 3. Wybrać akcję Wysłanie zapytania na standardowym pasku narzędzi pod przyciskiem [Wykonać]

Otworzy się okno dialogowe.

 1. W zakładce Parametry należy określić, która data dokumentu ma zostać użyta i, jeśli to konieczne, datę dokumentu.
 2. W razie potrzeby wprowadzić identyfikatory partnerów jednego lub kilku odbiorców zapytania. Jeśli pole Odbiorca zapytania pozostanie puste, zapytanie zostanie wysłane do wszystkich zapisanych odbiorców zapytania.
 3. W razie potrzeby zmienić ustawienia tła i wydania.
 4. Nacisnąć jeden z przycisków wyjścia: Drukuj lub Pokaż.

W zależności od wybranego przycisku wyjścia, system generuje dokument zapytania ofertowego zakupu natychmiast lub z opóźnieniem dla każdego odpowiedniego odbiorcy zapytania i drukuje dokument na określonym  nośniku wyjściowym oraz w formatach zgodnych z zapisanymi lub wybranymi szablonami dokumentów.

Wyszukaj i dodaj pozycje (tabela pozycji)

W różnych aplikacjach związanych z dokumentami, np. w zapytaniach ofertowych, ofertach, zamówieniach lub zleceniach sprzedaży, zleceniach dystrybucji itp. można użyć akcji Wyszukaj i dodaj pozycje, aby aby wyszukać odpowiednie pozycje z innych dokumentów i dodać je do dokumentu docelowego. Dokument źródłowy, w którym wyszukiwana jest pozycja, może mieć ten sam typ dokumentu co dokument docelowy. Inne typy dokumentów są również dostępne jako źródła.

W przeciwieństwie do funkcji Duplikacja w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilość, są przenoszone z pozycji dokumentu źródłowego, gdy pozycja jest przenoszona z dokumentu oryginalnego.

Wyszukaj i dodaj artykuł (tabela pozycji)

Za pomocą akcji Wyszukaj i dodaj artykuł na pasku narzędzi tabeli pozycji możliwe jest dodanie nowych artykułów do zapytania ofertowego, wyszukując pozycje zamówienia, pozycje dostawcy lub, w stosownych przypadkach, cechy artykułu.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj artykuł.

Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych (tabela pozycji)

Użycie akcji Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych na pasku narzędzi tabeli pozycji otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać artykuły wariantowe dla artykułu referencyjnego i wprowadzić łączną ilość dla każdego z wymaganych artykułów wariantowych. Jeśli następnie wybrana zostanie akcja Zastosuj wszystko, nowe pozycje podstawowe zostaną automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, o ile nie wystąpią żadne komunikaty uniemożliwiające ich zapisanie. Jeśli pojawią się komunikaty, transfer zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje wariantowe do pozycji referencyjnych

Alternatywne warianty (edytor pozycji)

Akcji Alternatywne warianty na pasku narzędzi edytora artykułów pod przyciskiem [Wykonać] można użyć w celu wybrania artykułu wariantowego dla artykułu referencyjnego otwartego w edytorze artykułów. Jeśli artykuł wariantowy jest już otwarty, należy wybrać alternatywny artykuł wariantowy.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Akcja: Wybierz artykuł wariantowy dla artykułu referencyjnego

Aktualizuj dane dekretacji (edytor pozycji)

Wymagania wstępne:

 • Użytkownik jest pracownikiem danego przedsiębiorstwa
 • Dokument może być edytowany
 • Dla pozycji nie jest ustawiony wskaźnik usunięcia

W celu zaktualizowania danych dekretacji należy:

 1. Otworzyć aplikację Zapytania ofertowe zakupu
 2. Otworzyć odpowiednie zapytanie ofertowe lub utworzyć nowe
 3. Otworzyć istniejącą pozycję do edycji w edytorze pozycji lub wprowadzić nową pozycję
 4. Wybrać akcję Aktualizuj dane dekretacji pod przyciskiem [Wykonać] na pasku narzędzi edytora pozycji

Wartości pól Centrum kosztów i Jednostka kosztowa są określane na podstawie danych podstawowych i wstawiane do odpowiednich pól.

Czy ten artykuł był pomocny?