Zapytania ofertowe: Akcje

Przegląd tematów

Niniejsza dokumentacja opisuje działania związane z dokumentami, które są dostępne w aplikacji Zapytania ofertowe zakupu oraz w aplikacjach zapytań Lista: Zapytania ofertowe zakupu i Lista: Zapytania ofertowe zakupu/Pozycje.

Poszczególne pola aplikacji Zapytania ofertowe zakupu opisane są w dokumentacji Zapytania ofertowe zakupu.

Typy zapytań ofertowych służą do identyfikacji zapytań ofertowych i zawierają ustawienia oraz wartości domyślne. Są one opisane oddzielnie w dokumencie: Rodzaje zapytań ofertowych zakupu.

Standardowe działania

Standardowe akcje Nowy, Kopiowanie nagłówka, Aktualizuj, Weryfikuj, Zapisz, Usuń oraz interakcja między tabelą pozycji a edytorem pozycji są opisane w dokumentacji Ogólne akcje dla opracowania dokumentu.

Dalsze działania związane z tworzeniem zapytania ofertowego zakupu

Propozycja zakupu to zalecenie obliczone przez system dotyczące pozycji, które mają zostać zamówione, ich ilości i czasu zamówienia. Propozycje zamówień są automatycznie generowane przez system w aplikacjach Obliczanie propozycji zakupu i Generuj propozycje zakupu. Aplikacja Propozycje zakupu służy do edycji obliczonych Propozycji zakupów. W razie potrzeby można tam również wygenerować nowe zapytania ofertowe zakupu.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji Propozycje zakupu.

Zmień oznaczenia pseudoartykułów

Za pomocą akcji Zmień oznaczenia pseudoartykułów na standardowym pasku narzędzi oraz akcji Zmień nazwę pseudoartykułu w edytorze pozycji, możliwe jest przechowywanie różnych opisów pseudoartykułów w artykułach.

Zmień status ogólny

Akcje umożliwiające edycję ogólnego statusu otwartego zapytania ofertowego zakupu są dostępne na standardowym pasku narzędzi. Możesz zmienić status poszczególnych pozycji dokumentu za pomocą odpowiednich akcji dostępnych pod przyciskiem Akcje na pasku narzędzi edytora pozycji, gdy pozycja jest otwarta w edytorze pozycji.

Więcej informacji na temat znaczenia i skutków ogólnego statusu wniosku i poszczególnych pozycji wniosku można znaleźć w dokumentacji Zapytania ofertowe zakupu.

Zwolnij

Należy zastosować akcję Zwolnij na standardowym pasku narzędzi, aby zmienić ogólny status zapytania na Zwolniony. Spowoduje to zwolnienie zarówno nagłówka, jak i wszystkich pozycji zapytania.

Zwolnij pozycje

Za pomocą akcji Zwolnij pozycje, znajdującej się na standardowym pasku narzędzi, można zwolnić nagłówek i opcjonalnie także wybrane lub wszystkie pozycje zapytania.

Blokuj

Użycie akcji Blokuj na standardowym pasku narzędzi, spowoduje zmianę ogólnego statusu zapytania na Zablokowane. Spowoduje to zablokowanie zarówno nagłówka, jak i wszystkich pozycji zapytania.

Blokuj pozycje

Za pomocą akcji Blokuj pozycje na standardowym pasku narzędzi można zablokować wszystkie lub wybrane elementy. Nie zmienia to statusu nagłówka zapytania ofertowego.

Zakończ pozycje

Akcji Zakończ pozycje można użyć, aby ukończyć wszystkie lub wybrane pozycje. Jeśli wszystkie pozycje zostaną ukończone, baza dokumentów również zmieni status na Ukończony.

Zwolnij (edytor pozycji)

Jeśli baza dokumentów ma status Zwolniony, akcja Zwolnij jest dostępna dla pozycji na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Wykonać]. Pozycja otwarta w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zwolniony poprzez wykonanie akcji zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Ta akcja nie wymaga zapisania dokumentu.

Zablokuj (edytor pozycji)

Jeśli baza dokumentów nie ma statusu Ukończony, akcja Zablokuj jest dostępna dla pozycji w edytorze pozycji pod przyciskiem [Wykonać].  Po wykonaniu tej akcji pozycja w edytorze pozycji zostanie natychmiast przeniesiona do statusu Zablokowany zarówno w edytorze pozycji, jak i w tabeli pozycji. Wykonanie tej akcji nie wymaga zapisania dokumentu.

Wyszukaj i dodaj pozycje (tabela pozycji)

W różnych aplikacjach związanych z dokumentami, np. w zapytaniach ofertowych, ofertach, zamówieniach lub zleceniach sprzedaży, zleceniach dystrybucji itp. można użyć akcji Wyszukaj i dodaj pozycje, aby aby wyszukać odpowiednie pozycje z innych dokumentów i dodać je do dokumentu docelowego. Dokument źródłowy, w którym wyszukiwana jest pozycja, może mieć ten sam typ dokumentu co dokument docelowy. Inne typy dokumentów są również dostępne jako źródła.

W przeciwieństwie do funkcji Duplikacja w edytorze pozycji, tylko wybrane dane, takie jak identyfikacja pozycji i ilość, są przenoszone z pozycji dokumentu źródłowego, gdy pozycja jest przenoszona z dokumentu oryginalnego.

Wyszukaj i dodaj artykuł (tabela pozycji)

Za pomocą akcji Wyszukaj i dodaj artykuł na pasku narzędzi tabeli pozycji możliwe jest dodanie nowych artykułów do zapytania ofertowego, wyszukując pozycje zamówienia, pozycje dostawcy lub, w stosownych przypadkach, cechy artykułu.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj artykuł.

Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych (tabela pozycji)

Użycie akcji Wyszukaj i dodaj artykuły wariantowe do artykułów referencyjnych na pasku narzędzi tabeli pozycji otwiera okno dialogowe, w którym można wyszukać artykuły wariantowe dla artykułu referencyjnego i wprowadzić łączną ilość dla każdego z wymaganych artykułów wariantowych. Jeśli następnie wybrana zostanie akcja Zastosuj wszystko, nowe pozycje podstawowe zostaną automatycznie utworzone i zapisane w tabeli pozycji dokumentu, o ile nie wystąpią żadne komunikaty uniemożliwiające ich zapisanie. Jeśli pojawią się komunikaty, transfer zostanie przeprowadzony za pomocą edytora pozycji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcja: Wyszukaj i dodaj pozycje wariantowe do pozycji referencyjnych

Alternatywne warianty (edytor pozycji)

Akcja Alternatywne warianty, znajdująca się na pasku narzędzi edytora pozycji pod przyciskiem [Akcje] używana jest w celu wybrania artykułu wariantowego dla artykułu referencyjnego otwartego w edytorze artykułów. Jeśli artykuł wariantowy jest już otwarty, należy wybrać alternatywny artykuł wariantowy.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji: Akcja: Wybierz wariant artykułu referencyjnego.

Aktualizacja danych dekretacji (edytor pozycji)

Akcja Aktualizuj dane dekretacji na pasku narzędzi edytora pozycji służy do określenia danych przypisania konta z danych podstawowych i wstawienia ich do odpowiednich pól. W wyniku wykonania akcji aktualizowane są następujące dane:

  • Centrum kosztów
  • Jednostka kosztowa

Akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:

  • Bieżący użytkownik jest pracownikiem danego przedsiębiorstwa
  • Dokument może być edytowany
  • Dla pozycji nie ustawiono wskaźnika usunięcia

Wysłanie zapytania

Akcji Wysłanie zapytania można użyć, aby wysłać dokument zapytania ofertowego zakupu. Dokument ten może być tworzony indywidualnie dla każdego odbiorcy zapytania.

Czy ten artykuł był pomocny?