Instrukcje: Reguły konfiguracji produktu

W artykule opisane zostały przykłady korzystania z aplikacji Reguły konfiguracji produktu. Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Reguły konfiguracji produktu.

Uwaga
W celu zdefiniowania danych niezbędnych do użycia konfiguracji produktu należy utworzyć minimum etap oraz charakterystykę konfiguracji produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej.

Tworzenie nowej reguły konfiguracji produktu

 1. Otworzyć aplikację Reguły konfiguracji produktu.
 2. Utworzyć nową regułę konfiguracji za pomocą przycisku [Dodaj].
 3. Wprowadzić nazwę dla reguły konfiguracji produktu w polu Konfiguracja produktu oraz opis w polu Oznaczenie.
 4. Użyć przycisku [Zapisz] w celu zapisania nowo utworzonej reguły konfiguracji produktu.

Tworzenie etapów konfiguracji produktu

 1. Otworzyć aplikację Reguły konfiguracji produktu, w polu Konfiguracja produktu wybrać regułę, dla której zostaną zdefiniowane etapy konfiguracji produktu.
 2. W obszarze roboczym na pasku narzędzi wybrać przycisk [Utwórz nową pozycję] w celu zdefiniowania nowego etapu konfiguracji.
 3. Należy zdefiniować priorytet dla tworzonego etapu w polu Sekwencja. Domyślna wartość pola wynosi 10, każdy kolejny etap automatycznie uzyskuje wartość o 10 większą.
 4. Zdefiniować nazwę w polu Etap.
 5. Zdefiniować dodatkowy opis etapu w polu Oznaczenie.
 6. Dodać pozycję do tabeli za pomocą przycisku [Zastosuj wprowadzone dane].
 7. W celu wprowadzenia kolejnych etapów należy powtórzyć punkty instrukcji od 2 do 7.
 8. Po wprowadzeniu wszystkich etapów konfiguracji produktu należy zapisać zdefiniowane reguły konfiguracji produktu przyciskiem [Zapisz].

Tworzenie parametrów konfiguracji

Uwaga
W celu skonfigurowania parametrów konfiguracji należy najpierw utworzyć etap konfiguracji produktu.
 1. Otworzyć aplikację Reguły konfiguracji produktu, w polu Konfiguracja produktu wybrać regułę, dla której zostaną zdefiniowane cechy konfiguracji produktu.
 2. W nagłówku aplikacji należy zmienić widok na Parametry konfiguracji.
 3. Wybrać w polu Etap, etap konfiguracji, do którego zostaną przypisane zdefiniowane cechy konfiguracji.
 4. Odświeżyć widok przyciskiem [Aktualizuj]. W obszarze roboczym zostaną wyświetlone istniejące parametry konfiguracji dla wybranego etapu.
 5. W celu edycji istniejącego parametru należy go zaznaczyć i za pomocą przycisku [Edytuj zaznaczone pozycję], wyedytować w obszarze edytora pozycji.
 6. W obszarze roboczym na pasku narzędzi wybrać przycisk [Dodaj] w celu zdefiniowania nowego parametru konfiguracji.
 7. Należy zdefiniować priorytet dla tworzonego etapu w polu Kolejność. Domyślna wartość pola wynosi 10, każda kolejna cecha automatycznie uzyskuje wartość o 10 większą.
 8. W celu zdefiniowania parametru konfiguracji należy użyć przycisku [Generuj i edytuj parametr konfiguracji], po wybraniu którego zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz i opracuj cechę konfiguracyjną.
 9. W oknie dialogowym należy zdefiniować:
  1. Nazwę cechy konfiguracyjnej w polu Nazwa.
  2. Opis cechy w polu Oznaczenie pola.
  3. Wybrać rodzaj parametru w polu Typ.
  4. W zależności od wyboru rodzaju nowego parametru zdefiniować szczegółowe wartości w sekcji Ograniczenia.

Dodanie nowej cechy konfiguracyjnej jest procesem identycznym do definiowania nowych pól przez użytkownika. Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji Pola zdefiniowane przez użytkownika.

 1. Zatwierdzić zdefiniowany parametr konfiguracji przyciskiem [Zastosuj]. Wprowadzone dla parametru dane (Nazwa oraz Oznaczenie pola) zostaną automatycznie przypisane w polu Cecha konfiguracji.
 2. Dodać cechę do tabeli obszaru roboczego za pomocą przycisku [Zastosuj wprowadzone dane].
 3. W celu dodania kolejnych parametrów konfiguracji do wybranego etapu konfiguracji należy powtórzyć punkty instrukcji od 6 do 10.
 4. W celu dodania kolejnych parametrów konfiguracji do innego etapu konfiguracji należy powtórzyć punkty instrukcji od 3 do 10.
 5. Po zakończeniu procesu dodawania parametrów konfiguracji można przetestować zbudowaną konfigurację za pomocą przycisku [Wyświetl okno konfiguracji do testowania].
 6. Po zakończeniu pracy nad definiowaniem parametrów konfiguracji zapisz konfigurację produktu przyciskiem [Zapisz].

Tworzenie nowej listy warunków

 1. Otworzyć aplikację Reguły konfiguracji produktu. W polu Konfiguracja produktu wybierz regułę, dla której zostanie zdefiniowana lista warunków konfiguracji produktu.
 2. W nagłówku aplikacji należy zmienić widok na Listy warunków.
 3. W celu edycji istniejącej pozycji na liście warunków należy zaznaczyć ją w obszarze roboczym i za pomocą przycisku [Edytuj zaznaczone pozycję], wyedytować w obszarze edytora pozycji.
 4. W obszarze roboczym na pasku narzędzi wybrać przycisk [Dodaj] w celu zdefiniowania nowej listy warunków dla konfiguracji.
 5. Należy zdefiniować priorytet dla tworzonej listy warunków w polu Sekwencja. Domyślna wartość pola wynosi 10, każda kolejna lista warunków automatycznie uzyskuje wartość o 10 większą.
 6. W edytorze pozycji zdefiniować nazwę w polu Lista warunków oraz opis w polu Opis, dla tworzonej listy warunków.
 7. Dodać pozycję listy warunków do tabeli obszaru roboczego za pomocą przycisku [Zastosuj wprowadzone dane].
 8. W celu dodania kolejnych pozycji do listy warunków należy powtórzyć punkty instrukcji od 4 do 7.
 9. Po zakończeniu pracy nad lista warunków zapisz zdefiniowaną konfigurację produktu przyciskiem [Zapisz].
Wskazówka
Do zdefiniowanych pozycji listy warunków można zdefiniować warunki oraz akcje, których tworzenie opisane jest poniżej.

Tworzenie nowego warunku

 1. Otworzyć aplikację Reguły konfiguracji produktu. W polu Konfiguracja produktu wybierz regułę, dla której zostanie zdefiniowany nowy warunek.
 2. W nagłówku aplikacji należy zmienić widok na Warunki i akcje.
 3. W nagłówku w polu Lista warunków zdefiniować listę warunków, dla której zostaną zdefiniowane warunki.
 4. Odświeżyć widok przyciskiem [Aktualizuj], w obszarze roboczym zostaną wyświetlone istniejące warunki oraz akcje dla wybranej listy warunków.
 5. W obszarze roboczym na pasku narzędzi wybrać przycisk [Warunek] w celu zdefiniowania nowej listy warunków dla konfiguracji.
 6. Należy zdefiniować numer dla tworzonego warunku w polu Numer pozycji. Domyślna wartość pola wynosi 10, każdy kolejny warunek automatycznie uzyskuje wartość o 10 większą
 7. Zdefiniować warunek w polu Warunek w edytorze pozycji.
 8. Dodać warunek do listy przyciskiem [Zastosuj wprowadzone dane].
 9. W celu zdefiniowania kolejnych warunków należy powtórzyć punkty instrukcji od 5 do 7.
 10. W celu edycji istniejącego warunku należy zaznaczyć go w obszarze roboczym i za pomocą przycisku [Edytuj zaznaczone pozycję], wyedytować w obszarze edytora pozycji.
 11. Po zakończeniu pracy nad warunkami zapisz zdefiniowaną konfigurację produktu przyciskiem [Zapisz].
Uwaga
W celu zdefiniowania warunków niezbędne jest zdefiniowanie parametrów konfiguracji oraz co najmniej jednej listy warunków.

Tworzenie nowej akcji

 1. Otworzyć aplikację Reguły konfiguracji produktu. W polu Konfiguracja produktu wybierz regułę, dla której zostanie zdefiniowana nowa akcja.
 2. W nagłówku aplikacji należy zmienić widok na Warunki i akcje.
 3. W nagłówku w polu Lista warunków wybrać listę warunków, dla której zostaną zdefiniowane akcje.
 4. Odświeżyć widok przyciskiem [Aktualizuj], w obszarze roboczym zostaną wyświetlone istniejące warunki oraz akcje dla wybranej listy warunków.
 5. W obszarze roboczym wybrać warunek, dla którego zostanie utworzona akcja.
 6. W celu zdefiniowania nowej akcji dla wybranego warunku możliwe jest skorzystanie z następujących przycisków:
  • [Aktywuj parametru konfiguracji]
   1. Wybrać parametr konfiguracji, który ma zostać aktywowany w polu Parametr konfiguracji.
   2. Zdefiniować warunek, dla którego parametr zostanie aktywowana lub dezaktywowana w polu Warunek. Należy pamiętać, że warunek zostanie sprawdzony w przypadku przyjęcia wartości PRAWDA przez warunek główny.
  • [Aktywuj edycję parametru konfiguracji]
   1. Wybrać parametr konfiguracji, która ma zostać aktywowany do edycji w polu Parametr konfiguracji.
   2. Zdefiniować warunek, dla którego edycja parametru zostanie umożliwiona lub uniemożliwiona w polu Warunek. Należy pamiętać, że warunek zostanie sprawdzony w przypadku przyjęcia wartości PRAWDA przez warunek główny.
  • [Wyświetl informacje dodatkowe]
   1. Zdefiniować treść informacji, która zostanie wyświetlona w polu Informacja dodatkowa.
  • [Zmień skupienie]
   1. Wybrać parametr konfiguracji w polu Parametr konfiguracji, do którego edycji użytkownik zostanie przeniesiony w przypadku przyjęcia przez warunek główny wartości PRAWDA.
  • [Zmień wartość]
   1. Wybrać parametr konfiguracji w polu Parametr konfiguracji, dla którego zostanie zmieniona wartość.
   2. Zdefiniować formułę w polu Formuła, która będzie obliczać wartość dla wybranego parametru konfiguracji w przypadku przyjęcia przez warunek główny wartości PRAWDA.
  • [Zmień zakres wartości]
   1. Wybrać parametr konfiguracji w polu Parametr konfiguracji, dla którego zostanie wyedytowany zakres wartości.
   2. Zdefiniować nowy zakres wartości dla wybranego parametru konfiguracji w polu Ograniczenie za pomocą przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane].
  • [Utwórz dodatkową pozycję]
   1. Wybrać artykuł sprzedaży w polu Artykuł sprzedaży, który zostanie dodany do zamówienia w przypadku przyjęcia przez warunek główny wartości PRAWDA.
   2. Wybrać jednostkę artykułu w polu Jednostka ilości. Jednostka musi być zgodna z jednostką sprzedaży zdefiniowaną dla wybranego artykułu w aplikacji Artykuły.
   3. Zdefiniować formułę, w polu Formuła ilości według której zostanie przeliczona ilość artykułu dodanego do zamówienia.
   4. Zdefiniować formułę, w polu Formuła ceny według której zostanie przeliczona cena artykułu dodanego do zamówienia.
  • [Eksportuj komunikat błędu]
   1. Zdefiniować treść komunikatu w polu Komunikat, który zostanie wyświetlony na zakładce Komunikaty w głównym oknie systemu w przypadku przyjęcia przez warunek główny wartości PRAWDA.
  • [Zmień listę warunków]
   1. Wybrać listę warunków w polu Lista warunków, która zostanie zastosowana w przypadku przyjęcia przez warunek główny wartości PRAWDA.
  • [Aktywuj etap]
   1. Wybrać etap konfiguracji, który ma zostać aktywowany w polu Etap.
   2. Zdefiniować warunek, dla którego etap zostanie aktywowany lub dezaktywowany w polu Warunek. Należy pamiętać, że warunek zostanie sprawdzony w przypadku przyjęcia wartości PRAWDA przez warunek główny.
  • [Udostępnij etap do edycji]
   1. Wybrać etap konfiguracji, który ma zostać aktywowany do edycji w polu Etap.
   2. Zdefiniować warunek, dla którego edycja etapu zostanie umożliwiona lub uniemożliwiona w polu Warunek. Należy pamiętać, że warunek zostanie sprawdzony w przypadku przyjęcia wartości PRAWDA przez warunek główny.

Szczegółowy opis przycisków oraz możliwości wprowadzanych danych znajduje się w artykule Reguły konfiguracji produktu.

Uwaga

Edytor pozycji w obszarze roboczym zmienia się w zależności od definiowanej akcji.
Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej liczby akcji dla jednego warunku.
Jeśli warunki są ze sobą sprzeczne zostanie zastosowany ostatni warunek o wartości PRAWDA.
System nie przeprowadza weryfikacji czy warunki oraz akcje nie są ze sobą sprzeczne.
W celu wykonania akcji przypisanych do warunku, warunek musi przyjąć wartość PRAWDA.

 1. Dodać akcję do listy przyciskiem [Zastosuj wprowadzone dane].
 2. W celu zdefiniowania kolejnych akcji dla wybranego warunku należy powtórzyć punkty instrukcji od 5 do 7.
 3. Po zakończeniu procesu dodawania akcji do warunków można przetestować zbudowaną konfigurację za pomocą przycisku [Wyświetl okno konfiguracji do testowania].
 4. Po zakończeniu pracy nad akcjami zapisz zdefiniowaną konfigurację produktu przyciskiem [Zapisz].

 

Czy ten artykuł był pomocny?