Wprowadzenie: Konfiguracja produktu

Wprowadzenie

Konfiguracja produktu jest wykorzystywana, jeśli dane właściwości lub parametry produktu są definiowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego produkt kontrahenta, na przykład na etapie składania oferty.

Konfigurator produktu umożliwia generowanie wariantów artykułu z wykorzystaniem dostosowanej technologii produkcji. Użytkownik wprowadza parametry konfiguracji w określonej kolejności, następnie na tej podstawie sprawdzane są parametry w zestawieniu materiałowym i marszrucie, zamawiane są materiały i zasoby, zlecane jest wykonanie operacji i przeliczne są ilości oraz czasy za pomocą formuł.

Zakres wykorzystania marszrut i zestawień materiałowych musi być dokładnie sprecyzowany. Możliwe jest zawarcie wszystkich parametrów konfiguracji w ramach jednego zestawienia materiałowego (dotyczy to również zestawień zagnieżdżonych) i marszruty, co daje możliwość wyprodukowania wielu różnych artykułów. Konfigurowalny produkt występujący w wielu wariantach może być jednoznacznie oznaczony tylko poprzez nadanie mu identyfikacji. Dlatego też, w niektórych przypadkach biznesowych, przydatnym rozwiązaniem jest utworzenie konfigurowalnego produktu zarządzanego za pomocą identyfikatorów i wykorzystanie ich automatycznego przypisania. W takiej sytuacji identyfikator jest automatycznie generowany na zamówieniu sprzedaży w momencie zapisu konfigurowalnego produktu. Identyfikator jest również wprowadzany na wygenerowanym zleceniu produkcyjnym.

Uwaga
Przy wykorzystaniu identyfikacji typu Numer artykułu z ewidencją stanu obowiązuje metoda automatycznego przypisywania numerów seryjnych. W rezultacie numer seryjny artykułu jest już wygenerowany i przypisany w zamówieniu sprzedaży. Dlatego też ilość dla jednej pozycji zamówienia sprzedaży musi być określona jako 1, jako że numer serii jest przenoszony do powiązanego zlecenia produkcyjnego. Skutkiem tego ilość produkcyjna artykułu w zleceniu produkcyjnym musi wynosić 1.

W procesie konfiguracji produktów niezbędne są trzy czynniki:

 • artykuł, który ma zostać skonfigurowany (posiadający dane produkcyjne)
 • zasady określające przebieg konfiguracji:
  • etapy i parametry konfiguracji
  • system zasad – warunki i akcje

Aby umożliwić zdefiniowanie ceny sprzedaży i koszt własny konfigurowanego produktu, należy podać schemat i rodzaj kalkulacji dla reguły konfiguracji, która będzie wykorzystywana na potrzeby wyliczeń dla produktu. W ramach schematu kalkulacji możliwy jest także podgląd pozycji kalkulacji, które zawierają informacje o cenach sprzedaży i kosztach własnych. Jeśli w trakcie konfiguracji generowane są pozycje dodatkowe, definicje ich ilości oraz wyliczenia cen są również tworzone za pomocą reguły konfiguracji produktu. Ceny pozycji dodatkowych są definiowane przy pomocy cenników sprzedaży.

Okno dialogowe konfiguracji produktu umożliwia zdefiniowanie parametrów konfiguracji, weryfikację danych i utworzenie konfiguracji według systemu zasad.

Proces konfiguracji produktu

Przedstawiony na schemacie proces umożliwia rozpoczęcie produkcji skonfigurowanego i przeliczonego produktu.

Formuły i warunki stosowane są w strukturach produkcyjnych w celu odzwierciedlenia w nich parametrów konfiguracji. W zależności od parametrów konfiguracji można wybrać materiały i zasoby lub operacje oraz przeliczyć czasy i ilości. Dla każdego skonfigurowanego produktu jest więc tworzone i wysyłane specjalne zlecenie produkcyjne. Dotyczy to również kalkulacji kosztów produkcji. Kalkulacje dla produktów oraz ich cen sprzedaży i kosztów własnych są przeliczane zgodnie z wartościami parametrów konfiguracji, a następnie udostępniane na ofertach i/lub zamówieniach sprzedaży. Kalkulacja kosztów produktu jest powiązana z ofertą lub zamówieniem sprzedaży przy pomocy łańcucha dokumentów powiązanych.

Uwaga
Możliwe jest również wykonanie prostej konfiguracji bez etapów i systemu zasad za pomocą parametrów konfiguracji dostępnych w ramach klasyfikacji cech artykułu. Nie jest wtedy konieczne określenie zasad konfiguracji dla artykułu produkcyjnego. Konfiguracja odbywa się w oknie dialogowym, kolejno wyświetlającym poszczególne pola bez wykorzystania żadnych ograniczeń, akcji czy warunków. W takim przypadku definiuje się parametry konfiguracji, których wartości określane są, na przykład, na ofercie sprzedaży i które odgrywają również rolę parametrów w procesie produkcji. W przypadku utworzenia prostej konfiguracji produktu nie jest możliwe automatyczne wyliczenie i określenie ceny sprzedaży i kosztu własnego, ani wygenerowanie pozycji dodatkowych.

Przykład trzyetapowej konfiguracji bez reguł

Definicje pojęć

Cechy artykułów

Cechy artykułów służą do opisu unikalnych właściwości produktów (np. artykuły, które są częściami do maszyn). Są one przyporządkowane do klasyfikacji cech artykułów. W aplikacji Klasyfikacje cech artykułów tworzy się cechy natomiast w aplikacji Cechy artykułu (na podstawie utworzonej klasyfikacji) przypisuje się je do artykułów. Definiowalne klasyfikacje cech artykułów umożliwiają tworzenie dowolnych systemów klasyfikacji. Cechy artykułów przejmowane są w ramach jednej klasyfikacji.

Wartości parametrów

Wartości parametrów to konkretne właściwości, które mogą zostać przyjęte przez dany parametr. Mogą one występować w postaci listy atrybutów, takich jak na przykład: stal, węgiel i aluminium, a także w postaci dowolnych wartości z danego zakresu, na przykład: 10.01, 12.19 czy 28.00.

Maksymalny plan pracy

Maksymalny plan pracy określa wszystkie możliwe operacje, jakie mogą wystąpić podczas produkcji artykułu produkcyjnego. Poprzez zastosowanie warunków w marszrucie możliwe jest wyselekcjonowanie wyłącznie tych operacji, które są wymagane do wyprodukowania konkretnej konfiguracji artykułu.

Maksymalne zestawienie materiałowe

Maksymalne zestawienie materiałowe określa wszystkie materiały, które mogą zostać wykorzystane do produkcji artykułu produkcyjnego. Poprzez zastosowanie warunków w zestawieniu materiałowym możliwe jest wyselekcjonowanie wyłącznie tych materiałów, które są niezbędne do wyprodukowania konkretnej konfiguracji artykułu.

Aplikacje

Poniżej zostały przedstawione aplikacje oraz ustawienia systemu niezbędne do poprawnego zdefiniowania artykułu konfigurowalnego.

Artykuły

Reguła konfiguracji przypisana w aplikacji Artykuły widok Produkcja do jednego lub wielu produktów musi odpowiadać danym produkcyjnym (zestawieniu materiałowemu oraz marszrucie), które również muszą być przypisane do danego artykułu/danych artykułów. W tym celu zalecane jest użycie metod produkcji, które można aktywować w aplikacji KonfiguracjaFunkcje → Funkcja Metody produkcji.

Jeśli metody produkcji nie są wykorzystywane, zestawienia materiałowe oraz marszruty mogą być ręcznie przypisane do zleceń produkcyjnych. W tym przypadku nie następuję sprawdzenie czy parametry konfiguracji struktury produkcyjnej użyte w formułach i warunkach odpowiadają parametrom konfiguracji artykułu. W niektórych warunkach nie ma możliwości uruchomienia planowania i kalkulacji zlecenia, ponieważ parametry konfiguracji użyte dla formuł i warunków są niedostępne.

Artykuł może być skonfigurowany:

 • za pomocą zdefiniowanych dla niego klasyfikacji cech artykułu i parametrów konfiguracji lub
 • za pomocą reguł konfiguracji produktu.

Standardowej konfiguracji produktu można dokonać w aplikacji Artykuły → widok Produkcja → sekcja Dane produkcyjne → przycisk [Utwórz konfigurację artykułu]. Standardowa konfiguracja jest używana podczas kalkulacji kosztów.

Uwaga
Artykuły konfigurowalne nie mogą być wykorzystywane jako pozycje składników zestawów i pozycje szczegółowe dla zestawów artykułów.

Reguły konfiguracji produktu

Aplikacja Reguły konfiguracji produktu składa się z czterech widoków, prezentujących następujące informacje:

 • Etapy konfiguracji i ich kolejność
 • Parametry konfiguracji, które należy uzupełnić w oknie konfiguracji (wymagany jest minimum jeden parametr)
 • Listy warunków (jeśli uzupełniane są warunki i akcje, wymagana jest przynajmniej jedna lista warunków)
 • Warunki i akcje

Więcej informacji znaleźć można w artykule Reguły konfiguracji produktu.

Oferty i zamówienia sprzedaży

System rozpoznaje, że dany produkt na ofercie lub zamówieniu sprzedaży jest konfigurowalny. W wyniku zaznaczenia lub zaakceptowania go na liście pozycji otwierane jest okno dialogowe konfiguracji.

Wskazówka
Okno konfiguracji produktu otworzy się automatycznie, jeśli w zdefiniowanych regułach konfiguracji istnieje minimum jedno pole obowiązkowe.

Przejmij skonfigurowany artykuł

Konfigurowalny artykuł może być w pełni zdefiniowany i wyliczony na samej ofercie sprzedaży. Konfiguracje stosowane są przy następujących czynnościach:

 • duplikacji skonfigurowanych pozycji
 • wstawienia pozycji przy użyciu przycisku [Wyszukaj i dodaj pozycje]
 • utworzenie zamówienia sprzedaży z oferty sprzedaży przy użyciu przycisku [Utwórz na podstawie oferty]

Ustalanie cen poprzez kalkulację kosztów produktu

Cenę sprzedaży oraz koszt własny artykułu konfigurowalnego określa się w ramach kalkulacji kosztu produktu. Cena sprzedaży jest wyliczana jako jednostkowa cena brutto. Wartość procentowa marży pokrycia ustalona dla artykułu sprzedaży jest wykorzystywana podczas weryfikacji marży pokrycia dla pozycji powiązanych ze skonfigurowanymi produktami.

W przypadku, gdy cena została pomyślnie wyliczona w kalkulacji kosztów produktu, kategoria pochodzenia ceny określana jest jako Konfiguracja produktu (pod warunkiem, że zapisano schemat i rodzaj kalkulacji dla parametru konfiguracji produktu). Jeśli wyliczenie się nie powiodło, nie ma możliwości zaakceptowania oferty lub zamówienia sprzedaży dla danego artykułu.

Uwaga
Jeśli wyliczenia nie są wykonywane automatycznie, należy ustawić pochodzenie ceny na manualne dla pozycji oferty/zamówienia, zaakceptować pozycję i zapisać ofertę/zamówienie. Następnie użytkownik może odszukać błąd w wygenerowanej kalkulacji produktów do oferty lub zamówienia.

Szczegółowy opis kalkulacji znajduje się w artykułach Kalkulacje produktów oraz Kalkulacje handlowe.

Powiązania między dokumentami

W wyniku zapisu oferty sprzedaży, na której znajduje się skonfigurowany produkt, system automatycznie generuje powiązanie między ofertą a kalkulacją produktu typu kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty sprzedaży.

W wyniku zapisu zamówienia sprzedaży, na którym znajduje się skonfigurowany produkt, system automatycznie generuje powiązanie między zamówieniem a kalkulacją produktu typu kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia. Dodatkowo system generuje zlecenie produkcyjne, dla którego również tworzone jest powiązanie.

Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego jest definiowane w aplikacji Rodzaje zamówień sprzedaży na zakładce Dane produkcyjne. Zlecenie produkcyjne jest generowane automatycznie po wykonaniu akcji Zwolnij dla pozycji.

Wskazówka
Jeśli zamówienie składa się z 10 pozycji, system tworzy 10 powiązań z 10 kalkulacjami zamówienia i 10 powiązań z 10 zleceniami produkcyjnymi.

Po wygenerowaniu zamówienia sprzedaży z oferty sprzedaży system zachowuje kalkulację oferty. Kalkulacja zamówienia natomiast jest generowana dodatkowo.

Zlecenie produkcyjne prezentuje w łańcuchu dokumentów powiązanych zamówienie sprzedaży. Powiązania z ofertą, kalkulacją zamówienia i zleceniem produkcyjnym są widoczne w łańcuchu dokumentów powiązanych zamówienia sprzedaży.

Pozycje dodatkowe na ofertach i zamówieniach sprzedaży

Pozycje dodatkowe są generowane za pomocą akcji w regule konfiguracji produktu. Pozycje takie są akceptowane na ofercie lub zamówieniu sprzedaży, gdzie wyświetlane są jako pozycje szczegółowe skonfigurowanego artykułu produkcyjnego. Pozycje dodatkowe muszą być artykułami sprzedaży. Dla akcji Utwórz dodatkową pozycję  w aplikacji Reguły konfiguracji produktu w widoku Warunki i akcje dostępne są pola dotyczące danych sprzedaży artykułu dodatkowego (jednostki miary, pola formuł do obliczenia ilości i ceny).Ustawienia pozycji dodatkowych zawsze zachowują zgodność z konfiguracją, a w zależności od zasad konfiguracji produktu, mogą również podlegać ustawieniom cenników sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat generowania dodatkowych pozycji dla artykułów konfigurowanych znajdują się w artykule Reguły konfiguracji produktu.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Planowanie zapotrzebowania materiałowego dla artykułów konfigurowalnych charakteryzuje się następująco:

 • Zlecenie produkcyjne dla produktu skonfigurowanego w procesie sprzedaży generowane jest z zamówienia. Oznacza to, że dla jednego źródła zapotrzebowania występuje dokładnie jedno pokrycie zapotrzebowania. W przypadku uruchomienia zlecenia produkcyjnego materiały potrzebne do produkcji są jednoznacznie określane w ramach zlecenia produkcyjnego. System nie stosuje wtedy specjalnych cech dla planowania.
 • Jeżeli zlecenie produkcyjne nie zostało wygenerowane lub uruchomione, w procesie planowania należy określić drugorzędne zapotrzebowanie na podstawie konfiguracji.
 • Standardowa konfiguracja tworzona jest w ramach danych skonfigurowanego artykułu produkcyjnego (aplikacja Artykuły → widok Produkcja → sekcja Dane produkcyjne → [Utwórz konfigurację artykułu]). Konfiguracja ta wykorzystywana jest jeśli w ramach danych planowania utworzono minimalny stan zapasów lub poziom ponownego zamówienia. Powiązane zapotrzebowanie drugorzędne jest w takim przypadku ustalane w odniesieniu do standardowej konfiguracji.
Uwaga
Propozycje produkcji nie mogą być generowane dla pierwszorzędnego zapotrzebowania wynikającego z przekroczenia minimalnego stanu zapasów lub poziomu ponownego zamawiania.
 • Skonfigurowane produkty, dla których określono źródło zapotrzebowania, są niezależne od minimalnego stanu zapasów lub poziomu ponownego zamawiania. Indywidualne propozycje planowania generowane są w odniesieniu do pojedynczych skonfigurowanych produktów. Propozycje planowania dla pierwszorzędnego zapotrzebowania na skonfigurowane produkty są zawsze rozpatrywane oddzielnie i nie są uwzględniane w podsumowaniach.
 • Konfiguracja jest brana pod uwagę podczas inicjowania zapotrzebowań drugorzędnych. Zapotrzebowanie materiałowe dla pierwszego stopnia struktury produkcyjnej kalkulowane jest w trakcie planowania. Zapotrzebowania drugorzędne nie są inicjowane w ramach konfiguracji.
 • Jeśli istnieje więcej niż jedna propozycja planowania w jednym okresie planowania, nie ma możliwości ręcznej zmiany wartości.
 • W przypadku konfigurowalnych propozycji planowania nie ma możliwości generowania propozycji produkcji, na przykład, dla produktów skonfigurowanych na zamówieniu sprzedaży lub produktów wymuszających propozycję planowania w związku z osiągnięciem minimalnego stanu zapasów lub poziomu ponownego zamawiania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?