Instrukcje: Partnerzy

Opis zagadnienia

W tym dokumencie opisano procedury do obsługi aplikacji Partnerzy. Procedury zawierają na przykład instrukcje tworzenia czy edycji partnera.

Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się w dokumencie Partnerzy, który oprócz innych obiektów opisuje pola i przyciski.

Tworzenie nowej organizacji

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Wybierz przycisk [Dodaj], a następnie Nowa organizacja na standardowym pasku symboli.
 3. W polu Partner w nagłówku wprowadź numer nowej organizacji.
Uwaga
System automatycznie określa numer z zakresu numerycznego Inne. Służy on do określania numeru partnera w widoku Podstawowe. Zakres numeryczny dla każdego widoku w aplikacji Partnerzy może być zapisany w Konfiguracji. Jeśli partnerowi zostanie przypisany własny numer, to wartości domyślne z Konfiguracji będą nadpisane.
 1. W polu Nazwa wprowadź nazwę organizacji.

Po naciśnięciu przycisku rombu wyświetlane jest okno dialogowe z polami do wprowadzenia elementów nazwy. Można wprowadzić maksymalnie trzy różne elementy. Cały opis firmy można wprowadzić jako elementy nazwy.

Przykład
Nazwa 1: Karl Mustermann

Nazwa 2: Zakup i sprzedaż rowerów

Nazwa 3: GmbH & Co KG

 1. Jeśli to konieczne, w nagłówku aplikacji wprowadź również hasło wyszukiwania dla nowej organizacji.
Uwaga
Jeśli hasło wyszukiwania nie zostanie uzupełnione, system automatycznie je określi na podstawie elementu imię (Nazwa 1) z pola nazwy oraz miejscowość z pola adresu.
 1. Wprowadź adres nowej organizacji w polu Adres w nagłówku, otwierając okno dialogowe za pomocą przycisku rombu.
Uwaga
Ważne jest, aby uzupełnić pola Kraj oraz Miejscowość. Pole Kod pocztowy jest również istotne, jeśli określony kraj korzysta z kodów pocztowych.
 1. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Tworzenie nowej osoby

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Wybierz przycisk [Dodaj], a następnie Nowa osoba na standardowym pasku symboli.
 3. W polu Partner w nagłówku wprowadź numer nowej osoby.
Uwaga
System automatycznie określa numer z zakresu numerycznego Inne. Służy on do określania numeru partnera w widoku Podstawowe. Zakres numeryczny dla każdego widoku w aplikacji Partnerzy może być zapisany w Konfiguracji. Jeśli partnerowi zostanie przypisany własny numer, to wartości domyślne z Konfiguracji będą nadpisane.
 1. Naciśnij przycisk rombu obok pola Nazwa.
  Zostanie otwarte okno dialogowe.
 1. Wprowadź elementy nazwy dla nowej osoby w oknie dialogowym.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Generowanie partnerów z szablonu partnerów

Warunki wstępne

System musi posiadać szablony partnerów.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Wybierz przycisk [Dodaj], a następnie Dodaj z szablonu na standardowym pasku symboli.
  Zostanie otwarte okno wyszukiwania szablonów partnerów.
 1. Wprowadź kryteria wyszukiwania w oknie wyszukiwania i naciśnij [Start].
  Okno wyszukiwania wyświetla szablony partnerów, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania.
 1. Wybierz jeden z szablonów partnerów i naciśnij [Zastosuj].
  Okno dialogowe zostanie zamknięte i pola partnera będą wypełnione odpowiednimi wartościami z szablonu partnera.
 1. Jeśli trzeba, zmodyfikuj wypełnione wpisy.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
W szablonach nie ma uzupełnionych wymaganych pól w danych dotyczących partnera. Dlatego, pod pewnymi warunkami, nadal ważne jest, aby je wprowadzić.

Kopiowanie partnerów

Kopiowanie partnerów w środowisku Single-Site

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, którego chcesz skopiować.
 3. Wybierz przycisk [Duplikuj] na standardowym pasku symboli.

Pojawi się okno dialogowe Duplikować partnera.

Uwaga
Jeśli w Konfiguracji zapisany jest zakres numeryczny dla partnerów, system automatycznie wygeneruje numer dla nowego partnera. Numer ten może być zmieniony ręcznie.
 1. Zmień lub utwórz numer partnera.
 2. Korzystając z pól wyboru zaznacz te dane, które mają być skopiowane.
 3. Naciśnij przycisk [OK].

System utworzy nowego partnera.

 1. Jeśli trzeba, zmodyfikuj dane.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Jeśli pole wyboru Predefiniowane relacje jest aktywne, partner źródłowy akceptuje dane typu relacji partnerskiej dla ról zdefiniowanych przez system. Przykładowo, wprowadzony odbiorca faktury jest przejmowany jako partner docelowy w widoku Klienci. Może to być sam partner źródłowy. Partner źródłowy zostałby wówczas przypisany do partnera docelowego jako odbiorca faktury.

Kopiowanie partnerów w środowisku Multi-Site

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, którego chcesz skopiować.
 3. Wybierz przycisk [Duplikuj] na standardowym pasku symboli.

Pojawi się okno dialogowe Duplikować partnera.

Uwaga
Jeśli w Konfiguracji zapisany jest zakres numeryczny dla partnerów, system automatycznie wygeneruje numer dla nowego partnera. Numer ten może być zmieniony ręcznie.
 1. Zaznacz pole Dane wszystkich organizacji, jeśli chcesz przejąć strukturę organizacyjną partnera źródłowego przez partnera docelowego.
Uwaga
Możliwe jest, że kilka z pól będzie nieaktywnych i nie będzie możliwości ich zaznaczenia. Może się to zdarzyć wtedy, gdy nie ma takich danych u partnera źródłowego w wybranej organizacji dla odpowiedniej roli.

Jeśli aktywujesz pole Dane wszystkich organizacji, te pola będą mogły być wybrane pod pewnymi warunkami. Jednym z wymagań jest, aby istniały odpowiednie dane dla partnera źródłowego na poziomie innej organizacji i aby ta rola nie była oznaczona do usunięcia na poziomie mandanta.

 1. Zmień lub utwórz numer partnera.
 2. Naciśnij przycisk [OK].

System wygeneruje nowego partnera.

 1. Jeśli trzeba, zmodyfikuj dane.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

W środowisku Multi-Site możliwe jest zastosowanie struktury organizacyjnej partnera źródłowego przez partnera docelowego. Poniższa tabela przedstawia efekty poszczególnych ustawień.

Przypadek 1: Partner docelowy jeszcze nie istnieje

Parametr Dane wszystkich organizacji jest aktywny

Efekt

Tak

Hierarchia

Nie

Mandant

Przypadek 2: Partner docelowy już istnieje
Wybrana organizacja staje się odpowiedzialną organizacją u partnera docelowego.

Jeśli partner docelowy już istnieje, nagłówek nie może być wybrany do skopiowania. Poniższa tabela przedstawia Organizację dla wybranej organizacji:

Partner docelowy

Parametr Dane wszystkich organizacji jest aktywny

Rola istniejąca dla

Czy organizacja jest odpowiedzialna

Efekt

Mandant

Organizacja

Tak

Tak

-

-

Błąd

Tak

Nie

-

Nie

Błąd

Tak

Nie

-

Tak

Hierarchia

Nie

Tak

Tak

-

Błąd

Nie

Tak

Nie

-

Organizacja

Nie

Nie

-

Nie

Błąd

Nie

Nie

-

Tak

Mandat

Hierarchia:Wpisy w kolumnie Efekt oznaczają:

 • Wymagane poziomy i obiekty biznesowe ról tworzone są zgodnie z hierarchiczną strukturą źródłowego.
 • Organizacja:
  Wybrana rola istnieje dla partnera docelowego. Jednak nie ma jeszcze danych dla wybranej organizacji. Wybrana organizacja przejmuje przetwarzanie danych.
 • Mandant:
  Nowa rola utrzymywana jest tylko na poziomie mandanta.
 • Błąd:
  Kombinacja nie jest prawidłowa i przy zapisie wyświetlany jest komunikat błędu.

Generowanie nowej wersji dla partnera

Uwaga
Możesz wygenerować jedną nową wersję dla partnera w każdym widoku z wyjątkiem widoku Relacje.

Warunki wstępne

Nowa wersja może być wprowadzona tylko przez tych użytkowników, którzy są przypisani do organizacji odpowiedzialnej za partnera.

Instrukcje:

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera dla którego ma być wygenerowana nowa wersja.
 3. Wybierz przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku symboli.
 4. W polu Obowiązujący od wprowadź przyszłą datę, od której nowa wersja partnera będzie obowiązywać.
 5. Jeśli trzeba, zmodyfikuj dane w polach nagłówka i w obszarze roboczym.
 6. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Generowanie nowych ról partnera

Warunki wstępne

Nowa rola partnera może być wprowadzona tylko przez tych użytkowników, którzy są przypisani do organizacji odpowiedzialnej za partnera.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, do którego ma być przypisana nowa rola.
 3. Wybierz odpowiedni widok na standardowym pasku symboli.

W środowisku Multi-Site, nowe role muszą być utworzone najpierw na poziomie mandanta. Zatem aplikacja automatycznie przechodzi do organizacji mandanta w celu dodania nowej roli.

 1. Wprowadź odpowiednie dane dla nowej roli.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Dane nowej roli są najpierw tworzone na poziomie mandanta w środowisku Multi-Site, bez względu na aktualnie wybraną organizację. Jeśli to możliwe, to nowa rola jest automatycznie przejmowana przez aktualnie wybraną organizację.

Usuwanie partnerów

Dane partnera nie są usuwane bezpośrednio, muszą mieć najpierw wstawiony znacznik usuwania. Usunięte bezpośrednio mogą być tylko te wersje partnera lub jedne z jego ról, których cały okres ważności zawarty jest w przyszłości (wersja jeszcze nie obowiązuje), ponieważ nie można ich jeszcze używać.

Usuwanie przyszłych wersji partnerów

Warunki wstępne

Istnieje partner, który będzie obowiązywać dopiero w przyszłości.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację „Partnerzy” w widoku „Podstawowe”.
 2. Jeśli to konieczne, przełącz widok.
 3. Przełącz wersję na tą, która ma być usunięta.
  Przycisk „Usuń” będzie aktywny.
 1. Naciśnij przycisk „Usuń” na standardowym pasku symboli.
  Wybrana wersja partnera lub rola będzie usunięta.

Uwaga
Okres ważności poprzedniej wersji będzie odpowiednio wydłużony.

Wstawianie znacznika usuwania do nagłówka

Warunki wstępne

Partner nie został jeszcze oznaczony do usunięcia. Użytkownik musi posiadać uprawnienia w organizacji odpowiedzialnej partnera, w przeciwnym razie przycisk Wstaw znacznik usuwania nie będzie aktywny.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, który ma być oznaczony do usunięcia.
 3. Wybierz przycisk Wstaw znacznik usuwania.
  Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że partner będzie oznaczony do usunięcia.
 1. Potwierdź, że chcesz kontynuować, jeśli faktycznie chcesz oznaczyć partnera do usunięcia.
  Partner i wszystkie jego role będą oznaczone do usunięcia we wszystkich organizacjach i wszystkich wersjach.
Uwaga
Działanie Usuń znacznik usuwania nie spowoduje cofnięcia tej akcji. Niektóre role mogą mieć znacznik usuwania przed usunięciem nagłówka. Nie ma to jednak znaczenia po usunięciu nagłówka.

Wstawianie znacznika usuwania do roli

Warunki wstępne

Rola partnera nie została jeszcze oznaczona do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, który ma być oznaczony do usunięcia.
 3. Wybierz widok, w którym chcesz wstawić znacznik usuwania.
 4. W środowisku Multi-Site wybierz organizację, dla której zastosowanie ma być oznaczone do usunięcia.
 5. Wybierz przycisk „Wstaw znacznik usuwania”.
  Jeśli wybierzesz mandanta jako organizację w środowisku Multi-Site, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, że wybrana rola będzie oznaczona do usunięcia we wszystkich organizacjach.
 1. Potwierdź, że chcesz kontynuować, jeśli faktycznie chcesz oznaczyć rolę do usunięcia.
  Wybrana rola będzie posiadać znacznik usunięcia we wszystkich wersjach. Jeśli wybrany jest mandant w środowisku Multi-Site, partner zostanie oznaczony do usunięcia we wszystkich organizacjach.

Jeśli mandant został wskazany jako organizacja, działanie Usuń znacznik usuwania nie spowoduje cofnięcia tej akcji, ponieważ rola ta mogła już wcześniej być oznaczona do usunięcia w poszczególnych organizacjach. Nie ma to jednak znaczenia po oznaczeniu jej do usunięcia z poziomu mandanta.

Usuwanie znacznika usuwania z nagłówka

Warunki wstępne

Partner został oznaczony do usunięcia. W środowisku Multi-Site użytkownik musi być przypisany do organizacji odpowiedzialnej partnera.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, dla którego znacznik usuwania ma być usunięty.
 3. Wybierz przycisk Usuń znacznik usuwania.
  Znacznik usuwania będzie usunięty z partnera.

Usuwanie znacznika usuwania z roli

Warunki wstępne

Rola partnera ma wstawiony znacznik usuwania.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, którego znacznik usuwania ma być usunięty.
 3. Wybierz odpowiedni widok partnera.
 4. W środowisku Multi-Site wybierz odpowiednią organizację.
 5. Wybierz przycisk Usuń znacznik usuwania.
  Znacznik usuwania będzie usunięty z wybranej roli w wybranej organizacji.
Uwaga
W środowisku Multi-Site: nawet jeśli wybrana organizacja jest mandantem, znacznik usuwania będzie usunięty tylko z tej organizacji.

Dodawanie zdjęcia

Zdjęcie ułatwia identyfikację partnera. Jeśli tworzony jest nowy partner lub otwarty już istniejący, ikona partnera wyświetlana jest w nagłówku jako przykład. Poniżej została opisana procedura dodania zdjęcia do danych podstawowych partnera.

Warunki wstępne

Jeśli chcesz przypisać zdjęcie do partnera, zapisz plik ze zdjęciem w Repozytorium wiedzy (kstore). Nie można przypisać zdjęcia zapisanego lokalnie. W środowisku Multi-Site użytkownik musi należeć do organizacji odpowiedzialnej partnera.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, dla którego ma być przypisane zdjęcie.
 3. Naciśnij standardową ikonę partnera w nagłówku.
  Zostanie otwarte okno wyboru pliku.
 4. Wybierz zdjęcie, które ma być wyświetlane dla otwartego partnera.
 5. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Aby uzyskać najlepszy wygląd, obraz powinien mieć rozmiar 128 x 106 pikseli.

Zmiana organizacji

 1. W panelu nawigacyjnym przejdź do zakładki Struktura organizacyjna. Zostaną wyświetlone wszystkie organizacje, do których posiadasz uprawnienia.
 2. Kliknij dwukrotnie na organizację, do której chcesz się przełączyć. W tym samym czasie możesz również zmienić widok ról. Wybierz jedną z ikon ról.

System otworzy dane wybranej organizacji.

Uwaga
Załadowana instancja wyświetla organizację w nawiasie.

Pobieranie danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Wybrana organizacja musi mieć możliwość zastosowania danych ról. Przykładowo, tylko organizacje zakupowe mogą przejmować dane dostawców.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, który ma przejąć dane.
 3. Przejdź do odpowiedniego widoku na standardowym pasku przycisków, aby wybrać, które dane mają zostać pobrane.
 4. Wybierz organizację dla której dane te mają zostać pobrane.
 5. Po wybraniu organizacji przycisk [Pobierz dane dla wybranej organizacji] jest aktywny.
 6. Wybierz przycisk [Pobierz dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku symboli.
 7. W celu zapisania danych należy wybrać przycisk [Zapisz].

Zastosowanie edycji danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Wybrana organizacja musi mieć możliwość zastosowania edycji danych ról. Przykładowo, tylko organizacja zakupowa mogą wprowadzić dane dostawcy.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz partnera, który ma przejąć przetwarzanie danych.
 3. Przejdź do odpowiedniego widoku na standardowym pasku przycisków, aby wybrać, które dane mają zostać pobrane. Wybierz organizację dla której dane te mają zostać pobrane.
 4. Wybierz organizację dla której dane te mają zostać pobrane.
 5. Po wybraniu organizacji przycisk [Zastosuj edycję danych dla wybranej organizacji]jest aktywny.
 6. Wybierz przycisk [Zastosuj edycję danych dla wybranej organizacji] dla wybranej organizacji na standardowym pasku symboli.
 7. Pobrane dane podlegają edycji.
 8. W celu zapisania danych należy wybrać przycisk [Zapisz].

Tworzenie nowej relacji z partnera

Warunki wstępne

W aplikacji Typy relacji partnera wprowadzony został nowy typ relacji. Relacje partnera mogą być utworzone tylko dla własnych typów, które nie były predefiniowane.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy.
 2. Otwórz partnera, dla którego ma być wygenerowana nowa relacja.
 3. Przejdź do widoku Relacje.
 4. Wybierz przycisk Nowy na pasku narzędzi w sekcji Relacje.

Zostanie utworzony nowy wiersz w tabeli.

 1. Uzupełnij wymagane pola.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Usuwanie relacji z partnerem

Warunki wstępne

W aplikacji Typy relacji partnerskich wprowadzony został nowy typ relacji. Mogą być usunięte tylko te relacje partnerów, których typ nie jest predefiniowany.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy.
 2. Otwórz partnera, którego relacja ma zostać usunięta.
 3. Przejdź do widoku Relacje.
 4. Zaznacz wiersz z relacją, którą chcesz usunąć.
 5. Wybierz przycisk [Usuń] na pasku narzędzi w sekcji Relacje.

Zaznaczone wiersze tabeli zostaną oznaczone do usunięcia.

 1. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Wybrane wiersze tabeli zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?