Instrukcje: Partnerzy widok Klient

W dokumencie znajdują się wskazówki dotyczące obsługi widoku Klient w aplikacji Partnerzy. Instrukcja zawiera m.in. przykład tworzenia czy edycji klienta.

Więcej informacji na temat widoku Klient w aplikacji Partnerzy znajduje się w dokumencie Partnerzy widok Klient.

Tworzenie nowego klienta

Warunki wstępne

W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywowanymi Uprawnieniami do treści, wybrana organizacja musi być organizacją sprzedażową. Tylko użytkownicy przypisani do tej samej organizacji, która jest podana jako Właściwa organizacja dla danego partnera, mogę generować nowe role partnera.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz partnera, dla którego wprowadzony zostanie klient. Jeśli trzeba, należy zmień pole Status zastosowania klienta w obszarze roboczym pod zakładką Dane klienta. Dostępne są statusy: Dostępny i Zablokowany.
 3. Wybierz klasyfikację klienta w polu Klasyfikacja 1.
 4. Wybierz Warunki dostawy w polu o tej samej nazwie w sekcji Dane dostawy.

Jeśli to konieczne, należy wypełnić również pozostałe pola.

 1. Możliwa jest weryfikacja ustawień za pomocą przycisku [Weryfikuj] lub wybierając na klawiaturze przycisk F2.
 2. W przypadku konieczności, można przejść do widoku Podstawowe i wprowadzić np. dane kontaktowe.
Uwaga
Wymagane pola m.in. w widoku Podstawowe są oznaczone czerwonym znacznikiem w narożniku pola. Najczęściej brakuje adresu e-mail, numeru telefonu i faksu.
 1. Wybrać przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie klientów

Aby usunąć klienta w pierwszej kolejności należy wstawić znacznik usuwania. Usunięte mogą być tylko te wersje dostawcy, których cały okres ważności zawarty jest w przyszłości, ponieważ nie były jeszcze używane nigdzie w systemie.

Wstawianie znacznika usuwania do klienta

Warunki wstępne

Klient nie został jeszcze oznaczony do usunięcia.

Instrukcja wstawiania znacznika usuwania

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz klienta, który ma zostać oznaczony do usunięcia.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Wybierz przycisk [Wstaw znacznik usuwania].

 

Uwaga
Jeśli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem oznacza to, że operacja ta wpłynie na kilka innych obszarów np. zmiany mogą wpłynąć na kilka organizacji.

Akcja Usuń znacznik usuwania nie usuwa całkowicie znacznika ze wszystkich danych, których dotyczyła.

Uwaga
Okno z ostrzeżeniem pojawia się wtedy, gdy akcja może mieć wpływ również na innych klientów od tego, który jest aktualnie otwarty.

 

 1. Po potwierdzeniu ostrzeżenia klient będzie oznaczony do usunięcia i zapisany.

 

Uwaga
Klient zawiera znacznik usuwania we wszystkich wersjach. Jeśli w środowisku wielofirmowym wybrany jest mandant, klient będzie oznaczony do usunięcia we wszystkich organizacjach.

 

Usuwanie znacznika usuwania z klienta

Warunki wstępne

Klient został oznaczony do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz klienta, dla którego znacznik usuwania ma być usunięty.
 3. W środowisku wielofirmowym należy wskazać organizację, której edytowany jest partnera.
 4. Wybierz przycisk [Usuń znacznik usuwania].

Znacznik usuwania będzie usunięty z klienta.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym: nawet jeśli wybrana organizacja jest mandantem, znacznik będzie usunięty tylko z wybranej organizacji.

Usuwanie wersji klienta

Warunki wstępne

Istnieje wersja klienta, która będzie obowiązywała w przyszłości.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klienci.
 2. Otwórz klienta, którego wersja ma zostać usunięta.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Korzystając z przycisków [Dalej] i [Powrót] należy zweryfikować pole Obowiązuje od i przejść do wersji klienta, która ma być usunięta.
 5. Po wybraniu przycisku [Usuń] na standardowym pasku przycisków wersja klienta zostanie usunięta.

 

Uwaga
Po usunięciu przyszłej wersji, okres ważności poprzedniej wersji zostanie odpowiednio wydłużony.

Tworzenie nowej wersji klienta

Warunki wstępne

W celu wygenerowania nowej wersji, ważne jest, aby partner był klientem. W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna mieć możliwość edycji danych.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz partnera, dla którego ma być utworzona nowa wersja.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wybrać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Naciśnij przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków wygenerowana zostanie nowa wersja klienta.
 5. Należy wprowadzić przyszłą datę w polu Obowiązuje od, od której klient będzie obowiązywał.
 6. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowa wersja klienta zostanie zapisana.

 

Zmiana statusu zastosowania dla klienta

Możesz zmienić status zastosowania klienta poprzez jego udostępnienie lub zablokowanie.

Uwaga
W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści, blokada ustawiona dla mandanta jest ważna dla wszystkich organizacji.

 

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz klienta, dla którego ma zostać zmieniony status zastosowania.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partnera.
 4. Zmień wartość pola Status na Dostępny lub Zablokowany.
 5. W przypadku zablokowania, w polu Zablokowany do należy wprowadzić przyszłą datę, do której klient nie może być używany.
 6. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowy status zostanie zapisany.

 

Uwaga
Jeśli klient jest zablokowany, pomimo ustawienia statusu jako Dostępny, należy sprawdzić, czy parametr Dłużnik jest aktywny w widoku Rachunkowość dla przypisanego klienta. Dane finansowe firm odpowiedzialnej za wybraną organizację muszą być zweryfikowane w środowisku wielofirmowym.

Zastosowanie danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność jest dostępna tylko w środowisku jedno/wielofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz partnera, którego dane klienta mają być przejęte.
 3. Wybierz organizację, dla których ma nastąpić przejęcie klienta.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.
 5. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, dane klienta zostaną przejęte przez wybraną organizację z organizacji nadrzędnej.

Zastosowanie edycji danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym. Wybrana organizacja musi mieć uprawnienia do edycji swoich danych podstawowych.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Klient.
 2. Otwórz partnera, dla którego chcesz przejąć przetwarzanie danych.
 3. Wybierz organizację, dla którego ma nastąpić przejęcie danych klienta.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj edycję danych dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.

Dane klienta mogą być edytowane w wybranej organizacji.

 1. Dane mogą zostać zmodyfikowane.
 2. Po wybraniu [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, edytowane dane zostaną zapisane.

 

Szablony dokumentów

Tabela Szablony dokumentów wyświetla w pierwszej kolejności domyślne wartości, które były ustawione dla dokumentów w aplikacji Konfiguracja – bez możliwości edycji. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania szablonów dla kombinacji: Typ dokumentu i Nośnik, pod warunkiem, że taki warunek nie istnieje.

Szablony mogą być usunięte, jednak tylko te, których dane nie pochodzą z Konfiguracji.

Uwaga
Jeśli rekord ma dane domyślne z Konfiguracji, w polu Typ dokumentu wyświetlana jest podpowiedź Pochodzenie danych: Konfiguracja.

Zmiana szablonów dokumentów

 1. Wybierz rekord, który ma być zmieniony i zmodyfikuj zawartość pól.
 2. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

 

Jeśli inne rekordy dla zmienionego typu dokumentu pochodzą z Konfiguracji, one również zostaną zapisane automatycznie.

Dodawanie szablonu dokumentu

 1. Aby utworzyć nowy szablon, wybierz przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków.
 2. Należy wybrać: typ dokumentu, nośnik i szablon dokumentu w odpowiednich polach. Wybierz adres odbiorcy i aktywuj parametr Preferowany.
 3. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, zostanie zapisany nowy szablon dokumentu.
Uwaga
Kombinacja typu dokumentu i nośnika musi pojawić się w tabeli tylko raz.

Usuwanie szablonu dokumentu

Warunki wstępne

Partner ma utworzone szablony dokumentów przez użytkownika. Rekordy z wartościami domyślnymi z Konfiguracji nie mogą być usunięte.

Instrukcje

 1. Wybierz wiersz z szablonem dokumentu, który ma być usunięty.
 2. Po wybraniu przycisku [Usuń] na standardowym pasku przycisków, do wskazanego wiersza zostanie wstawiony znacznik usuwania.
 3. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, szablon zostanie usunięty.

 

Czy ten artykuł był pomocny?