Instrukcje: Partnerzy widok Pracownik

W tym dokumencie znajdują się wskazówki dotyczące obsługi widoku Pracownik w aplikacji Partnerzy. Instrukcja zawiera m.in. przykład tworzenia czy edycji pracownika. Tylko partnerzy typu Osoba mogą posiadać dane w widoku Pracownik.

Tworzenie nowego pracownika

Warunki wstępne

Tylko użytkownicy przypisani do tej samej organizacji, która jest podana jako Właściwa organizacja dla danego partnera, mogą generować nowe role partnera.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy.
 2. Otwórz partnera, dla którego wprowadzony zostanie pracownik.
 3. Jeżeli trzeba, należy zmienić pole Status zastosowania pracownika w obszarze roboczym, pod zakładką Dane pracownika. Dostępne statusy Dostępny i Zablokowany.
 4. Wybierz klasyfikacje pracownika w polu Klasyfikacja 1.
 5. W przypadku konieczności, można przejść do widoku Podstawowe i wprowadzić np. dane kontaktowe.

Usuwanie pracownika

Aby usunąć pracownika w pierwszej kolejności należy wstawić znacznik usuwania. Usunięte mogą być tylko te wersje pracownika, których cały okres ważności zawarty jest w przyszłości, ponieważ nie były jeszcze używane nigdzie w systemie.

Wstawianie znacznika usuwania do pracownika

Warunki wstępne

Pracownik nie został jeszcze oznaczony do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Pracownik.
 2. Otwórz pracownika, który ma zostać zaznaczony do usunięcia.
 3. Wybierz przycisk [Wstaw znacznik usuwania].
 4. Po potwierdzeniu ostrzeżenia dostawca będzie oznaczony do usunięcia i zapisany.
Uwaga
Pracownik zawiera znacznik usuwania we wszystkich wersjach.

Usuwanie znacznika usuwania z pracownika

Warunki wstępne

Pracownik został oznaczony do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy.
 2. Otwórz partnera, dla którego znacznik usuwania ma być usunięty.
 3. Przejdź do widoku Pracownik.
 4. Wybierz przycisk [Usuń znacznik usuwania].

Znacznik usuwania będzie usunięty z partnera.

Usuwanie wersji pracownika

Warunki wstępne

Istnieje wersja pracownika, która będzie obowiązywała w przyszłości.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Partnerzy.
 2. Otwórz pracownika, którego wersja ma zostać usunięta.
 3. Korzystając z przycisków [Dalej] i [Powrót] należy zweryfikować pole Obowiązuje od i przejść do wersji pracownika, która ma być usunięta.
 4. Po wybraniu przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków wersja pracownika zostanie usunięta.
Uwaga
Po usunięciu przyszłej wersji, okres ważności poprzedniej wersji zostanie odpowiednio wydłużony.

Tworzenie nowej wersji pracownika

Warunki wstępne

W celu wygenerowania nowej wersji, ważne jest, aby partner był pracownikiem.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Pracownik.
 2. Otwórz partnera, dla którego ma być utworzona nowa wersja.
 3. Naciśnij przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków, wygenerowana zostanie nowa wersja pracownika.
 4. Należy wprowadzić przyszłą datę w polu Obowiązuje od, od której dostawca będzie obowiązywał.
 5. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowa wersja pracownika zostanie zapisana.

Zmiana statusu zastosowania dla pracownika

Można zmienić status zastosowania pracownika poprzez jego udostępnienie lub zablokowanie.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Pracownik.
 2. Otwórz pracownika, dla którego ma zostać zmieniony status zastosowania.
 3. Zmień wartość pola Status na Dostępny lub Zablokowany.
 4. W przypadku zablokowania, w polu Zablokowany do należy wprowadzić przyszłą datę, do której pracownik nie może być używany.
 5. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowy status zostanie zapisany.

Czy ten artykuł był pomocny?