Partnerzy widok Pracownik

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące widoku Pracownik w aplikacji Partnerzy.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partnerzy znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Obszar roboczy: widok Pracownik

Widok Pracownik składa się z następujących zakładek:

 • Dane pracownika
 • Tekst
 • Inne pola 
Aplikacja Partnerzy widok Pracownik

Zakładka Dane pracownika

Ta zakładka pozwala na wprowadzanie, wyświetlanie oraz edycję danych partnera z rolą Pracownik.

Zakładka Dane pracownika

Dostępne pola:

 • Status – należy wybrać status dla roli Pracownik:
  • Dostępny
  • Zablokowany
 • Zablokowany do – pole aktywne, gdy wybrano status W polu tym należy wprowadzić datę, do której rola Pracownik ma być zablokowana
 • Numer referencyjny – dodatkowy identyfikator personalny, może składać się z liczb, liter lub ich kombinacji
 • Pracodawca – osoba, dla której pracuje dodawany Pracownik
 • Klasyfikacja 1 – 5 – należy wybrać klasyfikację do której będzie przynależał pracownik
Uwaga
Klasyfikacje są tworzone w aplikacji Klasyfikacje  w module Baza.
 • Funkcja – należy wprowadzić numer/identyfikator danego stanowiska, na przykład pracownik może mieć stanowisko Sprzedawcy lub Kierownika sklepu
Uwaga
Funkcje są tworzone w aplikacji Funkcje  w module Baza.

Zakładka Tekst

Zakładka Tekst

Na zakładce można tworzyć dodatkowe opisy dla Partnera. Zwykle są one używane przy wydruku dokumentów.

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji na przykład, gdy wymagane jest określenie pól zdefiniowanych przez użytkownika w celu uzupełnienia informacji. Pola zdefiniowane przez użytkownika są powiązane z obiektem biznesowym, dlatego muszą być zdefiniowane niezależnie od siebie we wszystkich widokach.

Na zakładce dostępne są przyciski:

 • [Właściwości] – otwiera okno właściwości pól zdefiniowanych przez użytkownika
 • [Dodaj] – otwiera okno tworzenia nowego pola, przez użytkownika
 • [Usuń] – otwiera okno, w którym można usunąć wybrane pole zdefiniowane przez użytkownika, można usunąć wyłącznie te pola, z których wygenerowana był schemat tabeli
 • [Organizuj] – otwiera okno, w którym można modyfikować rozmieszczenie nowych pól
 • [Utwórz schemat tabeli] – tworzy zlecenie w tle, generowania schematu tabeli nowo zdefiniowanych pól

Rodzaje pól i ich znaczenie zostały opisane w dokumencie Instrukcja obsługi. Dokument opisuje również procedury do tworzenia takich pól.

Czy ten artykuł był pomocny?