Raport: Artykuły sprzedaży

Za pomocą aplikacji Raport: Artykuły sprzedaży można wydrukować, zapisać w formie pliku lub przesłać informacje na temat artykułów sprzedażowych zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami.

Aplikacja składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametr i Ustawienia.

Raport: Artykuły sprzedaży

Sekcja Parametr

Za pomocą parametrów użytkownik może zawęzić kryteria wyszukiwania artykułów. Dostępne parametry:

 • Tytuł – nazwę dla raportu w tym polu można nadać ręcznie. Domyślną wartością jest Artykuł sprzedaży.
 • Artykuł – pole pozwala na wskazanie jednego lub wielu artykułów. Nazwę artykułu można wpisać ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] po prawej stronie wiersza.
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu artykułu, według którego będą pobierane artykuły do wydruku. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Oznaczenie na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Właściwa organizacja – pole umożliwia wybranie organizacji ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Właściwa organizacja na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Typ artykułuumożliwia ograniczenie artykułów drukowanych na raporcie za pomocą filtra Typ artykułu. Typ artykułu należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje na liście. Typ artykułu możliwy jest do sprawdzenia w aplikacji Artykuły po najechaniu kursorem na miniaturę.
 • Typ materiału umożliwia ograniczenie artykułów drukowanych na raporcie za pomocą filtra Typ materiału. Typ materiału należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie parametry na liście. Typ materiały możliwy jest do sprawdzenia w aplikacji Artykuły po najechaniu kursorem na miniaturę.
 • Status – pole umożliwia wybranie z rozwijanej listy statusu zastąpienia artykułu. Status artykułu można sprawdzić na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Status artykułu – umożliwia wybranie statusu dostępności artykułu z rozwijanej listy. Status artykułu można sprawdzić na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Klasyfikacja 1 – umożliwia wskazanie klasyfikacji, według której artykuły mają zostać pobrane do raportu. Klasyfikację można wskazać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] Klasyfikacja artykułu pobierana jest z karty artykułu w aplikacji Artykuły –> widok Sprzedaż -> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 2 – umożliwia wskazanie dodatkowej klasyfikacji artykułu, według której zostanie on pobrany do raportu. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu w aplikacji Artykuły –> widok Sprzedaż –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 3 – umożliwia wskazanie dodatkowej klasyfikacji artykułu, według której zostanie on pobrany do raportu. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu w aplikacji Artykuły –> widok Sprzedaż –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 4 – umożliwia wskazanie dodatkowej klasyfikacji artykułu, według której zostanie on pobrany do raportu. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu w aplikacji Artykuły –> widok Sprzedaż –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 5 – umożliwia wskazanie dodatkowej klasyfikacji artykułu, według której zostanie on pobrany do raportu. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu w aplikacji Artykuły –> widok Sprzedaż –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja ABC – umożliwia ograniczenie liczby artykułów drukowanych na raporcie za pomocą przypisanej do danego artykułu klasyfikacji ABC artykułu sprzedaży. Klasyfikacja ABC polega na nadaniu artykułom priorytetu. Oznaczenie A oznacza najwyższy priorytet, C – najniższy. Typ klasyfikacji zależy od przypisanego artykułowi typu w aplikacji Artykuły –> widok Sprzedaż –> zakładka Ogólne –> sekcja Dane dostawy.
 • Pokaż teksty w raporcie za pomocą tego parametru można wybrać, czy przechowywane dla artykułu sprzedaży teksty mają być wydrukowane
 • Drukuj teksty we wszystkich językach – z pomocą tego parametru można wybrać, czy przechowywane dla artykułu sprzedaży teksty mają być drukowane we wszystkich językach. Parametr dostępny po wcześniejszym zaznaczeniu parametru Pokaż teksty w raporcie.
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania artykułów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych artykułów sprzedażowych.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w aplikacji Ustawienia użytkownika-> zakładka Wygląd.
 • Medium raportu (pole obowiązkowe) – za pomocą rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem.

Po wybraniu opcji: Drukarka dostępne są poniższe opcje:

  • Drukarka – w polu należy wybrać urządzenie za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru przy drukowaniu jednej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego pola można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format wydruku papieru. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – pole określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna dla urządzeń obsługujących druk dwustronny.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wizualizuje wybraną orientację.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według strony (domyślnie zaznaczona opcja), czy według egzemplarza
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech egzemplarzach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet raportu – określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta, jeśli taka jest dostępna
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym raport ma zostać zapisany.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy plikowi raportu.
  • Typ pliku – pole dostępne po wybraniu wartości Do pliku w polu Zapis wydruku. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format pliku w jakim raport zostanie zapisany.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka kliencka – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Fax dostępne są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Wybór faksu aktywuje pozostałe pola w tej sekcji.
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który ma zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4
  • Priorytet wydruku – określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks obsługuje druk dwustronny.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy określić, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas, w ciągu którego dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje opcje:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Nadawca– adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym zalogowanego użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
  • Odbiorca – pole należy uzupełnić adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać kopię wiadomości. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać kopię wiadomości. Adresy te nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – temat wiadomości
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu, jeśli wybrana bramka e-mail posiada taką opcję
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet wysłania – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu, raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Artykuły sprzedaży nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Dla aplikacji Raport: Artykuły sprzedaży zastosowanie ma następujący raport: Artykuł sprzedaży

 • com.cisag.app.sales.rpt.SalesItem

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji.

Dodatkowe możliwości

Dla aplikacji Raport: Artykuły sprzedaży nie są dostępne żadne dodatkowe możliwości.

Przyporządkowywania organizacji

Aby zapewnić widoczność w menu użytkownika i otwarcie aplikacji Raport: Artykuły sprzedaży, organizacja musi być przypisana do użytkownika z poziomu głównych danych partnera. Organizacja ta musi być przyporządkowana przynajmniej do jednej z następujących struktur organizacyjnych:

 • Sprzedaż

Funkcje dodatkowe

Dla aplikacji Raport: Artykuły sprzedaży nie są dostępne żadne dodatkowe funkcje.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Artykuły sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?