Raport: Artykuły podstawowe

Za pomocą aplikacji Raport: Artykuły podstawowe można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat artykułów podstawowych, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Raport pobiera wartości wprowadzone w widoku Podstawowe w aplikacji Artykuły.

Aplikacja Raport: Artykuły podstawowe składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Artykuły podstawowe

 

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania artykułów:

 • Tytuł – nazwę dla raportu można nadać ręcznie. Domyślną wartością jest Artykuł podstawowy.
 • Artykuł – pole pozwala na wskazanie jednego lub wielu artykułów. Użytkownik ma możliwość wpisania żądanej wartości ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] po prawej stronie wiersza.
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu artykułu według którego będą pobierane artykuły do wydruku. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Oznaczenie na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Właściwa organizacja – pole umożliwia wybranie organizacji ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Właściwa organizacja na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Typ artykułu – umożliwia ograniczenie artykułów drukowanych na raporcie za pomocą filtra Typ artykułu. Typ artykułu należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje na liście. Typ artykułu możliwy jest do sprawdzenia w aplikacji Artykuły po najechaniu kursorem na miniaturę.
 • Typ materiału – umożliwia ograniczenie artykułów drukowanych na raporcie za pomocą filtra Typ materiału. Typ materiału należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie parametry na liście. Typ materiału możliwy jest do sprawdzenia w aplikacji Artykuły po najechaniu kursorem na miniaturę.
 • Status – pole umożliwia wybranie statusu artykułu za pomocą rozwijanej listy. Status konkretnego artykułu można sprawdzić na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Drukuj dane opakowań – za pomocą parametru można określić, czy zapisane w artykule podstawowym dane na temat opakowania mają być wydrukowane
 • Drukuj dane kraju – za pomocą parametru można określić, czy zapisane w artykule podstawowym dane kraju mają być wydrukowane
 • Drukuj teksty – za pomocą parametru można określić, czy zapisane w artykule podstawowym teksty mają być wydrukowane
 • Drukuj teksty we wszystkich językach – za pomocą parametru można określić, czy zapisane w artykule podstawowym teksty mają być drukowane na raporcie we wszystkich językach. Parametr dostępny po wcześniejszym zaznaczeniu parametru Drukuj teksty.
Uwaga
Teksty są drukowane w języku, który został wybrany w ustawieniach jako Język aplikacji.
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania artykułów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych artykułów podstawowych.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka, pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać urządzenie
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru przy drukowaniu jednej strony
Uwaga
Pole dostępne, jeśli drukarka posiada taką możliwość.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno–(wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wizualizuje wybraną orientację.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet wydruku – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy plikowi raportu.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka klienta – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks, wyświetlane są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4.
  • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są wartości od 1–najwyższy, do 9–najniższy.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno–, czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–Mail, pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym zalogowanego użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole, należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku
  • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu, raport wygląda następująco:

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Artykuły podstawowe nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Aplikacja Raport: Artykuły podstawowe odnosi się do aplikacji Artykuły -> widok Podstawowe.

com.cisag.app.general.rpt.BaseItem

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Artykuły podstawowe nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowywania organizacji

Aby zapewnić widoczność w menu użytkownika i otwarcie aplikacji Raport: Artykuły podstawowe, użytkownik musi być przypisany do głównych danych partnera danej organizacji. Przypisanie do organizacji przyporządkowanej do określonej struktury organizacyjnej nie jest konieczne.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Artykuły podstawowe nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Artykuły podstawowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?