Raport: Jednostki

Aplikacja Raport: Jednostki daje możliwość drukowania lub przesłania w formie pliku informacji na temat dostępnych jednostek, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Za pomocą raportu pobierane są wartości wprowadzone w aplikacji Jednostki.

Aplikacja Raport: Jednostki składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Jednostki

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania artykułów. Poniżej znajdują się wyjaśnienia funkcji parametrów.

 • Tytuł raportu – nazwę dla raportu w tym polu można nadać ręcznie. Domyślną wartością jest Jednostki.
 • Jednostka – w tym polu należy zdefiniować jednostki, które mają być widoczne na raporcie. Wartości można wprowadzić ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu jednostki, według którego będą pobierane jednostki do wydruku. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Oznaczenie w aplikacji Jednostki.
 • Typ – umożliwia ograniczenie jednostek drukowanych na raporcie za pomocą ich typu. Dostępne wartości:
  • (wszystkie) – wartość domyślna
  • Długość (np. m)
  • Powierzchnia (np. m2)
  • Objętość (np. m3)
  • Gęstość (np. kg/m3)
  • Masa (np. kg)
  • Czas (np. min)
  • Handlowy (np. sztuka, karton)
 • Szczególna właściwość – za pomocą tego pola można ograniczyć liczbę drukowanych na raporcie jednostek za pomocą ich właściwości. Dostępne opcje:
  • (wszystkie) – wartość domyślna
  • Jednostka wiodąca – jednostka podstawowa w innym układzie pomiarowym niż podstawowy
Wskazówka
Dla kategorii jednostek Długość określony został metryczny system miar, a jednostka Metr została zdefiniowana jako podstawowa jednostka systemu dla długości i ma oznaczenie System: długość. Anglo–amerykański system miar jest dodatkowym systemem pomiarowym. Podstawowa jednostka dodatkowego systemu, Cal, jest jednostką wiodącą.
  • Brak – jednostki nie posiadające specjalnej roli w konwersji lub przyporządkowaniu
Uwaga
Jednostki ze specjalną właściwością Brak można tworzyć i nimi zarządzać, gdy jednostki wiodące i systemowe zostaną już przyporządkowane.
  • System: gęstość
  • System: powierzchnia
  • System: długość
  • System: ciężar
  • System: objętość
Uwaga
Tylko jedna jednostka każdej kategorii: gęstość, powierzchnia, długość, ciężar, objętość może zostać przyporządkowana jako jednostka systemowa, czyli w podstawowym systemie pomiarowym i musi być utworzona jako pierwsza. Taka jednostka jest używana do konwersji pomiędzy dwoma systemami pomiarowymi tej samej kategorii.
  • Sekunda
  • Minuta
  • Godzina
  • Dzień
  • Miesiąc
  • Rok
Wskazówka
Szczególne właściwości dla jednostek są nadawane w aplikacji Jednostki, skąd pobierane są dane do wydruku.
 • Znacznik usuwania – za pomocą pola można zdecydować, w kontekście znaczników usuwania, które jednostki mają być wydrukowane na raporcie:
  • (wszystkie) – wartość domyślna
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania jednostek skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych jednostek.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego motywu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu (pole obowiązkowe) –  z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem.

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń. Wybór fizycznej drukarki uaktywnia pozostałe pola w tej sekcji.
  • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona kartki papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba egzemplarzy – liczba kopii wydruku, pole należy wypełnić ręcznie
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany i posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłany na drukarkę klienta, jeśli taka jest dostępna
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania -> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania -> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy dla pliku raportu.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format, w jakim raport zostanie zapisany.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – w momencie wydrukowania wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka kliencka – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Wybór faksu aktywuje pozostałe pola w tej sekcji.
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy do 9–najniższy
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona kartki papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy wybrać przycisk [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane] z ikoną rombu.
  • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu, jeśli wybrana bramka e–mail posiada taką opcję
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu, raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Raport: Jednostki.

Raport

Aplikacja Raport: Jednostki odnosi się do aplikacji Jednostki com.cisag.app.general.rpt.UnitOfMeasure

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Jednostki nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowanie organizacji

Dla aplikacji Raport: Jednostki nie jest wymagane przyporządkowanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Jednostki nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Jednostki nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?