Raport: Artykuły zakupu

Za pomocą aplikacji Raport: Artykuły zakupu można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat artykułów zakupowych zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Dokumenty można archiwizować lub przesyłać, np. faksem lub pocztą elektroniczną.

Aplikacja składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Raport: Artykuły zakupu

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów można zawęzić kryteria wydruku. Poniżej znajduje się opis parametrów:

 • Tytuł – nazwę dla raportu w tym polu można nadać ręcznie. Domyślną wartością jest Artykuł zakupu.
 • Artykuł – pole pozwala na wskazanie jednego lub wielu artykułów zakupowych. Użytkownik ma możliwość wpisania żądanej wartości ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] po prawej stronie wiersza.
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu artykułu, według którego będą pobierane artykuły do wydruku. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Oznaczenie na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Właściwa organizacja – pole umożliwia wybranie organizacji ręcznie lub za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości]. Podczas wydruku system weryfikuje zgodność z polem Właściwa organizacja na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.
 • Typ artykułuumożliwia ograniczenie artykułów drukowanych na raporcie za pomocą filtra Typ artykułu. Typ artykułu należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie opcje na liście. Typ artykułu możliwy jest do sprawdzenia w aplikacji Artykuły po najechaniu kursorem na miniaturę.
 • Typ materiału umożliwia ograniczenie artykułów drukowanych na raporcie za pomocą filtra Typ materiału. Typ materiału należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie parametry na liście. Typ materiały możliwy jest do sprawdzenia w aplikacji Artykuły po najechaniu kursorem na miniaturę.
 • Status – pole umożliwia wybranie statusu artykułu. Status należy wybrać z rozwijanej listy. Domyślnie ma wartość Niezastąpiony. Do wyboru są:
  • Niezastąpiony
  • Zastąpiony
  • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
  • Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0

Status konkretnego artykułu można sprawdzić na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.

 • Status artykułu – umożliwia wybranie statusu artykułu z rozwijanej listy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie wartości:
  • Zwolnione
  • Zablokowane

Status artykułu można sprawdzić na karcie artykułu w aplikacji Artykuły.

 • Klasyfikacja 1 – pierwszą klasyfikację można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] z prawej strony. Klasyfikacja artykułu pobierana jest z karty artykułu w Aplikacji Artykuły –> widok Zakup.
 • Klasyfikacja 2 – podanie klasyfikacji jest możliwe, ale nie jest konieczne. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu wartości w aplikacji Artykuły –> widok Zakup –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 3 – podanie klasyfikacji jest możliwe, ale nie jest konieczne. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu wartości w aplikacji Artykuły –> widok Zakup –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 4 – podanie klasyfikacji jest możliwe, ale nie jest konieczne. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu wartości w aplikacji Artykuły –> widok Zakup –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja 5 – podanie klasyfikacji jest możliwe, ale nie jest konieczne. Artykuł jest odpowiednio klasyfikowany przy wprowadzaniu wartości w aplikacji Artykuły –> widok Zakup –> zakładka Ogólne –> sekcja Klasyfikacje.
 • Klasyfikacja ABC – umożliwia ograniczenie liczby artykułów drukowanych na raporcie za pomocą przypisanej do danego artykułu klasyfikacji ABC artykułu zakupu. Klasyfikacja ABC polega na nadaniu artykułom priorytetu. Oznaczenie A oznacza najwyższy priorytet, C – najniższy. Typ klasyfikacji zależy od przypisanego artykułowi typu w aplikacji Artykuły –> widok Zakup –> zakładka Ogólne –> sekcja Dane dostawy.
 • Drukuj tekst w raporcie za pomocą tego parametru można zdecydować, czy teksty dodane do konkretnego artykułu w widoku Zakup zostaną wydrukowane.
 • Drukuj teksty we wszystkich językach – z pomocą tego parametru można wydrukować wszystkie teksty (jeśli zostały dodane) w pozostałych językach opisujące artykułu w widoku Zakup.
Uwaga
Teksty są drukowane w języku, który został wybrany w ustawieniach jako Język aplikacji.
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania artykułów skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych artykułów zakupowych.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (pole obowiązkowe) – pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego motywu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem.

Po wybraniu opcji: Drukarka dostępne są poniższe opcje:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać urządzenie
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik papieru dla pierwszej strony wydruk
Uwaga
Pole dostępne, jeśli drukarka posiada taką możliwość.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wizualizuje wybraną orientację.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany, posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet wydruku – określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy plikowi raportu.
  • Typ pliku – pole dostępne po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka klienta – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka klienta dostępne są po wybraniu wartości Do pliku i drukarki klienta w polu Przekierowanie wydruku.

Po wybraniu wartości Fax wyświetlane są ustawienia:

  • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który ma zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu Comarch ERP Enterprise
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4.
  • Priorytet raportu – określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9–najniższy.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcję:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno–, czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy określić, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wyborze medium E–Mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole domyślnie uzupełnione adresem zalogowanego użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
  • Odbiorca – pole należy uzupełnić adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców
  • Temat – temat wiadomości
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). ). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku
  • Priorytet wysłania – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu, raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Artykuły zakupu nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Aplikacja Raport: Artykuły zakupu odnosi się do aplikacji Artykuły -> widok Zakup: com.cisag.app.purchasing.rpt.PurchaseItem

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Artykuły zakupu nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowywania organizacji

Aby zapewnić widoczność w menu użytkownika i otwarcie aplikacji Raport: Artykuły zakupu, organizacja musi być przypisana do użytkownika z poziomu głównych danych partnera. Organizacja ta musi być przyporządkowana przynajmniej do jednej z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zakup

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Artykuły zakupu nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Artykuły zakupu nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?