Reorganizacja partnerów

Aplikacja Reorganizacja partnerów pozwala na usunięcie partnera lub jego roli (np. roli Dostawca, Klient) oraz powiązanych obiektów biznesowych po spełnieniu określonych warunków. Usunięciu podlegają partnerzy, którzy otrzymali znacznik usuwania dla partnera lub dla jego poszczególnych ról.

Dane ze znacznikiem usuwania są sprawdzane pod kątem ich wykorzystania w systemie:

  • jeśli obiekt biznesowy nadal wykorzystuje reorganizowane dane partnera, nie zostaną one usunięte,
  • pomiędzy różnymi danymi partnera np. danych finansowych partnera nie można usunąć, jeśli partner jest nadal wykorzystywany jako odbiorca faktury,
  • w przypadku gdy nie można usunąć żadnej roli, nie są również usuwane dane podstawowe.

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi uprawnieniami podstawowymi mogą również istnieć organizacyjne powody, dla których dane nie mogą zostać usunięte. Jeżeli dane są oznaczone do usunięcia w organizacji, która przejęła przetwarzanie danych dla danej roli, należy również sprawdzić wykorzystanie danych przez organizacje, które tylko zaakceptowały dane. W środowisku wielofirmowym, jeśli dwie organizacje przejęły przetwarzanie danych dla roli, oraz obie oznaczyły swoje dane do usunięcia, a jednak dane organizacji do nich podrzędnej nie mogą zostać usunięte – dane organizacji nadrzędnej również nie mogą zostać usunięte.

Uwaga
W przypadku braku możliwości usunięcia partnera lub wybranej roli, odpowiednia wiadomość jest zapisywana w dzienniku komunikatów.

Aplikacja do reorganizacji może być również uruchamiana za pomocą aplikacji w tle Zlecenia reorganizacji. Jest ona uruchamiana bez żadnej akcji ze strony użytkownika. W systemie aplikacja w tle może być otwarta zarówno przez zlecenie przetwarzania, wywołanie CORBA lub inną aplikację.

W aplikacji Zlecenia reorganizacji na liście znajdują się odpowiednie aplikacje związane z reorganizacją, dzięki czemu są uruchamiane w odpowiedniej kolejności.

Uwaga
W przypadku reorganizacji należy przestrzegać określonej kolejności aplikacji na liście.

Obiekty biznesowe powiązane z partnerami

Jeśli partner lub jego rola zostanie zakwalifikowana do usunięcia w wyniku weryfikacji podczas reorganizacji, obiekty zależne również zostaną usunięte.

Reorganizacja wpływa na następujące obiekty biznesowe, w zależności od roli:

Rola

Opis

Obiekt biznesowy

Podstawowe

Partner

com.cisag.app.general.obj.Partner

Podstawowe

Dane partnera dotyczące organizacji

com.cisag.app.general.obj.OrganizationalUnitPartner

Podstawowe

Dane kontaktowe

com.cisag.app.general.obj.CommunicationData

Podstawowe

Przyporządkowanie użytkowników do partnera

com.cisag.app.general.obj.UserAssignment

Podstawowe

Relacja partnera

com.cisag.app.general.obj.PartnerRelation

Podstawowe

Dane bankowe partnera

com.cisag.app.general.obj.BankAssignment

Podstawowe

Podstawowe Informacje podatkowe partnera

com.cisag.app.financials.obj.PartnerTaxIdentification

Podstawowe

Dane partnera artykułu

com.cisag.app.general.obj.ItemPartnerData

Klient

Klient

com.cisag.app.sales.obj.Customer

Klient

Relacja partnera

com.cisag.app.general.obj.PartnerRelation

Klient

Ustawienia raportu sprzedaży

com.cisag.app.sales.obj.SalesOutputSettings

Dostawca

Dostawca

com.cisag.app.purchasing.obj.Supplier

Dostawca

Relacja partnera

com.cisag.app.general.obj.PartnerRelation

Dostawca

Ustawienia raportu zakupu

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOutputSettings

Pracownicy

Pracownik

com.cisag.app.general.obj.Employee

Pracownicy

Relacja partnera

com.cisag.app.general.obj.PartnerRelation

Marketing

Partner marketingowy

com.cisag.app.crm.obj.PartnerMarketingInfo

Rachunkowość

Dane księgowe partnera

com.cisag.app.financials.obj.PartnerAccountingData

Rachunkowość

Otwarte płatności klienta

com.cisag.app.sales.obj.CustomerOutstandingDebt

Czy ten artykuł był pomocny?