Reorganizacja zapytań zakupowych

Przegląd tematu

Aplikacja działająca w tle Reorganizacja zapytań zakupowych służy do reorganizacji zapytań ofertowych zakupu. Poniżej znajdują się informacje między innymi w jaki sposób korzystać z tej aplikacji, jakie są jej parametry i jakie skutki niesie ze sobą jej zastosowanie.

Zlecenia reorganizacji są wykonywane przez aplikację Zlecenia reorganizacji. Opis tej aplikacji można znaleźć w dokumentacji Zlecenia reorganizacji. Zawiera ona również procedurę uruchamiania zlecenia reorganizacji.

Różne zlecenia reorganizacji są dodawane do listy w aplikacji Zlecenia reorganizacji w celu wykonania ich jeden po drugim za pomocą zlecenia reorganizacji. Aby reorganizacja faktycznie miała miejsce, często należy przestrzegać określonej kolejności na liście. Jest to jedyny sposób na rozwiązanie przypadków użycia. Sekwencję tę można znaleźć w dokumentacji Kolejność reorganizacji.

Definicje terminów

Aplikacja działająca w tle

Aplikacja działająca w tle to aplikacja, która jest wykonywana bez interakcji z użytkownikiem. W systemie Comarch ERP Enterprise aplikacja działająca w tle może zostać otwarta przez zadanie przetwarzania, przez wywołanie CORBA lub przez inną aplikację.

Reorganizacja

Reorganizacja danych powoduje ich fizyczne usunięcie z bazy danych. Usunięcie wymaga serii pomyślnie zakończonych kontroli. Reorganizacja usuwa również wszelkie obiekty biznesowe, które są zależne od usuwanych danych.

Aplikacja reorganizacji

Aplikacje reorganizacji są aplikacjami działającymi w tle o specjalnym zastosowaniu Reorganizacja. Aplikacje reorganizacji służą do reorganizacji danych podstawowych i danych transakcji zgodnie z określonymi kryteriami.

Zlecenie reorganizacji

Kolejność reorganizacji opisuje reorganizację obiektów biznesowych w określonej kolejności. W tym celu kilka aplikacji do reorganizacji jest wywoływanych jedna po drugiej w kolejności reorganizacji. Pozwala to na uwzględnienie zależności sekwencji.

Opis

Aplikacja reorganizacji Reorganizacja zapytań zakupowych służy do reorganizacji zapytań ofertowych zakupu. Pobierane są zapytania ofertowe zakupu, którym przypisano wskaźnik usunięcia. To, czy dane zapytanie zostanie faktycznie zreorganizowane, zależy od następujących warunków wstępnych.

Uwaga
Zlecenie reorganizacji jest wykonywane za pośrednictwem aplikacji Zlecenia reorganizacji. Więcej informacji na temat tej aplikacji można znaleźć w dokumentacji Zlecenia reorganizacji.

Warunki wstępne

Warunkiem wstępnym reorganizacji zapytania ofertowego zakupu jest posiadanie przez niego wskaźnika usunięcia. Tylko wtedy będzie on brany pod uwagę przy reorganizacji. Muszą być również spełnione następujące wymagania:

 • Zapytanie ofertowe musi mieć status Zakończony
 • Żadne dokumenty nie mogą być powiązane z zapytaniem ofertowym

Skutki

Jeśli wymagania dotyczące reorganizacji są spełnione, zapytanie ofertowe zakupu jest reorganizowane. Następujące dane zapytania ofertowego, które ma zostać zreorganizowane, są fizycznie usuwane:

 • Nagłówek zapytania ofertowego zakupu
 • Wszystkie pozycje zapytania ofertowego
 • Wszystkie wpisy w jednostkach biznesowych dla zezwoleń, należących do zapytania
 • Wszystkie powiązania zamówienie – dostawca, powiązane z zapytaniem

Identyfikacja (typ i numer) zreorganizowanego zapytania ofertowego jest zapisywana wraz z identyfikatorem guid w jednostce biznesowej Dane reorganizacji dokumentu.

Parametry

Aplikacja reorganizacji składa się z następujących parametrów:

 • Maksymalny czas działania – maksymalny czas działania aplikacji reorganizacji to maksymalny okres czasu, po którym aplikacja reorganizacji zostaje zakończona. Wartością domyślną w przypadku tej aplikacji jest 10 minut.
 • Tryb eksportu –  tryb eksportu może być użyty do ustawienia, czy i co jest eksportowane do archiwizacji. Można wybrać następujące tryby eksportu:
  • Brak eksportu
  • Eksport wszystkich atrybutów
  • Filtr eksportu

Ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy eksport jest możliwy w aplikacji Eksport danych oraz gdy aplikacja do reorganizacji umożliwia archiwizację danych.

 • Filtr eksportu – w przypadku trybu eksportu Filtr eksportu można w tym polu określić filtr eksportu, który będzie używany do archiwizacji. Filtr eksportu można utworzyć w aplikacji Eksport danych. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy możliwe jest wyeksportowanie obiektów biznesowych do reorganizacji za pomocą aplikacji Eksport danych.

Podmioty biznesowe, których dotyczy zmiana

Reorganizacja ma wpływ na następujące obiekty biznesowe:

Zreorganizowane obiekty biznesowe:
 • Nazwa: Zapytanie ofertowe zakupu

com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposal

 • Nazwa: Pozycje zapytania ofertowego

com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalDetail

 • Nazwa: Autoryzacje organizacji dokumentów

com.cisag.app.multiorg.obj.DocumentOrganisationAuthorization

 • Nazwa: Przypisanie zapytania do dostawcy

com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalSupplierAssignment

Nowe obiekty biznesowe
 • Nazwa: Dane reorganizacji dokumentu

com.cisag.app.general.obj.DocumentReorganisationData

 • Nazwa: Dane reorganizacji pozycji dokumentu

com.cisag.app.general.obj.DocumentDetailReorganisationData

Czy ten artykuł był pomocny?