Dodanie nowych danych na wydruk

Jeżeli istnieje potrzeba pokazania na wydruku niestandardowych danych można to zrealizować w następujący sposób:

  • przesynchronizować potrzebne dane do tabeli Configuration bazy mobilnej
  • umieścić nowe dane na wydruku

Poniżej przedstawiony jest przykład dodania na wydruk dokumentu danych pracownika, który wystawił dokument: Zamówienie Sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL 2018.2.1. W sposób opisany poniżej można synchronizować dowolne dane z systemu ERP i prezentować je na wydruku.

Uwaga
Zapytania SQL wykorzystywane w tym przykładzie mogą różnić się w zależności od systemu ERP oraz jego wersji.

W pierwszej kolejności należy w odpowiednim dla wersji systemu ERP pliku konfiguracyjnym znajdującym się w katalogu Methods serwera synchronizacji (ścieżka domyślna: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration) dodać następujące zapytanie:

 

UNION ALL
select
1,
0,
'ImieNazwisko',
cast ((Prc_Imie1 +' '+ Prc_Nazwisko) as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'telefon',
cast (Prc_Telefon3 as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'email',
cast (Prc_EMail as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId

 

Powyższe zapytania pobierają z bazy systemu ERP dane dotyczące pracownika: imię i nazwisko, telefon, e-mail. Dodanie zapytań do pliku spowoduje, że konkretne dane zostaną przesynchronizowane do tabeli Configuration na bazie mobilnej.

Kolejnym krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 1#SalesOrder#data#Wydruk_domyślny.xml znajdującego się w katalogu Printouts serwera synchronizacji. Należy dodać zapytania pobierające zsynchronizowane wcześniej dane do tabeli Configuration. Nowo dodane fragmenty zostały oznaczone kolorem żółtym:

 

...
<set>
<name>Logo</name>
<query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name='logo.png'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawil</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'ImieNazwisko'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawiltel</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'telefon'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawilemail</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'email'</query>
</set>
...

 

Ostatnim krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 1#SalesOrder#layout#Wydruk_domyślny.xml, która polega na dodaniu wpisów odpowiedzialnych za wyświetlanie danych, które zostały zwrócone w zapytaniach w pliku 1#Order#data#Wydruk_domyślny.xml:

 

…
<horizontal split="no">
<section weight="2.4"/>
<section weight="0.8">
<image class="signature" set="Header" var="Signature" />
</section>
</horizontal>
<horizontal split="no">
<section weight="1.5">
<p class="left"><data set="Wystawil" var="Value" /></p>
<p class="left">Telefon: <data set="Wystawiltel" var="Value" /></p>
<p class="left">E-mail: <data set="Wystawilemail" var="Value" /> </p>
<hr/>
<p class="centered">Uprawniony do wystawienia dokumentu</p>
</section>

 

Po wykonaniu powyższych modyfikacji należy wykonać synchronizację z urządzenia mobilnego. Po modyfikacji wydruk powinien wglądać następująco:

 
Zamówienie Sprzedaży z danymi osoby wystawiającej

 

Czy ten artykuł był pomocny?