Obsługa załączników

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość dodawania załączników dla następujących obiektów:

 • Karta kontrahenta,
 • Karta towaru,
 • Dokumenty,

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Typ dokumentuTyp dokumentuPozycja
ZS
OS
PA
FS
WZ
RLS
WKA
WKK
MMW
WM
(K)MMW

 – dodanie załącznika możliwe
 – dodanie załącznika niemożliwe

Istnieje możliwość dodania załącznika z menu kontekstowego oraz z poziomu belki Załączniki:

Opcja dodania załącznika

Po wywołaniu opcji dodania załącznika na danym obiekcie w aplikacji zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania typu załącznika. Możliwe opcje to:

 • Zdjęcie – możliwość wykonania zdjęcia bezpośrednio z poziomu aplikacji, opcja domyślna,
 • Nagranie – możliwość wykonania nagrania bezpośrednio z poziomu aplikacji, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Zdjęcie,
 • Plik – możliwość wczytania pliku z pamięci urządzenia, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Nagranie.
Okno dodawania załącznika
Uwaga
W przypadku urządzeń firmy Samsung bez systemowego rejestratora dźwięku, do poprawnego działania załączników typu „dźwięk”, należy pobrać aplikację Samsung Voice Recorder korzystając z oficjalnego sklepu Samsunga Galaxy Store.

Wszystkie dodane w aplikacji załączniki przechowywane są w katalogu: MoSAttachments, który znajduje się w pamięci urządzenia. W mobilnej bazie danych przechowywane są natomiast powiązania (linki) do odpowiednich plików w pamięci urządzenia.

Opcja: Zdjęcie

W celu dodania zdjęcia do obiektu, w oknie dodawania załącznika należy nacisnąć przycisk , po czym uruchomiony zostanie aparat. Po wykonaniu zdjęcia, w oknie dodawania załącznika:

 • zostanie automatycznie wypełnione pole z nazwą załącznika (zgodnie z nazwą pliku), użytkownik może wpisać także nazwę ręcznie lub zeskanować nazwę przy użyciu aplikacji Barcode Scanner,
 • pojawi się informacja o rozmiarze wykonanego zdjęcia,
 • pojawi się ikona: umożliwiająca podgląd wykonanego zdjęcia.
Okno dodawania załącznika o typie Zdjęcie

Jeżeli użytkownik ma uprawnienia do zaznaczania/odznaczania parametru: Przesyłaj do centrali, wówczas w oknie dodawania załącznika, opcja Przesyłaj do centrali będzie aktywna. Jeżeli parametr: Przesyłaj do centrali zostanie:

 • Zaznaczony – dodany załącznik zostanie przesłany do systemu ERP,
 • Odznaczony – dodany załącznik nie zostanie przesłany do systemu ERP.
Uwaga
Za konfigurację przesyłania załączników do systemu ERP odpowiada parametr [CanSendAttachment]. Więcej informacji na temat jego konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Jeżeli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka aplikacji umożliwiających przeglądanie zdjęć, wówczas przy próbie podglądu dodanego zdjęcia wyświetlona zostanie lista z możliwością wyboru odpowiedniej aplikacji.

Przykład dodanego załącznika o typie: Zdjęcie i próba jego podglądu
Uwaga
Opcja skanowania nazwy załącznika jest niedostępna jeśli na urządzeniu nie jest zainstalowana aplikacja Barcode Scanner.

Opcja: Nagranie

W celu dodania nagrania do obiektu, w oknie dodawania załącznika należy nacisnąć przycisk: , po czym uruchomiony zostanie dyktafon. Po wykonaniu nagrania i jego zaznaczeniu (w zależności od urządzenia może to być np. ikona spinacza lub polecenie tekstowe: użyj nagrania), w oknie dodawania załącznika:

 • zostanie automatycznie wypełnione pole z nazwą załącznika (zgodnie z nazwą pliku), użytkownik może wpisać także nazwę ręcznie lub zeskanować przy użyciu skanera kodów kreskowych,
 • pojawi się informacja o rozmiarze wykonanego nagrania,
 • pojawi się ikona  umożliwiająca odtworzenie wykonanego nagrania.
Okno dodawania załącznika o typie: Nagranie

Jeżeli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka aplikacji umożliwiających otwieranie plików audio, wówczas przy próbie odtworzenia wykonanego nagrania wyświetlona zostanie lista z możliwością wyboru odpowiedniej aplikacji.

Przykład dodanego załącznika o typie: Nagranie i próba jego odtworzenia
Uwaga
W przypadku urządzeń firmy Samsung bez systemowego rejestratora dźwięku, do poprawnego działania załączników typu „dźwięk”, należy pobrać aplikację Samsung Voice Recorder korzystając z oficjalnego sklepu Samsunga Galaxy Store.

Opcja: Plik

W celu dodania pliku do obiektu, w oknie dodawania załącznika należy nacisnąć przycisk , po czym wyświetlona zostanie lista wszystkich aplikacji umożliwiających przeglądanie plików na urządzeniu. Po wybraniu odpowiedniej aplikacji, a następnie docelowego pliku, który chcemy załączyć w aplikacji:

 • zostanie automatycznie wypełnione pole z nazwą załącznika (zgodnie z nazwą wybranego pliku), użytkownik może wpisać także nazwę ręcznie lub zeskanować przy użyciu skanera kodów kreskowych,
 • pojawi się informacja o rozmiarze wczytanego pliku,
 • pojawi się ikona  umożliwiająca odtworzenie wykonanego nagrania,
Okno dodawania załącznika o typie: Plik

W aplikacji możliwe jest załączanie plików o dowolnym rozszerzeniu. To czy uda się odtworzyć dany plik w aplikacji Comarch Mobile zależy z kolei od tego czy na urządzeniu została zainstalowana aplikacja umożliwiająca otwieranie plików w takim formacie.

Przykład dodanego załącznika o typie: Plik

Lista załączników

Wszystkie dodane do obiektu załączniki prezentowane są w postaci listy w sekcji: Załączniki. W nagłówku sekcji prezentowana jest także liczba aktualnie dodanych załączników oraz przycisk  umożliwiający dodanie nowego załącznika. Na liście załączników, dla każdego załącznika prezentowana jest informacja na temat:

 • rozszerzenia (np. png, jpg),
 • nazwy załącznika,
 • przycisk  umożliwiający wyświetlenie opcji dodatkowych dla załącznika,
 • ikona  wyświetlana tylko dla załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, dla których został zaznaczony parametr: „Przesyłaj do centrali”,
 • ikona  wyświetlana tylko na liście załączników dodanych na karcie towaru oraz tylko w przypadku zdjęć, informuje ona, które zdjęcie jest domyślne dla towaru (wyświetlane bezpośrednio po wejściu w kartę towaru oraz w widoku katalogowym).
Przykłady list dodanych załączników: na karcie towaru oraz na kalkulacji pozycji

Po rozwinięciu opcji dodatkowych dla załącznika poprzez wybranie przycisku  możliwe do wyboru opcje to:

 • Podgląd – po wybraniu tej opcji załącznik zostanie wyświetlony/odtworzony w aplikacji. Podgląd załącznika możliwy jest także poprzez bezpośrednie wybranie załącznika z listy (kliknięcie w załącznik),
 • Edytuj – po wybraniu tej opcji użytkownik może dokonać zmiany:
  • Nazwy załącznika,
  • Parametru: Przesyłaj do centrali,
  • Dodanego załącznika, poprzez kliknięcie w ikonę: wykonania zdjęcia, wykonania nagrania lub dodania pliku. Zostanie wówczas wyświetlony odpowiedni komunikat (więcej informacji TUTAJ).
 • Usuń – po wybraniu tej opcji i potwierdzeniu odpowiedniego komunikatu załącznik zostanie usunięty,
 • Oznacz jako domyślny – opcja dostępna tylko dla załączników dodanych na karcie towaru oraz tylko w przypadku zdjęć, umożliwia wskazanie, które zdjęcie ma być domyślne dla towaru (wyświetlane bezpośrednio po wejściu w kartę towaru oraz w widoku katalogowym).
Opcje dostępne w menu kontekstowym załączników
Uwaga
Istnieje możliwość zablokowania opcji edycji oraz usuwania załączników, które zostały już wysłane do systemu ERP lub zsynchronizowane z systemu. Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiadają parametry [CanEditSynchronizedAttachment] oraz [CanDeleteSynchronizedAttachment]. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Komunikaty i ostrzeżenia

W niektórych sytuacjach w aplikacji wyświetlane są komunikaty mające ostrzec użytkownika przed wykonaniem niepoprawnej operacji, bądź też takie, które wyświetlane są informacyjnie. Poniżej znajduje się opis komunikatów, które mogą zostać wyświetlone podczas dodawania lub edycji załącznika:

 • Zapisanie załącznika bez podania nazwy – jeżeli użytkownik wczyta załącznik, jednak nie określi nazwy załącznika i spróbuje go zapisać, w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak na poniższym rysunku.
Próba zapisu załącznika bez podania nazwy
 • Dodanie załącznika o takiej samej nazwie – jeżeli użytkownik spróbuje dodać do obiektu załącznik o takiej samej nazwie jak załącznik, który został wcześniej dodany do obiektu, wówczas w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej.
Komunikat wyświetlany jeśli użytkownik spróbuje dodać załącznik o takiej samej nazwie jak w przypadku załącznika dodanego wcześniej do obiektu
 • Dodanie załącznika o dużym rozmiarze – jeżeli użytkownik spróbuje wczytać załącznik o rozmiarze przekraczającym 15 MB zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem. Komunikat ma jedynie rolę informacyjną – po jego potwierdzeniu załącznik zostanie dodany i będzie można zsynchronizować go do systemu ERP.
Komunikat wyświetlany w przypadku dodania załącznika o dużym rozmiarze
Uwaga
Istnieje możliwość dodatkowej parametryzacji wielkości poszczególnych typów załączników dodawanych do bazy mobilnej. Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiadają parametry ImageAttachmentSizeLimit, AudioAttachmentSizeLimit oraz FileAttachmentSizeLimit. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Komunikat wyświetlany przy próbie dodania załącznika przekraczającego limit
 • Podmiana dodanego wcześniej załącznika – jeżeli użytkownik wyedytuje dodany wcześniej załącznik i spróbuje go podmienić, poprzez wczytanie nowego załącznika, wówczas wyświetlony zostanie komunikat jak na poniższym rysunku. W zależności od opcji, która zostanie wybrana:
  • Tak – użytkownik będzie mógł zastąpić dodany wcześniej załącznik nowym,
  • Nie – rezygnacja z podmiany dodanego wcześniej załącznika.
Komunikat wyświetlany przy próbie podmiany dodanego wcześniej załącznika
 • Usunięcie dodanego wcześniej załącznika – jeżeli użytkownik spróbuje usunąć zapisany wcześniej załącznik, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. W zależności od opcji, która zostanie wybrana:
  • Tak – załącznik zostanie usunięty,
  • Nie – rezygnacja z usunięcia załącznika.
Komunikat wyświetlany przy próbie usunięcia załącznika
 • Anulowanie edycji załącznika – jeżeli użytkownik wyedytuje załącznik, a następnie anuluje tę czynność pojawi się komunikat:
Komunikat wyświetlany podczas anulowania edycji załącznika
 • Niemożliwy podgląd załącznika – jeżeli użytkownik spróbuje podejrzeć załącznik, jednak żadna z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu nie pozwala na podgląd pliku o takim rozszerzeniu, wówczas w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat, jak poniżej.
Komunikat wyświetlany jeśli podgląd załącznika jest niemożliwy
 • Nie można znaleźć pliku – jeżeli użytkownik spróbuje dodać załącznik, którego nie ma w bazie, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:
Komunikat: Nie można znaleźć pliku (załącznika)

Czy ten artykuł był pomocny?