Powiadomienia o synchronizacji

Wskazówka
Więcej informacji o przedstawionych w artykule parametrach znajduje się TUTAJ

W aplikacji Comarch Mobile zostały dodane różne sposoby wymuszania synchronizacji (powiadomienia o synchronizacji):

 • w określonych dniach i co określony okres czasu
 • po wykonaniu określonej akcji np. wystawieniu dokumentu, po zrealizowanej wizycie
 • po zalogowaniu do aplikacji
 • przed dodaniem nowego dokumentu

Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy i które typy powiadomień o synchronizacji mają zostać włączone. Domyślnie przypomnienia o synchronizacji są wyłączone.

Powiadomienia w określonym dniu i o określonej godzinie

Za powiadomienia o synchronizacji w określonym dniu i o określonej godzinie odpowiada parametr SynchronizationNotifications (X,Y), który może przyjąć następujące wartości:

 • 0 – powiadomienia o synchronizacji wyłączone (wartość domyślna)
 • X – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu, po jakim pojawi się powiadomienie o synchronizacji
Wskazówka
 • Powiadomienia są wyświetlane w dni tygodnia określone w aplikacji mobilnej w ustawieniach Terminarza w sekcji Dni robocze oraz w godzinach określonych w sekcji Czas roboczy
 • Pierwsze przypomnienie pojawi się w czasie: godzina rozpoczęcia pracy + interwał (czas podany w minutach)
 • Kolejne powiadomienia pojawią się za kolejny interwał licząc od ostatniej synchronizacji
 • Y – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu po jakim wyświetli się przypomnienie o odłożonej synchronizacji (w sytuacji, gdy użytkownik wybierze przycisk [Odłóż] w dowolnym miejscu aplikacji)
Wskazówka
 • Dodatkowo Y musi być mniejsze od X. W innym wypadku domyślną wartością dla Y jest 15, nawet jeśli użytkownik poda inną wartość
 • Jeżeli użytkownik nie uzupełni wartości Y, wówczas domyślną wartością dla Y jest 15
Przyklad
‘SynchronizationNotifications’, ‘180,15’

gdzie X = '180′ to wartość określająca interwał czasu powiadomienia a Y = ’15’ to wartość określająca czas pojawienia się powiadomienia po wybraniu przycisku [Odłóż]

Włączenie parametru spowoduje wyświetlenie w Comarch Mobile komunikatu z informacją o konieczności wykonania synchronizacji.

 • Jeżeli aplikacja nie jest aktualnie włączona lub działa w tle, wówczas na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się powiadomienie z informacją o konieczności wykonania synchronizacji. Użycie przycisku [Odłóż] pozwoli na przełożenie synchronizacji. Powiadomienie pojawi się ponownie po określonej w parametrze liczbie (wartość Y) minut
Powiadomienie o synchronizacji – aplikacja jest wyłączona
 • Jeżeli aplikacja jest uruchomiona, wówczas zostanie wyświetlony komunikat o konieczności synchronizacji. Komunikat pojawi się tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się na ekranach, w których nie dokonuje się edycja bądź tworzenie obiektów np. dokumentów
Powiadomienie o synchronizacji – aplikacja jest włączona

Użycie przycisku [Odłóż] powoduje wyświetlenie komunikatu o odłożonej synchronizacji. Powiadomienie pojawi się ponownie po określonej w parametrze liczbie (wartość Y) minut.

Dla dokumentów i wizyt

Synchronizacja w momencie zatwierdzenia dokumentów

Za możliwość wykonania synchronizacji zaraz po zatwierdzeniu dokumentu odpowiada parametr SynchronizationAfterIssuingADocument, który może przyjąć następujące wartości:

 • 0 – synchronizacja podczas zatwierdzania dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
 • 1 – możliwość wywołania synchronizacji podczas zatwierdzania dokumentu włączona. W momencie wystawiania dokumentów ZS, OS, FS, PA, ZW, RLS, RW, ZZ, OZ, WKA, WKK dostępne będą opcje [Zatwierdź i synchronizuj] oraz [Zatwierdź, wyślij i synchronizuj]. Wybór pierwszej opcji podczas tworzenia dokumentu spowoduje zatwierdzenie dokumentu, a następnie automatyczne rozpoczęcie synchronizacji, natomiast wybór drugiej opcji pozwoli dodatkowo na wysłanie dokumentu przed rozpoczęciem synchronizacji
Uwaga
Wybór opcji [Zatwierdź i synchronizuj] lub [Zatwierdź, wyślij i synchronizuj] spowoduje synchronizację do systemu ERP tylko tego dokumentu, który w tym momencie został wystawiony, bez pełnej synchronizacji danych.
Opcja Zatwierdź i synchronizuj i Zatwierdź, wyślij i synchronizuj

Synchronizacja w momencie zakończenia realizacji wizyty

Za możliwość wykonania synchronizacji zaraz po zakończeniu realizacji wizyty handlowej odpowiada parametr SynchronizationAfterEndingAVisit, który może przyjąć następujące wartości:

 • 0 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej wyłączona (wartość domyślna)
 • 1 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej włączona. W momencie zakończenia lub wyjścia z realizacji wizyty handlowej dostępna będzie opcja [Zakończ i synchronizuj]. Wybór tej opcji podczas kończenia wizyty handlowej spowoduje zakończenie wizyty, a następnie automatyczne rozpoczęcie synchronizacji
Uwaga
Wybór opcji [Zakończ i synchronizuj] spowoduje synchronizację do systemu ERP tylko danej wizyty wraz z jej elementami składowymi, bez pełnej synchronizacji danych.
Opcja Zakończ i synchronizuj

Synchronizacja w momencie wyjścia z ZSR

Parametr SynchronizationAfterIssuingAServiceOrder umożliwia wykonanie synchronizacji podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego. Parametr może przyjąć następujące wartości:

 • 0 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego wyłączona (wartość domyślna)
 • 1 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Przekaż do realizacji i synchronizuj]
 • 2 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Zatwierdź i synchronizuj]
 • 4 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Zakończ i synchronizuj]

Użytkownik ma możliwość łączenia parametrów używając do tego unikalnych sum:

 • 0 – wyłączony
 • 1 – przekaż
 • 2 – zatwierdź
 • 3 – przekaż i zatwierdź (1+2)
 • 4 – zakończ
 • 5 – przekaż i zakończ (1+4)
 • 6 – zatwierdź i zakończ (2+4)
 • 7 – przekaż, zatwierdź i zakończ (1+2+4)
Opcje synchronizacji podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego

 

Synchronizacja w momencie logowania do aplikacji

Za możliwość wykonania synchronizacji w momencie logowania odpowiada parametr SynchronizationAfterLoggingIntoApplication, który może przyjąć następujące wartości:

 • 0 – synchronizacja w momencie logowania wyłączona (wartość domyślna)
 • 1 – synchronizacja w momencie logowania włączona. Pełna synchronizacja rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji

Synchronizacja przed wystawieniem dokumentu

Za możliwość wykonania synchronizacji przed wystawieniem dokumentu odpowiada parametr SynchronizationBeforeIssuingADocument, który może przyjąć następujące wartości:

 • 0 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
 • 1 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu włączona. Przed wystawieniem dokumentu (z wyjątkiem dokumentów KP/KW) pojawi się okno z wyborem profilu synchronizacji
Uwaga
Opcja [Anuluj] w oknie wyboru profilu synchronizacji jest niedostępna. W tym momencie użytkownik nie ma możliwości pominięcia synchronizacji.
Synchronizacja przed wystawieniem dokumentu

Czy ten artykuł był pomocny?