Deklaracja roczna PIT-28/PIT-28S

image_print

W programie istnieje możliwość wyliczenia deklaracji rozliczenia rocznego dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z deklaracją PIT‑28/PIT-28S dostępne są także załączniki: PIT‑28/A, PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K.

Deklaracja roczna PIT‑28/PIT-28S dostępna jest na liście zaliczek na podatek ryczałtowy (z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28) jako kolejna pozycja w menu rozwijanym przy ikonie plusa .

Deklaracja obliczana jest na podstawie zapisów ewidencji ryczałtowej wprowadzonych w ciągu roku, listy kwot do deklaracji na karcie właściciela (kwoty odliczeń od dochodu i podatku, kwoty przychodów z innych działalności prowadzonych w formie ryczałtu – w tym również najmu) oraz listy zaliczek podatku za poszczególne miesiące.

Uwaga
W sytuacji gdy użytkownik posiada moduł Płace i Kadry jest możliwość drukowania adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-28/PIT-28S. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce [Nr ident./podatki] jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT.

Załączniki do deklaracji dostępne są z poziomu samej deklaracji PIT‑28/PIT-28S. Załączniki te tworzone automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych oraz informacji zawartych w kwotach do deklaracji właściciela. Istnieje możliwość wskazania dodatkowego załącznika przez wybór typu załącznika w sekcji O. INFORMACJA o ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/PIT‑28 znajdują się ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT‑28/PIT-28S i jej załączników:

Nazwa – pełna nazwa firmy pobrana z Pieczątki firmy,

Adres – przeniesione z Pieczątki firmy pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu,

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

Typ  – wskazanie rodzaju prowadzonej działalności dla właściwego przeniesienia na PIT‑28/PIT-28S przychodów zaewidencjonowanych w programie w ciągu roku: Gospodarcza (domyślnie zaznaczona) oraz Najem, dzierżawa.

Pole pobierające treść z Pieczątki firmy są edytowalne – użytkownik może ręcznie wprowadzić ewentualne zmiany.

Konfiguracja – PIT-28

Obliczona deklaracja roczna widoczna jest bezpośrednio na liście zaliczek na podatek ryczałtowy – w kolumnie Miesiąc wyświetlane jest Roczna.

Lista zaliczek na podatek ryczałtowy – deklaracja roczna

Oznaczenie kolorystyczne dla poszczególnych stanów deklaracji:

  • zielony – deklaracja w buforze,
  • czarny – deklaracja zatwierdzona (zamknięta),
  • czerwony – deklaracja skorygowana (zamknięta).

W menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem myszy, istnieje opcja Odblokuj deklarację powodująca cofnięcie zatwierdzonej deklaracji do bufora. Nie można cofnąć do bufora deklaracji, dla której wygenerowana jest korekta.

Po zapisaniu obliczonej deklaracji w preliminarzu płatności tworzy się odpowiednia płatność:

  • Jeśli na deklaracji PIT-28/PIT-28S zostanie wykazana kwota do zapłaty generowana jest płatność o kierunku „Rozchód”,
  • Jeśli na deklaracji PIT-28/PIT-28S zostanie wykazana nadpłata generowana jest płatność o kierunku „Przychód”.

W przypadku, gdy podatnik zrobi korektę deklaracji do preliminarza płatności generowana jest kolejna pozycja – na taką kwotę, aby łączna wartość zdarzeń w preliminarzu była w wysokości kwoty do zapłaty/zwrotu z ostatniej deklaracji.

Płatność utworzona jest dla urzędu skarbowego podatnika – wybranego na karcie właściciela, dla którego deklaracja została obliczona.

Dla zaliczki na podatek dotyczącej grudnia/IV kwartału zdarzenie zapisywane do preliminarza płatności uzyskuje status Nie podlega rozliczeniu.

Korekty deklaracji PIT-28/PIT-28S

Możliwość wyboru opcji złożenie zeznania / korekta zeznania istnieje przy dodawaniu nowego formularza oraz poprzez skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Zapisanie korekty deklaracji nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na deklaracji gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę deklaracji należy pierwotną deklarację zablokować przed zmianami, a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć przycisk . W przypadku wystawiania korekty do korekty na zakładkę [ORD-ZU] nie są kopiowane ustawienia z poprzedniej deklaracji korygującej.

Po zapisaniu, na liście deklaracji oprócz pierwotnej deklaracji, która zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, pojawi się dodatkowo korekta deklaracji. W kolumnie Korekta nowo powstały dokument otrzyma wartość oznaczającą kolejny numer korekty.

Pierwsza deklaracja PIT-28/PIT-28S musi być oznaczona jako złożenie zeznania – program nie pozwoli zapisać pierwszej deklaracji PIT-28/PIT-28S jako korekty zeznania.

Jeżeli oryginał będzie się znajdował w buforze, podczas zapisywania korekty wyświetlany jest komunikat: Błąd obliczania deklaracji. Poprzednia deklaracja nie została zamknięta. Nie można dodać deklaracji korygującej, jeśli poprzednia deklaracja lub korekta nie została zamknięta. Proszę zamknąć poprzednią deklarację i spróbować ponownie.

Uwaga
W sytuacji gdy naliczono już deklarację PIT-28, a następnie zmieniono udziały na formularzu podatnika, na generowanej korekcie deklaracji przychody i koszty wykazywane na PIT/B podpowiadają się zawsze z pierwotnej deklaracji. Dlatego w takim przypadku po wygenerowaniu korekty należy usuwać załącznik PIT/B i dopiero przeliczać deklarację.

Odblokować (funkcja Odblokuj deklarację z menu kontekstowego) można tylko ostatnią deklarację za dany okres; na wcześniejszych deklaracjach za dany okres funkcja jest nieaktywna.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji PIT-28/PIT-28S(21) w pasku menu dostępna jest ikona , po kliknięciu w którą pojawia się Lista kwot deklaracji właściciela.

Formularz deklaracji PIT-28/PIT-28S

Informacje ogólne

Pole Zestawienie do PIT‑28 za rok: jest aktywne – użytkownik określa, za który okres będzie obliczana deklaracja.

Jeżeli nie został wybrany Właściciel, bądź na formularzu wybranego właściciela nie ma wprowadzonego Urzędu Skarbowego deklaracji nie można obliczyć.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Przedsiębiorstwo w spadku w polu Identyfikator podatkowy domyślnie zaznaczana jest opcja NIP.

Przedsiębiorstwo w spadku – zaznaczenie parametru powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 34-39, 44, 48, 53, 57, 62, 65, 70, 74-75, 78, 80, 82, 87, 91, 96, 101, 106, 114-115, 118, 122, 145-146, 149-151, 153 oraz zablokowanie możliwości dodania załączników PIT/D i PIT-2K. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-28S(21) wersji programu 2019.1.1 to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).

Parametr Uwzględniać zapisy w buforze jest domyślnie zaznaczany. Zdjęcie znacznika spowoduje pobranie do obliczenia przychodów wartości tylko zatwierdzonych zapisów.

Zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisanie formularza oznacza zablokowanie wszystkich pól wcześniej edytowalnych.

Okno zawiera także informacje o użytkowniku, który deklarację wprowadził i zmodyfikował – wraz z odpowiednimi datami.

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja A – C

W sekcji A dostępne są opcje złożenie zeznania (domyślnie zaznaczane) oraz korekta zeznania.

Pola od 20 do 72 są nieaktywne – wartości pobierane są z załączników PIT‑28/A oraz PIT‑28/B.

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja A – C

Formularz deklaracji PIT-28/PIT-28S – sekcja D – E

Pola: Straty z lat ubiegłych oraz Składki na ubezpieczenie społeczne – wartości przenoszone są z kwot do deklaracji wspólnika

Pole: Odliczenia od przychodów – wykazywana jest wartość przeniesiona z załącznika PIT/O

Do poz. 78 oraz 80 wartości pobierane są z załącznika PIT /D.

Formularz deklaracji PIT-28/PIT-28-S – sekcja D – E

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja F – H

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Kwota w polu Ryczałt od przychodów – art. 17 ustawy podlega edycji.

Pole Doliczenia do ryczałtu jest edytowalne – użytkownik może sam wprowadzić odpowiednią kwotę.

Pole: Składka na ubezpieczenie zdrowotne … – wartość pobierana jest z kwot do deklaracji właściciela,

Pole: Odliczenia od ryczałtu – wykazane w części C załącznika PIT/O – kwota wynika z wartości wprowadzonych w załączniku PIT/O Razem odliczenia od podatku,

Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych—kwota wynika z wartości wprowadzonych na załączniku PIT/D.

PIT-28_PIT-28S – zakładka „3. F-H”

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja I – L

Poz. 120 i 121 – służą do wprowadzenia roku objętego zwolnieniem oraz wpisania odpowiedniej kwoty

Sekcja J określa parametr dotyczący zwolnienia z zapłaty podatku w całości lub w części. Możliwość wyboru opcji:

  • Tak, od całości przychodów,
  • Tak, od części przychodów,
  • Nie (domyślnie zaznaczane).

Wybór zwolnienia z zapłaty podatku od całości przychodów powoduje zablokowanie do edycji pól w sekcji KL.

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja I – L

Poz. 123 – proponowana jest suma wpłaconych zaliczek wyliczonych dla danego podatnika w miesiącach od stycznia do listopada lub w trzech pierwszych kwartałach roku – „Kwota zapłacona do US” (formularz zaliczki na podatek ryczałtowy). Pole jest edytowalne.

Sekcja L: w sekcji L wykazywana jest kwota zaliczek z poszczególnych okresów rozliczeniowych wpłaconych przez podatnika w roku podatkowym, za które jest sporządzane zeznanie roczne. W zależności od tego czy podatnik rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie sumy pojawiają się w odpowiednich rubrykach – za poszczególne miesiące od stycznia do listopada lub I, II i III kwartał (poz. 126 do 136). (Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dostępny jest parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych).

W pozycji 138 proponowana jest kwota przeniesiona z formularza zaliczki za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego – ale pole jest edytowalne.

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja M – P

W sekcji M zawarte są dane dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W sekcji O deklaracji wprowadzane są informacje o liczbie poszczególnych załączników do formularza oraz inne informacje wpisywane przez użytkownika ręcznie:

PIT/O – jeśli w ciągu roku podatnik wprowadził odliczenia na formularzu kwot indywidualnych to jako liczba załączników PIT/O automatycznie ustawiane jest „1”

PIT/D, PIT‑2K – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie jako „1” jeżeli użytkownik dodał załącznik PIT-D oraz PIT-2K na zakładce [Załączniki].

PIT‑28/A – „1” w polu dotyczącym liczby załączników ustawiane jest automatycznie w zależności od ustawień w konfiguracji (typ działalności) oraz od udziałów wprowadzonych na karcie danego właściciela.

PIT‑28/B – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie w zależności od liczby załączników dodanych na zakładce [Załączniki].

Załączniki PIT‑28/A oraz PIT‑28/B mogą w rozliczeniu rocznym występować łącznie dlatego jeśli dla działalności głównej ewidencjonowanej w programie został zaproponowany jeden z załączników istnieje także możliwość uzupełnienia innego załącznika ręcznie.

W sekcji P użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Podatnik posiada ważną KDR (tak).

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – sekcja M – P

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – Załączniki

Na zakładce [Załączniki] użytkownik ma możliwość dodawania, edycji oraz usuwania załączników PIT‑28/A, PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K.

Formularz deklaracji PIT‑28 – Załączniki

Formularz deklaracji PIT‑28/PIT-28S – e‑Deklaracje

Na zakładce [e-Deklaracje] znajdują się informacje o statusie deklaracji, numerze referencyjnym, dacie wysłania deklaracji, dacie odebrania UPO.

Formularz deklaracji PIT‑28 – e‑Deklaracje
Uwaga
Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznej PIT-28/PIT-2 pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować?
Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-28/PIT-28S drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?