Deklaracja roczna PIT-28

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna PIT-28 w wersji 23 dostępna jest od wersji 2021.2.1 programu Comarch ERP Optima

W programie istnieje możliwość wyliczenia deklaracji rozliczenia rocznego dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z deklaracją PIT‑28 dostępne są także załączniki: PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PITWZR.

Deklaracja roczna PIT‑28 dostępna jest na liście zaliczek na podatek ryczałtowy (z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28) jako kolejna pozycja w menu rozwijanym przy ikonie plusa .

Deklaracja obliczana jest na podstawie zapisów ewidencji ryczałtowej wprowadzonych w ciągu roku, listy kwot do deklaracji na karcie właściciela (kwoty odliczeń od dochodu i podatku, kwoty przychodów z innych działalności prowadzonych w formie ryczałtu – w tym również najmu) oraz listy zaliczek podatku za poszczególne miesiące.

Uwaga
W sytuacji gdy użytkownik posiada moduł Płace i Kadry jest możliwość drukowania adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-28. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce [Nr ident./podatki] jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT.

Załączniki do deklaracji dostępne są z poziomu samej deklaracji PIT‑28. Załączniki te tworzone automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych oraz informacji zawartych w kwotach do deklaracji właściciela. Istnieje możliwość wskazania dodatkowego załącznika przez wybór typu załącznika w sekcji O. INFORMACJA o ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/PIT‑28 znajdują się ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT‑28 i jej załączników:

Nazwa – pełna nazwa firmy pobrana z Pieczątki firmy,

Adres – przeniesione z Pieczątki firmy pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu,

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

Typ  – wskazanie rodzaju prowadzonej działalności dla właściwego przeniesienia na PIT‑28 przychodów zaewidencjonowanych w programie w ciągu roku: Gospodarcza (domyślnie zaznaczona) oraz Najem, dzierżawa.

Pole pobierające treść z Pieczątki firmy są edytowalne – użytkownik może ręcznie wprowadzić ewentualne zmiany.

Konfiguracja – PIT-28

Obliczona deklaracja roczna widoczna jest bezpośrednio na liście zaliczek na podatek ryczałtowy – w kolumnie Miesiąc wyświetlane jest Roczna.

Lista zaliczek na podatek ryczałtowy – deklaracja roczna

Oznaczenie kolorystyczne dla poszczególnych stanów deklaracji:

  • zielony – deklaracja w buforze,
  • czarny – deklaracja zatwierdzona (zamknięta),
  • czerwony – deklaracja skorygowana (zamknięta).

W menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem myszy, istnieje opcja Odblokuj deklarację powodująca cofnięcie zatwierdzonej deklaracji do bufora. Nie można cofnąć do bufora deklaracji, dla której wygenerowana jest korekta.

Po zapisaniu obliczonej deklaracji w preliminarzu płatności tworzy się odpowiednia płatność:

  • Jeśli na deklaracji PIT-28 zostanie wykazana kwota do zapłaty generowana jest płatność o kierunku „Rozchód”,
  • Jeśli na deklaracji PIT-28 zostanie wykazana nadpłata generowana jest płatność o kierunku „Przychód”.
Dotyczy wersji: 2020.2.1
Płatność do deklaracji PIT-28 generowana jest z Terminem płatności na koniec lutego.
W przypadku, gdy podatnik zrobi korektę deklaracji do preliminarza płatności generowana jest kolejna pozycja – na taką kwotę, aby łączna wartość zdarzeń w preliminarzu była w wysokości kwoty do zapłaty/zwrotu z ostatniej deklaracji.

Płatność utworzona jest dla urzędu skarbowego podatnika – wybranego na karcie właściciela, dla którego deklaracja została obliczona.

Dla zaliczki na podatek dotyczącej grudnia/IV kwartału zdarzenie zapisywane do preliminarza płatności uzyskuje status Nie podlega rozliczeniu.

Korekty deklaracji PIT-28

Możliwość wyboru opcji złożenie zeznania / korekta zeznania istnieje przy dodawaniu nowego formularza oraz poprzez skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Zapisanie korekty deklaracji nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na deklaracji gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę deklaracji należy pierwotną deklarację zablokować przed zmianami, a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć przycisk . W przypadku wystawiania korekty do korekty na zakładkę [ORD-ZU] nie są kopiowane ustawienia z poprzedniej deklaracji korygującej.

Uwaga
Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-28 parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 6a Rodzaj korekty opcji 2. korekta art. 81b par 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 6a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-28. Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 6a opcję 1. korekta art. 81 Ordynacji podatkowej.

Po zapisaniu, na liście deklaracji oprócz pierwotnej deklaracji, która zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, pojawi się dodatkowo korekta deklaracji. W kolumnie Korekta nowo powstały dokument otrzyma wartość oznaczającą kolejny numer korekty.

Pierwsza deklaracja PIT-28 musi być oznaczona jako złożenie zeznania – program nie pozwoli zapisać pierwszej deklaracji PIT-28 jako korekty zeznania.

Jeżeli oryginał będzie się znajdował w buforze, podczas zapisywania korekty wyświetlany jest komunikat: Błąd obliczania deklaracji. Poprzednia deklaracja nie została zamknięta. Nie można dodać deklaracji korygującej, jeśli poprzednia deklaracja lub korekta nie została zamknięta. Proszę zamknąć poprzednią deklarację i spróbować ponownie.

Uwaga
W sytuacji gdy naliczono już deklarację PIT-28, a następnie zmieniono udziały na formularzu podatnika, na generowanej korekcie deklaracji przychody i koszty wykazywane na PIT/B podpowiadają się zawsze z pierwotnej deklaracji. Dlatego w takim przypadku po wygenerowaniu korekty należy usuwać załącznik PIT/B i dopiero przeliczać deklarację.

Odblokować (funkcja Odblokuj deklarację z menu kontekstowego) można tylko ostatnią deklarację za dany okres; na wcześniejszych deklaracjach za dany okres funkcja jest nieaktywna.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji PIT-28 w pasku menu dostępna jest ikona , po kliknięciu w którą pojawia się Lista kwot deklaracji właściciela.

Formularz deklaracji PIT-28

Informacje ogólne

Pole Zestawienie do PIT‑28 za rok: jest aktywne – użytkownik określa, za który okres będzie obliczana deklaracja.

Jeżeli nie został wybrany Właściciel, bądź na formularzu wybranego właściciela nie ma wprowadzonego Urzędu Skarbowego deklaracji nie można obliczyć.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Parametr Uwzględniać zapisy w buforze jest domyślnie zaznaczany. Zdjęcie znacznika spowoduje pobranie do obliczenia przychodów wartości tylko zatwierdzonych zapisów.

Zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisanie formularza oznacza zablokowanie wszystkich pól wcześniej edytowalnych.

Okno zawiera także informacje o użytkowniku, który deklarację wprowadził i zmodyfikował – wraz z odpowiednimi datami.

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja A – C

W sekcji A dostępne są opcje złożenie zeznania (domyślnie zaznaczane) oraz korekta zeznania.

Pola od 19 do 46 oraz 55-71 są nieaktywne – wartości pobierane są z załącznika PIT‑28/B. Pola od 47-54 są aktywne i pobierane z PIT-28/B, ale można je również uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji PIT-28 jest dodany załącznik PIT-28/B, a poz. 47-54 uzupełniono ręcznie to ponowne przeliczenie deklaracji powoduje nadpisanie tych pól kwotami z załącznika PIT-28/B.

PIT-28– zakładka „1. A-C”

Formularz deklaracji PIT-28– sekcja D – E

Pola: Straty z lat ubiegłych oraz Składki na ubezpieczenie społeczne – wartości przenoszone są z kwot do deklaracji wspólnika

Pole: Odliczenia od przychodów – wykazywana jest wartość przeniesiona z załącznika PIT/O

Do poz. 77 oraz 79 wartości pobierane są z załącznika PIT/D lub gdy nie ma załącznika a składa go np. małżonek (pole 185) to pola są edytowalne do ręcznego uzupełnienia – tak samo pole 154.

PIT-28 – zakładka „2. D-E”

Formularz deklaracji PIT 28 – sekcja F – G.1

Do poz. 100 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat przenoszona jest z formularza PIT/WZR kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań z opcją Po roku podatkowym.

Uwaga
Użytkownik powinien zweryfikować w sekcji G kwoty w pozycjach dotyczących poszczególnych stawek oraz dokonać ewentualnej korekty w pozycjach dotyczących stawek, w których osiąga przychody.
PIT-28 – zakładka „3. F-G.1”

Formularz deklaracji PIT 28 – sekcja G.2 – G.4

Do poz. 116 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy przenoszona jest z formularza PIT/WZR kwota niezapłaconych zobowiązań oraz zapłaconych wierzytelności z opcją Po roku podatkowym.

PIT 28 – zakładka „4. G.2-G.4”

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja H-J

Kwota w polu Ryczałt od przychodów – art. 17 ustawy podlega edycji.

Pole Doliczenia do ryczałtu jest edytowalne – użytkownik może sam wprowadzić odpowiednią kwotę.

Pole: Składka na ubezpieczenie zdrowotne … – wartość pobierana jest z kwot do deklaracji właściciela,

Pole: Odliczenia od ryczałtu – wykazane w części C załącznika PIT/O – kwota wynika z wartości wprowadzonych w załączniku PIT/O Razem odliczenia od podatku,

Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych—kwota wynika z wartości wprowadzonych na załączniku PIT/D.

PIT-28 – zakładka „5. H-J”

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja K-N

Poz. 156 i 157– służą do wprowadzenia roku objętego zwolnieniem oraz wpisania odpowiedniej kwoty

Sekcja L określa parametr dotyczący zwolnienia z zapłaty podatku w całości lub w części. Możliwość wyboru opcji:

  • Tak, od całości przychodów,
  • Tak, od części przychodów,
  • Nie (domyślnie zaznaczane).

Wybór zwolnienia z zapłaty podatku od całości przychodów powoduje zablokowanie do edycji pól w sekcji M N.

PIT-28 – zakładka „6.K-N

Poz. 173– proponowana jest suma wpłaconych zaliczek wyliczonych dla danego podatnika w miesiącach od stycznia do listopada lub w trzech pierwszych kwartałach roku – „Kwota zapłacona do US” (formularz zaliczki na podatek ryczałtowy). Pole jest edytowalne.

Jeżeli w poz. 161 NADPŁATA kwota jest większa od zera to użytkownik ma możliwość uzupełnienia informacji w sekcji R RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY.

Sekcja L: w sekcji L wykazywana jest kwota zaliczek z poszczególnych okresów rozliczeniowych wpłaconych przez podatnika w roku podatkowym, za które jest sporządzane zeznanie roczne. W zależności od tego czy podatnik rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie sumy pojawiają się w odpowiednich rubrykach – za poszczególne miesiące od stycznia do listopada lub I, II i III kwartał (poz. 162 do 172). (Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dostępny jest parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych).

W pozycji 174 proponowana jest kwota przeniesiona z formularza zaliczki za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego – ale pole jest edytowalne.

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja O-T

W sekcji O zawarte są dane dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W sekcji Q deklaracji wprowadzane są informacje o liczbie poszczególnych załączników do formularza oraz inne informacje wpisywane przez użytkownika ręcznie:

PIT/O – jeśli w ciągu roku podatnik wprowadził odliczenia na formularzu kwot indywidualnych to jako liczba załączników PIT/O automatycznie ustawiane jest „1”

PIT/D, PIT‑2K – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie jako „1” jeżeli użytkownik dodał załącznik PIT-D oraz PIT-2K na zakładce [Załączniki].

PIT‑28/B – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie w zależności od liczby załączników dodanych na zakładce [Załączniki].

PIT/WZR – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie jako „1” jeżeli użytkownik dodał załącznik PIT/WZR.

W sekcji R użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Podatnik posiada ważną KDR (tak).

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od początku danego roku zaznaczono parametr Rozliczenie ryczałtu w okresach kwartalnych to po przeliczeniu deklaracji w sekcji S Informacje dodatkowe automatycznie zaznaczana jest opcja 1. podatnik wybrał kwartalny sposób opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

PIT-28 – zakładka „7.O-T”

Formularz deklaracji PIT‑28 – Załączniki

Na zakładce [Załączniki] użytkownik ma możliwość dodawania, edycji oraz usuwania załączników PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR.
Od wersji PIT-28(22) nie ma już załącznika PIT-28/A i działalność gdzie właściciel ma 100% udziałów jest wykazywana bezpośrednio na deklaracji głównej z pominięciem załącznika.

Uwaga
Dla deklaracji z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania formularza zaliczki następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy właściciela, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany na karcie właściciela. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji.
Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu

Formularz deklaracji PIT‑28 – e‑Deklaracje

Na zakładce [e-Deklaracje] znajdują się informacje o statusie deklaracji, numerze referencyjnym, dacie wysłania deklaracji, dacie odebrania UPO.

Uwaga
Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznej PIT-28 pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować?
Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-28 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?