Ewidencja ryczałtowa – scenariusze

image_print

Jak skonfigurować firmę – Ryczałt

W celu skonfigurowania programu dla prowadzenia ryczałtu należy:

 1. Otworzyć konfigurację firmy, poprzez kliknięcie przycisku Konfiguracja w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ogólne lub wybierając z menu:
 2. Wybrać zakładkę Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Parametry.
 3. Zaznaczyć Rodzaj księgowości – Ewidencja ryczałtowa. 
 4. Zatwierdzić formularz Konfiguracja firmy klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak dodać nowy zapis do ewidencji?

Aby wprowadzić do bazy danych nowy zapis należy:

 1. Otworzyć listę Ewidencja ryczałtowa przez kliknięcie przycisku Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERPOptima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.
 2. Określić, czy chcemy dodać zapis do bufora czy do ewidencji, przez wybór odpowiedniej opcji .
 3. Określić, czy chcemy dodać zapis do ewidencji przychodów czy do ewidencji produktów rolnych, przez wybór odpowiedniej opcji  .
 4. Wybrać zapisy za dzień lub za miesiąc i określić odpowiednią datę dla zapisu.
 5. Kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>, lub dodać zapis w trybie kopiowania przez naciśnięcie tych dwóch przycisków z klawiszem <CTRL>.
 6. Wypełnić kolejno dane dotyczące dokumentu na formatce, która służy dodaniu nowego zapisu.
  Uwaga
  Program wymaga, aby na formularzu zapisu bezwzględnie wypełnione było pole Nr Dokumentu.
 7. Po uzupełnieniu formularza dodania nowego zapisu należy go zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania formularza, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub wcisnąć klawisz <ESC>.

Jak przenieść zapis z bufora do ewidencji?

Aby przenieść zapis z bufora do ewidencji należy:

 1. Otworzyć listę zapisów w buforze przez naciśnięcie klawisza Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERPOptima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Wybrać listę zapisów w buforze .
 3. Wybrać listę zapisów w ewidencji przychodów lub w ewidencji produktów rolnych .
 4. Wybrać zapisy za dzień lub za miesiąc i określić odpowiednią datę dla zapisów.
 5. Zaznaczyć dokumenty, które mają być przeniesione do ewidencji przez ustawienie się na danym zapisie i naciśnięciu klawisza <SPACJA> lub naciśnięciu prawego klawisza myszy i wybraniu opcji Zaznacz. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty, można wykorzystać kombinacje klawiszy <CTRL>+<A> lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybrać Zaznacz wszystkie.
  Uwaga
  Aby przenieść zapisy z bufora do ewidencji, wybrane dokumenty muszą zostać zaznaczone. W przypadku, gdy żaden dokument nie jest zaznaczony, program wyświetla odpowiedni komunikat.
 6. Nacisnąć przycisk  lub klawisz <F7>, który odpowiada za przeniesienie zaznaczonych dokumentów do ewidencji.
 7. Program prosi o potwierdzenie, czy dane dokumenty przenieść do ewidencji.
 8. Po dokonaniu przeniesienia program pokazuje zestawienie informacji o zdarzeniach, które miały miejsce.Program prosi o potwierdzenie, czy dane dokumenty przenieść do ewidencji.

Jak dokonać zamknięcia dnia?

Aby zamknąć ewidencję ryczałtową do wskazanego dnia należy:

 1. Otworzyć listę zapisów w ewidencji przez naciśnięcie klawisza Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERPOptima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Wybrać listę zapisów w ewidencji .
 3. Wybrać listę zapisów w ewidencji przychodów lub w ewidencji produktów rolnych .
 4. Wybrać zapisy za dzień lub za miesiąc i określić odpowiednią datę dla zapisów.
 5. Nacisnąć przycisk  lub klawisz <F7>.
 6. Jeżeli wybrano zapisy za dzień, ewidencja zostanie zamknięta do dnia określonego na liście zapisów. Jeżeli wybrano zapisy za miesiąc, ewidencja zostanie zamknięta do ostatniego dnia miesiąca określonego na liście zapisów. 
  Uwaga
  Po zamknięciu ewidencji nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian na liście zapisów księgowych z datą wcześniejszą od dnia zamknięcia włącznie

Jak zmienić zapis w buforze?

Aby zmienić zapis należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.
 2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 4. Program wyświetli formatkę zmiany zapisu, na której można wówczas dokonać wymaganych zmian. 
  Uwaga
  W przypadku zapisów znajdujących się w buforze, przy zmianie daty poza okres określonego miesiąca należy pamiętać, że spowoduje to również zmiany w kwotach wykazywanych na formularzu: Zaliczka na podatek ryczałtowy za wybrany okres
 5. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj lub wcisnąć klawisz <ESC>. 
  Uwaga
  Program pozwala na zmianę wyłącznie zapisów będących w buforze. Zapisy w ewidencji nie podlegają edycji. Ponadto, dla zapisów będących efektem księgowania z rejestru VAT, program nie pozwala na edycję kwot zapisów, aby zachować zgodność pomiędzy zapisami źródłowymi a zapisami w ewidencji ryczałtowej.

Jak usunąć zapis z bufora?

Aby usunąć zapis z bufora należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.
 2. Odszukać zapis na liście w buforze i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.
Uwaga
Program pozwala na kasowanie wyłącznie zapisów będących w buforze. Zapisy w ewidencji głównej nie podlegają kasowaniu – zapis taki można jedynie skreślić. W przypadku skasowania zapisu będącego efektem księgowania z rejestru VAT, po jego skasowaniu z zapisów źródłowych zostaje usunięty wskaźnik zaksięgowania.

Jak skreślić zapis z ewidencji?

Aby skreślić zapis z ewidencji głównej, należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skreślić podświetlony zapis?
 5. Po potwierdzeniu zapis zostanie skreślony, dokument na wydruku jest przekreślony i nie jest brany pod uwagę przy podsumowywaniu zapisów. Na ekranie zapis taki jest wyróżniony kolorem czerwonym.
Uwaga
W przypadku skreślenia zapisu będącego efektem księgowania z rejestru VAT, po jego skreśleniu z zapisów źródłowych zostaje usunięty wskaźnik zaksięgowania.

Jak skasować zapis z ewidencji ryczałtowej z poziomu dokumentu źródłowego?

Istnieją dwa sposoby usuwania zapisów znajdujących się w Ewidencji ryczałtowej. Pierwszy z nich został opisany wyżej. Natomiast druga metoda jest dostępna tylko w przypadku, jeśli zapis w ewidencji jest efektem księgowania z rejestru sprzedaży VAT, ewidencji dodatkowej przychodów, różnic kursowych lub różnic kursowych MW. Taki sposób umożliwia usunięcie zapisów z poziomu dokumentów źródłowych, bez konieczności odszukiwania zapisu w Ewidencji ryczałtowej.

Aby usunąć zapisy księgowe należy zaznaczyć dokumenty źródłowe, które zostały wcześniej zaksięgowane, a następnie z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję Usuń zapisy księgowe. Po zaakceptowaniu komunikatu: Czy chcesz usunąć zapis księgowy?  następuje usunięcie zapisów księgowych ze wskazanych dokumentów.

Uwaga
Podobnie jak w przypadku kasowania zapisów z poziomu Ewidencji ryczałtowej, operacja ta będzie możliwa pod warunkiem, że dokument nie został zaksięgowany „na czysto” tzn. znajduje się w buforze.

Jak uporządkować zapisy chronologicznie?

Aby przenumerować zapisy w ewidencji ryczałtowej należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Określić, czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy w ewidencji głównej, przez wybór odpowiedniej opcji  .
 3. Wybrać listę zapisów w ewidencji przychodów lub w ewidencji produktów rolnych .
 4. Zaznaczyć zapisy Za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy przenumerować ewidencję.
 5. Po wyświetleniu zapisów Ewidencji ryczałtowej, w celu przenumerowania należy nacisnąć przycisk  lub klawisz <F8>.
Uwaga
W przypadku, gdy zapisy nie były wprowadzane do bufora chronologicznie, w momencie przeksięgowywania do ewidencji głównej są automatycznie numerowane wg dat.

Jak wyszukiwać zapis?

Aby odszukać zapis w ewidencji ryczałtowej, można posłużyć się kilkoma metodami, zależnie od tego, jakie posiadamy informacje o poszukiwanym dokumencie. Przed rozpoczęciem poszukiwania należy najpierw otworzyć zapisy ewidencji klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.

Następnie, w zależności od posiadanych informacji, możemy posłużyć się jedną z poniższych metod:

 1. Aby znaleźć dokument, jeżeli znamy Numer dokumentu lub zawartość pola Uwagi należy skorzystać z filtru uproszczonego.
  1. Otworzyć listę zapisów.
  2. Wstępnie określić zakres wyświetlanych dokumentów poprzez wybór odpowiedniej zakładki, zaznaczenie, czy interesują nas zapisy z bufora czy ewidencji głównej oraz określenie okresu, w którym poszukujemy dokumentu.
  3. Ustawić kursor w polu Filtr i wpisać tam poszukiwany fragment numeru dokumentu lub uwagi.
  4. Jeżeli pinezka  (widoczna obok ikony filtrowania) jest włączona, zmiany będą widoczne od razu.
  5. Jeżeli pinezka jest wyłączona , po wpisania poszukiwanego fragmentu należy kliknąć przycisk . Na liście zostaną wyświetleni wyłącznie pracownicy spełniający zadane kryterium.
Poszukiwanie faktury o numerze FA 5/2010

2. Jeżeli znamy inne dane faktury możemy posłużyć się Konstruktorem filtra. Szczegółowy opis działania filtra opisany jest w podręczniku Comarch ERP Optima – Ogólne i Konfiguracja.

Jak wyliczyć zaliczkę ryczałtową?

Aby wyliczyć zaliczkę podatku należy:

 1. Otworzyć z menu głównego Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Po otwarciu listy zaliczek nacisnąć przycisk Dodaj   lub klawisz <INSERT>.
 3. Po wyborze miesiąca i podatnika, dla którego ma być liczona zaliczka nacisnąć przycisk Przelicz  lub klawisz <F8>.
 4. Aby zapamiętać wyliczoną deklarację, należy nacisnąć przycisk Zapisz zmiany  lub kombinację klawiszy <CTRL>+<ENTER>.
 5. Po zapamiętaniu pojawi się wyliczona zaliczka na Liście zaliczek na podatek ryczałtowy z informacją, za jaki okres jest wyliczona i dla którego podatnika.

Jak zmienić lub ponownie przeliczyć zaliczkę?

Aby ponownie wyliczyć zaliczkę należy:

 1. Otworzyć z menu głównego Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Po wyświetleniu listy zaliczek ustawić kursor na tym zapisie (podświetlić wiersz), który chcemy ponownie przeliczyć i nacisnąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Program wyświetli formatkę zmiany zapisu, ponowne przeliczenie następuje przez naciśnięcie przycisku Przelicz  lub klawisza <F8>.
 4. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub wcisnąć klawisz <ESC>.
Uwaga
Jeżeli zaliczka została zablokowana przed zmianami, nie ma możliwości jej ponownego przeliczenia i zapisania. Aby zmienić taką zaliczkę, należy najpierw dokonać jej odblokowania.

Jak usunąć wyliczoną zaliczkę?

Aby usunąć wyliczoną zaliczkę należy:

 1. Otworzyć listę zaliczek wybierając z menu: Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.
Uwaga
Jeżeli zaliczka została zablokowana przed zmianami, nie ma możliwości jej usunięcia. Aby usunąć taką zaliczkę, należy najpierw dokonać jej odblokowania.

Jak odblokować zaliczkę?

Aby dokonać odblokowania zaliczki, która została zablokowana przed zmianami, należy:

 1. Otworzyć z menu głównego Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Odszukać zapis na liście i kliknąć na nim prawy klawisz myszy.
 3. Z menu kontekstowego wybrać Odblokuj deklarację.
 4. Program wyświetli pytanie z prośbą o potwierdzenie operacji odblokowania i po potwierdzeniu deklaracja zostanie odblokowana.

Czy ten artykuł był pomocny?