Jak naliczyć wypłatę dla zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą?

image_print
W wersji 2024.0.1 w module Płace i Kadry Plus udostępniono funkcjonalność umożliwiającą naliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicą.

Na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] należy uzupełnić sekcje Oddelegowany do pracy za granicą.

W celu naliczenia wypłaty umowy za okres oddelegowania należy utworzyć listę płac. Na formularzu listy płac o rodzaju ‘Umowa’ zaznaczamy parametr Lista tylko dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę. Po jego zaznaczeniu wskazujemy kraj oddelegowania oraz walutę rozliczenia.

W Formularzu wypłaty pracownika pojawi się dodatkowa zakładka [Waluty].

Tak jak w przypadku wypłat etatowych. Na tej zakładce będą dostępne informacje o:

  • walucie rozliczenia oraz walucie diety wraz z kursem,
  • kwotach sumy elementów wypłaty składek ZUS oraz PPK, podatku i składki zdrowotnej,
  • kwocie do wypłaty,
  • stawce diety za dzień.

Przykład naliczenia:

Zleceniobiorca posiadający umowę cywilnoprawną na okres od 1 do 10 października 2023 na kwotę 1000 EUR, 20% koszty uzyskania przychodu, zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń.

Dieta na dzień 50 EUR.

Kurs 1 EUR = 4,4642 zł. Podatek jest płacony w Polsce, ulga podatkowa 300 zł.

W wypłacie zostaną naliczone następujące elementy:

Rozliczenie umowy 1000 EUR czyli 4 464,20 zł.

Dni pobytu za granicą (liczba diet) 10 dni

Kwota diety przysługującej z tytułu oddelegowania to 10*50*4,4642 = 2232,10 zł.

Jest to kwota o jaką można pomniejszyć podstawę składek ZUS pod warunkiem, że podstawa składek ZUS jest większa niż minimalna podstawa dla oddelegowanych (6935 zł w 2023r.). Dodatkowo w wyniku pomniejszenia o wartość diet podstawa składek ZUS nie może być mniejsza niż podstawa minimalna.

Zleceniobiorca w miesiącu deklaracji nie ma innych wypłat zatem suma elementów oskładkowanych wynosi 4 464,20 zł i jest mniejsza niż minimalna podstawa ZUS dla oddelegowanych (6935 zł w 2023r.). Oznacza to, że w tym przypadku nie ma możliwości pomniejszenia podstawy składek ZUS o wartość diet. Podstawa składek społecznych wyniesie 4 464,20 zł.

612,04 zł jest to suma składek społecznych.

346,69 zł wynosi składka zdrowotna.

4 464,20 zł (opodatkowane elementy z tej wypłaty)  - 612,04 zł  (ZUS) - 770,43 zł koszty uzyskania przychodu =3 081,73 zł,  po zaokrągleniu podstawa opodatkowania 3082 zł

3082 *12% - 300 zł ulga= 69,84 zł,

Zaliczka podatku w zaokrągleniu do pełnych złotych to 70 zł.

Wypłata netto wynosi 3 435,47 zł.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?