Płace i Kadry

image_print

Nowości

 1. Wskaźniki

  Wartości obowiązujące od 1.01.2024:

  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia
  – dochód deklarowany (składki społeczne): 4 694,40 zł,
  – maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 19 560,00 zł,
  – minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 7 824,00 zł
  .
  Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki
  – podstawa składek ZUS dla osób na urlopach wychowawczych: 4 694,40 zł,.
  .
  Konfiguracja/ Program/Płace/ Podstawa składek ZUS
  – roczna podstawa składek ZUS: 234 720,00 zł.

  Podstawa prawna:
  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2023, poz. 1342).

 2. Typy wypłat. Wprowadzono nowe elementy wynagrodzenia:
   • Odprawa emerytalna. Składnik przysługujący pracownikowi, u którego z powodu przejścia na emeryturę, ustał stosunek pracy. Element liczony jak ekwiwalent za urlop, opodatkowany i nieoskładkowany.
   • Odprawa pośmiertna. Składnik umożliwiający wypłatę wynagrodzenia zmarłego pracownika członkom jego rodziny. Dodatek kwotowy nieopodatkowany i nieoskładkowany, wpływający na kwotę wypłaty.
    W celu wypłaty odprawy, należy wprowadzić spadkobiercę na listę pracowników i naliczyć  element na liście o rodzaju ‘Inne’.
   • Ubezpieczenie grupowe. Potrącenie kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwia potrącenie części składki na ubezpieczenie grupowe, finansowanej przez pracownika
  Ustawienia dodatków mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat.
 3. Wysyłka deklaracji PIT-11. Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11 za pomocą domyślnego klienta pocztowego. Na formularzu deklaracji PIT-11 dodano  przycisk ‘Wyślij’ z opcjami : PIT-11 i PIT-11 z hasłem. Po wybraniu opcji otwiera się formularz wiadomości e-mail domyślnego klienta pocztowego ustawionego na stanowisku np. outlook lub crm jeśli Klient posiada ten moduł. Jeśli wiadomość otwiera się np. w outlooku (domyślny klient pocztowy) to podpowiada się adres e-mail pracownika oraz jest dołączony plik pdf z PIT-11. W przypadku korzystania z programu Comarch ERP Optima w Chmurze Standard do wysyłki konieczne jest posiadanie modułu CRM Plus.
 4. Nowe kody ZUS. Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia.
  • Dodano nowe kody 1430,1431,1432,1433.
  • Na liście kodów pracy o szczególnym charakterze zmieniono opis dla kodu 221.
 5. .
  Podstawa prawna:

  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023 poz. 2032).

 6. Kalkulator wynagrodzeń. Umożliwiono wskazanie procentu wynagrodzenia, od którego naliczają się 50% koszty uzyskania przychodu.
 7. Import/eksport danych kadrowych. Umożliwiono import/eksport za pomocą Comarch Migrator, dodatkowych danych informacji o przystąpieniu pracownika do PPK i wysokości składek. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w podręczniku do Comarch ERP Migrator.

Zmiany

 1. Zaliczka na PIT-4R. Wprowadzono zmiany w sposobie ustalania liczby podatników wykazywanych na zaliczce na PIT-4R. Na zaliczce uwzględniane są osoby, które otrzymały przychód w miesiącu deklaracji i zaliczka podatku od tego przychodu jest w kwocie większej niż 0. W związku ze zmianami, w konfiguracji firmy usunięto parametr Nie wykazuj na PIT-4R osób bez opodatkowanego przychodu, którego zaznaczenie decydowało o tym, że w liczbie podatników nie były uwzględniane osoby, które miały naliczone wypłaty, ale nie osiągnęły przychodu wykazywanego na PIT-4. Obecnie program zawsze działa tak jak przy zaznaczonym parametrze.
 2. Ergonomia na formularzu umowy zlecenie. Wprowadzono zmiany usprawniające pracę Użytkownika.
   • dodano możliwość przejścia do kalkulatora wynagrodzeń z poziomu formularza umowy cywilnoprawnej,
   • zmieniono położenie przycisku Policz wartość od netto na formularzu umowy.

Poprawiono

 1. Deklaracja PIT. Lista zaliczek na PIT-4R. Na liście zaliczek na PIT-4R nadmiarowo była wyświetlana deklaracja PIT-8AR, gdy było ustawione filtrowanie deklaracji wg roku. Działanie poprawiono.
 2. PIT-11. Na deklaracji PIT-11, w polu 123 poprawiono limit kwoty składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych, z kwoty 500 zł do aktualnie obowiązującej 840 zł.
 3. Wypłaty:
   • Nie można było naliczyć wypłaty, gdy pracownik był zgłoszony do PPK i w konfiguracji  standardowego  typu wypłaty ‘Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia’ ustawiono algorytm 12. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć seryjnie wypłat z przychodem PPK i potrąceniem wyliczanym za pomocą algorytmu 12. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: Błąd zapisu wypłaty. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik był rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty i w drugiej z  nich był naliczony ujemny element ozusowany i opodatkowany, to  w niektórych przypadkach niepoprawnie naliczały się składki społeczne opodatkowane. Działanie poprawiono.
   • Niepoprawnie naliczało  się pomniejszenie za czas zwolnienia w 31-dniowym miesiącu, gdy pracownik był nieobecny przez cały miesiąc,  i część zwolnienia rozliczano w następnym miesiącu (lista płac z opcją miesiąca wstecz). Działanie poprawiono.
   • Jeżeli pracownik rozliczany zgodnie z pakietem mobilności, w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone 2 wypłaty i pierwszej etatowej uwzględniono pomniejszenie o diety, a w drugiej wypłacie naliczonej seryjnie zmieniono wartość, to ponownie było uwzględniane pomniejszenie o diety.  Działanie poprawiono.
   • W przypadku gdy pracownik w okresie oddelegowania miał odnotowaną nieobecność ‘Zwolnienie (Siła wyższa)’, w wypłacie za ten okres naliczała się niepoprawnie kwota wynagrodzenia za okres zwolnienia z powodu siły wyższej, podstawa składek ZUS i podatku .Działanie poprawiono.
   • W niektórych przypadkach, w wypłatach naliczanych po przekroczeniu limitu zwolnienia z PIT, wykazywany był przychód zwolniony z podatku. Działanie poprawiono.
   • W przypadku rozliczenia wypłat zgodnie z pakietem mobilności, korekta zaliczki podatku powodowała wyzerowanie składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
   • Dla standardowych typów wypłat: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło, Przychód z tytułu PPK/kontrakt menedż., Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A, mogła zostać naliczona zaliczka podatku w wysokości 18% zamiast 12%. Działanie poprawiono.
   • Nie można było naliczyć wypłaty umowy osoby zgłoszonej do PPK, gdy w konfiguracji umowy, w polu Przychód PPK była ustawiona opcja ‘brak’. Działanie poprawiono.
 4. Zajęcie wynagrodzenia. Nie można było przeliczyć zajęcia wynagrodzenia w wypłacie pracownika tymczasowego. Działanie poprawiono.
 5. Wynagrodzenie za czas urlopu. W niektórych przypadkach, gdy pracownik był cały miesiąc nieobecny,  w  wypłacie naliczało się 'Wynagrodzenie za czas urlopu’ za urlop wprowadzony w dniach wolnych. Działanie poprawiono.
 6. Bilans otwarcia PIT-11. Po migracji bilansu otwarcia PIT-11 dla pracownika do 26 lat, do limitu zwolnienia z PIT (85 528 zł) doliczana była wartość zaimportowanego zasiłku. Działanie poprawiono.
 7. Wydruk seryjny PIT-11. Po seryjnym naliczeniu deklaracji PIT-11 na wydruku seryjnym deklaracji PIT-11 dla niektórych pracowników mógł nie być wykazany urząd skarbowy oraz kraj. Działanie poprawiono.
 8. Zestawienie wypłat. Poprawiono wykazywanie w zestawieniu wypłat pracownika informacji o przychodzie zwolnionym z PIT, gdy pracownik miał naliczany ujemny element.
 9. Kalkulator wynagrodzeń. Poprawiono ustalenie kwoty brutto od podanej kwoty netto dla przychodu z tytułu umowy cywilnoprawnej objętego zwolnieniem z PIT.
 10. Historia zatrudnienia. Poprawiono wyliczenie stażu pracy w momencie usuwania dat z historii zatrudnienia pracownika.
 11. Zdjęcie pracownika. Poprawiono walidację formatu zdjęć.
 12. Wydruk Karta podatkowa – wypłaty umów. Poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej, w sekcji „Razem”, na wydruku „Karta podatkowa – wypłaty umów”, dostępnym z listy pracowników.
 13. Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę(sPrint). Poprawiono wykazywanie daty zawarcia i zakończenia umowy.
 14. Synchronizacja danych z Comarch ERP XL. W szczególnym przypadku synchronizacja danych kadrowo-płacowych była przerywana komunikatem błędu i dane nie przenosiły się do Comarch ERP XL. Działanie poprawiono.
 15. Synchronizacja danych z Comarch HRM. W szczególnym przypadku, gdy była ustawiona współpraca z Comarch ERP XL, dane nie przenosiły się do Comarch HRM w chmurze Comarch. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?