Karta lojalnościowa (Enterprise, Altum)

Karta lojalnościowa (Enterprise, Altum)

Uwaga
Funkcjonalność karty stałego klienta (nie będącej bonem) nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Karta lojalnościowa może być obsłużona przy pomocy:

 • Karty stałego klienta – karta podzielona jest na dwa typy: Karta fizyczna, Karta wirtualna
 • Bonu z opcją Program lojalnościowy

Stanowisko POS obsługuje numer karty, który jest alfanumerycznym ciągiem znaków bez ograniczonej długości.
Sama karta lojalnościowa nie nalicza żadnych rabatów na dokumencie. Służy ona do identyfikacji kontrahenta. Promocje czy gratisy wynikające z programu lojalnościowego przysługują danemu kontrahentowi powiązanemu z kartą lojalnościową.

Uwaga
Korzyści wynikające z członkostwa w programie lojalnościowym są definiowane w systemie ERP albo w zewnętrznym serwisie lojalnościowym.

Przypisywanie karty lojalnościowej

Operator może przypisać kartę lojalnościową do kontrahenta z poziomu podglądu/dodawania/edycji karty kontrahenta lub z poziomu wystawianego dokumentu.

Możliwość powiązania karty lojalnościowej z poziomu podglądu karty kontrahenta
Możliwość powiązania karty lojalnościowej do kontrahenta przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]

 

Możliwość powiązania karty lojalnościowej do nabywcy przy pomocy przycisku [Dodaj kartę klienta]
Uwaga
Kontrahent może być powiązany tylko z jedną, aktywną kartą lojalnościową.
Uwaga
Wymagalność uzupełnienia dodatkowych danych na kontrahencie przy wydawaniu karty lojalnościowej nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

W systemie ERP możliwe jest skonfigurowanie wymagalność uzupełnienia następujących pól przy wydawaniu karty lojalnościowej:

 • Imię – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Nazwisko – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Kod – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Nazwa – w przypadku kontrahenta biznesowego
 • Data urodzenia – w przypadku kontrahenta detalicznego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Kod pocztowy

Powiązanie bonu jako karty lojalnościowej z kontrahentem wymaga, aby:

 • bon był wielokrotnego użytku
 • bon nie był powiązany z innym kontrahentem
 • nieaktywny bon posiadał wartość 0,00 (aktywny bon może mieć przypisaną wartość)

Z poziomu systemu ERP można określić widoczność typów generowanych kart lojalnościowych. Jeżeli:

 • nie została zdefiniowana widoczność żadnego typu karty, to po wybraniu przycisku [Dodaj kartę klienta] wyświetli się komunikat: „Nie można powiązać karty lojalnościowej z kontrahentem. Brak typu karty do powiązania.”
 • zdefiniowana jest widoczność tylko jednego typu karty, to po wybraniu przycisku [Dodaj kartę klienta] nie zostanie wyświetlone okno wyboru typu generowanej karty
 • zdefiniowana jest widoczność co najmniej dwóch typów kart, to wybranie przycisku [Dodaj kartę klienta] wyświetli okno wyboru typu generowanej karty (opcja niedostępna w przypadku użycia bonu z opcją Program lojalnościowy), przykładowo:
  • Fizyczna
  • Wirtualna
Wybór typu karty lojalnościowej
Przykładowy wybór typu karty lojalnościowej

Wybór fizycznego typu karty

Po wybraniu fizycznego typu karty lojalnościowej pojawi się okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty.

Okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty lojalnościowej
Okno wprowadzenia lub wczytania numeru karty lojalnościowej

Numer karty może być:

 • wcześniej zdefiniowany w systemie ERP
 • dodany do systemu dopiero w momencie jej przypisywania do kontrahenta (opcja niedostępna dla wykorzystania bonu z opcją Program lojalnościowy)
Uwaga
W systemie ERP można określić, czy podczas wydawania kontrahentowi karty stałego klienta (która nie jest bonem) ma nastąpić weryfikacja jej poprawności (aktywność oraz brak przypisania do innego kontrahenta).
Dla pola Numer aplikacja weryfikuje, czy zeskanowany numer karty nie jest już powiązany z innym kontrahentem. Weryfikacja ta odbywa się na podstawie danych dostępnych w lokalnej bazie danych stanowiska POS.
Jeżeli weryfikacja wykaże, że dana karta jest już przypisana do innego kontrahenta, pole zostanie podświetlone na czerwono oraz pojawi się komunikat: „Karta jest już w użyciu”.

Wybór wirtualnego typu karty

W przypadku wybrania wirtualnego typu karty lojalnościowej, do systemu ERP zostanie wysłane polecenie wygenerowania i wysłania drogą mailową karty. Po wybraniu karty na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Numer karty zostanie wygenerowany i przesłany kontrahentowi.”.

Jeżeli aplikacja pracuje w trybie online, numer karty wirtualnej zostanie od razu zaimportowany na stanowisko. W trybie pracy offline takie powiązanie powstanie dopiero po odzyskaniu połączenia z systemem ERP.

Prezentacja karty powiązanej

Na podglądzie karty kontrahenta prezentowany jest numer powiązanej karty lojalnościowej oraz ilość zebranych punktów lojalnościowych (w przypadku bonu prezentowana jest wartość 0).

Szczegóły karty lojalnościowej na podglądzie karty kontrahenta detalicznego

Ze względu na możliwość pracy aplikacji w dwóch trybach: online oraz offline, na stanowisku POS nie zawsze znajduje się pełna informacja o aktualnie powiązanych kartach lojalnościowych z kontrahentami. W celu uniknięcia utraty informacji o naliczeniu punktów lojalnościowych zaczytanie numeru karty lojalnościowej na wystawianym dokumencie zawsze powoduje zapisanie numeru karty na dokumencie.

Informacja o karcie lojalnościowej na dokumencie

Blokada karty lojalnościowej

Blokada karty lojalnościowej odbywa się po naciśnięciu na pole Szczegóły karty z poziomu podglądu karty kontrahenta.

Pole Szczegóły karty na podglądzie karty kontrahenta
Okno blokady karty lojalnościowej
Okno blokady karty lojalnościowej
Uwaga
W trybie pracy offline aplikacji kartę lojalnościową można zablokować, jeżeli kontrahent powiązany z kartą jest zarejestrowany w lokalnej bazie danych stanowiska POS.

Zatwierdzenie operacji blokady karty wymaga wybrania przyczyny blokady.

Uwaga
Przyczyny blokady karty lojalnościowej są definiowane po stronie systemu ERP.

Dodatkowo przy pomocy parametru Stwórz nową kartę operator, blokując jedną kartę lojalnościową, może od razu przypisać kolejną.

W przypadku wykorzystania bonu jako karty lojalnościowej, w polu Numer należy wprowadzić numer bonu, który jest:

 • wielokrotnego użycia
 • aktywny, zatwierdzony lub przyjęty na stan
 • nieprzypisany do innego kontrahenta
Przykład

W sklepie jubilerskim XYZ został stworzony trzyetapowy program lojalnościowy:

 1. W pierwszym etapie kontrahent dostaje Czerwoną kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 5% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Czerwonej karty jest dokonanie zakupów na dowolną kwotę w sklepie stacjonarnym.
 2. W drugim etapie kontrahent dostaje Pomarańczową kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 10% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Pomarańczowej karty jest posiadanie karty Czerwonej oraz uzbieranie co najmniej 10 000 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 3. W trzecim etapie kontrahent dostaje Złotą kartę lojalnościową, która uprawnia do każdorazowego 15% rabatu na zakupy w sklepach stacjonarnych. Warunkiem koniecznym otrzymania Złotej karty jest posiadanie karty Pomarańczowej oraz uzbieranie co najmniej 25 000 punktów w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Dodatkowo każda wydana złotówka na zakupy w sklepach stacjonarnych jest liczona jako jeden punktu: 1 zł = 1 pkt. Na koniec każdego roku kalendarzowego liczba punktów jest kasowana na wszystkich kartach lojalnościowych. W przypadku Złotej karty1 nie są naliczane punkty.

Kontrahent Joanna Nowak posiada Czerwoną kartę. W ciągu roku 2018 uzbierała 11 860 punktów. Przy kolejnych zakupach (12.11.2018r.) dopytuje przy kasie, czy może otrzymać Pomarańczową kartę. Użytkownik aplikacji wyszukuje kartę kontrahenta. Przechodzi do Kontrahenci à Joanna Nowak à Szczegóły karty. W szczegółach karty prezentowana jest liczba 11 860 punktów.  W takiej sytuacji karta może zostać wymieniona z Czerwonej na Pomarańczową. W tym celu operator naciska na pole Szczegóły karty oraz wybiera powód blokady karty lojalnościowej: Awans do wyższego poziomu programu. Następnie zaznacza parametr Stwórz nową kartę i zatwierdza. Dla opcji [Wydaj kartę lojalnościową] skanuje nową, Pomarańczową kartę. Po zatwierdzeniu powiązania przekazuje Pomarańczową kartę Joannie Nowak.

Rabat związany z kartą lojalnościową

Uwaga
Rabaty oznaczone parametrem Karta lojalnościowa są definiowalne w systemie ERP.

Rabat powiązany z kartą lojalnościową może zostać naliczony na dokumencie:

 • dopiero po uzupełnieniu numeru karty lojalnościowej kontrahenta
 • po wybraniu kontrahenta z przypisaną kartą lojalnościową
Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat typu: Rabat grupy nabywców na grupę artykułów. Rabat dotyczy wszystkich kontrahentów oraz nalicza 10% zniżki na zakup kosmetyków. Uzyskanie zniżki wymaga od Klienta okazania karty lojalnościowej, w związku z tym na definicji rabatu zostaje zaznaczony parametr Karta lojalnościowa.

Na stanowisku POS operator na nowo wystawianym paragonie:

 • dodaje kosmetyk Perfumy Butterfly
 • wybiera kontrahenta Anna Woźniak – nie zostaje naliczony żaden rabat, ponieważ kontrahent nie ma przypisanej karty lojalnościowej
 • dla kontrahenta wybiera opcję [Dodaj kartę klienta]. Po zeskanowaniu oraz zatwierdzeniu wydawanej karty na dokumencie zostanie naliczony rabat w wysokości 10%.
Rabat związany z kartą lojalnościową

Jeżeli na dokumencie został naliczony rabat oznaczony parametrem Karta lojalnościowa, to zmiana kontrahenta na dokumencie lub zeskanowanie (dla skanowania kontekstowego) innej karty lojalnościowej spowoduje wyświetlenie komunikatu o przeliczeniu dokumentu z możliwymi do wyboru opcjami:

 • Tak – rabaty na dokumencie zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – rabaty nie zostaną ponownie przeliczone, pozostaną bez zmian

Weryfikacja online podczas powiązania kontrahenta z kartą lojalnościową  (ERP: Altum)

Ze względu na możliwość powiązania więcej niż jednego kontrahenta z tą samą kartą lojalnościową, podczas próby przypisania karty lojalnościowej do kontrahenta istnieje możliwość weryfikacji online tej karty. System przed powiązaniem kontrahenta z kartą sprawdza jej status w systemie ERP i na czas powiązania blokuje kartę, aby  nie było możliwości jej użycia na innym stanowisku POS.

Czy ten artykuł był pomocny?