Praca zmianowa (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność współpracuje z Comarch ERP Enterprise.

Zarządzanie zmianami umożliwia ewidencjonowanie stanu kasy indywidualnie dla każdego pracownika. W przeciwieństwie do trybu pracy stanowiskowej, tryb zmianowy umożliwia rejestrowanie sprzedaży w przypadku pracy kasjera na kilku stanowiskach POS podczas jednej zmiany. Rozwiązanie to w szczególności sprawdzi się w sklepach, w których pracownicy posiadają przypisane kasety i rozliczają się ze swojej zmiany. Kasjer ma możliwość otworzenia szuflady na dowolnym stanowisku i rozpoczęcia sprzedaży.

Uwaga
Funkcjonalność uruchamiana jest poprzez aktywowanie parametru Praca zmianowa w systemie ERP.
Uwaga
Uprawnienia związane z aktywowaniem parametru Otworzenia zmiany w trybie offline dostępna jest z poziomu systemu ERP.

Funkcjonalność włączana jest z poziomu systemu ERP, a możliwa jest dzięki usłudze POS Agent, w której gromadzone są informacje dotyczące zmian oraz sesji operatora na wszystkich stanowiskach POS. Stan usługi można zweryfikować na podstawie koloru ikony. W przypadku braku połączenia z usługą kontynuacja pracy jest w dalszym ciągu możliwa na aktualnie zalogowanym stanowisku.

W przypadku braku uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline z usługą POS Agent na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Użytkownik nie posiada uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline”.

Otwarcie zmiany

Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć zmianę. Okno Otwarcia zmiany zostanie wyświetlone po zalogowaniu się operatora.

Okno Otwarcie zmiany zawiera następujące kolumny:

 • Waluta – dostępne dla stanowiska POS waluty
 • Stan początkowy – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych dla zmiany, która otwiera dzień
 • Wpłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „Wpłata przy otwarciu dnia“ w polu Obsługujący widnieją dane zalogowanego operatora.

 

W oknie widoczne są następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel [Nowy dokument]. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy dla gotówki
 • [Zatwierdź] – otwiera dzień

 

W przypadku braku uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline z usługą POS Agent na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Użytkownik nie posiada uprawnień do otwierania zmiany w trybie offline”.

Uwaga
Obsługa KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS nie jest dostępna dla trybu zmianowego.

 

Lista zmian operatorów

Uwaga
Uprawnienia związane z aktywowaniem parametru Zamknięcia zmiany innych operatorów dostępne są z  poziomu systemu ERP
Uwaga
Zamknięcie zmiany przez innego operatora, na przykład kierownika, powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy użytkownik nie może jej samodzielnie zamknąć, na przykład awaria sprzętu.

Lista zmian operatorów dostępna jest z poziomu głównego menu [Raporty i rozliczenia] -> [Zmiany operatorów]

 

Kafel [Zmiany operatorów]
Okno Zmiany operatorów

Okno Zmiany operatora zawiera następujące kolumny:

 • Numer
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Kasjer
 • Stan

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczenie widocznych zmian, na podstawie:

 • numeru
 • nazwy kasjera

Z poziomu zmiany operatora można:

 • odświeżyć listę przy pomocy przycisku [Odśwież]
 • wyjść z widoku za pomocą przycisku [Zamknij Esc]
 • zamknąć zmianę po wybraniu jej z listy, jeżeli operator posiada do tego uprawnienia
Uwaga
Zamknięcie zmiany innego operatora jest możliwe wyłącznie w połączeniu z usługą POS Agent
Przycisk [Zamknij zmianę] w oknie zmiany operatorów
Po wybraniu przycisku [Zamknij zmianę] zostanie otworzone okno autoryzowanego zamknięcia zmiany.

Okno autoryzowanego zamknięcia zmiany

W oknie możliwe jest wprowadzenia stanu rzeczywistego i wartości wypłaty, dla dostępnych form płatności, dla tego stanowiska. Wprowadzenie kwot na zamknięciu dnia przez innego operatora, jest wiążące, użytkownik, którego zmiana jest zamykana rozpocznie z nimi kolejną zmianę.

Zamknięcie zmiany

Po zakończeniu zmiany na stanowisku POS należy zamknąć zmianę. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie zmiany] → [Zamknij zmianę]. Widok przedstawia zestawienie dostępnych form płatności w danej walucie, pozwala na szybkie zliczenie stanu kasy wraz z możliwością wykonania wypłaty na koniec dnia i wydrukowania raportu.

 

Okno zamknięcia zmiany

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Forma płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Stan początkowy – stan kasy na otwarciu dnia. Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
 • Wartość płatności – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
 • Stan końcowy – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Wypłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy zamknięciu dnia”.
 • Pozostało – różnica między wartościami pól Stan końcowy oraz Wypłata
Uwaga
Zamknięcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

Na liście znajduje się sekcja podsumowująca, która jest domyślnie ukryta. Istnieje możliwość zaprezentowania jej przy pomocy funkcji zarządzania widokami.

Uwaga
Sekcja podsumowująca działa wyłącznie dla waluty systemowej.

W oknie Zamknięcie zmiany dostępne są następujące przyciski:

 • [Raport dobowy] – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. Przycisk widoczny, jeśli została skonfigurowana drukarka fiskalna.
 • [Raport wysyłki] – wywołuje raport wysyłki z terminala płatniczego oraz zatwierdza transakcje kartą płatniczą wykonywane od czasu ostatniego raportu wysyłki. Przycisk widoczny, jeśli został skonfigurowany terminal płatniczy.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy
 • [Przyczyna różnicy] – umożliwia określenie przyczyny dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności, dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzenia własnego opisu na dokumencie KP/KW generowanego automatycznie na różnicę
 • [Zatwierdź] – zamyka dzień
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dnia

Obowiązkowe zliczanie stanu szuflady

W celu kontroli zawartości w szufladzie kasowej, istnieje możliwość aktywowania parametru w systemie ERP: Wymagane zliczanie stanu kasy. Parametr ten zobowiązuje każdego użytkownika do zliczenia zawartości gotówki w szufladzie podczas otwarcia i zamknięcia zmiany.

Uwaga
Dla stanu gotówki 0,00 PLN wyliczonej przez system, zliczanie nie jest wymagane.
Okno zliczania na otwarciu zmiany

Jeżeli parametr został zaznaczony okno zliczania automatycznie otwiera się w celu umożliwienia zliczania stanu kasy w każdej formie płatności, przy czym obowiązkowo dla gotówki. Następuje to podczas otwarcia i zamknięcia zmiany. Okno zliczania otwierane jest zarówno podczas standardowego, jak i autoryzowanego otwarcia zmiany, również przy braku połączenia z usługą POS Agent.

Jeżeli w oknie zliczania nie zostanie wprowadzona wartość dla żadnej formy płatności, a system mimo to zweryfikuje, że na stanowisku POS istnieją środki wpłacone w gotówce, aplikacja wyświetli komunikat: „Zliczanie stanu kasy jest obowiązkowe”.

Uwaga
Obowiązkowe zliczanie uniemożliwia wprowadzanie zmian w kolumnie Stan rzeczywisty w oknach otwarcia i zamknięcia dnia.

Okno otwarcia zmiany po wprowadzeniu wartości w oknie zliczania

Czy ten artykuł był pomocny?