W celu przejścia na listę wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS, należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Dokumenty handlowe]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić PAR/FS przy pomocy kafla: [Nowy dokument].

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Zafiskalizowany, Niezatwierdzony (dotyczy parkingu), Anulowany, Rozliczony
 • Kontrahent
 • Brutto
 • Data utworzenia
 • Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla danego paragonu w kolumnie tej wyświetlony będzie numer korekty tego dokumentu.

Domyślnie ukryte:

 • Obsługa transakcji
 • Odbiorca
 • Forma płatności – forma płatności użyta do rozliczenia dokumentu
 • Kolumny odpowiadające atrybutom przypisanym do danego typu dokumentu handlowego

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów handlowych na podstawie:

 • numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
 • fragmentu nazwy kontrahenta, poprzedzając go symbolem %
 • kodu EAN

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Data wystawienia
 • Typ – przyjmuje wartości: Paragon, Faktura, Faktura zaliczkowa, Korekta paragonu, Korekta faktury, Korekta faktury zaliczkowej, Nota debetowa, TAX FREE
 • Stan

Lista dokumentów handlowych zawiera również następujące przyciski:

 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
 • [Ponowna fiskalizacja] – umożliwia wykonanie ponownej fiskalizacji dokumentu handlowego, dzięki czemu w przypadku awarii drukarki fiskalnej istnieje możliwość powtórnego zafiskalizowania dokumentu
 • [Korekta] – generuje korektę ilościową do zaznaczonego dokumentu PAR, FS lub FSL
 • [Korekta ręczna] – dodaje korektę ilościową ręczną, czyli korektę dokumentów, do których nie ma dostępu z poziomu danego stanowiska POS
 • [TAX FREE] – generuje TAX FREE do zafiskalizowanego paragonu
 • [Faktura] – generuje fakturę do paragonu. Faktura sprzedaży generowana jest całościowo. W przypadku, gdy paragon posiada zatwierdzone korekty, faktura zostanie wygenerowana na wszystkie pozycje oryginalnego paragonu, natomiast dla korygowanych pozycji zostanie automatycznie wygenerowany dokument korekty ilościowej faktury (KIFS).
 • [Potwierdź wywóz] – potwierdza wywóz na dokumencie TAX FREE

Ponowna fiskalizacja
Po zaznaczeniu dokumentu oraz wybraniu przycisku [Ponowna fiskalizacja] zostanie wyświetlone okno z wyborem jednej z dwóch opcji:
Oznacz jako zafiskalizowany – dokument zostanie wyłącznie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany, nie zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej
Fiskalizuj i drukuj – dokument zostanie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany oraz zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej

Podgląd dokumentu
Po zaznaczeniu na liście dokumentu oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (nie na wszystkich typach dokumentów):

 • wydrukować dokumentu
 • wygenerować korektę
 • wygenerować fakturę
 • wygenerować reklamację
 • przejść na listę szczegółów płatności (przycisk [Szczegóły płatności] jest domyślnie ukryty)
 • wyświetlić, które kupony zostały naliczone na dokumencie
 • potwierdzić wywóz dokumentu TF
 • wyświetlić podpis cyfrowy dokumentu

Lista szczegółów płatności
Na liście płatności znajdują się szczegółowe dane dotyczące wszystkich form płatności, którymi dokonano zapłaty za dokument. Lista prezentuje następujące kolumny:

 • Id
 • Numer
 • Forma płatności
 • Wartość
 • Kwota płatności
 • Kurs
 • Data utworzenia
 • Typ (domyślnie ukryta)

Na liście istnieje możliwość sortowania po kolumnach: Id, Forma płatności, Kurs.
W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk [Nowy dokument].

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku [Zmień na Fakturę]/[Zmień na Paragon].

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Zamówienie – pole edytowalne
  2. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
  3. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość

Domyślnie ukryte:

  1. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
  2. Obsługa pozycji
  3. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być Nieokreślony).
  4. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
  1. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
  2. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:

  • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
  • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
  • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
  • [Kupony] – wskazuje kupon rabatowy
  • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
  • [Faktury zaliczkowe] – uwzględnia istniejące zaliczki wskazanego kontrahentaW aplikacji istnieje możliwość dodania korekty do faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

W celu dodania korekty, należy na liście dokumentów handlowych wskazać korygowany dokument oraz wybrać przycisk [Korekta].

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola(poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Paragon/Faktura – prezentuje numer korygowanego dokumentu
 2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Lista pozycji zawierająca kolumny:

  W przypadku, gdy pozycja:

  • nie jest korygowana w całości, oznaczenia jej bazowej ilości oraz wartości są przekreślone, a poniżej wyświetlane są skorygowane dane
  • jest całkowicie skorygowana ilościowo, prezentowana jest w całości jako przekreślona
 5. Kontrahent – prezentuje przeniesionego z dokumentu źródłowego kontrahenta (nabywcy, odbiorcy)
 6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
 7. Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.
 8. Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Taka funkcjonalność umożliwia późniejszą analizę statystyczną. Przyczyna pozycji dotyczy:

  W przypadku elementu kompletu z opcją Pobieraj składniki na dokument oraz włączoną blokadą jego modyfikacji, korekta takiej pozycji dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Komplet nie podlega rozbiciu. Skorygować wszystkie elementy kompletu?”. Wybranie opcji Tak spowoduje otwarcie okna z wyborem przyczyny korekty. Wybrana przyczyna zostanie ustawiona na wszystkich elementach kompletu. Analogiczne działanie ma miejsce dla elementów promocji pakietowej oraz włączonej opcji blokady korygowania jej elementów.
  Na podglądzie korekty, przyczyny poszczególnych pozycji dokumentów są prezentowane bez możliwości ich edycji.
  Dla elementu typu Skup nie ma możliwości zmiany przyczyny korekty. Automatycznie ustawiana jest przyczyna: Skup.

 9. Szczegóły pozycji – prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:
  • [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
  • [Zwróć całość] – skorygowanie całej ilości zaznaczonego elementu dokumentu
 10. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
 11. Formularz dodawanej korekty zawiera następujące przyciski:
  • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
  • [Wymiana] – przechodzi do procesu wymiany korygowanego towaru

  Po zatwierdzeniu korekty zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawiania dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

  W przypadku kompletów:

  • niepobierających elementów na dokument handlowy, nie ma możliwości skorygowania elementu kompletu na dokumencie korekty automatycznej
  • pobierających elementy na dokument handlowy, na korekcie automatycznej elementy kompletu prezentowane są jak zwykłe artykułyFunkcjonalność wymiany pozwala na przyspieszenie procesu zwrotu artykułu i wymiany go na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobno dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

Proces wymiany można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • w przypadku braku w systemie dokumentu handlowego – należy utworzyć korektę ręczną, dodać odpowiednie artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]
 • w przypadku istnienia dokumentu handlowego w systemie – należy wyszukać podany dokument, utworzyć do niego korektę, skorygować artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]

Na wyświetlonym formularzu należy dodać artykuły wydawane klientowi.

Na liście pozycji artykuły podlegające wymianie są prezentowane w kolorze czerwonym i są przekreślone.
Formularz zawiera następujące przyciski:

 • [Korekta] – pozwala przejść z powrotem na formularz wystawianej korekty
 • [Kupony] – nalicza kupony rabatowe
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności, na którym prezentowana jest różnica między wartością zwracanych i wydawanych artykułów. W zależności od różnicy, na oknie płatności zaprezentowana jest kwota do zwrotu lub do zapłaty.

Po zatwierdzeniu okna płatności zostanie wygenerowana korekta oraz dokument handlowy na wydane artykuły. Na liście dokumentów handlowych dla dokumentów utworzonych podczas wymiany zostanie zaprezentowane powiązanie, z ikoną strzałek wyświetloną przed dokumentem powiązanym.

Jeżeli dla stanowiska POS:

 • w systemie ERP odznaczony jest parametr Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości,
 • w procesie wymiany zostanie wybrany artykuł o niższej wartości,

to przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawi się komunikat: „Nie można zatwierdzić wymiany. Wartość zwrotu jest wyższa niż wartość nowych artykułów.”

Podczas generowania dokumentów w procesie wymiany następuje kompensata pozostałej należności z nowego dokumentu handlowego i pozostałego zobowiązania z korekty (w przypadku wymiany na droższy towar). Istnieje możliwość generowania wirtualnych płatności dla procesu wymiany:

 • W przypadku wymiany towaru na towar o tej samej wartości:
  1. Generowane jest wirtualne KP powiązane z nowym dokumentem handlowym
  2. Generowane jest wirtualne KW powiązane z korektą
  3. Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość
 • W przypadku wymiany towaru na droższy towar:
  1. Generowane jest wirtualne KP powiązane z nowym dokumentem handlowym oraz wirtualne KW powiązane z korektą. Dla włączonej rejestracji reszty generowane są odpowiednie KP/KW powiązane z dokumentem handlowym.
  2. Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość

Operacje wirtualne:
Korekty ręczne wprowadza się do systemu w sytuacji, gdy istnieje potrzeba skorygowania dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie. Przykładem takiej sytuacji może być zmiana systemu do obsługi sprzedaży, bądź też korekta dokumentu wystawionego na stanowisku sprzedaży POS w innej lokalizacji.
W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty ręcznej faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

W celu dodania korekty należy z poziomu listy dokumentów handlowych wybrać przycisk [Korekta ręczna].

Przycisk [Korekta faktury]/[Korekta paragonu] pozwala na zmianę rodzaju wystawianej korekty.

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Paragon/Faktura – umożliwia wprowadzenie numeru korygowanego dokumentu. Jeżeli wprowadzony numer dokumentu zostanie rozpoznany w systemie ERP oraz pozycje na dokumentach się zgadzają, korekta zostanie automatycznie powiązana z tym dokumentem handlowym.
  2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
  3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
  4. Wyszukaj artykuł – umożliwia dodanie korygowanego artykułu. Po wybraniu artykułu automatycznie zostanie wyświetlone okno korygowania pozycji.

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić pola dotyczące korygowanego elementu:

   • Cena brutto/Cena netto – cena artykułu zgodna z dokumentem handlowym
   • Jednostka
   • Ilość przed korektą – ilość artykułu na dokumencie
   • Korygowana ilość – ilość o jaką korygowany jest artykuł (po wypełnieniu pola Ilość przed korektą domyślnie podpowiada się korekta całego towaru)
   • Ilość po korekcie – różnica między polami Ilość przed korektą i Korygowana ilość

Na podstawie wprowadzonych danych w polu Wartość korekty zostaje wyświetlona kwota, o jaką korygowany jest dokument.

W przypadku korygowania kompletu pobierającego elementy na dokument, pojawi się dodatkowe okno z możliwością skorygowania każdego elementu z osobna.

W przypadku, gdy pozycja:

   • nie jest korygowana w całości, oznaczenie jej bazowej ilości oraz wartości jest przekreślone, a poniżej wyświetlone są skorygowane dane
   • jest całkowicie skorygowana ilościowo, to prezentowana jest w całości jako przekreślona
  1. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
  2. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Po korekcie – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Różnica VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
 • Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone się okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.

 

Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Szczegółowy opis określenia przyczyny dla każdej pozycji korekty znajduje się w artykule Korekta ilościowa.

 

 • Szczegóły pozycji – prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:
  • [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
  • [Usuń] – skorygowanie całej ilości zaznaczonego elementu dokumentu

  Po wybraniu przycisku [Zwróć] lub dodaniu pierwszej pozycji na korekcie ręcznej pojawi się okno wybrania przyczyny korekty. Jeżeli przyczyna korekty nie zostanie wybrana, pozycja nie zostanie skorygowana/dodana na dokument.

 • Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

 

Formularz dodawanej korekty ręcznej zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Wymiana] – pozwala na przejście do procesu wymiany korygowanego towaru

Po zatwierdzeniu korekty, zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawianie dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

Zatwierdzenie korekty ręcznej paragonu/faktury powoduje automatyczne wygenerowanie w systemie ERP zatwierdzonego dokumentu przychodu wewnętrznego (PW), który zwiększy stan magazynowy o korygowany/zwracany artykuł. Dla artykułu na dokumencie PW zostanie ustawiona ostatnia cena zakupu tego artykułu.
W systemie ERP możliwe jest ustalenie, na który magazyn ma być dokonywany zwrot. W sytuacji, gdy parametr Preferuj magazyn domyślny dla zwrotów jest:

 • odznaczony – towar zostanie zwrócony na magazyn wskazany na dokumencie źródłowym
 • zaznaczony – towar zostanie zwrócony na magazyn określony jako domyślny dla centrum, w którym wystawiany jest dokumenty korekty PAR/FSObsługa dokumentów TAX FREE (TF) pozwala realizować zwrot podatku VAT zapłaconego przez podróżnych spoza Unii Europejskiej bezpośrednio na stanowiskach sprzedaży detalicznej. Dzięki temu kupujący może uniknąć podwójnego opodatkowania: w kraju nabycia oraz w kraju zamieszkania.

Z poziomu listy dokumentów handlowych operator ma możliwość wygenerowania TAX FREE do paragonu, który:

 • jest zafiskalizowany
 • nie posiada korekt (lub wszystkie korekty zostały anulowane)
 • nie posiada powiązanej faktury sprzedaży
 • nie posiada wygenerowanego dokumentu TAX FREE (lub wygenerowany dokument TAX FREE został anulowany)

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, nie ma możliwości wygenerowania zbiorczego TAX FREE do kilku paragonów.

Dokument TAX FREE może przyjąć dwa stany:

 • Zatwierdzony
 • Rozliczony – dokument TF z potwierdzonym wywozem

Na formularzu dokumentu TF znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Na liście pozycji dokumentu prezentowane są kolumny:
   • Nazwa
   • Cena brutto
   • Ilość
   • Wartość VAT
   • Wartość brutto
   • Stawka VAT (domyślnie ukryta)
  2. Na kaflu [Kontrahent] prezentowane są:
   • Nazwa kontrahenta
   • Adres
   • Numer dokumentu tożsamości – wymagane do zatwierdzenia dokumentu TF
   • Kraj z adresu – wymagane do zatwierdzenia dokumentu TF
  3. W podsumowaniu dokumentu podane są:
   • Brutto
   • Netto
   • Kwota do zwrotu
  4. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, możliwa do zmiany na inną dostępną na stanowisku POS. W sytuacji, gdy forma płatności ustawiona dla kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, ustawiona zostanie forma płatności typu Kasa przypisana do stanowiska
  5. Data wywozu – data wywozu towaru poza terytorium UE
  6. Daty wpływu
  7. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Podstawą do otrzymania zwrotu podatku VAT jest wydany przez sprzedawcę dokument TAX FREE z potwierdzeniem wywozu oraz podpiętym dokumentem PAR. Dla zatwierdzonego dokumentu TF operator ma możliwość potwierdzenia wywozu przy pomocy przycisku [Potwierdź wywóz] z poziomu listy dokumentów handlowych oraz podglądu dokumentu TF. Na dokumencie TF w momencie potwierdzania wywozu towaru określane są:

 • Data wpływu – domyślnie jako data bieżąca, z możliwością ręcznej zmiany
 • Data wywozu – pole wymagane, ponieważ otrzymanie zwrotu podatku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy wywóz towaru poza terytorium UE będzie miało miejsce nie później niż ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu

Do paragonu powiązanego z TAX FREE nie można wygenerować:

 • Faktury sprzedaży
 • Korekty (również wymiany)Podpis cyfrowy służy sprawdzeniu autentyczności dokumentów lub wiadomości. Poprawny podpis cyfrowy potwierdza, że dokument lub wiadomość pochodzi od właściwego autora lub nadawcy, który nie może zaprzeczyć faktowi jego stworzenia lub nadania.

Na stanowisku POS obsługiwany jest mechanizm generowania podpisu cyfrowego dla:

Podpis jest tworzony w systemie w momencie zatwierdzania dokumentów, w formacie określonym przez francuskie przepisy VAT. W celu korzystania z tej funkcjonalności wymagany jest:

 • klucz prywatny – służący do generowania podpisu cyfrowego dokumentów
 • klucz publiczny – służący do weryfikacji jego autentyczności

Na liście dokumentów handlowych, można:

 • sprawdzić, czy wygenerowany podpis jest prawidłowy przy pomocy domyślnie ukrytego przycisku [Weryfikacja podpisu]
 • wyświetlić ikony informujące o tym, czy dla danego dokumentu został wygenerowany podpis (kolumna domyślnie ukryta)

Z poziomu podglądu dokumentu przy pomocy domyślnie ukrytego przycisku [Pokaż podpis] można wyświetlić podpis elektroniczny oraz skopiować go do schowka.