Historia transakcji

Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego za pomocą przycisku [Historia transakcji], operator ma możliwość przejścia do historii transakcji danego kontrahenta.

Przycisk [Historia transakcji] w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Uwaga
Funkcja podglądu historii transakcji kontrahenta wymaga połączenia z usługą synchronizacji danych z systemem ERP (pracy w trybie online).
Historia transakcji kontrahenta

Na liście prezentowane są informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów:

 • Artykuł – nazwa artykułu, informacje o cechach, atrybutach oraz kodzie EAN
 • Numer dokumentu – numer dokumentu, na którym znajduje się dany element oraz dokumentu źródłowego, z którego dany element pochodzi. Przykładowo dla jednego elementu będzie prezentowany numer paragonu oraz numer wygenerowanej do niego faktury.
 • Data utworzenia
 • Status – przyjmuje jedną z opcji: Sprzedany, Zwrócony, W trakcie reklamacji, Zamówiony, Oczekuje na odbiór
 • Ilość – ilość danego elementu na dokumencie
 • Cena regularna – cena brutto, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
 • Rabat – wartość brutto rabatu, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
 • Cena końcowa – cena brutto, dla pojedynczej jednostki (bez względu na wartość w kolumnie Ilość)
Uwaga
Transakcje nie są grupowane ze względu na promocje pakietowe czy komplet. Taka informacja prezentowana jest na podglądzie danego dokumentu.
Uwaga
Na stanowisko POS nie są synchronizowane korekty na plus

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie artykułu na podstawie:

 • nazwy
 • kodu EAN
 • numeru dokumentu

Zawężenie listy możliwe jest również przy pomocy filtra Status.

W historii transakcji uwzględniane są produkty z zatwierdzonych dokumentów:

Uwaga
W historii transakcji nie są uwzględniane dokumenty: niezatwierdzone, zainicjonowane, anulowane, oraz odrzucone.

Z poziomu listy istnieje możliwość:

 • Otworzenia do podglądu dokumentu związanego z każdym z elementów na liście przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • wygenerowania reklamacji lub korekty dla elementów o statusie Sprzedany
 • wygenerowania korekty (o ile z RLS powiązany jest dokument PAR/FS) dla elementów o statusie W trakcie reklamacji
 • wygenerowania dokumentu dla elementu o statusie Oczekuje na odbiór, pochodzącego z zamówienia sprzedaży dostępnego w danym centrum (działanie jest analogiczne do tego samego przycisku dostępnego na liście zamówień sprzedaży)

Czy ten artykuł był pomocny?