Korekta ręczna

Korekty ręczne wprowadza się do systemu w sytuacji, gdy istnieje potrzeba skorygowania dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie. Przykładem takiej sytuacji może być zmiana systemu do obsługi sprzedaży, bądź też korekta dokumentu wystawionego na stanowisku sprzedaży POS w innej lokalizacji.
W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty ręcznej faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

W celu dodania korekty należy z poziomu listy dokumentów handlowych wybrać przycisk [Korekta ręczna].

Przycisk [Korekta ręczna]
Przycisk [Korekta ręczna]
Uwaga
Dodanie korekty ręcznej wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Przycisk [Korekta faktury]/[Korekta paragonu] pozwala na zmianę rodzaju wystawianej korekty.

Formularz nowo wystawianej ręcznej korekty ilościowej
Formularz nowo wystawianej ręcznej korekty ilościowej

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Paragon/Faktura – umożliwia wprowadzenie numeru korygowanego dokumentu. Jeżeli wprowadzony numer dokumentu zostanie rozpoznany w systemie ERP oraz pozycje na dokumentach się zgadzają, korekta zostanie automatycznie powiązana z tym dokumentem handlowym.
  2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
  3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
  4. Wyszukaj artykuł – umożliwia dodanie korygowanego artykułu. Po wybraniu artykułu automatycznie zostanie wyświetlone okno korygowania pozycji.
Okno korekty ilości artykułu
Okno korekty ilości artykułu

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić pola dotyczące korygowanego elementu:

   • Cena brutto/Cena netto – cena artykułu zgodna z dokumentem handlowym
   • Jednostka
   • Ilość przed korektą – ilość artykułu na dokumencie
   • Korygowana ilość – ilość o jaką korygowany jest artykuł (po wypełnieniu pola Ilość przed korektą domyślnie podpowiada się korekta całego towaru)
   • Ilość po korekcie – różnica między polami Ilość przed korektą i Korygowana ilość
Uwaga
W systemie ERP można określić przy pomocy parametru Ustaw cenę na korekcie ręcznej, czy na dokumencie korekty ręcznej dla zwracanego artykułu ma być automatycznie pobierana najbardziej aktualna cena jednostkowa z cennika (z możliwością jej zmiany).

Na podstawie wprowadzonych danych w polu Wartość korekty zostaje wyświetlona kwota, o jaką korygowany jest dokument.

W przypadku korygowania kompletu pobierającego elementy na dokument, pojawi się dodatkowe okno z możliwością skorygowania każdego elementu z osobna.

Okno wyboru korygowanego elementu kompletu
Okno wyboru korygowanego elementu kompletu
Uwaga
Operator nie może dodać na korektę ręczną artykułu typu Komplet niepobierającego elementów na dokument handlowy.

W przypadku, gdy pozycja:

   • nie jest korygowana w całości, oznaczenie jej bazowej ilości oraz wartości jest przekreślone, a poniżej wyświetlone są skorygowane dane
   • jest całkowicie skorygowana ilościowo, to prezentowana jest w całości jako przekreślona
Skorygowana pozycja dokumentu
Skorygowana pozycja dokumentu

6. Łączna ilość – prezentuje sumę ilości elementów skorygowanych/zwróconych na dokumencie

7. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu

8. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:

 • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
 • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
 • Po korekcie – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
 • Różnica VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
Uwaga
Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

9. Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone się okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.

 

Okno Wybierz przyczynę
Okno Wybierz przyczynę

Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Szczegółowy opis określenia przyczyny dla każdej pozycji korekty znajduje się w artykule Korekta ilościowa.

 

10. Szczegóły pozycji – prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:

 • [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
 • [Usuń] – skorygowanie całej ilości zaznaczonego elementu dokumentu

Po wybraniu przycisku [Zwróć] lub dodaniu pierwszej pozycji na korekcie ręcznej pojawi się okno wybrania przyczyny korekty. Jeżeli przyczyna korekty nie zostanie wybrana, pozycja nie zostanie skorygowana/dodana na dokument.

11. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

 

Formularz dodawanej korekty ręcznej zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Wymiana] – pozwala na przejście do procesu wymiany korygowanego towaru

Po zatwierdzeniu korekty, zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawiania dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

Uwaga
W systemie ERP można nadać uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument generujący zwrot pieniędzy.

Zatwierdzenie korekty ręcznej paragonu/faktury powoduje automatyczne wygenerowanie w systemie ERP zatwierdzonego dokumentu przychodu wewnętrznego (PW), który zwiększy stan magazynowy o korygowany/zwracany artykuł. Dla artykułu na dokumencie PW zostanie ustawiona ostatnia cena zakupu tego artykułu.
W systemie ERP możliwe jest ustalenie, na który magazyn ma być dokonywany zwrot. W sytuacji, gdy parametr Preferuj magazyn domyślny dla zwrotów jest:

 • odznaczony – towar zostanie zwrócony na magazyn wskazany na dokumencie źródłowym
 • zaznaczony – towar zostanie zwrócony na magazyn określony jako domyślny dla centrum, w którym wystawiany jest dokumenty korekty PAR/FS

Czy ten artykuł był pomocny?