Tworzenie nowego normatywu

W Comarch WMS istnieje możliwość określenia normatywu ilości towaru lub liczby jednostek logistycznych, jaka ma się znajdować na danym położeniu.

Aby zdefiniować nowy normatyw dla ilości towaru lub liczby jednostek logistycznych należy wybrać ikonę plusa normxl_iko_plus znajdującą się w prawym górnym rogu okna z listą normatywów.

Pojawi się okno, w którym można zdefiniować nowy normatyw (Rys. poniżej).

  • Definiowanie normatywu sprowadza się do określenia następujących pól:

  • Magazyn – określenie magazynu, którego dotyczy nowy normatyw (jeżeli lista normatywów została odfiltrowana według określonego magazynu, to ten magazyn zostanie automatycznie podpowiedziany w tym polu),
  • Położenie – określenie położenia (na najniższym poziomie struktury magazynu) znajdującego się na magazynie określonym we wcześniejszym polu; położenie powinno mieć status „Aktywne”, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat „Nieprawidłowa wartość pola Położenie” i nie będzie możliwości zapisu takiej konfiguracji. Po wybraniu położenia zostanie wyświetlona opcja umożliwiająca wybór kontroli stanów minimalnych. Zaznaczenie parametru „Kontroluj stany minimalne” wymaga określenia, czy stan ma być uzupełniany do minimum lub maksimum,
  • Towar – określenie towaru, którego ma dotyczyć normatyw,
  • Zapas Planowany:
   • Jednostka miary lub jednostka logistyczna – określenie czy normatyw dotyczy ilości towaru czy liczby pełnych jednostek logistycznych,
   • Stan minimalny – określenie minimalnej ilości towaru w jednostce podstawowej lub liczby jednostek logistycznych, jaka powinna znajdować się na danym położeniu – jeżeli system wykryje, że na położeniu znajduje się mniejsza ilość towaru/liczba jednostek logistycznych niż określona tutaj, to wygeneruje automatycznie dokument MP, aby wyrównać stan do ilości zdefiniowanej dla stanu minimalnego lub maksymalnego (w zależności od ustawienia parametru Uzupełniaj do: Minimum/Maksimum określanego w oknie parametrów położenia),
   • Stan maksymalny – określenie maksymalnej ilości towaru w jednostce podstawowej lub liczby jednostek logistycznych, jaka może znajdować się na położeniu – gdy w parametrach położenia ustawiono parametr Uzupełniaj do: Maksimum to system będzie generował automatyczne dokumenty MP dopełniające ilość towaru/liczbę jednostek logistycznych do określonej tutaj. Ponadto podczas generowania dokumentu MP w pierwszej kolejności będą brane położenia źródłowe, na których ilość przekracza zdefiniowany Stan maksymalny. Jeżeli podano wartość 0 to uwzględniana będzie wartość podana w polu Stan minimalny,
   • Typ jednostki logistycznej – umożliwia wybór typu jednostki logistycznej, jaki ma obejmować dany normatyw (jeśli normatyw dotyczy jednostek logistycznych), zostanie wyświetlona lista dostępnych typów jednostek logistycznych (lista ograniczona jest do typów jednostek logistycznych dozwolonych na danym położeniu):
Uwaga
Jeżeli na dane położenie zostanie wygenerowane automatyczne MP na podstawie zdefiniowanych normatywów, ale zasoby zostaną w międzyczasie uzupełnione innym dokumentem, wówczas dyspozycja przesunięcia zostanie automatycznie usunięta lub ilość na MP zostanie skorygowana.
  • Parametry:
   • Aktywny – definicja normatywu będzie brana pod uwagę przy kontrolowaniu stanów towaru na położeniu,
   • Nieaktywny – definicja normatywu nie będzie sprawdzana przez system.

Po uzupełnieniu wszystkich parametrów należy zapisać normatyw. W jednym momencie może istnieć tylko jeden aktywny normatyw na dane położenie i dany towar.

Uwaga
Aby system automatycznie generował dokumenty MP wyrównujące stany magazynowe na podstawie zdefiniowanego normatywu konieczna jest również aktywacja parametru: Kontroluj stany minimalne dostępnego w oknie edycji parametrów położenia. Sekcję zawierająca wspomniany parametr przedstawia.
normxl_rys5

Po aktywacji parametru Kontroluj stany minimalne dostępny będzie parametr: Uzupełniaj do. Określa on ilość towaru/liczbę jednostek logistycznych, jaka ma być zadysponowana przez system na generowanym automatycznie dokumencie MP, gdy ilość towaru lub liczba jednostek logistycznych spadnie poniżej stanu minimalnego określonego na normatywie:

 • Minimum – dopełnienie ilości towaru/liczby jednostek logistycznych do zdefiniowanego na normatywie stanu minimalnego,
 • Maksimum – dopełnienie ilości towaru/liczby jednostek logistycznych do zdefiniowanego na normatywie stanu maksymalnego.
Uwaga
W przypadku, gdy normatyw zdefiniowany jest dla jednostki logistycznej, to na dokument MPA do przesunięcia, wybierane są tylko jednostki logistyczne, na których znajdują się zasoby danego artykułu (utworzony normatyw) – na jednostce mogą się znajdować różne partie danego artykułu, ale nie różne artykuły.

Kontrola stanów minimalnych i maksymalnych zostanie uruchomiona w momencie, gdy system wykryje zmianę stanu zasobów na danym położeniu. W przypadku wykrycia niedoboru na danym położeniu zostanie wystawiony automatyczny dokument MP (Rys. poniżej). Taki dokument można przydzielić lub nie, do któregoś z pracowników analogicznie jak dyspozycje z systemu ERP.

normxl_rys6

Do czasu, gdy żaden z pracowników magazynu nie rozpocznie realizacji automatycznego dokumentu MP system będzie dostosowywał ilość na pozycji dokumentu w taki sposób, aby spełnić zdefiniowane normatywy. W przypadku częściowej realizacji dokumentu i jego zatwierdzenia przez magazyniera system wygeneruje kolejny dokument tak, aby został spełniony normatyw.

Uwaga
Przesunięcia jednostek logistycznych w ramach normatywów realizowane są procesem: Automatyczne przesunięcie palet. Od wersji Comarch WMS 2020.1 został wprowadzony drugi proces umożliwiający realizację przesunięcia jednostek logistycznych z normatywów: Seryjne przesunięcie automatyczne oraz dodane parametry umożliwiające przesunięcie innej jednostki logistycznej, która spełnia wymagania normatywu (opisane w artykule: Seryjne przesunięcie automatyczne).

Czy ten artykuł był pomocny?